Sunteți pe pagina 1din 13

Legea cea nouă

- Fericirile -
N-am venit să stric Legea sau proorocii,
…ci să împlinesc“
Matei 5,17
Predica de pe Muntele Fericirilor
(Matei 5,3-11)
Este numită Predica de pe munte după locul unde a fost
rostită, pe un munte, în Galileea, numit azi Muntele Fericirilor
1.“Fericiţi cei săraci cu duhul, că a
lor este împărăţia cerurilor.”
• Cei săraci cu duhul
mândriei, care nu sunt
plini de sine, mândri;
• - Nu e vorba despre
cei care sunt proști sau
nebuni ci despre
oamenii smeriți.
• - Virtutea smereniei

Pilda vameșului și a fariseului


2.“Fericiţi cei ce plâng, că aceia
se vor mângâia.”
• Sunt fericiți cei ce iși plâng
păcatele săvârșite. Pentru a ți
le vedea ai nevoie neapărat de
smerenie.
• - Virtutea pocăinței
• - Mângâierea-lucrarea
harului Sfântului Duh în
inima omului.

Pilda fiului risipitor


3.“Fericiţi cei blânzi , că aceia
vor moşteni pământul.”
• - După ce am dobândit
virtuțile smereniei și
pocăinței, se naște în suflet
virtutea blândeții;
• - Blândețea ne pune în
relații bune cu semenii;
• - “Fiţi înţelepţi ca şerpii
şi blânzi ca porumbeii”
(Matei 10, 16)
4.“Fericiţi cei ce flămânzesc şi însetează
de dreptate , că aceia se vor sătura.”
• In Vechiul Testament prin dreptate se
înțelegea virtute. Prin urmare omul drept
era un om virtuos. Sensul firesc nu este de
corectitudine, ci de virtute.
• - Omul smerit, blând, care s-a pocăit de
păcatele sale, va căuta permanent sa
trăiască după legile divine și să pună în
practică virtuțile.
• - Săturarea = bucuria lăuntrică pe care
o simți când săvârșești binele.
5.“Fericiţi cei milostivi , că aceia
se vor milui.”
• - Un om virtuos este plin
de iubire față de semenii săi.
De aceea, îi va milui/ajuta
oricând ar avea nevoie.
• - “Fiţi milostivi, precum şi
Tatăl vostru milostiv este”
(Luca 6, 36).
• - Cel ce miluiește pe alții,
va fi miluit de Dumnezeu.

Pilda samariteanului milostiv


6.“Fericiţi cei curaţi cu inima , că
aceia vor vedea pe Dumnezeu.”
• - Deja credinciosul a
ajuns la măsura sfințeniei.
Acesta își iubește aproapele,
îl iubește pe Dumnezeu. De
aceea, Dumnezeu îi dă niște
trăiri duhovnicești aparte
prin care omul se întâlnește
în inima sa cu divinitatea.
Unii sfinți ajung chiar să aibe
vedenii dumnezeiești.
• - “Dacă cineva zice: Îl
iubesc pe Dumnezeu, dar pe
fratele său îl urăște,
mincinos este”(1 Ioan 4, 20).
7.“Fericiţi făcătorii de pace , că aceia
fiii lui Dumnezeu se vor chema.”
•- Omul care a dobândit harul Duhului
Sfânt, dobândește pacea inimii.
• - “Pace vă las vouă, pacea Mea o dau
vouă, nu precum dă lumea vă dau
Eu”(Ioan 14,27).
• - Pacea lui Hristos este mult diferită de
pacea lumească. E o stare lăuntrică,
profundă, greu de exprimat în cuvinte
omenești
8.“Fericiţi cei prigoniţi pentru dreptate ,
că acelora este împărăţia cerurilor.”
• Dreptate în înțeles de virtute;
• - Faptele bune și
corectitudinea deranjează și
demonii dar și persoanele
imorale și corupte. Acestea vor
porni luptă împotriva
creștinilor practicanți.
• - “Dacă M-au prigonit pe
Mine, şi pe voi vă vor prigoni;
dacă au păzit cuvântul Meu, şi
pe al vostru îl vor păzi” (Ioan
15,20).
9.“ Fericiţi veţi fi când din pricina Mea
vă vor ocărî şi vă vor prigoni şi minţind
vor zice tot cuvântul rău împotriva
voastră.”
•- Dacă înainte a fost vorba de
prigonirea pentru faptele bune săvârșite,
acum este vorba de prigonirea pentru
credința în Hristos, mărturisirea credinței.
•- “Căci de cel ce se va ruşina de Mine şi
de cuvintele Mele, de acesta şi Fiul Omului
se va ruşina, când va veni întru slava Sa şi
a Tatălui şi a sfinţilor îngeri” (Luca 9,26).
“Bucuraţi-vă şi vă veseliţi , că plata
voastră multă este în ceruri.”
•- Rostul răbdării
tuturor umilințelor și
prigonirilor este
dobândirea mântuirii
• - “Şi veţi fi urâţi de
toţi pentru numele Meu;
iar cel ce va răbda până
în sfârşit, acela se va
mântui” (Matei 10,22).
VĂ MULȚUMESC

S-ar putea să vă placă și