Sunteți pe pagina 1din 35

Tema 3.

Modalităţi de
lansare în afaceri

LOGO
Subiectele

1. Deschiderea afacerii proprii.

2. Procurarea unei afaceri existente

3. Desfăşurarea activităţii în baza contractului de


franchising.

Company Name
1. Deschiderea afacerii proprii

A deschide o afacere este uşor. A administra ce ai


deschis este dificil.
J. Timmons
Există trei posibilităţi de începere a activităţii de
antreprenoriat

1 2 3

Cumpărarea
Înfiinţarea Procurarea
unei afaceri franchisei
întreprinderii
existente
Înfiinţarea întreprinderii

Deschiderea afacerii de la zero este deseori cea mai


preferabilă metodă de lansare, iar în cazul unei idei unice de
produs sau serviciu poate fi unica metodă pentru întreprinzător.
În acelaşi timp, această modalitate este cea mai riscantă,
deoarece totul începe de la zero.
Avantajele deschiderii întreprinderii

Satisfacţia întreprinzătorului în rezultatul muncii depuse

B
Evitarea
moştenirii
unei reputaţii
îndoielnice a
Implementare A C fostului
a nelimitată a Avantajele proprietar
propriilor idei lansării
întreprinderii

Posibilitatea de
Posibilitatea de a a selecta,
crea afacerea
pornind de la E D moriva şi
dezvolta
viziunea proprie independent
personalul
Dezavantajele deschiderii întreprinderii

Timpul pentru lansarea afacerii, realizarea formalităţilor legale,


stabilirea relaţiilor cu clienţii, angajarea personalului etc.
B
Alegerea unei
Costul ridicat afaceri care
legat de lansarea nu este
în afaceri A C potrivită
(procurarea Dezavantajele
echipamentului, deschiderii
etc.) întreprinderii

Existenţa unei
Eforturile concurenţe
personale mari
pentru a lansa E D puternice

afacerea
Formalităţile legale privind deschiderea afacerii

Luarea deciziei de creare a


afacerii şi identificarea ideii
de afaceri
-Depunerea cererii de
Alegerea formei înregistrare,
organizatorico-juridice -Obţinerea codului unic fiscal,
-Aprobarea denumirii afacerii,
Înregistrarea întreprinderii -Fabricarea ştampilei,
la Camera Înregistrării de - publicarea informaţiei în
Stat Buletinul Oficial al CÎS,
- eliberarea certificatului de
Deschiderea
înregistrare
contului bancar
temporar

Înregistrare Înregistrarea
Deschidere Obţinerea
a la Casa la Compania
a contului Obţinerea autorizaţiilor:
Naţională Naţională de
bancar licenţei -sanitare
de Asigurări Asigurări în
curent - construcţii
Sociale Medicină
Formalităţile legale privind deschiderea afacerii

Procesul de înregistrare include perfectarea documentelor


de constituire, determinarea denumirii întreprinderii,
confecţionarea ştampilei, obţinerea Certificatului de
înregistrare. Durata medie a procesului de înregistrare
constituie în medie 3-10 zile lucrătoare. Înainte de a începe
activitatea este necesar de parcurs următoarele etape:

Company Name
Formalităţile legale privind deschiderea afacerii

Înregistrarea la Compania Naţională de Asigurări în Medicină (în


termen de 10 zile de la data înregistrării de stat prin prezentarea
Certificatului de înregistrare)
Înregistrarea la B
Casa Naţională de Deschiderea
Asigurări Sociale contului
(se efectuează în bancar
termen de 10 zile de A C
la data înregistrării Etapele
de stat prin deschiderii
prezentarea afacerii
Certificatului de
înregistrare)

