Sunteți pe pagina 1din 15

Amos Cap.

9
1. ¶ Am văzut pe Domnul stînd
pe altar. Şi a zis: ,,Loveşte pragul
de sus al porţii, ca să se cutremure
uşiorii, şi sfărîmă-i peste capetele lor
ale tuturora. Rămăşiţa lor însă
o voi pierde cu sabia, aşa că niciunul
din ei nu va putea să scape fugind,
şi niciunul din cei ce vor scăpa,
nu va scăpa.
Amos Cap. 9

2. De ar pătrunde
chiar pînă în locuinţa morţilor,
şi de acolo îi va smulge
mîna Mea; de s'ar sui
chiar în ceruri,
şi de acolo îi voi pogorî.
Amos Cap. 9

3. De s'ar ascunde
chiar pe vîrful Carmelului,
şi acolo îi voi căuta şi-i voi lua;
de s'ar ascunde de privirile Mele
chiar în fundul mării,
şi acolo voi porunci şarpelui
să-i muşte.
Amos Cap. 9

4. De ar merge în robie
chiar înaintea vrăjmaşilor lor,
şi acolo voi porunci săbiei
să-i peardă; voi pune astfel ochii
pe ei ca să le fac rău, nu bine.
Amos Cap. 9

5. Domnul, Dumnezeul oştirilor,


atinge pămîntul, şi se topeşte,
şi toţi locuitorii lui jălesc.
Se înalţă ca rîul Nil,
şi se pogoară ca rîul Egiptului.
Amos Cap. 9

6. El Şi-a zidit cămara în ceruri,


Şi-a întemeiat bolta
deasupra pămîntului;
cheamă apele mării,
şi le varsă pe faţa pămîntului.
Domnul este Numele Lui!
Amos Cap. 9

7. ,,Nu sînteţi voi oare


pentru Mine ca şi copiii
Etiopienilor, copii ai lui Israel?
zice Domnul. N'am scos Eu
pe Israel din ţara Egiptului,
ca şi pe Filisteni din Caftor
şi pe Sirieni din Chir?”
Amos Cap. 9

8. ,,Iată, Domnul Dumnezeu


are ochii pironiţi peste împărăţia
aceasta vinovată, ca s'o nimicesc
de pe faţa pămîntului;
totuş nu voi nimici de tot
casa lui Iacov, zice Domnul.”
Amos Cap. 9

9. ,,Căci iată, voi porunci,


şi voi vîntura casa lui Israel
între toate neamurile,
cum se vîntură cu ciurul,
fără să cadă
un singur bob la pămînt!
Amos Cap. 9

10. Toţi păcătoşii poporului Meu


vor muri de sabie, cei ce zic:
,Nu ne va ajunge nenorocirea,
şi nu va veni peste noi.”
Amos Cap. 9

11. ¶ ,,În vremea aceea


voi ridica din căderea lui
cortul lui David, îi voi drege
spărturile, îi voi ridica
dărîmăturile, şi-l voi zidi iarăş
cum era odinioară,
Amos Cap. 9

12. ca să stăpînească
rămăşiţa Edomului
şi toate neamurile peste cari
a fost chemat Numele Meu,
zice Domnul, care va împlini
aceste lucruri.
Amos Cap. 9

13. ,,Iată, vin zile, zice Domnul,


cînd plugarul va ajunge
pe secerător, şi cel ce calcă
strugurii pe cel ce
împrăştie sămînţa,
cînd mustul va picura din munţi
şi va curge de pe toate dealurile.
Amos Cap. 9

14. Voi aduce înapoi


pe prinşii de război
ai poporului Meu Israel;
ei vor zidi iarăş cetăţile pustiite
şi le vor locui, vor sădi vii
şi le vor bea vinul,
vor face grădini
şi le vor mînca roadele.
Amos Cap. 9

15. Îi voi sădi în ţara lor,


şi nu vor mai fi smulşi
din ţara pe care le-am dat-o,
zice Domnul, Dumnezeul tău!”