Sunteți pe pagina 1din 70

Tema 3.

Principiile dreptului
procesual civil
Elena Belei, dr., conf.,
Departamentul Drept Procedual
Facultatea de Drept, USM
2017/2018

1
Unități de conținut:
§ 1. Noţiunea şi importanţa
principiilor dreptului procesual
civil
§ 2. Clasificarea principiilor de drept
procesual civil
........................................................
§ 3. Principiile internaţionale ale
dreptului procesual civil

2
Principiile dreptului procesual civil –
reglementări generale şi esenţiale expres
menţionate sau deduse din normele juridice
procesual civile care stabilesc suportul şi
cadrul legal al raporturilor de procedură civilă
şi care exprimă sarcinile de înfăptuire a
justiţiei.

După I. Deleanu principiile sunt acele


reguli generale şi imperative care ordonează,
şi întrun anumit sens, limitează desfăşurarea şi
finalizarea procesului civil.

3
Principiile dreptului procesual civil:

 exprimă esenţa dreptului


 orientează activitatea de elaborare
a legislaței în materia procedurii
civile
asigură coeziunea normelor juridice
(contribuie la înțelegerea și interpretarea corectă a normelor de
procedură, la formarea unei jurisprudente unitare)

 fac posibilă analogia dreptului


4
Clasificarea principiilor DPC:
După sfera de După funcţiile
acţiune a principiilor:
principiilor:
 generale,  organizaţional-
 interramurale, funcţionale,
 ramurale,  procesual-
 instituţionale funcţionale.

5
Înfăptuirea justiţiei exclusiv de către
instanţele de judecată:

art. 114, 115 Constituţia Republicii Moldova;


art. 19 CPC;
art. 15 alin.(3) Legea privind organizarea
judecătorească. Nr.514 din 06.07.1995;
art. 1 Legea cu privire la statutul judecătorului.
Nr.554 din 20.07.1995;
Hotărârea CtEDO Gurov contra Moldovei din
11.07. 2006.

6
Orice persoană are dreptul la judecarea în mod echitabil,
în mod public şi într-un termen rezonabil a cauzei sale,
de către o instanţă ndependentă şi imparţială, instituită
de lege, care va hotărî fie asupra încălcării drepturilor
şi obligaţiilor sale cu caracter civil, fie asupra temeiniciei
oricărei acuzaţii în materie penală îndreptate
împotriva sa. Hotărîrea trebuie să fie pronunţată în
mod public, dar accesul în sala de şedinţă poate fi
interzis presei şi publicului pe întreaga durată a
procesului sau a unei părţi a acestuia în interesul
moralităţii, al ordinii publice ori al
securităţii naţionale într-o societate democratică, atunci
cînd interesele minorilor sau protecţia vieţii private a
părţilor la proces o impun, sau în măsura considerată
absolut necesară de către instanţă atunci cînd, în
împrejurări speciale, publicitatea ar fi de natură să aducă
atingere intereselor justiţiei. (art. 6 CEDO)
7
Potrivit jurisprudenţei CtEDO, finalitatea sintagmei „instituită de lege”
din articolul 6 al Convenţiei este de a asigura ca „organizarea
judecătorească întro societate democratică să nu depindă de discreţia
executivului, dar ca aceasta să fie reglementată printro lege care
emană de la Parlament”.

Sintagma „instituită de lege” se referă nu doar la baza legală pentru


însăşi existenţa „instanţei”, ci, de asemenea, la competența acesteia şi
componenţa completului de judecată în fiecare cauză

8
Doar instanţa de judecată conform unei ordini procesuale
strict reglementate de lege poate institui, dar şi suprima
drepturi.

Pentru înfăptuirea justiţiei în Republica Moldova este


organizat şi funcţionează un sistem judecătoresc care
include: 15 judecătorii, 4 curţi de apel, Curtea Supremă de
Justiţie.

Legea interzice crearea de instanţe judecătoreşti


extraordinare (art.114 Constituţie, art.19 CPC).
Legea Nr.76 din 21.04.2016
cu privire la reorganizarea
instanțelor judecătorești.

10
Principiul egalităţii în faţa legii şi
justiţiei:

art.7 DUDO,
art.14 Pactul internaţional cu privire la
drepturile civile si politice,
art.6 CEDO,
art. 16 Constituţie,
art.22 CPC,
art.3 Cod de executare,
art.8 Legea privind organizarea judecătorească.
Nr.514 din 06.07.1995.
Toţi cetăţenii Republicii Moldova sunt
egali în faţa legii şi a autorităţilor publice.

