Sunteți pe pagina 1din 10

Valorile Europene

Uniunea Europeană
Uniunea este fondată pe
respectul pentru demnitatea
umană, libertate, democraţie,
egalitate, stat de drept şi
respectarea drepturilor omului,
inclusiv a minorităţilor. Valorile
sunt comune Statelor Membre
într-o societate în care
prevalează pluralismul,
nediscriminarea, toleranţa,
justiţia, solidaritatea şi
egalitatea între femei şi bărbaţi
(din Constituţia Europeană).
Demnitatea umană
Ce este “Demnitate umană”?
Din definiţia cuvintelor, putem deduce următoarele adevăruri, cu privire
la “demnitatea umană”:

- Demnitatea umană cuprinde caracterul, atitudinea şi comportamentul


omului ca fiind destoinice, bune, sensibile la suferinţele celorlalţi.

- demnitatea, mai vizează şi o funcţie înaltă de stat, ceea ce ne arată


că orice individ, cu o funcţie înaltă în stat, are obligaţia să se poarte cu
demnitate, destoincie şi vredncie cu privire la poziţia sa şi faţă de
oameni.

-o demnitate, destoinicie, care simte compasiune pentru om şi


suferinţele acestuia. Arată dragoste faţă de oameni şi omenire.
Libertatea
Libertatea este, deopotrivă, o valoare
personală şi una colectivă. Toţi oamenii
doresc să fie liberi, în ceea ce priveşte
gândirea şi manifestările propriei
personalităţi. O societate care luptă
pentru democraţie, luptă pentru libertate
(însă, fără ca termenii democraţie şi
libertate să fie sinonimi).
Dorinţa oamenilor de a fi liberi nu
este o caracteristică a societăţii
contemporane ci este un drept, pe care
omul îl posedă prin natura sa.
Toate aceste permisiuni care ne fac să ne
simţim liberi sunt, în majoritatea cazurilor,
rezultatul interacţiunii sociale, a relaţiilor cu
ceilalţi oameni. De multe ori , situaţia în care
cineva este liber se asociază celei în care
libertatea altei persoane este îngrădită. De
aceea, libertatea mea se termină acolo unde
începe libertatea ta.
Democrația

Democrația este un regim politic care se bazează


pe voința poporului. Principiile de bază ale
democrației sunt votul universal și suveranitatea
națiunii.
De esența democrației moderne ține respectarea
drepturilor omului(egalitatea în fața legii, dreptul la
opinie etc.), pluripartidismul, limitarea și separația
puterilor în stat.
În ziua de astăzi termenul este de cele mai multe ori
folosit cu sensul de democrație liberală, dar există
multe alte varietăți iar metodele de a guverna pot
diferi. Cu toate că termenul democrație este utilizat
de obicei în contextul unui stat politic, principiile sale
sunt aplicabile și altor organisme sau entități, cum
ar fi universitățile, sindicatele, companiile publice
sau organizațiile civice. Pe plan politic, democrația
se definește ca regimul politic fundamentat pe
principiul suveranității naționale (națiunea conduce
statul prin reprezentanții săi aleși, pe principiul
separării puterilor în stat, pe principiul egalității
tuturor în fața legii. Democrația este inseparabilă de
respectarea drepturilor omului și ale cetățeanului.
Democrația modernă are la bază trei modele
istorice din sec. XVII-XVIII (englez, american,
francez)
Egalitate
Egalitate, concept filozofico-sociologic care desemnează cerinţele realizării aceleiaşi situaţii sociale
pentru toţi membrii societății.
Noţiunea de egalitate nu are acelaşi conţinut în diferite epoci sau pentru diferite clase. Astfel, concepţia
burgheză despre egalitate, apărată de ideologii revoluțiilor burgheze din sec. XVII-XVIII, reducea
egalitatea la drepturile cetăţenilor de a fi egali în faţa legii, adică la egalitatea juridică. În condiţiile
împărţirii societăţii în clase antagoniste, acest model de egalitate, deşi reprezintă un progres faţă de
raporturile sociale întemeiate pe rînduielile feudale, are în mod necesar un caracter formal şi limitat.
Avînd ca bază obiectivă relaţiile de producţie socialiste, egalitatea politică nu mai are în socialism un
caracter formal, ci unul real; toţi oamenii, fără nici o deosebire, au posibilităţi, drepturi şi obligaţii egale
de a participa activ la rezolvarea tuturor problemelor vieţii sociale, economice si politice.
Combaterea discriminării
Discriminarea este capacitatea sau
abilitatea cognitivă și senzorială de a vedea
distincții fine și de a percepe diferențele
dintre obiecte, subiecte, concepte și
modele, sau de a poseda o dezvoltare
excepțională a simțurilor.
În majoritatea țărilor democratice există legi
împotriva discriminării iar egalitatea de
tratament este în general garantată de
Constituție. Cu toate acestea fenomenele
de discriminare există chiar și în absența
unor legi pro-discriminare, și împotriva
eforturilor legislative de combatere a
fenomenului.
Printre cele mai frecvente fenomene de
discriminare se află: discriminarea pe bază
vârstă, de avere, de convingeri politice, de
naționalitate, de rasă, de sex, de religie, de
convingeri sexuale etc.
Legile discriminatorii, cum ar fi demarcarea
(redline) există în multe țări. În unele locuri
au fost tentative controversate de utilizare a
cotelor rasiale pentru a remedia efectele
negative ale discriminării.
Toleranță
Toleranță (lat.: tolerare = a suporta)
este un termen social, etic și religios
aplicabil unei colectivități sau individ,
care definește respectul libertății altuia,
al modului său de gândire și de
comportare, precum și al opiniilor sale
de orice natură (politice, religioase
etc.).
Adevărata toleranță, în spirit umanist,
înseamnă însă mai mult decât o
simplă "suportare" în sensul originar,
ea presupune respectul opiniei
contrare și este strâns legată de
libertatea persoanei. Prin toleranță se
respectă deciziile altor oameni,
grupuri, popoare, religii, alte moduri de
gândire și puncte de vedere, alte stiluri
și moduri de viață. Astfel, garantarea
necesității spiritului de toleranță
depășește cu mult domeniul îngust al
politicii.
Egalitatea între femei și bărbați
Egalitatea între femei și bărbați reprezintă un drept
fundamental, o valoare comună a Uniunii
Europene și o condiție necesară pentru
îndeplinirea obiectivelor de creștere, ocupare a
forței de muncă și coeziune socială la nivelul UE.
Cu toate că încă exista o serie de inegalități, în
ultimele decenii, UE a facut progrese semnificative
pentru ca femeile și bărbații să beneficieze de
șanse egale. Acest lucru se datorează, în primul
rând, legislației privind tratamentul egal, măsurilor
destinate să integreze principiul egalității de șanse
în toate politicile comunitare și măsurilor specifice
privind promovarea femeilor.
Egalitatea de șanse între femei și bărbați este
conturată la nivelul accesului la locurile de
muncă, plata egală, protecția maternității,
concediul pentru creșterea copilului,
securitatea socială și regimurile profesionale
de securitate socială, sarcina probei în cazuri
de discriminare și activitățile independente.