Sunteți pe pagina 1din 62

Introducere în programul Excel.

Lansarea în execuţie.
Obiectivele
La sfârşitul lecţiei studenţii vor fi în măsură să:

Să cunoască procesul de lucru a funcţiilor statistice, matematice şi


trigonometrice, de timp, logice şi aplicarea lor în practică;
Să utilizeze formulele la prelucrarea datelor;
Să aplice corect tipurile de adrese pentru efectuarea calculelor.
Să formateze datele, utilizeze regimul autoformat, formateze
utilizând fonturile, butoanele din bara de instrumente, aranjeze şi să
reprezinte datele în celule.
Să creeze filtre, formulare, creeze subtotaluri.
4. Utilizarea formulelor la prelucrarea datelor
Funcţii matematice (Math @ Trig)
ABS(număr) - returnează valoarea absolută a unui număr.
COS(număr) - returnează cosinusul unui număr.SIN, TAN
INT(număr) - rotunjeşte un număr în minus la cel mai apropiat întreg.
LN (number) – returnează logaritmul natural al numărului, LOG10
LOG(număr, baza) - returnează logaritmul unui număr într-o bază specificată.
ROUND(număr, num-cifre) - rotunjeşte un număr la numărul specificat de
cifre.
SUM(număr1, numă2,...) - adună argumenţii.
SUMIF(range; criteria; sum-range) – calculează suma de la celule cu condiţia
indicată.
SQRT(number) - extrage rădăcina pătrată din număr.
POWER(number; power) – returnează rezultatul ridicării la putere.
EXP(number) – returnează numărul „e” la puterea introdusă.
PRODUCT(number1; number2; ...) – calculează produsul elementelor
MOD(number, divisor) – returnează valoarea restului 0 sau 1.
Funcţii statistice (Statistical)
AVERAGE(number1;number2;...) - returnează media
argumentelor.
AVERAGEIF(range; criteria; average-range) - returnează
media argumentelor după un anumit criteriu.
COUNT(valoare1, valoare2,...) - calculează câte numere se află
în lista argumenţilor.
MAX(număr1, număr2,..) - returnează valoarea maximă dintr-o
listă de argumente.
MIN(număr1, număr2,...) - returnează valoarea minimă dintr-o
listă de argumente.
COUNTIF(range;criteria) - calculează câte numere se află în
diapazon după un anumit criteriu.
Funcţii logice (Logical)
AND(logical1; logical2;...) - returnează valoarea TRUE
(adevăr) dacă toate argumentele sunt adevărate.
OR(logical1; logical2;...) - returnează TRUE (adevăr) dacă
unul sau mai multe argumente sunt adevărate; FALSE (fals)
dacă toate sunt false.
NOT(logical) – transformă valoarea adevăr în fals şi invers.
IF(logical-test; value-if-true; value-if-false) - returnează o
valoare pentru ADEVĂR, altă valoare pentru FALS (fals) în
dependenţă de condiţia introdusă.
Aplicarea corectă a tipurilor de adrese pentru efectuarea calculelor

1. Relative – A3, C135;


2. Absolute - $A$4, $A$3;
3. Mixte - A$4, $A4.
Relative
Absolute
Mixte
Corectarea formulelor
Eroarea Eroarea
(versiunea (versiunea Semnificaţia
ehgleză) rusă)
#DIV/0 #ДЕЛО/0! În formulă aţi încercat să efectuaţi o împărţire la zero.

#N/A #Н/Д Formula conţine o referire la o valoare care nu există.


#NAME? #ИМЯ? În formulă aţi folosit o denumire pe care Excel nu o
recunoaşte.
#NUL! #ПУСТО! Formula conţine o referire care indică o intersecţie
incorectă de celule.
#NUM! #ЧИСЛО! În formulă folosiţi incorect un număr.
#REF! #ССЫЛКА! Formula conţine o referire incorectă la o celulă.

#VALUE! #ЗНАЧ! Formula conţine un argument sau un operator incorect.