Obţinerea Obţinerea
autorizaţiilor E D licenţei
Deschiderea contului bancar

Indiferent de forma organizatorico-juridică, toate


întreprinderile sunt obligate să păstreze mijloacele băneşti la
bănci, prin deschiderea contului bancar. Este necesar de studiat
mai multe bănci, la care bancă tarifele sunt mai reduse,
transferurile sunt mai rapide, care este credibilitatea băncii etc.
Pentru a deschide un cont curent sunt necesare mai multe
acte:
- Cererea de deschidere a condului semnată de contucătorul şi
contabilul-şef al întreprinderii,
- Copia Certificatului de înregistrare al întreprinderii,
- Copia documentului de constituire (statutul, regulamentul),
- Fişa cu specimenele de semnături autentificată notarial,
- Extrasul din Registrul de Stat ce confirmă persoana
împuternicită să administreze întreprinderea,
- Copia actului de identitate a persoanei care prezintă actele,
- Alte documente la cererea băncii.
Obţinerea autorizaţiilor

În dependenţă de genul de activitate, este necesară şi


obţinerea autorizaţiilor:
- Autorizaţia pentru amplasarea unităţii de comerţ şi a celei
prestatoare de servicii, eliberată de Primărie,
- Autorizaţia de la Centrul de Medicină Preventivă privind
corespunderea normelor sanitare,
- Autorizaţia de la Direcţia Situaţii Excepţionale cu avizul de la
pompieri referitor la respectarea cerinţelor antiincendiare,
- Avizul de la Inspectoratul Muncii.
Numai după efectuarea tuturor formalităţilor, întreprinzătorul
poate începe activitatea.
2. Procurarea unei afaceri existente

Înainte de a lua decizia privind procurarea unei afaceri


deja existente, este necesar de studiat avantajele şi
dezavantajele ce le va obţine noul proprietar.
Avantajele procurării afacerii
Obţinerea unor venituri imediate, doarece
Durata de activitatea nu se începe de la zero
lansare este mai B Amplasare
mică, deoarece favorabilă
există deja
întreprinderea
A C
care dispune de
utilaje necesare,
personal, relaţii cu
Avantajele Sunt stabilite
furnizorii procurării relaţile cu
afacerii clienţii
D

Existenţa
Riscuri mai F E personalului
calificat
mici
Dezavantajele procurării afacerii
Existenţa unui personal necalificat

Posibilitatea B Moştenirea unei


procurării unei reputaţii
întreprinderi C îndoielnice
neprofitabile
A
Dezavantajele Utilaj învechit,
procurării uzat, spaţii care
afacerii necesită mari
Dificultăţi în D cheltuieli pentru
efectuarea reparaţie
schimbărilor, ca
urmare a costurilor
ridicate şi
F E Amplasament
rezistenţei nefavorabil
personalului
Etapele procesului de procurare a afacerii existente

Căutarea afacerii care se vinde

Determinarea motivului vânzării

Diagnosticarea afacerii

Evaluarea costului afacerii

Negocierea costului vânzării

Încheierea contractului de
vânzare-cumpărare
Evaluarea afacerii
Cea mai dificilă etapă a procesului de cumpărare a afacerii este evaluarea întreprinderii.
În acest sens, întreprinzătorul trebuie să apeleze la serviciile evaluatorilor, brokerilor
imobiliari, contabililor-auditori, jurişti

1 2 3 4
Diagnoza Diagnoza Diagnoza Diagnoza
comercială tehnică resurselor financiară
-tendinţele de -Echipamentul umane -Datoriile
dezvoltare a pieţei, existent, - calificarea întreprinderii,
-clienţii şi structura -Nivelul calităţii personalului, -Rentabilitatea,
lor, producţiei şi a -relaţiile din -Lichiditatea,
-concurenţii, inivaţiilor colectiv -Capacitatea de
-amplasamentul. plată.
Evaluarea afacerii

La fel de important este diagnosticul întreprinderii din


punct de vedere juridic. Este necesar de analizat documentele
referitoare la legalitatea constituirii firmei şi contractelor
încheiate, informaţia despre terenul pe care se află afacerea
Metodele de evaluare a afacerii

