Sunteți pe pagina 1din 16

UNIVERSITATEA “OVIDIUS” CONSTANTA

FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE


MASTERAT: TEHNICI CONTABILE ŞI FINANCIARE
PENTRU GESTIUNEA AFACERILOR

RAPORT DE AUDIT STATUTAR PRIVIND


SITUAŢIILE FINANCIARE INDIVIDUALE LA
COMPANIA DE CONSTRUCŢII – MONTAJ SA CONSTANŢA

Coordonator ştiinţific: Absolvent:


Prof.univ.dr. MARIANA MIREA AVRAM ELENA DELIA

Constanţa
2014
CUPRINS

CAPITOLUL 1 Aspecte teoretice privind organizarea auditului


financiar

CAPITOLUL 2 Prezentarea societății auditate

CAPITOLUL 3 Studiu de caz privind efectuarea unei misiuni de


audit la SC COMCM SA
PREZENTAREA SOCIETĂȚII

S.C. COMCM S.A., sau „Compania de Construcţii -


Montaj”, firmă cu adânci rădăcini în domeniul
construcţiilor civile şi industriale, desprinsă în 1991 din
fostul Trust de Construcţii Locale Constanta, îşi oferă
serviciile pe piaţa constănţeană cu seriozitate şi
promptitudine, principalul atribut pe cartea ei de vizita fiind
experienţa dobândită de-a lungul timpului.

În anul 2007 a achiziţionat pachetul majoritar de


acţiuni al unei alte societăţi desprinse din Trustul
de Construcţii Locale şi anume, S.C. SCUT S.A.
Această societate are ca principal obiect de
activitate închirierea de utilaje, dar şi extracţia şi
sortarea de nisip, activităţi complementare
obiectului de activitate al societăţii.
Dispun de staţii de betoane dotate şi
utilate conform standardelor în
vigoare, cariera de extracţie şi
prelucrare a produselor de piatră
(cribluri) la Sibioara, staţie de
extracţie a nisipului la Cochirleni, a
pietrişului la Călăraşi şi de sortare a
acestora la Ovidiu, producţie de
prefabricate, armaturi şi confecţii
metal, mașini şi utilaje pregătite
pentru a efectua transportul
produselor în tot judeţul, numeroase
spaţii de închiriat în incinta
societăţii, hale industriale, platforme
betonate, birouri, cazare în regim de
cămin şi de hotel, cantină modern
dotată şi utilată.
Evaluarea nivelului tehnic al societăţii comerciale

Activitatea societăţii se desfăşoară pe trei componente:


•producţie: betoane, mortare, agregate, produse de carieră
şi balastieră, armături, prefabricate;
•servicii: de fasonare şi montare oţel beton, construcţii,
închiriere, cazare, masă, alte servicii;
•comerţ cu materiale de construcţii.

Ponderea fiecărei categorii de produse sau servicii în veniturile şi în totalul cifrei de afaceri ale societăţii
comerciale pe ultimii trei ani

PRODUSE/SERVICII Pondere în venituri totale % Pondere în cifra de afaceri %


Activitatea de producţie 2011 61,72 77,41
2012 46,79 79,71
2013 64,16 81,83
Prestări servicii 2011 14,89 18,67
2012 10,48 17,87
2013 12,43 15,85
Activitatea de comerţ 2011 3,12 3,92
2012 1,42 2,42
2013 1,82 2,32
Evaluarea aspectelor legate de angajaţii/personalul societăţii comerciale
Diversitatea activităţii societăţii şi specificul pieţei de muncă în sfera prestaţiilor de servicii în domeniul construcţiilor, a necesitat o
activitate de selecţie riguroasă la nivelul compartimentului specializat în sfera resurselor umane. Politici referitoare la calitate,
aplicabile la toate nivelurile societăţii, au fost aplicate şi în domeniul resurselor umane.
Nr. Crt. CATEGORII DE PERSONAL NR. MEDIU DE PERSONAL PONDERE ÎN TOTAL PERSONAL %
2012 2013 2012 2013
1. GENERALE 14 11 11,87 9,65
2. CP01- ST.BET.+ PREFAB+LAB. 51 48 43,23 42,12
3. CP02-CARIERĂ SIBIOARA 16 15 13,55 13,15
4. CP03- ADMINISTRATIV 37 40 31,35 35,08
TOTAL PERSONAL 118 114 100,00 100,00

