Sunteți pe pagina 1din 16

RAPORT DE AUTOEVALUARE

PRIVIND PROMOVAREA SCHIMBĂRILOR LA


NIVEL LOCAL, RAIONAL, REPUBLICAN

pentru confirmarea gradului didactic superior


Autor: Olaru Valentina,
Profesoară de istorie, educație civică,
educație economică și antreprenorială,
grad didactic superior

Liceul Teoretic „Lucian Blaga”


Mun. Chișinău
Date generale
EXPERIENŢA PROFESIONALĂ:
• Debutul profesional 15 august 1995 → pînă în prezent Profesoară de istorie şi ştiinţe socio-
umane, director adjunct în Liceul Teoretic "Lucian Blaga", grad didactic superior la istorie și științe
socio-umane , grad managerial doi
• 10 ianuarie 2007 → pînă în prezent Lector superior la Catedra de Ştiinţe ale Educaţiei a
Universităţii de Stat din Moldova, angajată prin cumul.
• Noiembrie 2011- pînă în prezent - Autor de materiale educaţionale şi formator pentru
profesorii din în cadrul organizaţiiei Winrock Moldova
• Septembrie 2003 → pînă în prezent - Formator pentru profesori în cadrul organizaţiei Junior
Achievement Moldova
• februarie 2004 → pînă în prezent - Autor de materiale educaţionale şi formator pentru
profesori în cadrul organizaţiei Amnesty International Moldova.
STUDII
• 1990 -1995-Studii superioare,Universitatea de Stat din Moldova; Facultatea de
Istorie.
• 2004-2008 -Studii postuniversitare prin doctorat, Catedra Ştiinţe ale Educaţiei
Universitatea de Stat din Moldova; Specialitatea - Pedagogia generală.
Obiective generale privind promovarea
schimbărilor/ asigurarea calităţii educaţiei la
nivel local, raional, republican
Obiective specifice
• Valorificarea eficientă a finalităților curriculare la
disciplinile socio-umane în realizarea procesului
didactic;
• Identificarea reperilor psihopedagogice în formarea
competențelor curriculare la disciplinile socio-umane;
• Promovarea unui proces educațional axat pe valorile
unei societăți democratice;
• Utilizarea tehnologiilor informaționale și
comunicaționale (TIC) în procesul de predare –
învățare;
• Formarea continuă și diseminarea experienței
acumulate pentru dezvoltare profesională.
Obiectiv general: Valorificarea eficientă a finalităților curriculare la
disciplinile socio-umane în realizarea procesului didactic

Obiective specifice: Dovezi


• Realizarea, pe parcursul a doi ani • Publicarea în calitate de autor al suportului
de zile, a setului complet de didactic Didactica activă. Macroproiectare
didactică: Sugestii de proiectare la istorie şi
macroproiectări didactice axate educaţie civică, Editura Învăţătorul Modern,
pe formare de competențe la Chişinău 2010.
disciplinile socio-umane predate; • Titular de curs Didactica Educației civice la
Catedra de Științe ale educației, USM
• Implementarea eficientă a • Diploma Ministerului Educaţiei, anul 2012
competențelor și conținuturilor • Mentor pentru studenții stagiari de la USM
curriculare în cadrul activităților la Istoria românilor și universală și Educație
didactice cotidiene; civică.
• Obținerea locurilor premiante la olimpiada
• Elaborarea, în decursul a trei ani republicană de economie: Locul III cl.12
de studii, a suporturilor didactice (Bogza Natalia) a.2010, Premiul mare
valide pentru organizarea absolvenți (Oaieneagră Eugenia) a. 2012,
Locul II (Chiriac Andrian) a.2013
calitativă a procesului didactic la • Rezultatele examenului la Istorie, clasa IX-a
disciplinile Educație civică, în a/st 2011-2012 –reușita 100%, calitatea –
Educație economică și 84,21%, nota medie - 8.68
antreprenorială.
Obiectiv general: Identificarea reperilor psihopedagogice în formarea
competențelor curriculare la disciplinile socio-umane
Obiective specifice: Concluzii:
• Cercetarea, pe parcursul a • Modelul strategiei de formare a competenţelor
specifice curriculare la disciplinile socio-umane
patru ani de studii, a temei este rezultatul cercetării literaturii
psihopedagogice şi valorificării experienţei
”Repere psihopedagogice profesionale didactice.
• În formarea competenţelor specifice curriculare
în formarea competențelor la disciplinile socio-umane profesorul va lua în
consideraţie următoarele repere
curriculare la disciplinile psihopedagogice:
- Construirea procesului educaţional în baza teoriilor:
socio-umane”; învăţare prin acţiune (N. Chomsky), învăţare
conştientă(D. Ausubel), învăţare cognitivă în
context social (L. Vîgotsky), teoria structurilor
cognitive ale învăţării (J. Dewey, J. Bruner);
• Identificarea unei teoriilor învăţării constructiviste (J. Piaget, H.
Daniels, Ausubel, Robinson)
paradigme a tehnologiei -Respectarea sistemlui de principii didactice specifice
procesului educațional școlar
didactice eficiente în -Aplicarea unui sistem de sarcini pentru
formarea/dezvoltarea competenţelor specifice
formarea competențelor după modelul curricular;
-Selectarea strategiilor oportune pentru dezvoltarea
curriculare la disciplinele fiecărei competențe specifice;
-Proiectarea unor activităţi de integrare pentru
socio-umane; evaluarea gradului de formare a competenței.
CE ESTE O COMPETENŢĂ?
• Competenţa reprezintă un ansamblu
integrat de cunoştinţe, abilităţi,
atitudini exersate adecvat şi spontan
în diferite situaţii, mobilizînd,
reorganizînd resursele interne şi
externe pentru atingerea unui scop
sau scopuri în contextul experienţei
sociale autentice (Dr. Lia Sclifos)
Ierarhia competenţelor în cadrul disciplinei
Competenţe cheie (10)

