Sunteți pe pagina 1din 22

ATRIBUTIILE LUCRATORILOR PE LINIE SSM DIN CADRUL

UNITATILOR
In conformitate cu prevederile din Legea 319/2006, următoarele atribuţii:
- să adopte din faza de cercetare, proiectare şi execuţie a construcţiilor,
echipamentelor tehnice precum şi elaborarea tehnologiilor de fabricaţie,
soluţii conforme normelor de sanatate si securitate in munca, prin a căror
aplicare să fie eliminate riscurile de accidentare şi de îmbolnăvire
profesională a salariaţilor şi a altor persoane participante la procesul de
muncă
- să solicite inspectoratului teritorial de munca autorizaţia de funţionare a unităţii
din punct de vedere al sanatate si securitate in munca – daca este cazul, să
menţină condiţiile de lucru pentru care s-a obţinut autorizaţia şi să ceară
revizuirea acesteia în cazul modificării condiţiilor iniţiale în care a fost emisă
- să stabilească măsurile tehnice, sanitare şi organizatorice de sanatate si securitate
in munca, corespunzător condiţiilor de muncă şi factorilor de mediu specifici
unităţii
- să stabilească pentru salariaţi şi pentru ceilalţi participanţi la procesul de muncă
atribuţiile şi răspunderea ce le revine în domeniul sanatate si securitate in
munca, corespunzător funcţiilor exercitate
- să elaboreze reguli proprii pentru aplicarea nornelor de sanatate si securitate in
munca, corespunzător condiţiilor în care se desfăşoară activitatea la locurile
de muncă
- să sigure şi să controleze prin compartimentele specializate sau prin personal
propriu cunoaşterea şi aplicarea de către toţi salariaţii şi participanţii la
procesul de muncă, a măsurilor tehnice, sanitare şi organizatorice stabilite,
precum şi a prevederilor legate de domeniul sanatate si securitate in munca
ATRIBUTIILE RESPONSABILILOR PE LINIE SSM DIN CADRUL
UNITATILOR
– să ia măsuri pentru asigurarea de materiale necesare informării şi educării salariaţilor şi a
participanţilor la procesul de muncă: afişaje, pliante, filme, diafilme şi alte asemenea cu privire
la sanatate si securitate in munca
– să asigure informarea fiecărei persoane anterior angajării în muncă, asupra riscurilor la care
aceasta este expusă la locul de muncă, precum şi asupra măsurilor de prevenire necesare
– să asigure, pe cheltuiala unităţii instruirea, testarea şi perfecţionarea profesională a
persoanelor cu atribuţii în domeniul sanatate si securitate in munca
– să ia măsuri pentru autorizarea execitării meseriilor şi a profesiilor prevăzute în normele de
sanatate si securitate in munca
– să angajeze numai persoane care, în urma controlului medical şi a verificării aptitudinilor
psiho-profesionale, corespund sarcinii de muncă pe care urmează să o execute
– să ţină evidenţa locurilor de muncă cu condiţii deosebite: vătămătoare, grele, periculoase,
precum şi a accidentelor de muncă, bolilor profesionale, accidentelor tehnice şi a avariilor
– sa asigure funcţionarea permanentă şi corectă a sistemelor şi dispozitivelor de protecţie, a
aparaturii de măsură şi control, precum şi a instalaţiilor de captare, reţinere şi neutralizare a
substanţelor nocive degajate în desfăşurarea proceselor tehnologice
– să prezinte documentele şi să dea relaţiile solicitate de inspectorii de protecţie a muncii în
timpul controlului sau al efectuării cercetării accidentelor de muncă
– să asigure realizarea măsurilor stabilite de inspectorii de munca, cu prilejul controalelor şi al
cercetării accidentelor de muncă
– să desemneze, la solicitarea inspectorului de munca, pe salariaţii care să participe la efectuarea
controlului sau la cercetarea accidentelor de muncă
– să nu modifice starea de fapt rezultată din producerea unui accident mortal sau colectiv, în
