Sunteți pe pagina 1din 45

RESPONSABILITATEA

PROFESIONALĂ ÎN
PRACTICA MEDICALĂ
Diana Bulgaru Iliescu

1 Company name
ART. 642

(1) In sensul prezentului titlu, urmatorii termeni se definesc astfel:


b) personalul medical este medicul, medicul dentist, farmacistul, asistentul medical si
moasa care acorda servicii medicale;

art 642, lit b din Legea 95/2006 privind reforma din domeniul sanitar

2 Company name
Responsabilitatea medicală

RĂSPUNDEREA - factor social care se rezumă la reacția


determinată de o acțiune pe care societatea de la locul și timpul
săvârșirii acesteia o socotește condamnabilă.
RĂSPUNDEREA JURIDICĂ - posibilitatea recurgerii la
constrângere de către stat în temeiul unor norme de drept.
RESPONSABILITATEA MEDICALĂ
• medicina este o activitate socială;
• societatea acordă populației dreptul constituțional la asigurarea
sănătății care, în cazul prejudicierii sale, aduce sine qua non nevoia
stabilirii unei răspunderi;
• medicina are efecte umane și sociale inevitabile care nu pot scăpa
unei evaluări juridice de responsablitate.

3 Company name
Elemente de jurisprudență
conexe răspunderii medicale

Tipuri de responsabilitate medicală


Răspunderea civilă:
Delictuală, specifică
Răspunderea practicării medicinei în
disciplinară pentru unități de stat, se angajează
neîndeplinirea unor prin producerea unui
obligații în timpul Răspunderea prejudiciu unei persoane
serviciului dictate de administrativă se printr-o faptă ilicită Răspunderea penală se
legi, regulamente angajează pentru extracontractuală angajează ca urmare a
profesionale și încălcarea unor dispoziții Contractuală, specifică săvârșirii unor fapte
instrucțiuni. Răspunderea de drept administrativ medicinei liberale antisociale grave,
disciplinară este pentru diferitele desfășurată în cadrul prevăzute de legea penală
rezolvată prin colegiile deficiențe în funcționarea cabinetelor particulare, se și denumite infracțiuni.
deontologice medicale, și unităților sanitare; angajează prin
poate merge până la nerespectarea unui contract
retragerea titlului de ce poate fi de mijloace sau
medic; de rezultat intervenit între
bolnav și medic și întocmit
conform legii.

4 Company name
Regimul sanctionator
Personalul medical va răspunde:
Civil
Disciplinar
Contravenţional ( administrativ)
Penal (e.g. - daca s-a produs o vătămare corpor
ală- cu variante sau uciderea din culpă a pacien
tului)

Company name
Cauze de exonerare
Personalul medical nu răspunde dacă au existat
împrejurări obiective, externe, care au provocat
pacientului un prejudiciu.
Exemple:
Condiţii de lucru
Dotări insuficiente cu echipamente
Infecţii nosocomiale
Efecte adverse
Complicaţii şi riscuri general acceptate
Vicii ascunse ale materialelor, substanţelor şi
echipamentelor sanitare / medicale.
Situaţii de urgenţă, cu distincţiile deja referit

Company name
Raspunderea disciplinara
Apare atunci când au fost încălcate normele
deontologice prevăzute în codurile profesionale

Competenţa de a analiza o are corpul profesional;


în România această atribuţie a fost delegată Comisiilor
de disciplină ale Colegiului Medicilor din România