Metoda de Caracteristica metodei


evaluare
Metoda Valoarea întreprinderii este aceeaşi ca la afacerile similare
bazată pe vândute anterior. Netoda poate fi aplicată în cazul în care
comparaţie sunt cunoscute preţurile de vânzare la alte întreprinderi
care au aceleaşi dimensiuni, activează în acelaşi domeniu
Metoda Valoarea întreprinderii este egală cu valoarea activului net
patrimonială contabil şi se calculă prin formula:
Patrimoniul= Total activ – Datorii
Metoda este aplicată în cazul noilor întreprinderi.
Metoda Se ţine cont de capacitatea întreprinderii de a genera
veniturilor venituri. Calcularea veniturilor viitoare se efectuează
viitoare pornind de la condiţiile actuale de gestiune, situaţia
fluxurilor băneşti pe ultimii 3 ani
Metoda mixtă Se ia în considerare atât activele materiale, cât şi cele
nemateriale şi anume goodwill-ul sau fonedul comercial.
Fondul comercial apare ca urmare a unor relaţii bune cu
clienţii, calificarea înaltă a personaluilui, imaginea,
tehnologiile avansate etc. Company Name
3. Desfăşurarea activităţii în baza contractului de
franchising

O altă modalitate de lansare în afaceri este franchisingul.


Cuvântul “franchise” este de origine franceză şi potrivit unor
surse semnifică eliberarea de la robie, iar potrivit altor surse –
scutirea de taxe vamale şi impozite. Cu timpul semnificaţia lui s-
a modificat şi astăzi franchisingul reprezintă un contract în care
vânzătorul (franchiserul) permite cumpărătorului (franchisee-ul)
să folosească drepturile sale.
Primele elemente ale sistemului de franchising au apărut la
finele secolului XIX când compania Singer Sewing Machine şi
General Motors Corp în SUA au început să realizeze produsele
lor prin intermediul dealerilor, care obţineau o licenţă specială
pentru acest lucru.
Franchisingul în R. Moldova

Sistemul contemporan de franchising s-a dezvoltat în SUA


în perioada anilor 50-60 ai secolului XX. În Europa primele
elemente ale sistemului de franchising au apărut în anii 70 în
Franţa.
În ceea ce priveşte R.Moldova, aparţia franchisingului a
fost condiţionată de adoptarea în 1997 a Legii cu privire la
franchising.
În prezent pe piaţa moldovenească activează aşa francize
ca: Mango, Celio, Mexx, olsen, Sele, McDonald`s, РОСТИК’С
KFC, Fornetti, Buon Giorno, 1C etc.
Cea mai mare extindere o au francizele din domeniul
comerţului, în special al confecţiilor, precum şi companiile din
domeniul serviciilor, cum ar fi fast-food-urile.
Franchisingul în R. Moldova

Apariţia marilor centre comerciale, mai ales în mun.


Chişinău, a devenit de asemenea un stimulent în dezvoltarea
franchisingului. Dacă până nu demult întreprinderile
moldoveneşti erau cele care cumpărau francize, în ultimii ani au
apărut şi primii franchiseri locali, reuşind să-şi creeze un nume
şi să ocupe poziţia de lider pe piaţa locală, astfel de companii ca
Alina Electronic, Andi`s Pizza sau Neuron Grup au început să
vândă francize altor afaceri.