2013 GENERALE

5%
CP01- ST.BET.+
PREFAB+LAB.
21%
50% CP02-CARIERĂ SIBIOARA

17% 7% CP03- ADMINISTRATIV

TOTAL PERSONAL
12%
2012
31%

43%
14% GENERALE
CP01- ST.BET.+ PREFAB+LAB.
CP02-CARIERĂ SIBIOARA
CP03- ADMINISTRATIV

Prin raportare la anul 2012, în anul 2013 au avut loc fluctuaţii de personal în sensul micşorării numărului mediu de personal.
La data de 31.12.2013 societatea SC COMCM SA avea un număr de 106 salariaţi, structuraţi după nivelul de pregătire astfel:

Nr. NIVELUL STUDIILOR NUMAR SALARIATI


Crt.
1. SUPERIOARE 16
2. MEDII 23
3. GIMNAZIALAE+SCOLI PROFESIONALE 67
TOTAL 106
Prezentarea situațiilor financiare ale societății

Pentru întocmirea raportului de audit financiar au fost auditate Situații financiare individuale întocmite la
31.12.2013 în conformitate cu OMFP 1286/2012 compuse din:
a. Situaţia poziţiei financiare
b. Situaţia rezultatului global
c. Situaţia modificărilor capitalului propriu
d. Situaţia fluxurilor de trezorerie
Societatea a adoptat o prezentare bazata pe lichiditate în cadrul situaţiei poziţiei financiare şi o prezentare a veniturilor
şi cheltuielilor în funcţie de natura lor în cadrul situaţiei rezultatului global, considerând ca aceste metode de prezentare
oferă informaţii care sunt credibile şi relevante decât cele care ar fi fost prezentate în baza altor metode permise de IAS
1 „Prezentarea situaţiilor financiare”.

Conducerea Societăţii consideră ca moneda funcţională, aşa cum este definita aceasta de IAS 21 „Efectele variaţiei
cursului de schimb valutar”, leul romanesc . Situaţiile financiare sunt prezentate în lei, moneda pe care conducerea
Societăţii a ales-o ca moneda de prezentare.
Situaţia poziţiei financiare
Dinamica şi structura elementelor de active imobilizate

ELEMENTE DE ACTIV Sold la 31.12.2011 Sold la 31.12.2012 Sold la 31.12.2013

Imobilizări corporale 255.642.450,00 249.631.778,00 80.758.872,00


Imobilizări necorporale 10.373,00 26.939,00 6.211,00
Active financiare 8.210.678,00 8.212.432,00 8.217.206,00
Active imobilizate -total 263.863.501,00 257.871.149,00 88.982.289,00

La 31.12.2013 s-a procedat la reevaluarea imobilelor,


100%
90% proprietate a societăţii, pentru a stabili valoarea de justă
80%
70% la data bilanțului. Influentele reevaluării (creșterile şi
60% 2013
50% 2012
descreșterile de valoare) au fost înregistrate în balanța de
40% 2011 verificare la data de 31.12.2013.
30%
20%
Activele necorporale prezintă la sfârşitului anului un sold
10%
0% de 6.211 lei reprezentând licenţe de calculator şi
Imobilizari Imobilizari Active financiare Active imobilizate
corporale necorporale -total
programe informatice
Dinamica şi structura elementelor de active circulante

