Sunteți pe pagina 1din 11

ACTIVITĂŢILE EXTRAŞCOLARE-

OPORTUNITĂŢI DE CONŞTIENTIZARE
A ÎNVĂŢĂRII
Partea a II-a
“ Să nu-i educăm pe copiii nostri Mijloacele extracurriculare îndeplinesc o
pentru lumea de azi. Această lume nu va functie complementară în raport cu in-
mai exista când ei vor fi mari si nimic struirea scolară lărgind orizontul elevilor
nu ne permite să stim cum va fi lumea lor. si constituind o bază temeinică pentru
Atunci să-i învătăm să se adapteze.” însusirea continutului instruirii scolare.
(Maria Montessori –,,Descoperirea copilului”)
Este vital ca acest tip de activităti
Educatia depăseste limitele exigentelor si eliberate de constrângerile programei
valorilor nationale si tinde spre universa- scolare să se ghideze după principiile
litate, spre patrimoniul valoric comun al interdisciplinaritătii pentru a contribui în
umanitătii. Un curriculum unitar nu mai mod real la formarea deplină a persona-
poate răspunde singur diversitătii umane litătii elevilor si la pregătirea lor pentru
iar dezideratul educatiei permanente viată. Experientele trăite de elevi în
tinde să devină o realitate de necontestat. afara lectiilor au nu numai un caracter
cognitiv ci si unul moral – afectiv.
Fără a nega importanta educatiei de
tip curricular, devine tot mai evident Ca activităti complementare, cele
faptul că educatia extracurriculară îsi are extrascolare prezintă unele particularităti
locul si rolul bine stabilit în formarea ce se referă la participarea elevilor, la
personalitătii. Activităţile extracurriculare continutul si durata lor, la formele de
nu intră în domeniul curriculumului oficial organizare si metodele folosite.
dar au finalităţi menite să susţină în mod De asemenea, mai mult decât în
direct dezvoltarea competenţelor promovate activitatea scolară, poate fi implicată
prin programele şcolare; comunitatea locală prin parteneriatele
încheiate cu diversele institutii locale. Iar
părintii au si ei un rol bine definit.
c) Familiarizează elevii cu trecutul
Va le ntele f o rmative a le istoric al comunitătii prin:
a ct ivitătilor ex t rascolare  participarea la festivitătile dedicate
a) Dezvoltă creativitatea elevilor prin: evenimentelor istorice;
 compozitii plastice  excursii tematice pentru cunoasterea
 creatii literare elementelor de istorie locală;
 colaje  amenajarea unui colt muzeistic de
 teatru scolar istorie locală;
 carnaval  concursuri pe teme de istorie;
 dans  întâlniri cu veteranii de război;
 lecturarea de monografii;
b) Dezvoltă personalitatea elevilor  cunoastrea valorilor traditionale locale.
întrucât:
 angajează atât elevii timizi cât si pe d) Facilitează implicarea părintilor în
cei slabi; activităti educative organizate de scoală
 temperează pe cei impulsivi; prin:
 stimulează curentul de influente  organizarea si participarea la diferite
reciproce; spectacole;
 dezvoltă spiritul de cooperare;  confectionarea de costume pentru
 autodisciplinează elevii prin acceptarea serbări;
de bună voie a regulilor, prin asumarea  participarea la activităti în parteneriat
responsabilitătilor; cu alte scoli sau institutii;
 cultivă capacitatea de comunicare;  sezători;
 dezvoltă comportamente si atitudini  activităti comune părinti – copii.
democratice.
Tip u ri d e a ct ivităti b)Șezătorile literare
a) S erb ă rile s i f es t ivitătile - Şezătoarea literară reprezintă o formă
marchează evenimentele importante din recreativă foarte potrivită pentru
viata scolarului. Importanta acestor realizarea cu succes a obiectivelor propuse
activităti constă în dezvoltarea artistică a în cadrul orelor de limba română.
elevului precum si în atmosfera - Ca să ajungeţi să captivaţi un grup de
sărbătorească instalată cu acest prilej. copii sau un public de toate vârstele,
Prin continutul bogat si diversificat al inclusiv colegii, trebuie să străbateţi un
programului pe care îl cuprinde, ser- drum de pregătire foarte serioasă, de
barea scolară valorifică varietatea intere- muncă perseverentă. Iată câteva sfaturi
selor si gusturilor scolarilor. Ea eva- utile care să vă ajute:
luează talentul, munca si priceperea
•încercaţi să fiţi copil pentru o clipă;
colectivului clasei si transformă în
•selectaţi textele în aşa fel încât să vă
plăcere si satisfactie publică străduintele
placă în primul rând vouă;
colectivului si ale fiecărui copil în parte.
•gândiţi-vă bine dacă alegerea voastră
Este important ca fiecare copil să aibă
este pe gustul şi preferinţele copiilor;
un loc bine definit în cadrul programe-
•încercaţi să fiţi convinşi că aţi ales ceea
lor pentru a se simti parte integrantă a
ce participanţii doresc să prezinte tuturor
colectivului si pentru a fi constient că
celor care privesc şi ascultă.
si de participarea lui depinde reusita
ETAPE
serbării scolare.
