Sunteți pe pagina 1din 13

ELEMENTE DE

PROIECTARE
DIDACTICA
Un demers didactic corect presupune

PROGRAMA ŞCOLARĂ
1. CURRICULUM NAŢIONAL

PLANIFICAREA
2. CALENDARISTICĂ

PROIECTAREA
UNITĂŢILOR
3. DE
ÎNVĂŢARE

4. PROIECTUL DE LECŢIE
OPERATIILE PROIECTĂRII DIDACTICE

 Consultarea programei şi a planificării calendaristice


 Încadrarea lecţiei în sistemul tematic din care face parte -
unitate de învăţare
 Stabilirea scopului lecţiei şi obiectivelor operaţionale
 Structurarea logică, specifică a conţinutului
 Alegerea tipului şi a variantei de lecţie (în funcţie de
acestea se stabilesc momentele lecţiei)
 Analiza resurselor materiale disponibile şi alegerea lor
 Alegerea strategiilor didactice corespunzătoare (metode
active care să accentueze caracterul formativ al procesului
de învăţământ, etc.)
 Elaborarea unor instrumente de evaluare corespunzătoare
obiectivelor operaţionale propuse
 Pregătirea şi redactarea proiectului de lecţie – pentru
debutanţi, schiţa de proiect – celelalte cadre didactice
Proiectarea unei unităţi de învăţare

Conţinuturi Activităţi Mijloace de Nr. Evaluare Obs.


de învăţare ore
învăţare
Se detaliază  materiale
conţinuturile din didactice;
programa  texte suport;
şcolară  culegeri;

 fişe;

 forme de
organizare a
colectivului;
 metode
didactice;
etc.
NOTĂ: La clasele I-II se recomandă precizarea activităţilor transdişciplinare
3. Proiectarea unităţii de învăţare

 unitatea de învăţare este elementul generator al


planificării calendaristice;
 proiectarea unităţii de învăţare începe prin
parcurgerea schemei următoare:

De ce Ce Cu ce Cum
voi face? voi face? Cât s-a realizat?
voi face? voi face?

Determinarea Stabilirea
Identificarea Selectarea Analiza
activităţilor instrumentelor
obiectivelor, conţinuturilor resurselor
de de evaluare
competenţelor
învăţare
4. Proiectul de lecţie
 A. Datele de identificare:
 Şcoala: ............................................
 Institutor/învăţător: ........................
 Clasa: .............................................
 Disciplina: ......................................
 Unitatea de învăţare: ............................................
 Tema: ...................................................................
 Tipul activităţii: ...................................................
 Scopul: ................................................................
 Obiective operaţionale: ......................................
 Resurse:
 Temporale: .........
 Metode: ...................................................
 Material didactic: .....................................
 Bibliografie: ........................................................
 B. Desfăşurarea activităţii didactice

Evenimentele lecţiei Obiective Conţinut Resurse/s Evaluare


informativ/Sarcini trategii
de învăţare didactice
Scopul lecţiei
 Este obiectivul major, expresia concentrată a
conţinutului instructiv - educativ al lecţiei, arată
importanţa lecţiei de predat în vederea atingerii unuia
dintre obiectivele generale şi specifice ale disciplinei.
 Exprimă concepte şi principii fundamentale ale
disciplinei respectiv.
 Definirea scopului este legată de utilizarea verbelor: a
cunoaşte, a înţelege, a descoperi, a fixa, a
recapitula, a sistematiza, verbe ce desemnează
implicarea unor capacităţi în actul învăţării.
Obiectivele operaţionale
 Procedura lui Mager - rezultatul didactic este definit printr-o expresie
verbală conţinând trei precizări prin care profesorul stabileşte ce
trebuie să ştie şi ce trebuie să ştie să facă elevul pe parcursul şi la
sfârşitul lecţiei:
 Taxonomia lui Bloom – obiectivele operaţionale sunt uşor de
precizat dacă sunt formulate cu ajutorul verbelor ce indică
comportamente observabile.
 Formula conţine:
 1. Verbul de acţiune (desemnează un comportament observabil şi
măsurabil)
 2. Condiţiile în care se realizează acţiunea (stabilirea modului)

