Sunteți pe pagina 1din 15

Al Doilea Război

Mondial
1939 - 1945
Cauze şi forţe participante
 Cauze  Forţe participante
 Prevederile tratatelor de pace din 1.Axa Roma-Berlin-Tokyo, formată
Sistemul de la Versailles, încălcate între 1936-1937 (Germania, Italia,
aproape imediat de Germania şi Japonia)
Turcia. 2.Coaliţia Naţiunilor Unite, constituită
 Conciliatorismul Franţei şi Angliei. în 1941-1942 (principalele puteri:
 Politica revizionistă a statelor SUA, Marea Britanie, URSS)
învinse în primul război mondial: 3.Mişcarea de rezistenţă antifascistă-
Germania, Italia, Ungaria, Bulgaria. unităţile de partizani, organizate
 Dorinţa de expansiune a milităreşte, sprijinite de masele
Germaniei, Italiei şi Japoniei. populare, au dat puternice lovituri
Neavând colonii şi fiind obligate la trupelor de ocupaţie contribuind
autarhie urmăreau reîmpărţirea într-o măsură însemnată la
lumii. Au încercat să se justifice înfrângerea agresorilor fascişti.
promovând o ideologie
ultranaţionalistă, rasistă şi  Fronturi
antiumană, împărţind omenirea -în Europa, Africa de Nord, Asia de
în popoare şi rase "superioare" Sud-Est, Marea Mediterană,
şi "inferioare". Oceanul Atlantic, Oceanul Pacific.
Politica agresivă a statelor fasciste
 1931 – Japonia atacă China şi  Alianţe politico-militare
ocupă Manciuria.
 Oct. 1936, Hitler şi Mussolini au
 După 1933, când Hitler a ajuns la creat Axa Roma-Berlin.
putere, Germania a încălcat mai
multe prevederi ale Tratatului de  Nov. 1936, Germania şi Japonia au
la Versailles (în 1935 a reintrodus semnat Pactul anticomintern la
serviciul militar obligatoriu, în care s-a alăturat Italia în 1937.
1936 a fost militarizată zona  Aug. 1939, Germania şi URSS au
renană). încheiat un "pact de neagresiune"
 1935-1936 - Italia a invadat numit şi Pactul Ribbentrop -
Etiopia, iar în 1939 a ocupat Molotov. Tratatul era însoţit de un
Albania. Protocol adiţional secret care
stabilea sferele de influenţă ale
 1938 – Germania anexează celor două puteri în Europa de Est.
Austria şi regiunea sudetă, iar Consecinţa a fost dispariţia de pe
anul următor a ocupat Boemia şi harta Europei a Poloniei, Letoniei,
Moravia. Apoi a cerut Poloniei Lituaniei şi Estoniei.
oraşul liber Gdansk (Danzig) şi
"coridorul polonez" pentru a avea  În baza tratatului României i-au
legătură terestră directă cu Prusia fost luate, în 28 iunie 1940, nordul
Orientală. Polonia a respins Bucovinei şi Basarabia. Pactul a
pretenţiile Germaniei. Pe 1 sept. grăbit declanşarea războiului,
1939 este atacată, începând al încurajând Germania să dezlănţuie
doilea război mondial. agresiunea asupra Poloniei.
România în anul 1940
 28 iunie 1940, în urma unui ultimatum,
trupele ruseşti ocupau nordul Bucovinei
şi Basarabia. Abuziv, au ocupat şi
ţinutul Herţa.
 La 30 august, prin Dictatul de la Viena,
Germania şi Italia impun României
cedarea către Ungaria a nord-vestului
Transilvaniei.
 Pe 7 septembrie, retrocedează Bulgariei
Cadrilaterul.
 România pierdea 33,8% din suprafaţa
ţării şi 33,3% din populaţie.
 Pierderile teritoriale au însemnat
sfârşitul regimului autoritar al lui
Carol al II-lea şi începutul guvernării
antonesciene. România aderă la Pactul
Tripartit, primeşte pe teritoriul său forţe
militare germane, este subordonată
economic intereselor Germaniei.
 Se iau măsuri împotriva evreilor şi a
foştilor adversari (26-27 nov. au fost
asasinaţi 66 deţinuţi politici la Jilava,
ţărănistul Virgil Madgearu- în pădurea
Snagov, marele istoric Nicolae Iorga-
în comuna Strejnic).
Conducătorii Axei

Benito Mussolini (Italia) Adolf Hitler (Germania)


Desfăşurarea războiului
 Anul 1939
 1 sept. Germania a atacat Polonia.
Ocupată de germani şi sovietici, a
dispărut ca stat.
