Sunteți pe pagina 1din 16

RECAPITULAREA SI SISTEMATIZAREA

CUNOSTINTELOR DESPRE
SUBIECT

@
1
Colegiul National “Elena-Cuza”
Clasa: a VIIa B

@
2
Profesor coordonator: Profesor îndrumator:
Cristea Boboila Dumitru Magdalena

Student stagiar:
Constantinescu Rodica Maria

Data: 12.12.2005
@
3
Limba română
Subiectul

Recapitulare şi sistematizare a cunoştinţelor

• aprofundarea cunoştinţelor despre subiect,


• stimularea interesului pentru studiul limbii române

@
4
Obiective operaţionale:

Cognitive.Toţi elevii vor fi capabili: Afective. Elevii:


O1 – să definească subiectul; O1 – să fie dispuşi să-şi reactualizeze
O2 – să ştie la ce întrebări răspunde şi să aprofundeze cunoştinţele
subiectul; deja dobândite;
O3 – să ştie de câte feluri este subiectul O2 – să manifeste grijă pentru felul în
şi să le recunoască în texte; care îşi construiesc răspunsurile
O4 – să construiască enunţuri în care orale, precum şi felul în care scriu;
subiectul să fie exprimat prin diferite O3 – să participe cu interes la lecţie.
părţi de vorbire;

@
5
Strategia didactică:
de predare-învăţare
algoritmică
cognitivă
dirijată
deductivă

Metode şi procedee:

exerciţiul de recunoaştere, de exemplificare


analiza gramaticală
conversaţia de sintetizare şi
de sistematizare a cunoştinţelor
munca independentă
lucrul cu manualul
@
6
Mijloace de învăţământ:

manualul

Forme de organizare:

activitatea frontală
activitatea independentă-
- individuală

@
7
Strategia didactică

Evenimentele Activitatea Activitatea elevilor Tehnici de


instruirii profesorului instruire

Organizarea •controlul prezenţei, •se liniştesc;


clasei. ordinei; •îşi pregătesc
Captarea •se recomandă manualul,
atenţiei. elevilor pregătirea caietul,stiloul
3 instrumentelor de
lucru;

Enunţarea profesorul anunţă •notează în caiete;


obiectivelor tema lecţiei şi scrie •ascultă.
2 titlul pe tablă;
•precizează
obiectivele urmărite;

@
8
Recapitularea şi Profesorul poartă un
sistematizarea dialog teoretic cu
cunoştinţelor elevii:
20
•Ce este subiectul? •reactualizează; • activitate
•răspund frontală
•La ce întrebări •notează în caiete; •conversaţia
răspunde subiectul?
•De câte feluri este
subiectul?
Profesorul scrie pe
tablă răspunsurile la
întrebări, după
indicaţiile elevilor:

@
9
SUBIECTUL
Subiectul este partea principală de
propoziţie despre care se spune ceva
cu ajutorul predicatului

Se află cu întrebările: cine?, ce?, sau


despre cine este vorba în propoziţie?

NOTA: Predicatul se acordă cu subiectul în număr.


@
10
Subiectul
poate fi:

Exprimat Neexprimat

simplu multiplu inclus


subînţeles
(în desinenţa verbului;
verbul este la pers. I (din context)
sau a II-a)

@
11
Recapitularea şi Profesorul cere •elevii dau •exerciţiul
sistematizarea elevilor să dea exemple;
cunoştinţelor exemple de propoziţii
20 pentru fiecare tip de
subict;

• Care sunt părţile de •reactualizează; •strategie de tip


vorbire prin care se •răspund; dialogat îmbinată
exprimă subiectul? cu cea bazată pe
Profesorul scoate elevii activitatea
pe rând la tablă să individuală a
dea exemple de elevilor
subiecte exprimate
prin diferite părţi de
vorbire:
• substantiv,
• locuţiune substantivală,
• pronume,
• numeral cu valoare
substantivală,
• verb/ locuţiune verbală
la infinitiv şi supin;

@
12
Obţinerea Profesorul scrie pe •elevii copiază
performanţei şi tablă un text pe baza în caiete textul;
asigurarea căruia formulează mai
feed-back-ului multe cerinţe:
20

“Bunica a împlinit azi


80 de ani. Am vrut s-o
felicităm şi ea s-a
bucurat când s-a
văzut înconjurată de
întreaga familie. Sunt
singura ei nepoată şi
verii mei ne-au făcut
multe fotografii. Peste
ani, când aducerile-
aminte au să ne
năpădească, o să
deschidem cu plăcere
albumul.

@
13
Obţinerea Obiceiurile şi
performanţei şi legăturile afective ale
asigurarea familiei mele, care
feed-back-ului ştie că de uitat clipele
20 frumoase din viaţă nu
este posibil, sunt
plăcute.”

Cerinţe:
identifică; •lucrul cu textul;
•să se identice
notează în •exerciţiul de
subiectele;
caiete; recunoaştere;
•să se arate ce tipuri citesc •munca
de subiecte sunt răspunsurile date individuală;
prezente în textul •analiză
respectiv; gramaticală
•să se analizeze
părţile de vorbire
care îndeplinesc
funcţia sintactică
de subiect.
@
14
Evaluarea Sunt apreciate •elevii iau parte
performanţei răspunsurile elevilor, la sistemul
3 se fac corecţii şi se de notare;
notează.

Asigurarea Tema pentru acasă: •elevii notează


retenţiei exerciţiile 1,2,3,4/ tema în caiete.
2 pag. 78-79 din manual

@
15
Concept original şi realizare:
Constantinescu Rodica Maria
Universitatea din Craiova
Facultatea de Litere
Secţia: română-franceză
Anul al IV-lea
E-mail: rodicaconstantinescu@yahoo.com

@
16