afară de cazurile în care menţinerea acestei stări ar genera alte accidente ori ar periclita viaţa
accidentaţilor şi a altor persoane participante la procesul de muncă
ORGANIZAREA SECURITATII SI SANATATII LA LOCUL DE
MUNCA – EVALUAREA RISCURILOR
PERICOL GRAV SI IMINENT DE ACCIDENTE
Pericol grav si iminent de accidente-situatia concreta, reala si actuala careia ii lipseste doar prilejul declansator pentru a produce un accident in orice moment.
ART.101
• Starea de pericol grav si iminent de accidentare, astfel cum este el definit la art. 5 lit.1) din lege, poate fi constatata de catre orice lucrator din intreprindere
si/sau unitate, lucrator al serviciului extern de prevenire si protectie cu care intreprinderea si/sau unitatea a incheiat contract, precum si de catre inspectorii
de munca.
ART.102
• La constatarea starii de pericol grav si iminent de accidente se vor lua imediat urmatoarele masuri de securitate:
• oprirea echipamentului de munca si/sau activitatii;
• evacuarea personalului din zona periculoasa;
• anuntarea serviciilor specializate;
• anuntarea conducatorilor ierarhici;
• eliminarea cauzelor care au condus la aparitia starii de pericol grav si iminent
ART.103
In vederea realizarii masurilor prevazute la art. 102(1), in prealabil angajatorul va desemna lucratorii care trebuie sa opreasca echipamentele de munca si va asigura
instruirea acestora. In vederea realizarii masurilor precizate la art. 102(2), in prealabil angajatorul trebuie:
• a) sa intocmeasca planul de evacuare a lucratorilor;
• b) sa afiseze planul de evacuare la loc vizibil;
• c) sa instruiasca lucratorii in vederea aplicarii planului de evacuare si sa verifice modul in care si-au insusit cunostintele
In vederea realizarii masurilor precizate la art. 102(3), in prealabil angajatorul trebuie:
• a) sa desemneze lucratorii care trebuie sa contacteze serviciile specializate si sa ii instruiasca in acest sens;
• b) sa asigure mijloacele de cominicare necesare contactarii serviciilor specializate
In vederea realizarii masurilor la art. 102(4), in prealabil angajatorul trebuie sa stabileasca modul operativ de anuntare la nivel ierarhic superior.
In vederea realizarii masurilor precizate la art. 102(5) in prealabil angajatorul trebuie:
• a) sa desemneze lucratorii care au capacitatea necesara sa elimine starea de pericol si iminent, sa asigure instruirea si dotarea lor cu mijloace tehnice
necesare interventiei;
• b) sa stabileasca serviciile specializate care pot interveni
ART.104
Angajatorul trebuie sa atabileasca masurile de securitate prevazute la Art. 102, tinand seama de natura activitatilor, numarul de lucratori, organizarea teritoriala a
activitatii si de persoane in afara celor implicate direct in procesul muncii.
Zone cu risc ridicat si specific
ART.105
• Evidenta zonelor cu risc ridicat si specific prevazuta la art. 13 lit. k) din lege trebuie sa contina nominalizarea si localizarea acestor zone in cadrul
inreprinderii si/sau unitatii precum si masurile stabilite in urma evaluarii riscurilor pentru aceste zone.
ART.106
• Angajatorul trebuie sa aduca la cunostinta conducatorilor locurilor de munca si lucratorilor care isi desfasoara activitatea in zonele cu risc ridicat si specific
masurile stabilite in urma evaluarii riscurilor.
ART.107
• Actiunile pentru realizarea masurilor stabilite in urma evaluarii riscurilor pentru zonele cu risc ridicat si specific constituie o prioritate in cadrul planului de
protectie si prevenire.
EVIDENTA, IERARHIZAREA SI
EVALUAREA RISCURILOR
Se face in functie de:
- Postul de lucru
- Punctul de lucru
- Pentru toate activitatile specifice unitatii
- Pentru total unitate

