Sunteți pe pagina 1din 27

MOTTO

“ PROCESUL ECONOMIC
HOTĂRĂŞTE
ÎNTREG PROCESUL
ISTORIC AL
OMENIRII. ”
ÎNTREPRINDEREA

DEFINITIE : Întreprinderea reprezintă o


verigă de bază a economiei,în care are loc
producerea unor bunuri,executarea unor
lucrări sau prestarea unor servicii conform
cerinţelor pieţii.

Activitatea economică a unei ţări se desfăşoară în


cadrul diferitelor întreprinderi.
TRĂSĂTURILE DE BAZĂ ALE
ȊNTREPRINDERII

Fiecare întreprindere constituie o unitate economică


distinctă atât faţă de întreprinderi care aparţin de ramuri
economice diferite,cât şi faţă de întreprinderi care aparţin de
aceeaşi ramură sau subramură,întrucât are anumite
caracteristici determinate de următoarele trăsături de bază:

- unitate tehnico-productivă

-unitate organizatorico-administrativă

-unitate economico-socială
CLASIFICAREA ÎNTREPRINDERILOR

În scopul cunoaşterii diferitelor


probleme ale conducerii şi organizării
activităţii întreprinderilor, precum şi a
luării unor măsuri cu un grad cât mai
mare de aplicabilitate, întreprinderile, în
cadrul unei economii de piaţă, se
clasifică după o serie de criterii dintre
care cele mai importante sunt
următoarele:
1.Forma de proprietate asupra
patrimoniului şi al capitalului social
2. Ramura de care aparţin

3. Gradul de mărime

4. Gradul de specializare

5. Tipul de producţie
ANALIZA SOCIETĂŢILOR
COMERCIALE

Legea 31/1990 cu privire la


societăţile comerciale prevede ceea ce
trebuie să cuprindă în mod necesar
actul constitutiv al unei societăţi
comerciale pentru a putea fi autorizată.
SNC

SOCIETATEA ÎN NUME
COLECTIV
Cel mai vechi tip de societate
comercială cunoscut. Fiecare
asociat răspunde integral şi
solidar cu întregul său
patrimoniu personal pentru
datoriile societăţii.(solitar -
singur; solidar - asociat cu
cineva).
Constituirea societăţii în nume
colectiv

- se constituie prin contract de societate


încheiat în formă autentică.

Părţile contractului pot fi persoane fizice


sau juridice.
SCS

SOCIETATEA ÎN
COMANDITA
SIMPLA
Reuneşte două categorii de asociaţi:

Comanditaţii - au aceeaşi poziţie în


societate ca asociaţii în nume colectiv, ei
răspund nelimitat şi solidar pentru întregul
pasiv.
Comanditarii - furnizează capital care
formează capitalul social, limitându-şi
riscurile la aportul lor la capitalul social.
Constituirea societăţii în
comandită simplă

Se constituie prin contract şi statut.

- Comanditarii

- Comanditaţii

- Administrarea SCS
SCA

SOCIETATEA ÎN
COMANDITA
PE
ACTIUNI
Societatea în comandită pe acţiuni
este societatea ale cărei obligaţii
sociale sunt garantate cu
patrimoniul social şi cu
răspunderea nelimitată şi solidară a
asociaţilor comanditaţi,
comanditarii fiind obligaţi numai
până la concurenţa capitalului
social subscris.
Constituirea societăţii
Se constituie prin contract de societate şi
statut, urmând o procedură asemănătoare
cu constituirea societăţilor pe acţiuni.
Caracteristicile societăţii:

1. Cuprinde două categorii de acţionari:


comanditari şi comanditaţi;
2. Întregul capital social este împărţit în
actiuni: toţi asociaţii au calitatea de
acţionar;
3. Răspunderea pentru obligaţiile sociale
este diferită: comanditaţii răspund
nelimitat şi solidar, iar comanditarii
răspund numai în limita aportului lor.
SA

SOCIETATEA
PE
ACŢIUNI
Societatea pe acţiuni

• este organizată şi funcţionează pe


principiul separaţiei puterilor, organe de
deliberare şi decizie, organe de
administrare şi reprezentare, organe de
supraveghere şi control.
Definiţia societăţii pe acţiuni

Potrivit art. 3 din lege ( Legea31/1990 ),


societatea pe acţiuni este societatea ale
cărei obligaţii sunt garantate cu
patrimonial social; acţionarii sunt
obligaţi numai până la concurenţa
capitalului subscris.
Caracteristicile societăţii pe acţiuni :

1. societatea se constituie dint-un număr minim de


asociaţi, denumiţi şi acţionari; aceştia pot fi persoane
fizice sau juridice, numărul minim al acţionarilor nu
poate fi mai mic de cinci art. 10 alin. (2) din Legea nr.
31/1990.

2. capitalul social este divizat în acţiuni, care sunt titluri


negociabile şi transmisibile; capitalul societăţii pe
acţiuni nu poate fi mai mic de 2500 RON

3. răspunderea asociaţilor pentru obligaţiile sociale este


limitată; ei răspund numai până la concurenţa
capitalului social subscris.
Constituirea societăţii pe acţiuni

Societatea pe acţiuni se constituie


prin vointa asociaţilor exprimată în
actul constitutiv.
SRL
SOCIETATEA
CU
RĂSPUNDERE
LIMITATĂ
Este societatea în care părţile nu sunt
reprezentate prin titluri negociabile şi care nu
pot fi cedate altor persoane decât dacă acestea
din urmă sunt agreate de majoritatea celorlalţi
asociaţi.
Din acest punct de vedere SRL e o
asociaţie de persoane. SRL e şi o asociaţie de
capital deoarece asociaţii răspund numai în
limita aportului lor la existenţa societăţii, astfel
fiecare asociat v-a fi obligat pentru datoriile
societăţii numai în limita capitalului subscris.
Constituirea societăţii cu
răspundere limitată

SRL se constituie prin contract şi statut


în cazul în care e constituită din 2 sau mai
mulţi asociaţi sau numai prin statut în
cazul asociatului unic.
Contractul şi statutul se încheie în formă
autentică, numărul asociaţilor maxim fiind
de 50.
Drepturile asociaţilor asupra părţilor
sociale
Capitalul social al societăţii se divide în părţi
sociale egale care nu pot fi mai mici de 5000 lei.
Repartizarea părţilor sociale între asociaţi se face prin
contractul de societate.

Administrarea societăţii
Societatea e administrată de unul sau mai
mulţi administratori numiţi prin contractul de societate
sau prin hotărârea adunării generale
Atribuţiile adunării generale

• aprobă bilanţul;
• repartizează beneficiul net;
• desemnează şi revocă administratorii şi cenzorii;
• hotărăşte urmărirea administratorilor şi
cenzorilor pentru pagubele pricinuite societăţii şi
desemnează persoana care să execute
hotărârea;
• hotărăşte modificarea contractului şi a statutului
cu unanimitate.