Company name
Procedura- sanctiuni
Plîngerea - Colegiul al cărui membru este medicul intimat, la
cel mult 6 luni de la producerea faptei sau de la data
cunoaşterii consecinţelor prejudiciabile
Sanctiuni:
1. Mustrare
2. Avertisment
3. Vot de blam
4. Amendă
Plata - în 30 de zile de la data rămînerii definitive a deciziei, la
bugetul CMR
Neplata- suspendarea din exerciţiul profesiei pînă la achitarea
sumei
Radierea - 6 luni
Company name
Procedura- sanctiuni
Interdicţia de a exercita profesia de medic sau anumite
activităţi medicale 1 lună- 1 an
Radierea - 1 an
6. Retragerea calităţii de membru al CMR
Radierea - durata stabilită prin hotărîre judecătorească definitivă
privind interzicerea exercitării profesiei
+/- Cursuri perfecţionare, cursuri EM, alte forme de pregătire
profesională- dovadă a efectuării pentru radierea sancţiunii
Repetarea abaterii pînă la radierea sancţiunii-
circumstanţă agravantă

Company name
Raspunderea Disciplinara
Decizia se comunică
- Medicului
- Persoanei care a depus plîngerea
- Biroului executiv al Colegiului
- MSP şi angajatorului- decizii de suspendare sau
interzicere a exercitării profesiei

Decizia poate fi contestată în temen de 15 zile de la comunicare

Company name
Raspunderea Penala

incriminează greşeala prin:


- neîndemînare,
- imprudenţă,
- neatenţie
- nerespectarea regulilor de
comportament profesional

Company name
Elemente de jurisprudență
conexe răspunderii medicale

Circumstanțe atenuante ale Circumstanțe agravante ale


unei infracțiuni unei infracțiuni
• săvârșirea faptei de 3 sau mai multe persoane
împreună;
• depășirea limitei legitimei apărări sau • săvârșirea infracțiunii prin acte de
ale stării de necesitate; cruzime,sau prin metode /mijloace care
• săvârșirea infracțiunii sub stăpânirea prezintă pericol public;
• săvârșirea infracțiunii de către un infractor
unei puternice tulburări sau emoții,
major, daca aceasta a fost comisă împreună
determinate de o provocare din partea
cu un minor;
persoanei vătămate, produsă prin • săvârșirea infracțiunii din motive josnice;
violență, printr-o atingere gravă a • săvârșirea infracțiunii în stare de beție anume
demnității persoanei sau prin altă provocată în vederea săvârșirii faptei;
acțiune ilicită gravă (art.73 C.P.); • săvârșirea infracțiunii de o persoană care a
profitat de situația prilejuită de o calamitate
(art.75 C.P.).

12 Company name
Elemente de jurisprudență
conexe răspunderii medicale

Culpa - Greșeala comisă în lipsa intenției de a face rău în cadrul profesiunii medicale este
culpa medicală.

• culpa cu prevedere • prin acțiune - culpa comisivă


• culpa fără prevedere • prin inacțiune - culpa omisivă

• culpa imediată - între • Culpa lata (grava)


greșeală și prejudiciu nu • Cupa levis (culpa
se impune nici un factor medie a unui om
cu caracter de condiție obligat la o
• culpa mediată de bolnav prevedere medie)
sau de o terță persoană • Culpa levissima –
când acțiunea lor se (culpa unui om
interpune între greșeală și obligat la o
prejudiciu prevedere
excepțională)
13 Company name
Proba culpei
Expertiza medico-legală se înscrie alături de celelalte mijloace judiciare în acțiunea
de apărare a legalității si echității.

•factorii de risc medical


•datele obiective privind previzibili sau imprevizibili
cazul cercetat; precum și a stărilor de necesitate,
caz fortuit, eroare sau greșeală;

Medici legiști

•aprecierea faptelor în raport cu


•estimarea greșelilor comise prin
normele de conduită profesională
ignoranță, imprudență, neglijență,
privind stabilirea diagnosticului,
usurință;
a tratamentului și urmarirea evoluției.

14 Company name
Eroarea și greșeala medicală
Criteriologia greșelii răspunde existenței celor 4 D: datorie profesională, încălcarea datoriei
profesionale, demonstrarea unui prejudiciu, demonstrarea legăturii cauzale dintre ele.