Cetăţenii străini şi apatrizii, organizaţiile străine şi


organizaţiile internaţionale (denumite în continuare
persoane străine) sînt în drept să se adreseze în instanţele
judecătoreşti ale Republicii Moldova pentru apărarea
drepturilor, libertăţilor şi intereselor lor legitime,
beneficiază în faţa instanţelor judecătoreşti ale Republicii
Moldova de aceleaşi drepturi şi au aceleaşi obligaţii
procedurale ca şi cetăţenii şi organizaţiile Republicii
Moldova, în condiţiile legii.

12
Modul şi condiţiile de punere în executare a
documentelor executorii se extind asupra
persoanelor cu funcţie de răspundere,
persoanelor fizice, fără deosebire de rasă,
de naţionalitate, de origine etnică, de limbă,
de religie, de sex, de opinie, de apartenenţă
politică, de avere sau de origine socială, şi
asupra persoanelor juridice, indiferent de
tipul de proprietate şi de forma juridică de
organizare” (art.3 Cod de executare).

13
O formă de manifestare a
principiului egalității în fața
legii și a justiției -
uniformizarea practicii
judiciare.

14
Justiţia e aceeaşi pentru toţi,
după cum legea (materială şi
procesuală) e aceeaşi pentru
toţi.

15
Principiul legalităţii:

art.114 Constituţie,
art.15, 19, 20 CPC,
art.1 alin. (2) şi art.5 alin.(5) Legea privind
organizarea judecătorească. Nr.514 din
06.07.1995,
art.1 alin.(2) şi (3) Legea din cu privire la
statutul judecătorului. Nr.554 din
20.07.1995,
art.2 Cod de executare.

16
Mecanisme de asigurare a principiului legalităţii:

a) ridicarea excepţiei de neconstituţionalitate


– art.121 CPC;

b) excepţia de ilegalitate – art.13 Legea


contenciosului administrativ nr.793 din
10.02.2000;

c) controlul judiciar înfăptuit de către


instanţele ierarhic superioare (exercitarea
căilor de atac) în privinţa hotărârilor
judecătoreşti, inclusiv cu privire la legalitate
– art.387, 388, 432 CPC. 17
Principiul dreptului la apărare
judiciară şi accesul liber la justiţie:

art.8 DUDO,
art.6 CEDO,
art.26 şi 20 Constituţie,
art.5 CPC,
art.10 Cod civil,
art.6 Legea privind organizarea
judecătorească. Nr.514 din 06.07.1995.
18
Nici unei persoane nu i se poate refuza apărarea
judiciară din motiv de inexistenţă a legislaţiei, de
imperfecţiune, coliziune sau obscuritate a
legislaţiei în vigoare.

Renunţarea uneia dintre părţi de a se adresa în


judecată, prin încheierea în prealabil a unei
convenţii, nu are efect juridic, cu excepţia
cazurilor de încheiere a unei convenţii de
strămutare, în condiţiile legii, a litigiului la
judecata arbitrală (art.5 alin.(2) şi (3) CPC).

19
Accesul la justiţie prezintă
două caractere de bază:

caracterul efectiv (accesibil) şi


caracterul neabsolut.

20
Prin normele interne se pot
insitui limitări ale accesului la
justiţie în proporţii rezonabile,
astfel încât dreptul să nu fie
afectat în esenţa sa.

De ex: termene de prescripţie, ordine


prealabilă, taxe de stat etc.

21
Apărarea se manifestă prin
 dreptul de a alege forma şi metoda (modalitatea) de
apărare a drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime în
limitele prevăzute de lege;
 accesul liber la justiţie, adică posibilitatea reală de a
depune în instanţa competentă o cerere, o referinţă sau o
contestare împotriva unui act judecătoresc de dispoziţie;
 dreptul justiţiabilului de a cunoaşte că împotriva
acestuia s-au formulat pretenţii sau că drepturile acestuia
pot fi lezate printr-o act judecătoresc de dispoziţie, fapt
care echivalează cu obligaţia instanţei de a-l înştiinţa
legal;
 asigurarea posibilităţii de a participa efectiv la
examinarea şi soluţionarea cauzei civile;
 dreptul de a fi asistat de un avocat, ales sau numit din
oficiu, corelat cu obligaţia statului de a crea un mecanism
viabil de acordare a asistenţei juridice garantate.
22
Principiul independenţei judecătorilor şi
supunerea lor numai legii:

art.10 DUDO,
art.14 Pactul internaţional cu privire la drepturile civile
si politice,
art. 6 paragraful (1) CEDO,
art.116 Constituţie,
art.20 CPC,
art.1 alin.(3) Legea cu privire la statutul judecătorului.
Nr.554 din 20.07.1995 ,
Hotărârea CtEDO Tocono şi profesorii prometeişti
contra Moldovei din 26.06.2007.