 3. Performanţa minimă (criteriul de măsurare a reuşitei)


Lecţia
 are o configuraţie flexibilă, este alcătuită din succesiunea unor evenimente ale instruirii
şi educării, legate temporar şi cauzal între ele:
 Moment organizatoric
 Verificarea temei
 Captarea atenţiei
 Anunţarea temei, a obiectivelor
 Dirijarea învăţării
 Realizarea feed-back-ului
 Obţinerea performanţei
 Anunţarea temei pentru acasă
 Aprecieri asupra desfăşurării activităţii

 Moment organizatoric
 Captarea şi orientarea atenţiei
 Enunţarea scopului şi a obiectivelor operaţionale (opţional)
 Reactualizarea noţiunilor anterior învăţate
 Prezentarea optimă a conţinuturilor
 Dirijarea învăţării Aceste evenimente sunt, în
 Asigurarea conexiunii inverse
 Evaluarea obiectivelor operaţionale
general, valabile pentru toate
 Fixarea tipurile de lecţie
 Transferul cunoştinţelor
 Anunţarea temei pentru acasă
Calităţile unui proiect de lecţie

 să ofere o perspectivă globală şi completă


asupra lecţiei/activităţii;
 să aibă caracter realist;
 să fie simplu şi operaţional;
 să fie flexibil.
Fişa de evaluare a activităţii didactice cuprinde ca
indicatori:

 proiectarea didactică;
 realizarea activităţii didactice ;
 comportamentul didactic;
 evaluarea;
 cunoaşterea elevilor;
 autoevaluarea;
 activitatea metodică şi ştinţifică;
 activitatea educativă;
 conduita în şcoală.

Autoevaluarea activităţii didactice se face tot după aceşti indicatori.


Mapa comisiei metodice
1. Componenţa (încadrarea) comisiei metodice
Numele si Vechime Grad Titular Studii Ultima Clasa Nr Gradatie Responsabilităţile
prenumele didactic /suplinitor perfectionare elevi /salariu de membrilor
/detasat merit comisiei metodice
la la
nivelul nivelul
comisie şcolii
i

2. Structura anului şcolar


3. Programele scolare in vigoare
4. Planul cadru de învăţământ
5. Schemele orare pe clase
6. Lista/fişele opţionalelor vizate de inspectorul de specialitate (copii)
7. Orarele claselor
8. Manualele utilizate de fiecare clasă
9. Auxiliarele utilizate (proces verbal cu acordul scris al părinţilor)
10. Graficul activităţilor extracurriculare-extrascolare pentru fiecare clasă
11. Planul managerial anual
12. Planul managerial semestrial
13. Raportul de analiză al comisiei metodice pentru anul şcolar precedent
14. Planificarea testelor iniţiale, sumative
15. Procese verbale/note ale activităţilor desfăşurate

•lecţii demonstrative, referate, dezbateri;


•şedinţe cu părinţii, lectorate.
16. Instrumente de evaluare si notare (testele predictive şi sumative, descriptorii
de performanţă, rezultatele testelor, interpretarea testelor, program de dezvoltare
pentru elevii performanţi si program de recuperare pentru elevii cu dificultăţi de
invăţare

17. Copii după deciziile responsabililor comisiilor metodice


18. Fişe de observare ale responsabilului comisiei metodice în urma asistenţelor
efectuate la clasă
19. Lista elevilor capabili de performanţă
20. Rezultatele la concursurile şcolare
21. Grafic de pregatire pentru elevii participanti la concursurile scolare
22. Fişele de evaluare ale membrilor catedrei
23. Evidenţa perfecţionării membrilor comisiei

S-ar putea să vă placă și