Sunteți pe pagina 1din 31

Metode activ-participative în

cadrul orelor de cunoaşterea


mediului
Înv. Raluca Dudaş
Liceul teoretic “Onisifor Ghibu”
Cluj-Napoca
Argument
Metodele activ-partcipative moderne
reprezintă un proces complex, de lungă durată
prin care se dezvoltă gândirea critică a elevilor.
Am selectat câteva metode activ-participative
şi am încercat să adaptez la activităţi ce pot fi
realizate în cadrul orelor de Cunoaşterea mediului.
Toate exemplele sunt relizate la clasa a II-a
pentru lecţia “Cerealele”.
Cuprins

1. Metode de predare- învăţare


2. Metode de fixare, consolidare şi evaluare
3. Metode de creativitate
4. Metode de cercetare în grup
1. Metode de predare-învăţare
• Metoda mozaic
• Floarea de nufăr
• Bula dublă
• Cubul
Metoda mozaic
Definiţie: Învăţare prin cooperare, prin independenţa
grupurilor şi exercitarea statutului de expert în realizarea
unor sarcini de învăţare.
Etape: 1. Se stabileşte tema şi se împarte în 4 subteme
2. Se împarte clasa în 4 echipe.
3. Se constituie grupele de experţi. Fiecare grupă de
experţi studiază tema propusă pentru echipa respectivă.
4. Realizarea raportului . Fiecare expert se întoarce la
grupa iniţială şi prezintă colegilor un raport despre ce a
studiat.
5. Evaluarea
• Stabilirea temei: Cereale
• Împărţirea pe echipe şi alocarea temelor:
1. Grâul
2. Secară
3. Orz
4. Porumb
• Studierea temelor în grupul de experţi
• Prezentarea raportului în grupele iniţiale
Grup iniţial Grâu Secară

Porumb Orz

Grâu Grâu
Exemplu de
grup de experţi Grâu Grâu
Floarea de nufăr
Porneşte de la o temă principală din care derivă 8 teme
secundare concretizate în opt idei ce vor deveni teme
abordate în activitatea pe grupuri mici
Etape: 1. Construirea diagramei
2. Plasarea temei principale în mijlocul diagramei
3. Trasarea celor 8 idei legate de tema principală
4. Abordarea temelor
5. Stabilirea, în grupuri mici, de noi relaţii pentru
aceste 8 teme
6. Prezentarea rezultatelor muncii în grup
F C G

Mod de Cararcteristici
păstrare Întrebuinţare
B D

Rol Alcătuire
Cereale

Asemănări şi
Cultivare Exemple deosebiri

A
porumb orez
E H
Exemple
secară grâu
orz
Bula dublă

• Grupează asemănările şi deosebirile dintre


două obiecte, procese, fenomene, idei,
concepte.
Descoperă asemănările şi
deosebirile dintre grâu şi porumb

Cereale Ştiulete
Spice

Grâu Porumb

Flori Flori
grupate în Rădăcină femeieşti
vârful firoasă şi
spicului bărbăteşti
Cubul
• Urmăreşte un algoritm ce vizează descrierea,
comparaţia, asocierea, analizarea, aplicarea,
argumentarea atunci când se doreşte
exploatarea unui subiect nou sau unul
cunoscut pentru a fi îmbogăţit cu noi
cunoştinţe.
Rezolvă sarcina de pe faţa cubului.

Descrie planta de
grâu. Compară
Argumentează Completează
De ce oamenii tabelul cu
cultivă cerealele? deosebiri şi
asemănări dintre
grâu şi porumb.

Asociază
Spune ce foloase
Aplică: Desenează are omul de la grâu
o moară. şi porumb.

