Sunteți pe pagina 1din 6

CODUL MUNCII

 Codul muncii este legea care reglementează


totalitatea raporturilor individuale şi colective
de muncă, modul în care se efectuează
controlul din domeniul raporturilor de muncă,
precum şi jurisdicţia muncii.
Drepturile salariatului
DREPTURI:
- Dreptul la salarizare pentru muncă depusă

- Dreptul la repaus zilnic

- Dreptul la concediu de odihnă anual

- Dreptul la egalitate de șanse si tratament

- Dreptul la demnitate in muncă

- Dreptul la Securitate și Sănătate in muncă

- Derptul la acces la formare profesională

- Dreptul la informare și consultare

- Dreptul la protectie in caz de concediere

- Dreptul la negocierea colectivă


Obligațiile salariatului
OBLIGAȚII:
- Obligația de a realiza norma de muncă și de indeplini
atribuțiile ce ii revin conform fișei postului
- Obligația de a respecta disciplina muncii

- Obligația de a respecta prevederile din regulamentul


intern, Contractul Colectiv de Muncă aplicabil
- Obligația de a respecta măsurile de securitate in
muncă
- Obligația de a respecta secretul de serviciu

- Obligația de fidelitate fata de angajator in


exercitarea atributiilor de serviciu
Drepturile angajatorului
DREPTURI:
- Sa stabileasca organizarea si functionarea unitatii
- Sa stabileasca atributiile fiecarui salariat
- Sa dea dispozitii cu caracter obligatoriu pt.
salariat
- Sa controleze modul de indeplinire a atributiilor
de serviciu
- Sa stabileasca obicetivele de performanta
individuala, precum si criteriile de evaluare a
realizarii acestora
Obligatiile angajatorului
 OBLIGATII:
- Sa informeze salariatii asupra conditiilor de munca
- Sa asigure permananet conditiile tehnice si
organizatorice avute in vedere la elaborarea normelor
de munca si conditiile corespunzatoare de munca
- Sa acorde salariatilor toate drepturile ce decurg din
lege, CCM, CIM
- Sa comunice periodic salariatilor situatia economica a
societatii si sa se consulte cu sindicatul/reprezentantii
salariatilor, in privinta deciziilor suscceptibile sa
afecteze drepturile si interesele acestora ( daca unitatea are
mai mult de 20 de salariati aceasta obligatie intra sub reglementarea Legii 467/2006)