Sunteți pe pagina 1din 12

Universitatea „ Ovidius „ din Constanţa,Facultatea de Stiinţe Economice

Specializarea :Contabilitatea şi auditul afacerilor

STUDIU DE CAZ
-
VERIFICAREA OPERAȚIUNILOR DE
ÎNCASĂRI ȘI PLĂȚI ÎN CADRUL
FIRMEI OTP BANK

Coordonator:
Prof.Univ. Dr. Mirea Mariana
Masteranzi:
Safta Corina Mihaela, GR.2
Beiu Steluța Mădălina ,GR.1
Huțanu Georgiana,GR.1
OTP BANK este o instituție de
credit al cărei departament de operațiuni
gestionează și controlează aplicarea
procedurilor și normelor BNR privind
expunerea instituției de credit la riscul
operațional, cu recomandarea diminuării
acestuia.

Din acest motiv, s-a necesitat


efectuarea unei misiuni de audit
intern, privind operațiunile de
încasări și plăți ale societății.
Operațiuni predecesoare raportului de audit intern

 Întocmirea ordinului de serviciu;


 Întocmirea declarației de independență;
 Întocmirea notificării privind declanșarea misiunii
de audit intern;
 Colectarea informațiilor și întocmirea listei
centralizatoare a obiectelor auditabile;
 Identificarea riscurilor și clasarea operațiilor în
funcție de gradul de risc;
 Întocmirea programului de audit intern;
 Minuta sedintei de deschidere;
 Completarea și prezentarea documentelor
necesare raportului;
 Întocmirea notei centralizatoare a documentelor
de lucru;
 Minuta sedinței de închidere;
RAPORTUL DE AUDIT INTERN

Structura auditată: OTP BANK – Departamentul “Operațiuni”.

Ordinul de efectuare a misiunii de audit: auditarea activităților


cuprinse în Planul de audit intern pe anul 2015 s-a facut în baza
Ordinului de serviciu nr. 30 / 01.06.2015.

Baza legală a acțiunii de auditare:


 Ordonanța de urgeță a Guvernului nr. 99/2006 privind
instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu
modificări și completări prin Legea nr. 29/2015;
 norma BNR nr. 17/2003 privind organizarea și controlul intern
al activității instituțiilor de credit;
 Planul de audit intern pentru anul 2015, aprobat de conducerea
entității;
 Dispoziția prin care se aprobă normele proprii de exercitare a
auditului intern în cadrul entității.
• Durata misiunii de auditare: 01.11.2015 – 10.11.2015.

• Perioada supusă auditării: 01.06.2015 – 01.09.2015.

• Scopul acțiunii de auditare: verificarea procedurilor și metodelor


organizaționale în vederea determinării eficienței și oportunității
acestora.

• Obiectivul acțiunii de audit intern: verificarea oprațiunilor de încasări


și plăți.

• Tipul de auditare: audit operațional.


METODE ȘI TEHNICI UTILIZATE

Verificarea - în vederea asigurării validării, realității și acurateței


înregistrarilor în aplicațiile informatice ale societății bancare, cât și în evidențele
departamentului.

Tehnici de verificare utilizate:


Comparația: pentru sumele asimilate și sumele plătite.
Examinarea: pentru detectarea erorilor în completarea documentelor de încasari sau
plăți.
Garantarea: pentru verificarea tranzacțiilor înregistrate în evidentele departamentului
de casă și tezaur cu documente justificative.

Eșantionarea - bazată pe rationament profesional pentru analiza întocmirii


documentelor.

Observarea fizică - în vederea formării unei păreri proprii privind modul de


întocmire și emitere a documentelor.
Documentele care au stat la baza auditului

 Regulamentul BNR nr. 9/2008


 Regulamentul CIP nr.1/2001a Centralei Incidentelor de Plăţi
 Regulament nr. 9 din 13.noi.2007 Instrumente de plată/încasare
 Cecuri plătite/asimilate
 Formulare Western Union
 Formulare Money Gram
 Registrul de casa
 Proiectul PAID07-Procesarea Automată a Instrumentelor de Debit
 Norma BNR nr. 17 din 18.dec.2003
 Suport IT Sistemul Oracle Flexcube, Regulamentul BNR 6/2006
Materiale întocmite pe durata auditării

• liste de verificare pe obiective;


• fisa de identificare și analiză a problemelor constatate (FIAP);
• lista centralizatoare a obiectelor auditabile;
• teste de verificare și foi de lucru;
• programul de audit, programul intervenției la fata locului;
• minutele sedintelor de deschidere, de închidere .
CONSTATĂRI ȘI RECOMANDRI

Potrivit misiunii de audit în cadrul societății OTP


BANK, s-au constatat unele abateri în existența
documentelor în baza carora se realizează operațiunile.

Din analiză, auditorii interni au constatat că există


formulare utilizate de entitate pentru retragerile de numerar
care conțin corecturi și stersături privind modul de
completare.

Din eșantionul stabilit pentru testare s-a constatat


că erorile se corectează prin taierea cu o linie a textului sau
a cifrei greșite, pentru ca acestea să poata fi citite, iar
deasupra lor se scrie textul sau cifra corectă, încalcandu-se
astfel prevederile normei BNR 12/2009 privind comerțul cu
cecuri, cambii și bilete la ordin.
CONCLUZII

Pe baza analizelor și evaluării efectuate, sistemul


de control intern atasat operațiunilor de încasari și plăți
este apreciat conform grilei prezentate în continuare:
Toate constatările prezentate au la bază probe de audit obținute prin teste efectuate și
consemnate în documentele de lucru întocmite de către auditor și însușite de către factorii de
management ai entității.
Aceste evaluări au la bază discuțiile care au avut loc cu privire la recomandările auditorului
în sedința de închidere a misiunii, apreciate de către participanții la această ședință ,ca fiind
realiste și fezabile, materializate în minuta ședintei de închidere.
În urma ședinței de închidere instituția de credit nu a formulat obiecții, neregularitățile
constatate fiind însusite în totalitate urmand a se implementa un control mai minuțios.

Proiectul Raportului de Audit Intern a fost transmis și conducerii


entității auditate pentru posibilitatea de analiză a conținutului acestuia și
formarea unei opinii personale.
Dupa încheierea misiunii de asigurare pe obiectivele stabilite au fost
restituite toate actele și documentele puse la dispoziție în vederea
fundamentării constatărilor.
Prezentul Raport de Audit a fost întocmit într-un exemplar înregistrat
la XYZ AUDIT SA cu nr.30/10.11.2015.
Vă mulţumim
pentru atenţie!