ELEMENTE DE ACTIV Sold la 31.12.2011 Sold la31.12.2012 Sold la 31.12.2013

Stocuri 1.146.773,00 1.985.396,00 2.509.751,00


Creanțe comerciale şi avansuri plătite 9.341.917,00 9.406.789,00 11.138.667,00
Alte creanțe 604.062,00 688.192,00 490.767,00
Numerar şi conturi la bănci 1.482.873,00 1.005.479,00 510.526,00
Cheltuieli în avans 214.662,00 106.029,00 122.425,00
Active circulante-total 12.790.287,00 13.191.885,00 14.772.136,00

100% Societatea urmăreşte evoluţia nivelului


90% lichidităţilor pentru a-şi putea achita
80%
obligaţiile la data la care acestea devin
scadente şi analizează permanent activele
70%
şi datoriile, în funcţie de perioada rămasă
2013
60%
până la scadenţele contractuale. În scopul
2012
50% gestionării riscului de lichiditate, fluxurile
2011
40% de trezorerie operaţionale şi bugetate sunt
30%
monitorizate şi analizate lunar în vederea
stabilirii nivelului estimat al modificărilor
20%
nete în lichiditate.
10%

0%
Stocuri Creante comerciale si avansuri platiteAlte creante Numerar si conturi la banci Cheltuieli in avans Active circulante-total
Dinamica şi structura elementelor de capitaluri proprii
Sold la 31.12.2011 Sold la 31.12.2012 Sold la 31.12.2013
Capital şi rezerve
Capital social 23.631.668,00 23.631.668,00 23.631.668,00
Rezerve din reevaluare 234.092.939,00 234.092.939,00 67.270.111,00
Rezerve 1.203.844,00 7.641.271,00 7.352.612,00
Rezultatul reportat 5.966.457,00 -2.498.642,00 -13.473,00
Rezultatul perioadei 1.139.891,00 2.867.130,00 1.036.494,00
Repartizare profit -3.317.710,00 -167.935,00 -57.583,00
Capitaluri proprii-total 262.717.089,00 265.566.431,00 99.219.829,00

Capital social
100% 2013
Rezerve din
80% 2% 0%
12% reevaluare
60%
Rezerve
49%

40% Rezultatul reportat


2013
20% Rezultatul perioadei
2012
0%
Repartizare profit
-20%
2011
33%Capitaluri proprii-total
4%
-40%
0% Datorii comerciale si
0%
-60%
0% avansuri incasate
Alte datorii
-80%

-100%
Dinamica şi structura elementelor de datorii lei

Sold la 31.12.2011 Sold la 31.12.2012 Sold la 31.12.2013


Datorii comerciale şi avansuri încasate 12.645.897,00 3.847.959,00 3.475.828,00
Alte datorii 1.290.802,00 1.648.644,00 1.058.768,00
Datorii-total 13.936.699,00 5.496.603,00 4.534.596,00

Datorii-total

2013
2012
Alte datorii
2011

Datorii comerciale si avansuri


incasate

0.00 5,000,000.00 10,000,000.00 15,000,000.00


Dinamica şi structura veniturilor, cheltuielilor şi rezultatului lei

Nr. crt. INDICATORI Valoare la 31.12.2011 Valoare la 31.12.2012 Valoare la 31.12.2013


1. Venituri din exploatare din care: 35.870.460 33.692.919 26.124.294
2. Cifra de afaceri neta 29.374.755 20.294.605 20.887.619
3. Cheltuieli din exploatare 34.463.884 30.825.767 25.540.811
4. Profit din exploatare 1.406.576 2.867.152 583.483
5. Venituri financiare 973.135 879.380 512.680
6. Cheltuieli financiare 959.717 387.838 -55.486
7. Profit financiar 13.418 491.542 568.166
11. Venituri totale 36.843.595 34.572.299 26.636.974
12. Cheltuieli totale 35.423.601 31.213.605 25.485.325
13. Profit brut total 1.419.994 3.358.694 1.151.649
14. Impozit profit 280.103 491.564 115.155
15. Profit net total 1.139.891 2.867.130 1.036.494
4,000,000