Are ca rezultat fisa de evaluare si concluziile cu privire la


gradul de risc si gradul de securitate a firmei, precum si un plan de
masuri si privire la minimizarea riscurilor.

Evaluarea se completeaza in cazul in care:


- s-au produs modificari cu privire la: executant, sarcina de munca,
mediul de munca si/sau mijloacele de productie.
Atributiile Inspectorilor si lucratorilor desemnati in activitatile SSM
• Sa informeze si sa instruiasca personalul
- intocmeste decizii specifice, ajuta la completarea din punct de vedere ssm a fiselor de post, intocmeste tematica
anuala in domeniul instruirii ssm a personalului, instruieste personalul in functie de decizia angajatorului si in functie de
prevederile RI, CIM, CCM, completeaza si verifica fisele ssm, intocmeste instructiunile proprii de lucru specifice
activitatilor unitatii, intocmeste listele necesarului de EIP, materiale igienico-sanitare si alimentatie de protectie,
intocmeste listele de materiale toxice folosite in unitate, lista evidentei factorilor de risc si evidenta riscurilor specifice
etc
• Sa intocmeasca / completeze documentatia specifica a unitatii in domeniul SSM
Documentatia tehnica contine:
- legislatia in vigoare cu privire la organizarea si desfasurarea activitatilor ssm in unitate, precum si legislatia conexa
- decizii interne in domeniul ssm, tematica anuala, regulamentul de instruire in domeniul ssm, planul anual de prevenire
- listele specifice cu privire la acordarea de EIP, EIL, materiale igienico-sanitare si alimentatie de protectie
- fisele colective de instruire, fisele de instruire in domeniul SSM
- procesele verbale de acordare a EIP EIL etc
- dovada informarii lucratorilor cu privire la evaluarea riscurilor din cadrul unitatii, precum si a informarilor specifice
- evaluarea riscurilor, evidenta accidentelor de munca, evidenta locurilor de munca cu grad ridicat de risc
- autorizatiile speciale necesare, inclusiv autorizatiile pentru ocupatii cu nivel ridicat de risc
• Sa intocmeasca listele de substante periculoase folosite in unitate
– Intocmirea documentatie specifice in cazul obtinerii autorizatiilor necesare
• Sa intocmeasca rapoartele anuale specifice
• Sa tina evidenta accidentelor si bolilor profesionale
• Sa colaboreze cu organele de control
Atributiile Inspectorilor si lucratorilor desemnati in
activitatile SSM

• In cazul unei societati cu max 20 de lucratori


- Prezentate anterior

• In cazul unei societati cu peste 50 de lucratori


- Cele prezentate anterior plus atributii ce reies din formarea
Comitetului de Securitate la nivel de unitate

- Comitetul de securitate este format din reprezentanti ai salariatilor si


angajatorului, in paritate, si este format din: presedinte, secretar,
membrii. Secretarul este intotdeauna inspectorul SSM, iar printre
membrii comitetului trebuie sa fie si reprezentantii salariatilor.
PLANUL DE PREVENIRE ŞI PROTECŢIE
4. Planificarea si urmarirea actiunilor

EFICACITATEA MASURILOR: COMBATEREA RISCURILOR LA SURSA

DACA ESTE POSIBIL … Eficacitatea DACA NU ….

Suprimarea fenomenului periculos Reducerea gravitatii vatamarii


sau a pericolului XXXX posibile legate de aceste
fenomene periculoase

Suprimarea situatiilor periculoase


Reducerea frecventei si a duratei
rezultate din expunerea la fenomene XXX de expunere
periculoase sau la pericol

Suprimarea evenimentelor Reducerea probabilitatii de


XX aparitie a evenimentelor
periculoase
periculoase posibile

Punerea in aplicare a mijloacelor ce Punerea in aplicare a mijloacelor


permit evitarea vatamarii X
ce permit reducerea vatamarii
PLANUL DE PREVENIRE ŞI PROTECŢIE
Planificarea si urmarirea actiunilor

BAZA DE PLECARE A PLANULUI DE PREVENIRE / PROTECTIE


in analiza si stabilirea masurilor / actiunilor de eliminare / reducere
a riscurilor consta in:

Politica de SSM a angajatorului


Politica Obiectivele
Angajamentul pentru
relevante ale
generala imbunatatirea continua a
SSM, ca urmare a cresterii
angajatorului in
a presiunii asupra interesul
intreprinderii, pentru intreprinderii
angajatorului , reducerea riscurilor . pe piata

Cerinte legale/ alte cerinte in materie de SSM Disponibilitatea


Cerinte resurselor
financiare, Rezultatul procesului de evaluare a riscurilor tehnologice,
operationale umane si
si de Inregistrarea AM / BP /neconformitatilor financiare
afaceri necesare
Puncte de vedere ale angajatilor si ale CSSM

Optiuni de Optiuni
Informatii rezultate din observatii directe, conversatii cu
organizare angajatii, analize la locuri de munca tehnologice
a muncii
PLANUL DE PREVENIRE ŞI PROTECŢIE
4. Planificarea si urmarirea actiunilor

OBIECTIVELE MASURILOR DE PREVENIRE / PROTECTIE sunt:


 ELIMINAREA RISCURILOR
 REDUCEREA RISCURILOR

Se considera ca procesul de evaluare a riscurilor s-a incheiat, numai atunci cand


FENOMENELE PERICULOASE AU FOST ELIMINATE

prin: REDUSE IN INTENSITATE

 CONCEPEREA -spre ex. - a substantelor nepericuloase SAU SUBSTITUIREA cu substante


mai putin periculoase
 PROTECTIE caracterizata prin urmatoarele elemente:

 protectia aleasa demonstreaza eficienta intr-o Probabilitate de neutralizare


a fenomenului periculos
utilizare normala;
Gravitatea vatamarii / daunei
 tipul de protectie aleasa – care este proprie O anumita jena in
aplicarii in termeni de: executarea sarcinii de
munca

