Sunteți pe pagina 1din 12

Structura și caracteristica

portofoliilor de asigurare
Portofoliu de asigurări - totalitatea sau o parte din
contractele de asigurări încheiate de un asigurător.
• Deşi piaţa de asigurări în Moldova este încă dezvoltare, consumatorii de
produse şi servicii de asigurare au acces la o gamă relativ largă de
produse de asigurare. Toate evenimentele desfăşurate pe arena
economică a ţării au influenţat şi productivitatea "acestei industrii
specifice", industrie ce produce, promovează şi realizează o gamă largă
de produse deosebite, care asigură populaţiei încredere în ziua de mâine,
o senzaţie de stabilitate atât de importantă în condiţiile generate de
regulile dure dar obiective ale economiei de piaţă.
Acestea pot fi clasificate în patru categorii
fundamentale, conform CNPF:

asigurările obligatorii prin efectul legii, cum ar fi asigurările de


răspundere civilă auto - Carte Verde şi AORCA, dar şi altele;

asigurările benevole (sau facultative) de bunuri, cum ar fi


asigurarea întreprinderilor comerciale, agricole, financiare şi
bunurile personale;

asigurările benevole de persoane, cum ar fi pensiile, anuităţile,


asigurarea de viaţă şi de sănătate;

asigurarea benevolă de răspundere civilă, cum sunt asigurările în


domeniile aeronautice şi a furnizorilor de servicii de transport,dar
şi îndemnizaţiile profesionale.
Structura primelor brute subscrise și plăți pe clase de
asigurări
STRUCTURA PRIMELOR BRUTE SUBSCRISE ȘI PLĂȚI PE CLASE DE ASIGURĂRI
Prime brute subscrise pe clase de asigurari Despagubiri si indemnizatii de asigurare
platite pe clase de asigurari

2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015


Total / Всего / Total 100,
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
0
Asigurări generale 93,7 93,8 93,4 92,9 97,9 98,4 99,3 98,1
Asigurări de sănătate 4,0 4,0 5,2 5,4 4,5 4,3 3,9 4,8
Asigurări de vehicule terestre (alte decît feroviare)
17,7 18,0 19,5 19,6 28,3 28,4 25,9 27,0
(CASCO)
Asigurări de incendiu si alte calamităţi natural 10,7 14,8 11,7 10,2 21,2 9,1 5,9 4,9
Asigurări de răspundere civilă auto 42,6 42,9 44,1 44,3 39,0 36,9 32,4 59,4
Alte 18,7 14,1 12,9 13,4 4,9 19,8 31,2 2,0
Asigurări de viaţă 6,3 6,2 6,6 7,1 2,1 1,6 0,7 1,9
Asigurări de viată ( fără asigurarea cu pensii si fără
5,9 5,9 6,3 6,8 0,7 0,8 0,6 1,8
anuităţi)
Alte 0,4 0,3 0,3 0,3 1,4 0,8 0,1 0,1
1.2. Structura portofoliului pieței de asigurări al RM, anul
2016 Tip de asigurare Prime brute (MDL) Cota (%)
1. RCA 326 952 550 25
Portofoliul pieței rămâne 2. Carte Verde 309 856 082 23,6
dominat în continuare de 3. Autocasco 265 594 474 20,3
asigurările auto, care dețin 4. Asigurări imobile și alte bunuri 86 425 096 6,6
o pondere de 68,9% în 5. Răspundere civilă generală 63 053 901 4,8
total piața, din care 6. Răspundere civilă avia 55 199 584 4,2
asigurările RCA au 7. Carnet CMR 9 360 831 0,7
generat subscrieri de 326,9
8. Răsp. transportatori față de călători 1 599 940 0,12
milioane lei, asigurările de
tip Carte Verde 309,8 9. Carnet TIR 7 521 910 0,6
milioane lei și CASCO 10. Aviacasco 32 363 920 2,5
265,5 milioane lei. 11. CARGO 8 838 931 0,7
Vorbind de celelalte 12. Asigurări agro 16 760 161 1,3
clase de asigurare, 13. Asigurări de sănătate 72 743 646 5,5
asigurări de imobile și alte
14. Asigurări de accidente 23 144 094 1,8
bunuri au cumulat o cota
de 6,6%, urmata de 15. Asigurări de viață 19 834 598 1,5
asigurările de sănătate – 16. Alte tipuri 11 532 458 0,9
6,8%. Total piață 1 310 782 176 100
Analiza asigurărilor
Asigurări de bunuri
proprietate privată