Format/Cells
Data/Sort
Data/Filter/AutoFilter
Operatorul Semnificaţia

Equals Egal cu (=) Равно

Is greater then Mai mare decît (>) Больше

Is less then Mai mic decât (<) Меньше

Is greater then or equal Mai mare sau egal cu (≥) Больше или равно

to
Is less then or equal to Mai mic sau egal cu (≤) Меньше или равно

Does not equal Diferit de (≠) Не равно

Begins with Se începe cu Начинается с

Ends with Se termină cu Заканчивается с

Contains Conţine Содержит


Does not contain Nu conţine Не содержит
Data/Subtotals
1. Tipuri de diagrame
Pie (круговая) – pentru a reprezenta raportul dintre părţile unui
întreg;
Bar ( линейчатая) – pentru a compara diverse valori;
Column ( гистограмма) – similară cu diagrama Bar; pentru a
evidenţia diferenţele dintre articole,
Line ( график) – pentru a evidenţia tendinţele şi schimbarea
valorilor în timp;
Area ( с областями) - similară cu diagrama Line; pentru a
evidenţia cantitatea schimbărilor diverselor valori,
XY(Scatter) –crearea graficelor,
Column – crearea diagramelor in formă de coloane.
Unele tipuri de diagrame pot fi reprezentate şi în variante
tridimensionale (3-D). Diagramele pot fi amplasate pe o foaie
separată sau pe foia de calcul care conţine datele.
2. Crearea unei diagrame
Introdicem datele in celulele necesare. Apoi selectăm
blocul de celule şi vom alege una din metode:
1. Acţionăm butonul - ChartWizard(Мастер
диаграмм) din bara cu instrumente.
2. Alegem opţiunea Chart(Диаграмма) din meniul
Insert(Вставка).
Obţinem consecutiv 4 casete de dialog, în care
specificăm caracteristicile diagramei noi.
Pasul 1. În prima casetă alegem tipul diagramei, apoi acţionăm butonul
Next(Далее). Tipuri de diagrame sunt standarde şi nestandarde.
Pasul 2. În a doua casetă confirmăm/redefinim seriile
de date, folosite pentru construirea diagramei. Tot aici
ne este prezentat modelul viitoarei diagrame,
construite în baza seriilor de date specificate.
Activând eticheta Data Range (Диапазон
данных), la opţiunea Series in (Ряды в) putem
schimba plasarea denumirilor coloanelor şi a liniilor
din tabelul iniţial activând Row (строках) sau Columns
(столбцах). La opţiunea Data Range (Диапазон) ne
este scris diapazonul de celule, care a fost selectat
pentru crearea diagramei.
Linii

Coloane
Dacă, din neatenţie, iniţial nu am introdus denumirile colanelor sau a liniilor în tabel
pentru crearea diagramei, atunci putem efectua acest lucru activînd eticheta Series
(Ряд) şi în loc de series1()(, series2(), series3() introducem informaţia necesară la
opţiunea Name(). Imediat ce selectăm Series2() la opţiunea Value () ne arată
diapazonul de celule pentru coloana respectivă.
Pasul 3. La acest pas avem de stabilit mai multe elemente ce însoţesc diagrama
(titlul, denumirile axelor etc.,).
În eticheta Titles (Заголовки) introducem denumirea diagramei, a axei x şi y.
În eticheta Axes (Оси) vom introduce bifa sau vom exclude-o (după necesitate) în cazul
când dorim sau să nu apară axele în diagrama noastră.
În eticheta Gridlines (Линии сетки) vom introduce bifa sau o vom exclude (după
necesitate) pentru a introduce liniile din diagramă sau să le excludem. Opţiunea Minor
gridlines (промежуточные линии) ne dă posibilitatea de a introduce linii
intermediare(adăugătoare) în cadrul diagramei.
În eticheta Legend (Легенда) putem să introducem sau nu legenda activând/dezactivând
bifa de la opţiunea Show legend (Добавить легенду), adică putem introduce o explicaţie
la culorile figurilor din diagramă. Deasemenea putem să o amplasăm în locul dorit,
activînd opţiunea necesară:
Bottom (внизу) – în partea de jos a diagramei
Corner (в правом верхнем углу) – în colţul drep de sus a diagramei
Top (вверху) – în partea de sus a diagramei
Right (справа) – în partea dreaptă a diagramei
Left (слева) – în partea stângă a diagramei
În eticheta Data labels (Подписи данных) putem introduce datele din celulele introduse pe
diagramă, introducând bifa la opţiunea necesară. Dacă vom activa bifa de la opţiunea:
Series name (имена категорий) – pe figurile geometrice din diagramă se vor introduce
denumirile coloanelor: Trim1, Trim2, Trim3, Trim4 (vezi fig.1).
Category name (имена рядов) – pe figurile geometrice din diagramă se vor introduce
denumirile liniilor: Firma „OZON”, Firma „MEGA”, Firma „Megatron” (vezi fig.2).
Value (значения) – pe figurile geometrice din diagramă se vor introduce valorile
trimestrelor pentru fiecare firmă (vezi fig.3).