 Deşi Franţa şi Anglia au declarat război
Germaniei, nu au desfăşurat operaţiuni
militare (“războiul ciudat“)
 Anul 1940 ("războiul fulger")
 Aprilie- Germania cucereşte Danemarca
şi Norvegia
 Mai- sunt ocupate Belgia, Olanda,
Luxemburg
 22 iunie- capitulează Franţa. 2/3 din
teritoriu este ocupat. În sud se crează
"zona liberă" cu capitala la Vichy.
 Aug/oct- bătălia Angliei. Aviaţia hitleristă
a fost înfrântă. Germania a trebuit să
renunţe la debarcarea în Anglia. A fost
prima cotitură a războiului. Sufletul
rezistenţei a fost Winston Churchill.
Războiul devine mondial
 Anul 1941
 22 iunie, Hitler începe atacul împotriva
URSS cu scopul de a înlătura regimul
comunist şi de a-şi însuşi petrolul şi
cerealele ruseşti. România a participat
din dorinţa de a-şi recupera teritoriile
răpite în 1940. Rusia a fost atacată cu
4.900 avioane, 3.500 tancuri şi circa 5
milioane soldaţi.
 Este cucerit vestul Rusiei, dar, în
decembrie, ofensiva germană este
oprită la Moscova şi Leningrad.
Războiul fulger a suferit un eşec, iar
mitul invincibilităţii armatei germane
s-a spulberat.
 7 decembrie, Japonia atacă cu 350 de
avioane flota americană de la Pearl
Harbour. Au fost distruse 8 cuirasate, 3
crucişătoare, 150 avioane şi au murit
2.334 oameni. SUA au intrat în război,
iar conflictul s-a generalizat.
1942/1943 - Anii de cotitură
 Iun.1942, victoria americană la Midway,
cea mai mare bătălie aeronavală din
istorie. Este oprită ofensiva japoneză în
Pacific.
 Octombrie, englezii obţin victoria de la
El Alamein (nordul Africii). Este înlesnită
debarcarea Aliaţilor în Maroc şi Algeria,
apoi, în anul următor, în Sicilia şi Italia.
Mussolini a fost înlăturat, iar Italia a
întors armele împotriva Germaniei.
 Noiembrie, japonezii care ameninţau
Australia sunt înfrânţi la Guadalcanal.
 Sept.1942-feb.1943, la Stalingrad a
fost cea mai mare bătălie din istoria
războiului. Germanii au pierdut un
număr foarte mare de soldaţi, iar
300.000 au căzut prizonieri. S-a pus
capăt ofensivei germane. A început
ofensiva rusă spre vest.
 Iulie-august 1943, victoria Armatei
Roşii la Kursk, cea mai mare bătălie de
tancuri din istorie.
Victoria Naţiunilor Unite (1944-1945)
 Contribuţia României
 În Europa  23 august 1944, România a întors armele
 1944, Armata Roşie eliberează teritoriul împotriva Germaniei, act ce a dus la
sovietic şi înaintează spre Germania. scurtarea războiului.
 6 iunie, se deschide al doilea front în  Rezistenţa germană din sud-estul Europei
Europa prin debarcarea din Normandia. s-a prăbuşit, Germania este lipsită de
 30 aprilie 1945, Hitler se sinucide, iar petrolul românesc, iar sovieticii au
Germania capitulează, 9 mai devenind posibilitatea de a înainta mai rapid spre
"Ziua Victoriei". vest.
 În Asia  România a dus lupte grele pentru
eliberarea nord-vestului ţării de sub
 Japonezii folosesc piloţii sinucigaşi
ocupaţia horthystă şi a contribuit la
(kamikaze) împotriva flotei americane
zdrobirea hitleriştilor din Ungaria,
din Pacific.
Cehoslovacia şi Austria.
 6 şi 9 august 1945, două bombe
 A participat cu un efectiv de 540.000
atomice distrug oraşele Hiroshima şi
oameni, străbătând peste 1.700 km, de la
Nagasaki.
M.Neagră până aproape de Praga. Efortul
 2 septembrie, Japonia semnează economic a fost de peste 1 miliard dolari.
capitularea, moment ce marchează
 A eliberat 3.831 localităţi, dintre care 31
sfârşitul celui de-al doilea război
oraşe, jertfa de sânge fiind de 170.000
mondial.
oameni - morţi, răniţi, dispăruţi.