benevole
Asigurări de viaţă

Asigurări de sănătate
suplimentare
În ceea ce privește ierarhia companiilor de asigurare, topul primelor cinci
companii în anul 2016 dupa volumul de prime brute subscrise:
1) Moldasig – 17,66%;
2) Donaris vienna
insurance group
(14,44%);
3) Grawe carat asigurari
Moldasig
(13,44%);
Donaris vienna insurance group 4) Klassika asigurari
Grawe carat asigurari (10,68%)
Klassika asigurari 5) Alliance insurance group
Alliance insurance group (10,55%).
Insumat, acestia au generat
circa 66,78% din totalul
subscrierilor pietei.
Topul companiilor de asigurari
18

16

14

12

10

Donaris Vig
Moldasig
Grawe Carat
asigurari Klassika Asigurari
Asterra Grup
Transferul portofoliului de asigurare.
• În scopul realizării prevederilor, asigurătorul transferă activele pentru
acoperirea rezervelor tehnice şi matematice egale cu rezervele tehnice şi
matematice calculate astfel încît să acopere obligaţiile portofoliului care va
fi transferat.
• Transferul de portofoliu nu este valabil fără aprobarea Autorităţii de
supraveghere care, prin actele sale normative, stabileşte lista documentelor
şi informaţiile ce se anexează la cererea de transfer al portofoliului.
• Transferul de portofoliu intră în vigoare la data publicării deciziei
Autorităţii de supraveghere în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
• Asigurătorul care acceptă transferul de portofoliu notifică despre aceasta
asiguraţii în termen de 15 zile din data intrării în vigoare a deciziei de
aprobare a transferului, printr-un anunţ publicat în Monitorul Oficial al
Republicii Moldova în două ediţii consecutive.
Consolidarea pieţei asigurărilor.

Modificarea Îmbunătăţirea
sistemului de managementului
Creşterea nivelului
reglementare şi societăţilor de Crearea sistemului
de capitalizare a
supraveghere în asigurare prin informaţional în
societăţilor de Dezvoltarea
baza principiilor crearea sistemelor asigurarea
asigurare, infrastructurii
aplicate la nivel interne de evaluare obligatorie de
diversificarea pieţei asigurărilor;
internaţional şi a riscurilor şi de răspundere civilă
serviciilor de
prin utilizarea pregătire auto.
asigurare;
tehnologiilor profesională a
informaţionale specialiştilor;
performante;
Concluzie.
În pofida ritmurilor înalte de creştere a volumului primelor de asigurare, piaţa asigurărilor
este subdezvoltată comparativ cu potenţialul existent şi cu nivelul de dezvoltare în ţările vecine.
Gradul de penetrare a asigurărilor (volumul primelor de asigurare în raport cu produsul intern brut) în
economia naţională înregistrează încă valori modeste, atingînd în anul 2016 nivelul de 1,36%, un
indicator cu mult mai mic decît cel similar din ţările europene (circa 8%). Principalii factori care au
creat această situaţie sînt: nivelul redus al veniturilor pe locuitor, subestimarea rolului asigurărilor,
lipsa încrederii societăţii în acest sector, lipsa reglementării prudenţiale, asigurarea insuficientă a
respectării legislaţiei. Majoritatea societăţilor de asigurare au un nivel insuficient de capitalizare şi
sînt dirijate de persoane care nu au o pregătire profesională corespunzătoare. Una dintre problemele
existente în cadrul acestui sector ţine de nivelul redus al asigurărilor de viaţă, a căror cotă este de
numai 6% din volumul total al primelor de asigurare. În acelaşi timp, în ţările europene aceasta
depăşeşte 50%, constituind astfel un instrument de protecţie financiară, o posibilitate sigură de
economisire pentru populaţie, precum şi o sursă importantă de capital pentru piaţa financiară
nebancară.
Un element indispensabil al pieţei dezvoltate a asigurărilor este activitatea intermediarilor în
asigurări, al căror rol constă în îmbunătăţirea serviciilor de asigurare şi facilitarea accesului la acestea
pentru consumatori. Pînă la intrarea în vigoare a Legii nr.407-XVI din 21 decembrie 2006 cu privire
la asigurări, activitatea brokerilor şi agenţilor de asigurare nu era supusă autorizării şi supravegherii.
Ca urmare a operării modificărilor legislative, a fost introdusă licenţierea brokerilor de asigurare şi au
fost stabilite anumite cerinţe faţă de activitatea acestora şi a agenţilor de asigurare.

S-ar putea să vă placă și