Pregătirea cadrului corespunzător
Deosebit de educative sunt activitătile
Deschiderea şezătorii
organizate cu ocazia sărbătorilor
Participarea efectivă a elevilor
nationale si internationale.
Încheierea şezătorii
c) Ex cu rs iile – Consider excursia ca pe cea mai
Ajută la dezvoltarea intelectuală si fizică a complexă formă de educatie a elevilor,
copiilor, la educarea lor cetătenească si prin multitudinea de aspecte ale vietii -
patriotică. Excursia îl reconfortează pe istorice, sociale, geografice, civice, culturale
copil, îi prilejuieste însusirea unei – pe care le înglobează.
experiente sociale importante dar si O excursie în natură îi ajută pe elevi
îmbogătirea orizontului cultural-stiintific. să înteleagă legătura dintre cunostintele
Excursia este o formă de activitate cu dobândite la diferitele discipline de studiu
caracter atractiv si mobilizator. Este o si lumea din afara scolii, le oferă
modalitate deosebită de educatie completă posibilitatea de-a se implica si organiza
deoarece permite o abordare interdisci- prin investigarea individuală sau de grup
plinară a cunostintelor. autoconducându-si procesul de educatie, îi
Lucrările realizate pe baza materialelor pune în contact cu comunitatea si le
culese, compunerile, desenele, portofoliile crează posibilitatea de a-si sustine în mod
oferă posibilitatea unei evaluări temeinice, public opiniile.
observându-se progresele obtinute de elevi Elevii au posibilitatea de a se simti în
în procesul complex al formării si ipostaza de mici cercetători ai realitătii;
afirmării personalitătii lor. se simt responsabilizati implicându-se cu
În realizarea unei excursii scolare de plăcere, urmare a sfaturilor date; înteleg
mică sau mare anvergură e nevoie de semnificatia unor norme, dezvoltându-si
un plan de lucru cu abordare gustul pentru descoperirea adevărurilor si
interdisciplinară, de prelucrarea normelor legilor naturii din jurul lor; învată cum
de deplasare în grup, a cerintelor să iubească si să respecte natura, în
igienico – sanitare, a regulilor de ansamblul ei.
comportare civilizată.
Caracterul interdisciplinar al excursiei d) Parteneriatele –
Lb. română Parteneriatul educational cu comunitatea
• spun povesti, recită poezii • citesc este necesar deoarece:
• răsfoiesc pliante • scriu impresii, poezii  procesul de descentralizare în care se află
educatia presupune parteneriatul cu un
• scriu mesaje • aleg cărti, reviste
evantai de factori sociali care pot prelua
Matematică roluri si responsabilităti la nivel local;
• calculează distante, durate de desfăsurare  contactul permanent al scolii cu diferiti
• măsoară sau aproximează mărimi parteneri sociali facilitează racordarea efecti-
Educatie civică vă a scolilor la realitate;
 elevii au nevoie de o interpretare unitară
• leagă noi prietenii • studiază grupurile
a mesajelor care vin din medii diferite
• identifică trăsături morale pentru a evita confuziile în orientarea lor
Istorie si geografie către adevăratele valori.
• citesc inscriptii, vizitează muzee, expozitii, Se pot desfăsura actiuni diverse:
monumente si locuri istorice  elevii pot merge în comunitate pentru a
cunoaste resursele disponibile; se pot initia
•analizează si compară forme de relief, activităti ca: vizite la muzee, biblioteci,
climă, faună si floră, localităti schimburi de experientă între scoli, întâl-
Arte niri cu reprezentanti ai comunitătii;
• exprimă prin cântec si desen sentimente  se pot infiinta asociatii, cluburi, grupuri
Educatie fizică de interese din comunitate;
 se poate participa la luarea deciziilor
• dezvoltă rezistenta la efort prin: consilii scolare, consilii locale ale
elevilor, consilii ale părintilor;
se pot performa o serie de servicii în e) PROIECTELE EDUCATIVE
folosul comunitătii:
- de caritate (sprijin pentru persoane Proiectul educativ constă într-un set de
vârstnice, orfani, bolnavi); activităţi planificate, controlate care
- ecologice (de curătare a unor zone, de urmăresc realizarea unui scop bine definit,
reciclarea deseurilor, plantarea de într-un cadru bine stabilit şi într-o
plante, îngrijirea spatiilor verzi); perioadă de timp bine definită.
