Sunteți pe pagina 1din 17

 23-24 martie 2000 - Consiliul European - a lansat

Strategia Lisabona

 Obiectivul central - de a transforma, până în anul


2010, UE în „cea mai dinamica si competitiva
economie din lume bazata pe cunoastere, capabila
de o crestere economica durabila, generatoare de
noi locuri de munca, mai bune, si caracterizata
printr-o mai mare coeziune sociala”
Obiective specifice
◦ crestere economica de 3% pe an si crearea a 20 de
milioane de noi locuri de munca pana in 2010
◦ ocuparea fortei de munca - atingerea unei rate a
ocuparii de 70% si cresterea numarului de femei si
de persoane in varsta care sa activeze pe piata
muncii
◦ Inovare - cresterea numarul gospodariilor care sa
aiba acces la internet, precum si cresterea
cheltuielilor pentru cercetare-dezvoltare
◦ Intreprinderi - masuri pentru a sprijini
intreprinderile mici, inclusiv reducerea birocratiei cu
care se confruntau in desfasurarea activitatii
◦ crestera concurentei pe piata telecomunicatiilor si
liberalizarea pietelor de gaz si de electricitate.
◦ protectia mediului - reducerea emisiilor de gaze cu
efect de sera.
 2004 - Raportul Kok - evaluare pe termen mediu a
Strategiei
 rezultatele obtinute au fost dezamagitoare din cauza
„agendei prea incarcate, lipsei de coordonare si a
prioritatilor conflictuale”

 2005 - Comisia Europeana a hotarat relansarea


Strategiei Lisabona
 noul obiectiv - transformarea Uniunii intr-un spatiu
mai atractiv pentru investitii si munca, promovarea
cunoasterii si inovarii şi crearea de locuri de munca
mai numeroase si mai bune
 structurata in cicluri de trei ani, iar implementarea ei
sa se bazeze pe Programul Comunitar de la Lisabona
(lansat in iulie 2005) si pe programe nationale de
reforma.
• POLITICA DE COEZIUNE • AGENDA LISABONA

Linii Directoare Linii Directoare


Strategice Comunitare Integratoate

Strategiile Naţionale Programe Naţionale


(NSRFs) de Reformă

Programele Naţionale şi Rapoarte Anuale de


Regionale Progres
A face din Europa şi regiunile ei un loc mai
atractiv pentru a investi şi a munci
 Extinderea pieței unice
 Efectuarea Europa un loc mai atractiv pentru a investi
și de a lucra
 Îmbunătățirea reglementărilor europene și naționale
 Asigurarea unor piețe deschise și competitive, în
interiorul și în afara Europei
 Extinderea și îmbunătățirea infrastructurii europene
Cunoaştere şi inovare pentru creştere economică:
 Creşterea şi îmbunătăţirea investiţiilor în cercetare
şi dezvoltare tehnologică
 Facilitarea inovării şi promovarea
antreperenoriatului
 Promovarea accesului la societatea informaţională
 Imbunătăţirea accesului la finanţare
Crearea de locuri de muncă mai multe și mai bune

 Atragerea mai multor persoane pe piața muncii și


modernizarea sistemelor de protecție socială
 Creșterea adaptabilității lucrătorilor și a
întreprinderilor, precum și flexibilitatea piețelor
forței de muncă
 Investitii în capitalul uman prin îmbunătățirea
educației și a competențelor
 2006 - primul raport anual privind progresele inregistrate, Comisia a
definit patru domenii principale
 investitii mai mari in educatie si cercetare
 mai mult sprijin pentru IMM
 crearea de noi locuri de munca
 definirea unei politici comune in domeniul energiei.
 Raportul concluzioneaza ca CE a asigurat 75% din masurile pe care le
considera ca fiind parte din Strategie Lisabona:
o adoptarea Directivei privind serviciile
o agrearea Programului Cadru 7
o progresele inregistrate in ceea ce priveste serviciile financiare
 Pe lista de lucruri „neterminate” se inscriu
o portabilitatea intracomunitara a pensiilor,
o liberalizarea incompleta a energiei si a transporturilor,
o reforma sistemului european privind proprietatea intelectuala.
 Comisia numeste patru domenii prioritare de actiune:
 investitii in cunoastere si inovare,
 reducerea presiunii administrative pentru IMM,
 modernisarea pietei muncii
 energia si schimbarile climatice.
 decembrie 2007, raportul strategic al CE
concluzioneaza:
 rezultate pentru politicile definite de Strategia Lisabona
 „nu toate statele au intreprins reforme cu aceeasi determinare”
 reformele in anumite domenii (deschiderea pietelor de energie si
de servicii) au fost implementate mai lent.