2500

Trim3

2000
Trim1

1500

Trim2
Trim4
1000
Trim3
Trim1
Trim2
500
Trim4
Trim1 Trim2 Trim3 Trim4
0
Trim1 Trim2 Trim3 Trim4

Fig.1
2500

Firma "MEGA"

2000
Firma
"MEGATRON"

1500

Firma
"MEGATRON" Firma
1000 "MEGATRON"
Firma
"MEGATRON"
Firma "MEGA"
500
Firma "MEGA"

Firma "MEGA"

Fig.2 0
Trim1 Trim2 Trim3 Trim4
2500

2134

2000
1653

1500

1038
922
1000
723
567
441
Fig.3 500
234
45 23 45 34
0
Trim1 Trim2 Trim3 Trim4
Când vom avea o diagramă de tipul Pie (Круговая) se va activa şi opţiunea Percentage
(доли) având posibilitatea de a introduce în diagramă cota de la firme (vezi fig.4).

Fig. 4
Dacă utilizăm mai multe opţiuni odată, atunci avem nevoie de
opţiunea Separator (Разделитель), pentru ale separa una de alta.

Opţiunea Legend key (Ключ легенды) ne dă posibilitatea de a


introduce împreună cu valorile şi legenda.
În eticheta Data table (Таблица данных) avem posibilitatea de a introduce tabela cu datele
iniţiale în diagramă, activînd bifa de la Show data table (Таблица данных). Dacă dorim ca şi
legenda să fie prezentă în tabelă atunci activăm opţiunea Show legend keys (Ключи легенд).
Pasul 4. După ce am introdus toate elementele necesare unei diagrame trebuie de stabilit
locul de amplasare a diagramei. În această casetă stabilim unul din două moduri de
amplasare a diagramei :
1. As new sheet (отдельно) – pe o foaie separată
2. As object in (имеющемся)– pe foia de calcul care conţine datele.

Apoi efectuăm clic pe butonul Finish(Готово).


Modificarea elementelor din diagramă şi grafic
1. Modificarea tipului diagramei.
2. Modificarea seriilor de date.
3. Adăugarea/modificarea titlurilor.
4. Îmbunătăţirea aspectului textului dintr-o diagramă.
5. Îmbunătăţirea fundalului diagramei.
6. Modificarea axelor.
7. Tipărirea diagramelor.
8. Ştergerea diagramelor.
Bibliografie
• I.Bolun, Bazele informaticii aplicate, Editura ASEM, 1999
• R.Winter, Utilizare Microsoft Office pentru Windows 95, Teora,
1995.
• I. Coandă, Excel. Tehnici de prelucrare şi analiză a informaţiei.,
Editura Evrica, 2002.
• http://www.competentedigitale.ro/excel/diagrame.html

S-ar putea să vă placă și