 CLARITATEA INFORMATIEI privind utilizarea normala a masinii sau a derularii normale a


procesului de munca
 STABILIREA UNOR PROCEDURI DE MUNCA COERENTE cu aptitudinile operatorilor si a
celor ce pot fi expusi la fenomene periculoase
PLANUL DE PREVENIRE ŞI PROTECŢIE
4. Planificarea si urmarirea actiunilor

CINE APLICA MASURILE DE PREVENIRE SI PROTECTIE?

a) CEI CARE PROIECTEAZA / CONCEP, prin:


 Masuri de prevenire intrinseca
 Masuri de prevenire complementare – protectori
 Informatii pentru utilizare

b) UTILIZATORUL, prin:
 Organizare  metode sigure de munca
 supraveghere tehnica corespunzatoare
 utilizarea “permiselor de lucru” pentru situatiile de munca cu riscuri
ridicate
 Furnizarea si folosirea unor mijloace de protectie suplimentara
 Folosirea de EIP
 Formare profesionala
PLANUL DE PREVENIRE ŞI PROTECŢIE
4. Planificarea si urmarirea actiunilor

PRIORITATEA MASURILOR DE PREVENIRE / PROTECTIE


Dupa gradul lor de asigurare a securitatii si sanatatii lucratorilor, masurile de prevenire /
protectie au – in principiu – o anumita prioritate, si anume:
sunt cele care, prin
(T) Masuri tehnice : a) Masurile de prevenire intrinseca: modificarea proiectarii sau
a parametrilor de
functionare a masinii,
procesului….si fara a se
recurge la mijloace de
protectie , elimina
b) Masurile de protectie colectiva fenomenele periculoase
c) Masurile de protectie individuala sau reduc – acceptabil –
riscurile legate de acestea
(O) Masuri organizatorice: d) Masurile de organizare a muncii
(P) Masuri pentru personal: e) Masurile pentru informarea / formarea personalului.
Aceste informatii nu trebuie sa se substituie aplicarii
corecte a masurilor de prevenire intinseca, a masurilor de
protectie colectiva sau individuala, precum si a masurilor de
prevenire complementara.
Ele sunt masuri de prevenire ce constau in mesaje
(teste,cuvinte, semne, semnale, simboluri, diagrame etc.)
ce se pot folosi separat sau asociate intre ele, pentru a
transmite informatiile dorite / necesare pentru utilizatori.
PLANUL DE PREVENIRE ŞI PROTECŢIE
4. Planificarea si urmarirea actiunilor

MASURI DE PREVENIRE / PROTECTIE


Unitatea:……………………
………………………………
Operatia: …………………

Eveniment Expunere (tip, /


Nr. Faza periculos importanta) Nivel Nr. Masuri de prevenire Risc rezidual
crt. operatiei Col. (5) de lucratori
Eveniment risc expusi G P Nivel
periulos Obiective Masuri alese / stabilite Tip de
Col.(4) risc

0 1 2 5/4 9 10 11 12 13 14 15 16

 Conceperea a ceva (substanta, T


masina….) nepericulos sau substituirea
cu ceva mai putin periculos T
 Protectie colectiva / individuala –
a) Suprimarea riscului caracterizata prin termeni de : T/O/P
b) Reducerea riscului  probabilitate de neutralizare a
fenomenului periculos
 gravitatea vatamarii / daunei
 o anumita jena la executarea
sarcinii de munca
 Practici de munca sigure T/O/P
 Formarea operatorilor O/P
 Proceduri de munca sigure, corect
T/O/P
specificate si descrise
PLANUL DE PREVENIRE ŞI PROTECŢIE
4. Planificarea si urmarirea actiunilor

PLANUL DE PREVENIRE - PROTECTIE

Nr. Masura / Tip Locatia Obiectivul Fazele de Costuri Termene


crt. activitatea masurii / urmarit realizare (mii lei) de Responsabilitati
actiunii realizare

Realizare Urmarire Analiza Obs.


eficientei
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
EXEMPLU:
1. Substituirea T /O Atelier Suprimare - Studiul de …. lei ….. ICDPM Ing. Ing. Sef +
unei subst. “Y” risc fezabilitate Buc. sef…… ICDPM
periculoase (contract)
cu una - Contract cu … lei
neperic. …… Angajatorul Conduc. Angajator
furniz. de loc de + contabil /
subst. munca financiar
nepericul. …….….