 Consiliul de primavara din 13-14 martie 2008,


stabileste, pe baza raportului, noi initiative politice in
cele patru domenii prioritare identificate in primavara
anului 2006: investitii in oameni si modernizarea
pietei muncii, mediul de afaceri, cunoastere si
energie si mediu.
 3 martie 2010 – comunicarea Comisiei Europeane
intitulată EUROPA 2020 – „O strategie europeană
pentru creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă
incluziunii”.

 Scopul strategiei - de a ghida economia Uniunii


Europene în următorul deceniu, printr-o
abordarea tematică unitară a reformelor în plan
economic şi social
 concentre pe un număr de 3 priorităţi
 5 obiective principale
 structurata în 7 iniţiative emblematice
 creşterea inteligentă - dezvoltarea unei
economiii bazate pe cunoaştere şi inovare;

 creşterea durabilă - promovarea unei


economii mai eficiente, mai ecologice şi mai
competitive;

 creşterea favorabilă incluziunii - promovarea


unei economii cu un grad înalt de ocupare a
forţei de muncă care să asigure coeziunea
socială şi teritorială
 rată de ocupare a populaţiei cu vârsta între 20-64 ani
de 75%;
 investiţii (publice şi private) în cercetare şi dezvoltare de
3% din PIB-ul UE;
 atingerea obiectivului “20/20/20” în domeniul energiei
şi al schimbărilor climatice (reducerea emisiile de gaze
cu efect de seră cu cel puţin 20% faţă de nivelurile din
1990; creşterea la 20% a ponderii surselor regenerabile
de energie în consumul final de energie şi o creştere cu
20% a eficienţei energetice).
 nivel maxim de 10% al ratei părăsirii timpurii al şcolii şi
un nivel minim de 40% al ratei de absolvire a unei
forme de învăţământ terţiar în rândul tinerilor cu vâsta
între 30-34 de ani.
 reducerea cu 20 de milioane a numărului de cetăţeni
europeni ameninţaţi de sărăciei şi excluziune socială.
 O agendă digitala pentru Europa – valorificarea
poteţialului TIC (tehnologia informaţiilor şi
comunicaţiilor) într-o Europa slăbită de criza
economică;
 Tineret în mişcare
 O Uniune a inovării
 O politică industrială integrată pentru era globalizării
 O agendă pentru noi competenţe şi locuri de muncă –
contribuţia europeană la ocuparea totală
 Platforma europeană împotriva sărăciei şi excluziunii
sociale – un cadru european pentru coeziune socială
şi teritorială.
 O Europă eficientă din punct de vedere al utilizării
resurselor.
 „O Uniune a inovării” - are in vedere îmbunătăţirea
condiţiilor-cadru şi accesului la finanţările pentru
cercetare şi inovare, astfel încât să se garanteze
posibilitatea transformării ideilor inovatoare în produse şi
servicii care creează creştere şi locuri de muncă;

 „Tineretul în mişcare” - consolida performanţa sistemelor


de educaţie şi pentru a facilita intrarea tinerilor pe piaţa
muncii;
 „O agendă digitală pentru Europa” - accelera dezvoltarea
serviciilor de internet de mare viteză şi pentru a valorifica
beneficiile pe care le oferă o piaţă digitală unică gospodăriilor şi
întreprinderilor;

 „O Europă eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor”


- permite decuplarea creşterii economice de utilizarea
resurselor, pentru a sprijini trecerea la o economie cu emisii
scăzute de carbon, pentru a creşte utilizarea surselor
regenerabile de energie, pentru a moderniza sectorul
transporturilor şi a promova eficienţa energetică;
 „O politică industrială adaptată erei globalizării” -
îmbunătăţirea mediului de afaceri, în special pentru IMM-uri,
şi sprijinirea dezvoltarii unei baze industriale solide şi
durabile capabila să facă faţă concurenţei la nivel mondial;

 „O agendă pentru noi competenţe şi noi locuri de muncă” -


moderniza pieţele muncii şi a oferi mai multă autonomie
cetăţenilor, prin dezvoltarea competenţelor acestora pe tot
parcursul vieţii în vederea creşterii ratei de participare pe
piaţa muncii şi a unei mai bune corelări a cererii şi a ofertei
în materie de forţă de muncă, inclusiv prin mobilitatea
profesională;

 „Platforma europeană de combatere a sărăciei” - garanta


coeziunea socială şi teritorială, astfel încât beneficiile
creşterii şi locurile de muncă să fie distribuite echitabil, iar
persoanelor care se confruntă cu sărăcia şi excluziunea
socială să li se acorde posibilitatea de a duce o viaţă demnă
şi de a juca un rol activ în societate.

S-ar putea să vă placă și