- de voluntariat ( la diferite institutii Proiectul, după J. Dewey este o „
din comunitate ). metodă care în mod fundamental, formativ
Parteneriatele educative realizate între conduce la educarea caracterului”.
diferite scoli si diferite institutii ajută Proiectele educative extracurriculare (şi
elevii si cadrele didactice să intre în contact chiar extraşcolare) au de asemenea o
direct cu problemele noi ale societătii sau importanţă tot mai mare, fiindcă şcoala
comunitătii din care fac parte. trebuie să-i pregătească pe elevi pentru
În cadrul unor parteneriate ale școlilor cu viaţă, nu numai pentru examene.
diferite fundații, asociații, Proiectul educaţional este unul din
(Fundația”LUMINAMATH”, FUNDATIA cuvintele cheie ale pedagogiei
PENTRU STIINTE SI ARTE PARALELA 45, contemporane, un concept şi o
SOCIETATEA DE ȘTIINȚE MATEMATICE atitudine în câmpul educaţiei şi tinde să
”GAZETA MAETMATICĂ)pot fi organizate devină un concept central pentru
concursuri școlare pe discipline ce pot oferi abordarea de tip curricular flexibilă şi
cea mai bună sursă de motivatie, deschisă a problemelor educative-
determinând elevii să studieze si să obtină nevoia cunoaşterii,respectării şi
rezultate mai bune la scoală. valorizării diversităţii.
Rezultatele naționale vor fi puse la
Organizarea unor asemenea activități dispoziția tuturor participanților în
reprezintă reale oportunități pentru elevi spațiul virtual eTwinning. Elevii descriu,
astfel: de asemenea, ce părți ale proiectului li s-
- împletirea teoriei cu practica, elevii au părut plăcute şi interesante, cum au
constatând că ceea ce învaţă la şcoală pote experimentat comunicarea cu partenerii
fi aplicat în cadrul unei acţiuni concrete; lor, orice noi întrebări care au apărut de
- acţiunile dezvoltă la elevi la munca de proiect, și ce parte a
responsabilitatea şi sensibilitatea faţă de implementării proiectului poate fi
semenii lor; îmbunătățită.
- se creează legături la nivelul comunităţii;
- se stimulează gândirea critică;
- se educă percepţia multiculturalităţii,
-se dezvoltă stima de sine şi devotamentul
pentru ideile civice
f) A lt e a ct ivităti
Proiectele educaționale internaționale Alte activităti pot fi alese de către
eTwinning se adresează tuturor şcolilor copii, participând la ele în timpul liber.
din învăţământul preuniversitar. De obicei acestea sunt alese ca un
Elevii dezvoltă ideea de vecinătate hobby personal, sau chiar cu scopul de
pornind de la zona lor familiară până la a-si aprofunda cunostintele într-un
cea europeană. În țările respective, fiecare anumit domeniu. Din păcate, în
școală parteneră aplică şi interpretează România, aria acestora nu este prea
chestionare pentru ceea ce caracterizează dezvoltată. De această facilitate se
un cetățean european în conformitate cu bucură copiii din orasele în care există
opinia populației. cluburi sau palate ale elevilor.
Activitătile extracurriculare mai sus  sunt caracterizate de optimism si
reprezintă oportunități pentru umor;
conștientizarea învățării:  crează un sentiment de încredere si
sigurantă tuturor participantilor;
 valorifică si dezvoltă interesele si
aptitudinile copiilor;  urmăresc lărgirea si adâncirea
influentelor exercitate în procesul de
 organizează într-o manieră plăcută si învătământ;
relaxantă timpul liber al copiilor,  contribuie la dezvoltarea armonioasă
contribuind la optimizarea procesului a copiilor.
de învătământ;
În acelasi timp activitătile
 formele de organizare sunt din cele extracurriculare au un caracter colectiv
mai ingenioase, cu caracter recreativ; care conduce la “sudarea” legăturii
dintre cei mici, îi învată să trăiască în
 copiii au libertatea de a-si manifesta grup si să apartină unui grup.
în voie spiritul de initiativă;
“ A face un proiect si a-l duce la
 participarea este liber consimtită, îndeplinire sunt două lucruri deosebite,
neconditionată, constituind un suport si dovada o avem în faptul că e mai
puternic pentru o activitate sustinută; usor să făuresti un vis dar e mai greu
să-l realizezi.”
 au un efect pozitiv pentru munca
( Les Travailleurs de la Mer)
desfăsurată în grup;
Bibliografie:
① Livia Decun – “Contribuţia
activităţilor extraşcolare în optimizarea
procesului de învăţământ”, Învăţământul
Primar nr. 4, 1998
① Cernea Maria, Contribuţia
activităţilor extracurriculare la optimizarea
procesului de învătământ, în “
Învăţământul primar“ nr. 1 / 2000, Ed.
Discipol, Bucureşti;
① Crăciunescu Nedelea, Forme de
activităţi extracurriculare desfăsurate cu
elevii ciclului primar, în “Învătământul
primar“ nr. 2, 3 / 2000, Ed. Discipol,
Bucureşti;
① Teodor Gal, Ion Retegan, –
Valorificarea instructiv-educativă a
elementelor de istorie locală, Bucureşti,
1967
① w w w. d i d a c t i c . r o