Company Name
Tipurile de Franchising

În literatura de specialitate se disting mai multe clasificări ale


tipurilor de franchising, în funcţie de

1 2 3

profilul nivelul de
obiectul oferit în
participanţilor intermediere
franchising
Tipurile de Franchising

Astfel, în funcţie de obiectul oferit în franchising, deosebim:

1 2 3

Franchisingul Franchisingul
Franchisingul
comercial sau corporativ
numelui
franchisingul sau
distribuţiei franchisingul
produselor afacerii
Franchisingul numelui

Franchisingul numelui. Franchiserul oferă


franchiseeului dreptul de a se folosi de marca sa de
comerţ.Franchisingul mărcii de comerţ se aplică mai des în
lanţurile hoteliere (Romada Inn; howard Johnson), reţeaua de
restaurante (McDonald`s, Burger King, Pizza hut), firme de
închiriere a automobilelor (Avis Hertz) etc.
În cazul dat franchisee-ul are dreptul de a folosi numele
franchiserului, prelucrând sau modificând produsul, cu
condiţia că va respecta strict procedurile de lucru şi de
marketing ale acestuia.
Franchisingul comercial sau franchisingul distribuţiei
produselor

Franchisingul comercial sau franchisingul


distribuţiei produselor: franchiserul oferă franchisee-ului
dreptul de a comercializa produsele sale pe un teritoriu
limitat.
Acest sistem este larg răspândit în industria
automobilelor, fiind utilizat de aşa companii ca Chrysler,
Ford, General Motors; în industria produselor petroliere –
Exxon, Shell, Texaco, a băuturilor răcoritoare – Pepsi-Cola
şi Coca-Cola.
Franchisingul corporativ

Franchisingul corporativ sau franchisingul afacerii:


franchiserul oferă franchisee-ului un pachet complet al
afacerii care este deja cunoscută pe piaţă. Prima franchiză
corporativă a fost lansată de compania McDonald’s.
Compania oferă atât know-how-ul necesar, ce cuprinde
totalitatea cunoştinţelor nepatentate, care se bazează pe
experienţa şi probele efectuate de franchiser – instruirea
completă a personalului, amenajarea restaurantului, ajutorul
în angajarea personalului, oferirea consultanţei permanente,
cât şi standardele de calitate.
În funcţie de profilul participanţilor, există mai multe
tipuri de franchising.
Tipul franchiser-producător şi franchisee-producător
este des aplicat în industria băuturilor răcoritoare şi alcoolice.
De exemplu, compania Coca-Cola furnizează
franchisee-ului, firmă de îmbuteliere, concentratul, acesta,
adăugând unele ingrediente, îl îmbuteliază şi
comercializează băutura răcoritoare sub numele de Coca-
Cola în reţeaua locală de comerţ.
Relaţia franchiser-producător şi franchisee-
vânzător cu ridicata sau vânzător cu amănuntul este tipică
industriei constructoare de automobile, echipamente agricole,
produselor petroliere, vopselelor etc.
De exemplu, compania Ford acordă licenţă de vânzare
pentru automobilele sale unor firme independente, care
acceptă o serie de condiţii de comercializare şi de deservire
a clientului înaintate de compania producătoare.
Tipurile de Franchising

După nivelul de intermediere există:

1 2

Franchisingul Master franchising


direct
Franchisingul direct

Franchisingul direct presupune încheierea unui


contract direct cu fiecare franchisee locală, asigurându-se
astfel o legătură strânsă între franchiser şi franchisee.
În cazul în care franchisee este situată, din punct de
vedere geografic, departe de franchiser, aplicarea sistemului
creează unele inconvenienţe legate de lipsa susţinerii la nivel
local, necunoaşterea particularităţilor naţionale, a gusturilor
şi preferinţelor consumatorilor şi, ca urmare, poate
condiţiona adoptarea unor decizii greşite. Astfel, pentru a-şi
dezvolta reţeaua de francize peste hotare, franchiserii
apelează la master franchising.
Franchisingul direct

Franchiser

Franchisee Franchisee Franchisee


Master franchising

Master franchising constă în oferirea de către


franchiser unei francize locale a dreptului de subfranchiser în
regiunea dată. Astfel, subfranchiserul local încheie contracte
de franchisee locale, având responsabilitatea verificării
respectării acestora.
Master franchising

Franchiser

Master franchisee

Subfranchisee Subfranchisee Subfranchisee


LOGO

S-ar putea să vă placă și