23
Judecarea cauzelor civile trebuie
să se înfăptuiască „de către un
tribunal competent, independent
şi imparţial, stabilit prin lege„.

24
INDEPENDENȚA:
 Funcțională =  Personală =
independența independența
puterii magistratului fără
judecătorești față nici un fel de
de celelalte puteri imixtiuni în
ale statului. activitatea de
judecare a
cauzelor civile.

25
Independența personală a
magistrtului depinde de:

a) garanţii politice,
b) garanții economice şi
c) garanții procesual-juridice.

26
Garanții procesual juridice:
 Distribuirea aleatorie a dosarelor (art.61 Legea prvind
organizarea judecătorească nr.514 din 06.07.1995).
 Interzicerea examinării repetate a aceleiaşi cauze civile
(art.49 CPC), abţinerea şi recuzarea de la examinarea
cauzei (art.50 CPC).
 Cercetarea nemijlocită a probelor (art.25 CPC).
 Aprecierea probelor la intima convingere în baza legii.
(art.130 CPC).
 Dreptul de a formula opinie separată (art.48 CPC).
 Secretul deliberărilor (art.238 alin. (1) CPC) şi interzicerea
de a cere divulgarea lui (art.17 Legea cu privire la statutul
judecătorului. Nr.554 din 20.07.1995).

27
Imparțialitate:
Subiectivă – Obiectivă –
modul în care modul în care
judecătorul însăși participanții la
percepe că proces și opinia
echidistanța sa față publică percep
de părți este sau ar echidistanța
putea fi serios magistraților.
afectată.

28
Imparțialitatea se manifestă faţă de
participanţii la proces.
Independența se manifestă:
 faţă de alţi magistraţi din aceeaşi sau altă
instanţă, chiar şi superioară,
 faţă de funcţionarii altor autorităţi de stat,
 față de forţe politice,
 față de grupuri de interese,
 precum şi faţă de opinia publică şi
mijloacele mass-media.

29
Rolul diriguitor al
judecătorului în proces:
•art.9 CPC,
•Legea contenciosului
administrativ. Nr.793 din
10.02.2000.

30
1)Verifică corectitudinea depinerii cererii de chemare în judecată
(art.168 -170 CPC);

2) Pregăteşte pricina pentru dezbaterile judiciare, fiind obligat să


exercite anumite acţiuni procesuale din oficiu (art.185 CPC);

3) Preşedintele şedinţei conduce dezbaterile judiciare (art.194 CPC) şi


ia măsuri faţă de cei care încalcă ordinea (art.196 CPC);

4) Explică drepturile şi obligaţiile părţilor şi ale altor participanţi la


proces (art.202 CPC) și a celorlați subiecți implicați;

5) Pune în discuţie orice cerere sau demers înaintat în şedinţa de


judecată (art.203 CPC);

6) Preşedintele şedinţei de judecată este obligat să creeze condiţii


pentru ca participanţii la proces să-şi expună considerentele referitor la
circumstanţele de fapt şi de drept ale pricinii, să facă completări şi să
prezinte probe în condiţiile art.211 CPC.
31
Limitele şi conţinutul rolului
diriguitor al judecătorului sunt
stabilite de lege,
fără a afecta imparţialitatea în
luarea deciziilor.

32
Principiul publicităţii:

art.10 DUDO,
art.14 Pactul internaţional cu privire la drepturile
civile si politice,
art.6 CEDO,
art.117 Constituţie,
art.23 CPC,
art.10 Legea privind organizarea judecătorească.
Nr.514 din 06.07.1995.

33
Acte relevante principiului publicității:

 1. Hotărîrea Consiliul Superior al Magistraturii Nr.338/13


din 12.04.2013 cu privire la aprobarea Regulamentului
privind înregistrarea audio digitală a şedinţelor de
judecată Publicat: 11.04.2014 în Monitorul Oficial Nr.87-
91.

2. Hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii nr. … din


10.10.2017.
Intră în vigoare din momentul publicării în Monitorul Oficial al
Republicii Moldova

34
Bun de citit!!!
 Dreptul la respectarea vieții private și
justiția transparentă: două exerciții de
punere în balanță
Mihai Poalelungi, Președintele Curții
Supreme de Justiție a Republicii
Moldova
www.csj.md/images/Dreptul%20la%
20respectarea%20vieii%20private%
20i%20justiia%20transparent%20-
%20dou%20exerciii%20de%20pune
re%20n%20balan.pdf
35
The justice must not only be
done; it must seen to be done.

Nu este suficient să se facă


dreptate, trebuie să se şi vadă
că se face dreptate.

36
Publicitatea procesului:
 Pentru participanți  Pentru public:
la proces: 1) afișarea rolului
1) înștiințare instanței (pe site,
obligatorie în în incinta
cazurile sediului
prevăzute de instanței).
lege; 2) publicarea
2) publicarea de actelor de
actelor de dispoziție.
dispoziție. *** nu toate!
37
Excepții legale ale publicității procesului:

Deliberarea hotărârii (art.238 CPC);


Ședințe închise prin efectul legii
(art.23 alin.(2) CPC);
Ședințe închise la cerere (art.23
alin.(3) CPC);

38
Principiul termenului rezonabil
al procesului civil (celeritatea):

art.6 CEDO,
art.4 şi 192 CPC,
Legea privind repararea de către stat a
prejudiciului cauzat prin încălcarea dreptului
la judecarea în termen rezonabil a cauzei sau a
dreptului la executarea în termen rezonabil a
hotărârii judecătoreşti. Nr.87 din 21.04.2011.

39
Justice delayed is justice denied.

Justiţia tergiversată este o


justiţie tăgăduită (ineficientă).

40
Celeritatea procesului - termenul
rezonabil trebuie să fie optim şi
previzibil :
GUSOVSCHI (13.11.2007)
CRAVCENCO (15.01.2008)
BOBOC (04.11.2008)
DESERVIRE S.R.L. (06.10.2009)
MATEI ŞI TUTUNARU (27.10.2009)

41
Costuri morale echitabile pentru încălcarea
celerităţii proceselor civile:
 În materia duratei  Analizând jurisprudenţa
nerezonabile a CtEDO în cazurile de
procedurilor judiciare, neexecutare, putem
sumele acordate cu titlu constata ca mărimea
de prejudiciu moral
variază între 1000 EURO prejudiciului moral este
şi 2500 EURO, pentru 5 de aproximativ de 600
sau 10 ani. euro pentru 12 luni de
întîrziere şi cîte 300 euro
 Cea mai mică sumă s-a pentru fiecare perioadă
acordat în Deservire SRL, următoare de 6 luni de
600 EURO, pentru 6 ani şi întârziere.
cea mai mare în
Cravcenco, 3000 EURO,
pentru 10 ani de
examinare a unui litigiu
de muncă.
42
Durata procedurilor se
apreciază în funcţie de:

1) Complexitatea cauzei;
2) Comportamentul părţilor în
proces;
3) Conduita instanţei de judecată;
4) Importanţa (miza) cauzei pentru
partea interesată.
43
Mecanisme de apărare
 Accelerarea  Constatarea
procesului încălcării și
(art.191 alin. (11) și repararea
(12) CPC) prejudiciului
material și/sau
moral.
(Legea nr.87 din
21.04.2011)

44
Principiul limbii oficiale de
procedură şi dreptul la interpret:

art.118 Constituţie,
art.24 CPC,
art.9 Legea privind organizarea
judecătorească.Nr.514 din 06.07.1995.

45
Principiul disponibilităţii:

art.27 CPC,
art.4 Cod de executare.

46
Disponibilitatea se poate referi la

 obiectul  modalitatea şi
procesului, adică mijloacele
la dreptul procedurale de
subiectiv material apărare (sens
sau de interesul procesual).
legitim supus
judecăţii (sens
material).