Eroarea de diagnostic Greșeala de diagnostic

•neefectuarea examenului atent și


complet al bolnavului;
•nerecurgerea la metode
Greșeala faptică  Greșeală logică
complementare necesare pentru a
Greșeala de diagnostic  Greșeala
stabili diagnosticul;
de tratament
•nesolicitarea altor specialiști.

VINĂ → PREJUDICIU
15 Company name
Eroarea și greșeala medicală

GRADAREA LACUNELOR PROFESIONALE

Cauze de lipsă a responsabilității medicale: insuccese, eșecuri profesionale incadrate în


cazul nefericit (misaventure) datorat de regula bolii, complicațiilor, ca de exemplu:
insuficiența elementelor științifice în stabilirea unui diagnostic, o evoluție cu totul particulară
și de o așa natură încât diagnosticul nu era posibil în condiții date, starea de necesitate, cazul
fortuit.
• Cazuri îndoielnice de culpă ca și în erori și riscuri la limita fragilă cu greșeala unde se
aplică principiul “in dubito non obligat”.
• Cazuri neîndoielnice de răspundere culpabilă prin neglijență, ușurința, imprudența,
ignoranța, în care rezultatul vorbește de la sine “res ipsa loquitur”; ca de exemplu: uitarea
de instrumente, comprese în abdomen, activitate medicală în stare de ebrietate, arsuri
terapeutice, etc.

16 Company name
Raspunderea civila

Răspunderea civilă a medicului - Responsabilitatea civilă are ca fundament juridic


articolul 998 Codul Civil: “ Orice faptă a omului care cauzează altuia prejudiciu obligă pe
acela din a cărui greșeală s-a ocazionat a-l repara” și articolul 999 Codul Civil: “Omul este
responsabil nu numai de prejudiciul ce a cauzat prin fapta sa, dar și de acela ce a cauzat
prin neglijența sau imprudența sa.”

17 Company name
Importanta respectării legii în practica
medicală

Normele legale aplică 3 principii de


drept fundamentale:

1. Necunoaşterea legii nu înlătură raspunderea

2. Sancţiunea este determinată de forma de vinovăţie

3. Răspunderea - pentru fapta proprie

Company name
Componentele practicii medicale

Company name
MALPRAXIS

Eroare medicală Nerespectarea


profesională eticii medicale

Company name
Răspunderea civila a personalului medical

Personalul medical răspunde civil, individual,


pentru prejudiciile produse prin:
Eroare
Neglienţă
Imprudenţă
Cunoştinţe medicale insuficiente
Nerespectarea confidentialităţii
Lipsa consimţământului informat
Nerespectarea obligativităţii acordării asistenţei
medicale
Depăşirea limitelor competenţei
Ref: Art 642, legea 95/2006
Company name
Definitia malpraxisului

malpraxisul este eroarea profesională săvârşită în


exercitarea actului medical sau
medico-farmaceutic,
generatoare de prejudicii asupra pacientului,
implicând răspunderea civilă a
personalului medical şi a furnizorului de
produse şi servicii medicale, sanitare şi
farmaceutice”

Company name
Necesitatea
consimtamantului
informat in practica
medicala

Company name
Istoric
Antichitate- nu existau prevederi legate de consi
mţămîntul informat

Hipocrate
*personalul medical ascunde pacientului detalii
cu privire la boală, prognostic
*medicul distrage atenţia pacientului de la ceea
ce face

Company name
Istoric

Thomas Percival- 1803- Medical Ethic


s
* se dezvăluie doar anturajului date le
gate de boală- numai dacă este necesar i
nformează pacientul

sec. XX- abuzuri privind drepturile paci


entului

Company name
Abuzuri asupra
drepturilor si libertatilor omului
procesul medicilor nazisti de la
Nuremberg (1946)

tragedia administrarii talidomidei


din anii ‘60

dezvaluirea in 1972 a studiului


Tuskegee (sifilis)