Analizează
Ce poţi spune despre
fructul grâului şi al
porumbului?
2. Metode de fixare, consolidare şi
evaluare
• Ciorchinele
• Blazonul
• Diagrama Venn
Ciorchinele
Etape: 1. Comunicarea sarcinii de lucru
2. Activitate individuală. Fiecare elev
completează ciorchinele.
Activitate în perechi. Se prezintă ciorchinele
realizat colegului-pereche. Se completează cu noi idei.
Activitate în grupuri. Ciorchinele completat se
prezintă unei alte perechi. Se aduc noi completări.
Evaluare. Se perezintă ideile în faţa clasei.
Notaţi cuvinte sau informaţii
despre cereale.
Spic Rădăcină
Floare

Tulpină
Compo-
nente Câmpie Făină de
grîu
Frunză
Cereale Făină de
Făină mălai
Cultivare
Făină de
Semănă- Tipuri Porumb secară
toare
Grâu
Secară

Orz
Ovăz
Blazonul
• Tehnica blazonului propune completarea
compartimentelor unei scheme cu desene,
cuvine, propoziţii care prezintă sinteza unui
aspect real.
Completaţi blazonul cu produse
care se obţin din grâu

biscuiţi

cozonac

fidea
Diagrama Venn

 Obiectiv: sistematizarea cunoştinţelor-


restructurarea idelor unui conţinut abordat
 Etape:
 1.Comunicarea sarcinii de lucru
 2.Activitatea în pereche sau în grup
 3.Activitate în grup
 4.Activitate frontală
Trasează asemănările şi deosebirile
între grâu şi porumb

Flori bărbăteşti
Spic de grâu Cereale
şi femeieşti
Tulpină Radacina firoasa
Frunze asemănătoare Tulpină groasă
subţire
cu o panglică Originar din
Cultivat în
Făină America
întreaga lume Nutreţ Ştiulete

Grâul Porumbul
3. Metode de creativitate
• Brainstorming
• Brainwriting (6/3/5)
• Philips 6/6
Brainstorming
Etape:
1. Anunţarea sarcinii
2. Etapa productivă
Regulă: Nu se critică nici o idee!
3. Etapa trierii şi selecţionării ideilor
Ce cuvinte îţi vin în minte când
spun “cereale”
grâu

galben secară

orz siloz
Cereale

porumb făină

lan pâine
Brainwriting
Etape: 1. Împărţirea copiiilor pe grupe de câte 6 membri
fiecare.
2. Prezentarea problemei şi a sarcinii de lucru
3. Activitatea propiu-zisă
- Copiii notează pe foaia pesonală 3 soluţii la problema
dată
- Foile se deplasează apoi de la stânga la dreapta până
ajung la în poziţia iniţială
- Fiecare membru adaugă pe foile colegilor idei
suplimentare
4. Analiza rezultatelor
Metoda Philips 6/6
• Etape:
1. Prezentarea temei
2. Constituirea unor grupuri de câte 6 copii.
3. Alegerea copilului mesager şi a liderului fiecărui grup.
4. Munca în echipă:
- Fiecare membru propune un răspuns, copilul
“mesager”
reţine răspunsurile, iar liderul prezintă ideile echipei.
5. Evaluarea
Ce ştim despre cereale?
Lider grup 1 Lider grup 2 Lider grup 3
Se cultivă la Grâu Rădăcina lor este
câmpie. Orz firoasă.
Se utilizezază în Secară Porumbul are flori
alimentaţie. Porumb femeieşti şi flori
Unele se folosesc Orez bărbăteşti.
ca nutreţ pentru Din porumb se face spirt. Frunza grâului şi a
animale. Din cereale obţinem porumbului are forma
făină. unei panglici.
Din făina de grâu obţinem
pâinea.
4.Metode de cercetare în grup

• Experimentul
Experimentul
• provocarea intenţionată a unor fenomene în
condiţiile cele mai propice pentru studierea
lor şi a legilor care le guvernează;
Sădeşte seminţe de grâu pentru a observa
stadiile de creştere a plantei.
Bibliografie:
• Oprea,C. ,Strategii didactice interactive,
E.D.P.,R.A.,2007.
• Breben, S., Gongea, E.,2002 Metode
interactive de grup, Editura Arves, Craiova,
2002
• Dumitru, I. Al., Dezvoltarea gândirii critice şi
învăţarea eficientă, Editura de Vest, Timişoara,
2000
Vă mulţumesc!