47
Principiul contradictorialităţii:
art.26 CPC.

organizarea procesului astfel încât participanţii


la proces să aibă posibilitatea
1) de a-şi formula, argumenta şi dovedi poziţia în proces,
2) de a alege modalităţile şi mijloacele susţinerii ei de sine stătător şi
independent de instanţă, de alte organe şi persoane,
3) de a-şi expune opinia asupra oricărei probleme de fapt şi de drept,
care are legătură cu pricina dată judecăţii,
4) şi de a-şi expune punctul de vedere asupra iniţiativelor instanţei.

48
Nu pot fi invocate probe care n-au fost prezentate
şi discutate (apreciate) de către participanţii la
proces, iar hotărârea nu se poate întemeia pe
astfel de probe (art.25 şi 239 CPC).

Cererile şi demersurile participanţilor la proces în


problema judecării pricinii se soluţionează prin
încheiere judecătorească, după ascultarea
opiniilor celorlalţi participanţi la proces (art.203
alin. (1) CPC).

49
Egalitatea de arme:
fiecărei părţi trebuie să-i fie oferită o
posibilitate rezonabilă de a prezenta
cauza sa în condiţii care să n-o
plaseze întrun dezavantaj substanţial
faţă de oponentul său. (Dacia SRL vs
Moldova 18.03.2008)

50
Principiul îmbinării oralităţii
cu forma scrisă în procesul
civil

art.25 alin.(2) CPC.

51
ACTE PROCEDURALE:

 DOAR în scris:  Atât în scris, cât


 cererea de chemare în judecată
(art.166 CPC);
și oral:
 referinţa (art.186 CPC);  Cereri, demersuri
 împuternicirile repezentantului
(art.81 CPC);  Susțineri orale.
 raportul de expertiză (art.158
CPC);
 hotărârea judecătorească
(art.241 CPC), încheierile,
ordonanţele, deciziile
judecătoreşti (art.270, 351, 390
CPC);
 cererile de apel, recurs,
revizuire (art.364, 437, 451
CPC);
 titlul executoriu (art.14 Cod de
executare).
52
Principiul nemijlocirii:

art.25 CPC.

53
Nemijlocirea se referă la:
 modul de  continuitatea
cercetare a examinării
probelor de către aceleeaşi cauze
instanţa de de la depunerea
judecată cererii până la
pronunţarea
hotărârii de către
acelaş complet de
judecată

54
Securitatea raporturilor juridice – res judicata
– respectarea puterii lucrului judecat.

Brumărescu vs România (28.10.1999)


Roşca vs Moldova (22.03.2005)
Popov 2 vs Moldova (06.12.2005)
Macovei ș.a. vs Moldova (25.04.2006)
Melnic vs Moldova (14.11.2006)
Moldovahidromaş vs Moldova (27.02.2007)
Eugenia şi Doina Duca vs Moldova (03.03.2009)
Oferta Plus vs Moldova (19.12.2006)
Ipteh SA şi alţii vs Moldova (24.11.2009)
NistasGMBH vs Moldova (12.12.2006)
Ovciarov vs Moldova (12.04.2007)
Definiri CtEDO:
atunci când instanţele judecătoreşti
dau o apreciere finală unei
chestiuni, constatarea lor nu mai
poată fi pusă în discuţie;

nici o parte să nu aibă dreptul să


solicite revizuirea unei hotărâri
irevocabile şi obligatorii, doar cu
scopul de a obţine o reexaminare şi
o nouă determinare a cauzei.
56
1. Admiterea apelurilor sau recursurilor tardive fără
repunere în termen;
2. Simularea revizuirii pentru a promova apeluri
camuflate;
3. Aplicarea extensivă şi abuzivă a revizuirii (de ex.
împotriva deciziilor de trimitere la rejudecare);
4. Nemotivarea hotărîrilor, încheierilor şi deciziilor
judecătoreşti în cazurile cerute de legea naţională;
5. Pronunţarea de hotărîri contradictorii (lipsirea de
substanţa a dosarelor civile anterioare);
6. Practică judiciară neuniformă;
7. Înrăutăţirea unei situaţii juridice prin exercitarea unei
căi inechitabile de atac (de ex. fostul recurs în anulare)
sau aplicarea discriminatorie a termenelor de prescripţie
(de ex. conform vechiului Cod Civil);
.