Company name
1947 - Codul de la Nuremberg- prevederi
legate de cercetarea medicala
- 1964 - Declaratia de la Helsinki
- Anii 1960-1970
- miscari privind drepturile pacientilor
- de la paternalism la consimtamant informat
- Initial promovat de juristi si filozofi

Company name
Justificare

Respectarea autonomiei pacientului


Autonomie- gr. Autos- sine şi normos-regulă- dreptul la
alegere liberă, individuală (autonomie personală)
Pacientul trebuie să fie informat pentru a putea lua
decizii în virtutea propriilor valori
Pacientul are dreptul moral de a trăi în conformitate cu
propriile valori
II. Protejarea pacienţilor
* Minimizarea riscurilor
* Evitarea nedreptăţii

Company name
Definitie
Actul prin care pacientul ia decizii privind co
nduita terapeutică sau participarea într-o cerc
etare medicală pe baza informaţiilor furnizate
de personalul medical.

Elemente de bază ale consimţămîntului informat


Competenţa
Furnizarea de informaţii
Înţelegerea informaţiilor primite
Decizia voluntară a pacientului
Company name
Riscul medical

Cum definim riscul?

• “metode de dg, tratament, etc, cu potenţial de risc


pentru pacient”
Ref: Art 649, al.1, legea 95/2006

Company name
Riscul medical

Riscuri previzibile și imprevizibile

Riscul Riscul
Riscul diagnostic investigațiilor Riscul terapiei
complementare chirurgical medicamentoase

Riscul se situează la limita dintre cunoașterea


previzibilă și imprevizibilă, certitudine și
incertitudine, frică și temeritate.

31 Company name
Consimţământul pacientului informat asupra beneficiilor şi
riscurilor oricărei proceduri medicale de diagnostic şi
tratament

ESTE OBLIGATORIU!
Lipsa sa semnifică un abuz al personalului medical
asupra pacientului
În cazul în care pacientul suferă un prejudiciu,
lipsa consiţământului informat înseamnă:
Răspunderea personalului medical
Inoperarea asigurării

32 Company name
Elemente constitutive CI

Acordul pacientului informat conţine minimum următoarele


informaţii:
numele, prenumele şi domiciliul sau, după caz, reşedinţa
pacientului;
actul medical la care urmează a fi supus;
descrierea, pe scurt, a informaţiilor ce i-au fost furnizate de
către medic, medicul dentist, asistentul medical/moaşa;
acordul exprimat fără echivoc pentru efectuarea actului
medical;
semnătura şi data exprimării acordului.
(2) Acordul scris constituie anexa la documentaţia de evidenţă
primară.
Ref: Art 8, Ordinul 482/2007

33 Company name
Informarea pacientului

Pentru a supune pacientul la ORICE metoda de


Prevenţie
Diagnostic
Tratament
cu potenţial de risc, medicul trebuie să ofere explicaţii
pacientului
Explicaţiile conţin minimum următoarele informaţii: starea
de sănătate, diagnosticul, intervenţii medicale propuse,
natura şi scopul tratamentului, riscurile şi consecinţele
tratamentului, alternativele de tratament, riscurile şi
consecinţele acestora, prognosticul bolii în lipsa aplicării
tratamentului
Ref: Art 649, legea 95/2006
Art 6, legea 46/2003 Company name
34
Independent de existenţa potenţialului de risc,
consimţământul pacientului este obligatoriu în
următoarele situaţii:

1)Recoltarea, păstrarea sau folosirea oricăror produse


biologice prelevate din corpul său

Ref: Art 18, legea 46/2003

35 Company name
Alte informatii obligatorii

Serviciile medicale disponibile


Modul în care acestea pot fi utilizate
Identitatea şi statutul personalului care îngrijeşte, inclusiv
medicul
Regulile şi obiceiurile pe care trebuie să le respecte în
unitatea medicală/cabinet
Ref: Art 4,5, legea 46/2003