3,500,000
PROFIT NET
TOTAL 3,000,000

IMPOZIT 2,500,000
PROFIT
PROFIT BRUT TOTAL
2013 2,000,000
PROFIT BRUT IMPOZIT PROFIT
2012
TOTAL PROFIT NET TOTAL
2011 1,500,000

CHELTUIELI
1,000,000
TOTALE

VENITURI 500,000
TOTALE
0
0 10,000,000 20,000,000 30,000,000 40,000,000 2011 2012 2013
Principalii indicatori economico – financiari
Nr. crt. Denumirea indicatorului 2011 2012 2013

1. Lichiditatea curenta Active curente /


0,92 2,40 3,26
(optim = > 2) Datorii curente
2. Gradul de îndatorare Cap. împrumutat/
2,45 0,03 0
Cap. propriu
3. Viteza de rotație a debitelor clienți (zile) Sold mediu clienți/
129 136 148
CA x 365
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate
CA / Active imobilizate 0,11 0,08 0,23
(rotații)

3.5 Lichiditatea curenta


3

2.5

1.5

0.5

0
2011 2012 2013
CONCLUZII
Societatea îşi desfăşoară activitatea într-un mediu economic Recomandăm managementului societăţii să se focalizeze în continuare pe
dinamic şi agresiv, fiind expusă unor factori de risc general, lucru minimizarea factorilor de risc, pe asigurarea echilibrului financiar, prin gestionarea
ce îngreunează previzionarea viitorului potenţial al societăţii de a optimă a resurselor existente, asigurând astfel desfăşurarea fără sincope a activităţii şi
genera cu consecvenţă venituri la nivelul proiectat. aplicarea unei strategii flexibile care să permită entităţii patrimoniale să se adapteze
permanent la mutaţiile din mediul de afaceri românesc şi internaţional pe zi ce trece tot
mai dinamic şi mai agresiv.

Riscul de piaţă
Riscul operaţional
Societatea prin Consiliul de Administraţie monitorizează
Riscul operațional este riscul producerii unor pierderi directe sau indirecte
permanent modul de realizare a gestionarii riscului de piaţă.
provenind dintr-o gama larga de cauze asociate proceselor, personalului, tehnologiei şi
Societatea nu este expusă riscului valutar dar este expusă riscului
infrastructurii Societăţii, precum şi din factori externi, alții decât riscul de credit, de
de preţ, drept pentru care ajustează preţul cu oferta de pe piaţă.
piața şi de lichiditate, cum ar fi cele provenind din cerințe legale şi de reglementare şi
din standardele general acceptate privind comportamentul organizațional. Riscurile
operaționale provin din toate operațiunile Societăţii.

Riscul aferent mediului economic


Identificarea şi evaluarea investițiilor influențate de o piața
de creditare lipsita de lichidităţi, analiza respectării contractelor de
creditare şi a altor obligații contractuale, evaluarea incertitudinilor Riscul aferent impozitării
semnificative, inclusiv a incertitudinilor legate de capacitatea unei Începând cu 1 ianuarie 2007, urmare aderării României la Uniunea Europeană,
entităţi de a continua sa funcționeze pentru o perioada rezonabila Societatea a trebuit să se supună reglementărilor Uniunii Europene, şi în consecinţă s-a
de timp, toate acestea ridica la rândul lor alte provocări. pregătit pentru aplicarea schimbărilor aduse de legislaţia europeană. Societatea a
Efectele acestora asupra pieței financiare din Romania au implementat aceste schimbări, dar modul de implementare al acestora rămâne deschis
fost scăderi de preturi şi lichiditate pe piețele de capital şi creșteri auditului fiscal timp de 5 ani.
ale ratelor de dobânda pe termen lung datorate condițiilor de Interpretarea textelor şi implementarea practică a procedurilor noilor
lichiditate la nivel internațional. reglementări fiscale aplicabile, ar putea varia şi există riscul ca în anumite situaţii
autorităţile fiscale să adopte o poziţie diferită faţă de cea a Societăţii.
VĂ MULTUMESC!