Principiul dreptului la un proces


echitabil este complex şi presupune
interacţiunea organică a mai multor
principii separate:

1. drept la judecare - acces la justiţie


2. egalitatea de arme;
3. publicitatea procesului;
4. termenul rezonabil;
5. independenţa instanţei;
6. instanţă investită de lege;

58
Prioritatea contractelor şi a convenţiilor
internaţionale

•art.26, 27 din Convenţia cu privire la dreptul


tratatelor, Venna, 23.05.69, ratificată la 04.08.92.
•Orice tratat în vigoare leagă părţile şi trebuie să fie executat de
ele cu bună credinţă.
•O parte nu poate invoca dispoziţiile dreptului său intern pentru
a justifica neexecutarea unui tratat

• Convenţia privind procedura civilă, Haga,


01.03.1954 de la Haga, ratificată la 04.08.1992,
• art.4 Constituţia Republicii Moldova,
•art.2 alin.(2) CPC.

59
Principiul legii forului în materie de procedură
civilă - art. 455, 456 şi 458 CPC
 Instanţele judecătoreşti din Republica Moldova aplică
1. legea materială naţională sau străină (art.13 CPC)
2. legea procesuală naţională a Republicii Moldova (legea
forului)

DAR,
1.obiectul şi temeiul acţiunii civile;
2.calitatea procesuală a părţilor;
3.mijloace de proba pentru acte juridice, fapte, stare civilă;

NU SUNT guvernate de legea procesuală a Republicii Moldova!!!!!


Principiul regimului naţional al străinilor -
art.454 CPC

Străinii sunt tratați în instanțele


de judecată ale Republicii
Moldova la fel ca și cetățenii
Republicii Moldova.

61
Principiul imunităţii judiciare a statelor străine
şi organizaţiilor internaţionale - art.457 CPC

Intentarea unui proces civil împotriva unui alt


stat (pîrît, intervenient), aplicarea de masuri
asiguratorii sau de executare silită în privinţa
bunurilor altui stat DOAR
dacă statul respectiv este de acord sau
este prevăzut în tratatul interstatal sau în legea
naţională (a cui: a RM sau a altui stat???????)

62
Excepţie: cauza Cudak contra Lituaniei.

Detalii în
Recomandarea CSJ a RM nr.26
Privind imunitatea misiunilor diplomatice
http://jurisprudenta.csj.md/search_rec_csj.php?id=44

63
Principiul exequatorului
hotărârilor judecătoreşti străine

art.467 - 475 CPC

64
Diferite proceduri:
Hotărâri susceptibile Hotărâri nesusceptibile
de executare silită de executare silită
 Art.467- 471 CPC  Art.472- 474 CPC
 Creditorul solicită  Persoana interesată
recunoaşterea şi solicită nerecunoaşterea
încuviinţarea executării h.j.s. prevăzute de art.
forţate 474 CPC
 În termen de 3 ani de la  În termen de o lună de la
răminerea h.j.s. definitivă primirea h.j.s.
 Competentă - judecătoria  Competentă - judecătoria
unde urmează să se de la domiciliul ori sediul
efectueze executarea... persoanei interesate
(art.468 CPC) (art.472 alin. (2) CPC)
 .......................................  ....................................
Termeni juridici de reţinut:
 Coeziunea normelor juridice;
 Rol diriguitor al judecătorului;
 Egalitate de arme;
 Celeritate; Termen rezonabil; Termen optim şi previzibil;
 Disponibilitate;
 Contradictorialitate;
 Nemijlocire;
 Securitatea raporturilor juridice; Puterea lucrului judecat;
 Proces echitabil;
 Legea forului;
 Regim naţional;
 Imunitate de jurisdicţie;
 Exequatur.
Sarcini pentru lucrul individual:
 Stabiliți corelația între independență, imparțialitate, echidistanță
în procesul înfăptuirii justiției;
 Detaliați conținutului «egalității de arme».
 Argumentați cum se asigură celeritatea procesului civil.
 Identificați corelația dintre disponibilitate și nemijlocire în
procesul civil.
 Proiectați formele de manifestare a contradictorialității în
procesul civil.
 Clarificați interferența între limba oficială de procedură și
dreptul la interpret.
 Deduceți avantajele și dezavantajele publicității procesului civil.
 Explicați cu maximă acesibilitate semnificația securității
raporturilor juridice.

67
Site-uri necesare și utile:

www.justice.gov.md
www.constcourt.md
www.csj.md
www.juridice.md
www.crjm.org
www.drept.usm.md
www.moodle.usm.md

68
În principiu,
principiile
dreptului procesual civil
conferă justiției...

69
PRINCIPIALITATE

70

S-ar putea să vă placă și