36 Company name
Independent de existenţa potenţialului de risc,
consimţământul pacientului este obligatoriu în
următoarele situaţii:

Participarea pacientului în învăţământul medical clinic

Participarea pacientului la cercetarea stiinţifică


Nota: persoanele care nu-şi pot exprima vointa nu
pot fi înrolate în programe de cercetare ştiinţifică,
cu excepţia situaţiilor când există consimţământul
reprezentantului legal, iar cercetarea profită
pacientului
Ref: Art 18, legea 46/2003

37 Company name
Obtinerea consimtamintului

După comunicarea către pacient a


informaţiilor, medicul îi va solicita
acestuia, în scris, acordul pentru
procedurile convenite
Numai persoanele majore şi cu discernământ
îşi pot exprima valabil acordul
Excepţii:
Situaţii de urgenţă în lipsa părinţilor sau
reprezentantului legal
Minorul de peste 16 ani, în domeniul
problemelor sexuale şi reproductive

38 Company name
Obtinerea consimtamintului

Pacientul fără discernământ:


Se solicită acordul de la:
Reprezentantul legal
Ruda cea mai apropiată
Autoritatea tutelară
În lipsa acordului obţinut în termenii de mai sus,
când urgenţa justifică aceasta, medicul îşi va
asuma deciziile şi va efectua un raport scris.
Ref: Art 9, ordinul 482/2007

39 Company name
Obtinerea CI
Raportul va fi efectuat în scris
Raportul se va păstra la foaia de observatie a
pacientului
Raportul va cuprinde:
Descrierea situaţiei de fapt
Motivele ce atestă urgenţa
Datele din care rezultă lipsa de discernământ
Numele şi prenumele medicului
Data şi ora întocmirii
Actul medical efectuat
Semnătura autorului raportului
Dacă actul medical a fost efectuat de mai mulţi medici,
raportul are acelaşi conţinut cu indicarea identităţii
fiecaruia dintre medici
Ref: Art 9, ordinul 482/2007

40 Company name
Malpraxis instituţional. Cauze ce atrag
răspunderea unităţii medicale

Aparate cu defecte cunoscute, folosite totuşi


Infecţii nosocomiale
Utilizarea de materiale sanitare sau substanţe medicamentoase
expirate
Lipsa / neaplicarea regulilor şi reglementărilor de funcţionare
şi ordine interioară
Acceptarea de produse şi servicii de la furnizori neasiguraţi
Folosirea de produse / aparatură cu vicii ascunse, chiar aflate
în perioada de valabilitate
Ref: Art 644,645,646,647,648,Legea 95/200

41 Company name
Repararea prejudiciului

În cazul în care se reţine o culpă atât în sarcina


medicului, cât şi a unităţii medicale, aceştia vor
răspunde în solidar.
Pacientul poate alege dacă se îndreaptă împotriva
medicului sau a unităţii medicale.
Unitatea medicală însă se poate întoarce împotriva
medicului, pentru recuperarea prejudiciului.
Răspunderea unităţii medicale este statuată pentru
protecţia pacientului, nu a medicului.
În cazul în care fapta nu poate fi imputată medicului,
unitatea medicală se va întoarce împotriva persoanei
în culpă (e.g. - furnizor de produse medicale
necorespunzătoare).

42 Company name
Elemente de jurisprudență
conexe răspunderii medicale
PROFILAXIA RESPONSABILITĂȚII JURIDICE A MEDICULUI
în medicina devine “o forma de onestitate”. Efectele incompetenței
Competență sunt majore în urgențe și ea devine imputabilă ori de câte ori medicul
nu e adecvat informat, își depășește competența sau se omite de la
ceea ce ar trebui sa facă în interesul bolnavului.
ireproșabilă față de obligațiile sale profesionale. Cei mai competenți
Conștiinciozitate medici fac tot atâtea greșeli ca și cei incompetenți dacă nu sunt
conștiincioși cu obligațiile lor profesionale.
Astăzi, când arsenalul terapeutic este atât de încărcat, se impune
Prudență realizarea principiului “primum non nocere” prin prudența medicului,
echilibrul dintre scepticism și optimism devenind absolut necesar.
față de obligațiile profesionale. Este cel mai mult apreciată de bolnav
Devoțiune și merge de la solicitarea unor acte comune până la abnegația actelor
deosebite. Devoțiunea obligă a pune interesele bolnavului întotdeuna
înaintea reputației medicului.