- Amenajari …. lei ……. Conduc. Serviciul Angajator


locului de intern + echipa
pt.
munca de conduc.
carcasarea
…….…. si contrac-
procesului tantii
de utilizare
a noii subst

APROBAT DE ACORD INSUSIT: Conducatoril / conducatorii locurilor de munca,


Responsabilii pe probleme nominalizati
Angajator CSSM Serv. Contabilitate / financiar
PLANUL DE PREVENIRE ŞI PROTECŢIE
3. Estimarea riscurilor

ORDINEA IERARHICĂ
A MĂSURILOR DE PREVENIRE

MASURI PRIMARE (măsuri de ordinul întâi)


ELIMINAREA RISCURILOR
RISC OM Măsurile trebuie să acţioneze direct asupra sursei de factori
de risc
(PREVENIRE INTRINSECĂ)
MASURI SECUNDARE (măsuri de ordinul doi)
IZOLAREA RISCURILOR
RISC OM Factorii de risc persistă, dar prin măsuri de PROTECŢIE
COLECTIVĂ se evită sau se diminuează acţiunea lor asupra
omului
MASURI TERŢIARE (măsuri de ordinul trei)
EVITAREA RISCURILOR
RISC OM Interacţiunea dintre factorii de risc şi om se evită prin MĂSURI
ORGANIZATORICE şi reglementări privind comportamentul

MASURI CUATERNARE (măsuri de ordinul patru)


IZOLAREA OMULUI
RISC OM Limitarea acţiunii factorilor de risc se face prin PROTECŢIE
INDIVIDUALĂ
Instruirea lucratorilor
• Se face in baza regulamentului de instruire
si a deciziilor la nivelul unitatii
• Se efectueaza in baza tematicii anuale
• Se efectueaza in grupe de maxim 20-25
lucratori
• Se efectueaza in functie de categoria de
personal: TESA sau personal de executie
Instruirea lucratorilor
• Tipurile de instruire in domeniul ssm sunt:
- introductiv generala – durata min 8 ore
- instruirea la locul de munca – durata minim 8 ore
- instruirea periodica – durata minim 2 ore
- instruire colectiva – pentru activitati specifice
- instruire suplimentara – durata minim 2 ore si se
efectueaza in cazuri speciale (revenire la locul de
munca dupa o absenta de peste 30 zile, in urma
unui accident de munca etc.)
Instruirea introductiv generala a
lucratorilor
• Cuprinde instruirea generala in domeniul SSM si
anume:
- Legea 319/2006,
- Legea 53/2003,
- Legea protectiei civile,
- Codul Rutier,
- Instructiuni generale cu privire la locul de
munca, Regulamentul Intern, prevederile CCM
- Acordarea primului ajutor in caz de accidentare
- Legislatie specifica activitatii unitatii
angajatoare
Instruirea la locul de munca a
lucratorilor
• Cuprinde instruirea specifica in domeniul SSM cu privire
la locul de munca si anume prevederile specifice locului
de munca precizate prin:
- Legea 319/2006, HG 971/2006, HG 300/2006 etc
- Legea 53/2003, Regulamentul Intern, Prevederile CCM
cu privire la SSM
- Legea protectiei civile,
- Codul Rutier,
- Instructiuni proprii la locul de munca,
- Acordarea primului ajutor in caz de accidentare
Instruirea periodica a lucratorilor
• Cuprinde instruirea specifica in domeniul SSM
cu privire la locul de munca si anume
prevederile specifice locului de munca precizate
prin articole specifice:
- Legea 319/2006 art…., HG 971/2006 art…, HG
300/2006 art….etc
- Legea 53/2003 art…..,
- Legea protectiei civile art….,
- Codul Rutier art….,
- Instructiuni proprii la …. locul de munca,
- Acordarea primului ajutor in caz de accidentare
Modele de instruire interactiva
Gaze, praf etc. & SSM
Nu lăsaţi chimicalele să vă corodeze
sănătatea!
• 1 Definiţie
• 2 Măsurători
• 3 Efecte
• 4 Prevenire
Modele de instruire interactiva
• GAZUL - Este starea de agregare a unei
substanţe, când nu are formă sau
structură geometrică definită
• PRAFUL - O distribuţie dispersată a
particulelor solide în cele gazoase – cum
ar fi aerul – care provin din procese
mecanice
• FUMUL - Dacă particulele dispersate sunt
mai mici de 0,5 µm termenul folosit este
fum

S-ar putea să vă placă și