Bilanţul războiului
 Durata – 6 ani (2.191 zile)
 Au participat 72 de ţări, iar operaţiile militare s-au desfăşurat pe teritoriul
a 40 de state (80% din populaţia globului = 1,7 miliarde de oameni)
 Au fost mobilizaţi 110 milioane de oameni
 Pierderi umane: peste 50 milioane morţi, peste 3 milioane dispăruţi,
peste 35 milioane de răniţi şi mutilaţi
 Fasciştii au exterminat milioane de oameni (evrei, slavi, ţigani) în ţările
ocupate din Asia şi Europa. În lagăre (Auschwitz, Dachau, Maidanek,
Treblinka) cele mai multe victime ale "holocaustului" au fost evreii
(6 milioane)
 În uzinele germane au muncit 7 milioane de muncitori de toate
naţionalităţile şi 1,5 milioane de prizonieri de război
 Pierderi materiale: 930 miliarde dolari cheltuieli militare, 1.500 miliarde
dolari pagube, ţări pustiite, mii de oraşe ruinate, sute de mii de comune
şi sate rase de pe suprafaţa pământului, fabrici, uzine, milioane de
monumente şi lucrări de artă, edificii culturale şi locuinţe distruse.
Conferinţele interaliate
 1943/Teheran (URSS, SUA, Anglia),
s-a hotărât debarcarea în Franţa şi
ajutorul pentru rezistenţa iugoslavă.
 1944/Moscova, printr-un Acord al
procentajelor, Stalin şi Churchill
împart Europa de Est şi Sud-Est în
sfere de influenţă.
 Februarie 1945/Ialta (în imagine),
W. Churchill, F.D.Roosevelt şi
I.V.Stalin au dezbătut cooperarea
militară,organizarea lumii postbelice,
condiţiile capitulării şi modul de
administrare a teritoriului german,
împărţirea Europei în ţări libere (în
apus) şi ţări supuse influenţei
sovietice şi comunismului (în centru
şi est).
 Iulie-august 1945/Potsdam, s-a
decis împărţirea Germaniei şi a
oraşului Berlin în 4 zone de ocupaţie
(americană, engleză, franceză şi
rusă).
 Zonele de ocupaţie americană, engleză, franceză şi rusă în Germania şi
oraşul Berlin
Conferinţa de pace de la Paris
 S-a desfăşurat între 29 iulie - 15  Organizaţia Naţiunilor Unite
oct. 1946.  Iniţiativa constituirii ONU au avut-o
 Au participat 26 de state. marile puteri învingătoare: URSS,
SUA, Anglia, China, Franţa.
 1o feb.1947, s-au semnat tratatele
de pace între puterile aliate şi  Carta ONU s-a semnat pe 26 iunie
Italia, România, Ungaria, Bulgaria, 1945 la San Francisco.
Finlanda. Tratatul cu România anula  Scopul:
Dictatul de la Viena. -menţinerea păcii şi securităţii
 S-a stabilit pedepsirea criminalilor internaţionale
de război. În acest scop s-a -dezvoltarea relaţiilor prieteneşti între
constituit un tribunal militar naţiuni
internaţional în oraşul Nürnberg. -colaborarea internaţională în domeniul
Procesul a dezvăluit crimele economic, social, cultural, ştiinţific
monstruoase ale nazismului.
-respectarea drepturilor omului şi
 Relaţiile între Germania, Anglia şi libertăţilor fundamentale pentru toţi
SUA au fost restabilite în 1951, iar fără deosebire de rasă, sex, limbă,
între Germania şi URSS în 1955. religie
Japonia şi URSS au restabilit relaţiile
diplomatice în 1956. * Aproape toate statele lumii sunt
membre ONU.
Învăţămintele războiului
 Victoria împotriva fascismului  Pledoarie pentru pace
a înlăturat planurile statelor
agresoare de a cuceri şi înrobi
lumea întreagă. "Nu este suficient să vorbeşti
despre pace; trebuie să crezi
 Lupta Coaliţiei antifasciste a în ea. Şi nu este suficient să
demonstrat că popoarele unite crezi în ea; trebuie să faci
îşi pot apăra libertatea şi eforturi pentru a o obţine".
independenţa, că pot impune (Eleanor Roosevelt)
pacea şi securitatea în lume.
 Uriaşa jertfă umană şi ororile "Pacea nu poate veni din
războiului constituie un dorinţa de pace, ci de la
suprimarea instinctelor de
avertisment şi un îndemn la
război“.
respectarea valorilor
(Nicolae Iorga)
democraţiei, păcii şi libertăţii.
 Bibliografie:
- S.Oane/M.Ochescu – Istorie, Manuale pentru clasele a VII-a şi
a VIII-a
- D.Almaş/I.Nicoară/Al.Vianu – Istoria universală modernă şi
contemporană, Manual pentru clasa a VI-a, 1996
- M.Stan/C.Vornicu – Istorie, Manual preparator pentru clasele
5-8
- C.Mureşan/V.Vesa/V.Cristian – Istoria universală modernă şi
contemporană, Manual pentru clasa a X-a, 1995
- Gh.Tanasă – Metodica predării-învăţării istoriei în şcoală,1996
- Enciclopedia Wikipedia