Responsabilitate
Un medic bun nu se gândește la responsabilitatea sa în momentul unei
profesională acțiuni ci se dăruiește total acesteia. Responsabilitatea medicului este
un destin pe care nimeni și nimic nu-l poate înlătura.
43 Company name
Concluzii
 Responsabilitatea medicală rămâne peren o chestiune de actualitate.
 Axiologia diferită a fiecărei perioade cere ajustări în legislație cu privire la acordarea
îngrijirilor pentru sănătate.
 Alinierea României la standardele internaționale trebuie să se facă pe toate planurile, deci
inclusiv pe cel al creșterilor nivelului de acordare al îngrijirilor medicale și al actualizării
criteriilor de responsabilitate medicală.
 Relația contractuală are tendința să primeze în asistența sanitară din toate țările civilizate, în
care bolnavul iși alege medicul pe baza încrederii în renumele profesional al acestuia și a
prestațiilor lui anterioare.
 Răspunderea fără greșeală este un ideal dorit atât de medici cât și de bolnavi, dar care
necesită un sistem de acordare a îngrijirilor medicale puternic, combinat cu un sistem de
protecție socială pe care nu și-l pot permite decât statele bogate.
 Sistemul de reparație al prejudiciului bolnavului prin asigurări este avantajos pentru medic,
pentru pacient, pentru justiție și este aplicat larg în statele civilizate.
 Activitatea Colegiilor Medicilor este necesară, alături de activitatea Comisiilor de Expertiză
Medico-Legală, generând criterii delimitative între responsabilitatea etică și juridică.
 Responsabilitatea medicală are valoare pentru protejarea intereselor bolnavului, pentru
creșterea calităților actului medical și pentru profilaxia proceselor de urmărire judiciară și
temeiuri de neglijența medicală.

44 Company name
Concluzii
 Indiferent de progresul tehnicii medicale criteriile deosebirii erorii de greșeală trebuie
învățate de toata lumea - de corpul medical, de juriști, de pacienți, de ziariști.
 Responsabilitatea bazată pe greșeală este unica modalitate aplicată în România, deosebindu-
se de responsabilitatea pentru actele făcute cu intenție.
 Responsabilitatea civilă contractuală se sumează responsabilității civile delictuale derivată
din responsabilitatea penală .
 Standardizarea riscurilor și atitudinilor medicale în urgențe reprezintă o profilaxie a
urmărilor pentru responsabilitate.
 Activitatea în echipa nu reprezintă o diluare a responsabilității ci o modalitate de asumare a
acesteia în principiile “in solidum” sau “respondeat superior”.
 Un cadru didactic de la o Universitate de Medicină nu este responsabil pentru studenții,
rezidenții sau medicii la perfecționare decât atunci când aceștia lucrează sub imediata lui
supraveghere.
 Temeiurile de urmărire în justiție a medicului de către pacient deosebesc urmărirea pentru
culpă, culpa de tehnica medicală si culpa pentru neîndeplinirea contractului.
 Asigurările pentru acoperire în caz de greșeala medicală sunt foarte discutate în întreaga
lume și trebuie aplicate cu discernământ.
 Normele etice aplicate în chirurgia cardiovasculară nu sunt standardizate, iar impactul
introducerii bioeticii în curricula de rezidențiat se traduce prin ameliorarea înțelegerii și
gestionării dilemelor etice din practica curentă.
45 Company name

S-ar putea să vă placă și