Competenţa generală a disciplinei

Competenţe specifice
C
disciplinei

Tehnici de învăţare Situații de integrare


Etapele în formarea unei competenţe
• Nu poate să • A învăţat să
facă ceva facă ceva,
• Înţelege că poate să facă
are nevoe să ce şi-a propus
înveţe, caută • Îşi dictează şi
o modalitate Incompetenţă Competenţă îşi impune
de a învăţa conştientizată conştientizată
algoritmi de
acţiune

Incompetenţă Competenţă
inconştientizată inconştientizată • Ajunge la
• Nu poate să automatism în
facă ceva acţiune, nu
meditează
• Nu simte îndelung asupra
nevoia să facă unei situaţii
ceva uzuale
Procesul de formare a competenţelor va
parcurge anumite etape:

Cunoştinţe Funcţionalitate Conştientizare

Comportament/atit
Aplicabilitate udine Competenţă
Model de hartă conceptuală a competenţei

Competenţa Atitudini Abilităţi Cunoştinţe Tehnici care facilitează


formarea competenţei
specifică
Competența de La acest nivel elevii:
Evaluează importanţa
La acest nivel elevii: La acest nivel elevii: Scriere liberă
Stabilesc scopuri Descriu cadrul de luare
a corela stabilirii scopurilor pentru
personale de a deciziilor.
Eseu reflexiv
deciziile cu dezvoltarea personală.
dezvoltare. Explică valorile general- Gîndeşte/
valorile şi Demonstrează convingeri ce umane. Perechi/ Prezintă
scopurile țin de influența valorilor în Identifică şi Cunosc componentele Studiul de caz
luarea deciziilor, în special a prioritizează valorile în dezvoltării personale.
personale valorilor proprii. situaţii de risc pentru Linia valorilor
sănătate. Colțuri
Idei pentru Estimarea interdependenţei
dintre componentele de
Identificarea valorii cheie din Identificarea paşilor de luare a
deciziilor într-o simulare,
Lectura ghidată
spatele deciziei luate de către
formularea dezvoltare personală; personajele din studii de caz. studiu de caz şi într-o situaţie Știu/ Vreau să
Verificarea deciziilor luate într- reală.
sarcinilor de un studiu de caz.
Simularea situaţiilor de luare
Descrierea valorilor general- ştiu/Am învăţat
a deciziilor.
învăţare Argumentarea avantajelor unei Aplicarea paşilor de luare a umane. Descrierea Interviul în trei
decizii luate în conformitate cu deciziilor în baza unui studiu componentelor de dezvoltare
valorile personale. de caz sau a unei simulări. personală. trepte
Oferirea exemplelor de
Enumerarea a 2-3 obiective
obiective pentru fiecare
Jocul de rol
pentru fiecare componentă
de dezvoltare personală. componentă de dezvoltare
Identificarea diferitor valori personală.
posibile într-un studiu de caz.
Clasificarea componentelor
de dezvoltare personală;
Situaţii de Identificarea valorilor principale din spatele deciziilor luate în familie.
integrare simulate, Aplicarea paşilor de luare a deciziilor într-o situaţie reală şi descrierea opţiunilor,
autentice valorilor identificate, deciziilor luate şi a rezultatelor.
Obiectiv general: Promovarea unui proces educațional axat pe
valorile unei societăți democratice
Obiective specifice: Dovezi:
• Respectarea valorilor • Atitudinea pozitivă a elevilor față de valorile
naționale și universale demonstrată în
general-umane în produsele pe care le elaborează: esee,
prezentări, proiecte de grup;
organizarea procesului

didactic și activităților Elaborarea și publicarea în calitate de
coautor al curriculumului, manualului
extracurriculare în pentru elevi și a ghidului metodic pentru
cadre didactice la cursul opțional Educația
cadrul instituției pentru drepturile omului și utilizarea lor de
un număr impunător de cadre didactice din
școlare; întreaga republică;

• Aplicarea teoriilor • Demonstrarea proiectelor realizare de elevi în


cadrul companiilor școlare și a proiectelor de
psihopedagogice în grup la educație civică pentru întregul colectiv
didactic, cadrelor didactice din municipiu în
rezolvarea situațiilor- cadrul seminarelor municipale desfășurate în
liceu în anul 2012 și 2013.
problemă apărute în
relațiile profesor-elev; • Lipsa de conflicte profesor-elev la lecțiile
desfășurate de mine, chiar și în momentele
cînd elevii primesc note negative.
Obiectiv general: Utilizarea tehnologiilor informaționale și
comunicaționale (TIC) în procesul de predare –învățare
Obiective specifice: Dovezi:
• Prezența unei colecții diversificate de
• Consolidarea bazei de materiale: istorie Suporturii PPS pentru lecțiile
la toate epocile istorice, suportul AeL la istorie,
Enciclopedia Basarabiei în format video,
resurse didactice în înregistrări audio a prelegerilor lui Neagu
Djuvara, filme documentare și artistice cu
tematică istorică.
format digital pentru • educație civică filme documentare, suporturi
PPS.
utilizare în cadrul • educație economică simulări digitale cu idei de
afaceri, filme, studii de caz în format video.
activităților didactice și • Participarea la seminarul de inițiere în
programul de simulare economică digitală
extracurriculare; Titan, 16 octombrie 2012, JA Moldova în
colaborare cu JA Estonia.
• Participarea la cursurile de formare continuă la
• Desfășurarea tehnologii informaționale ” Elaborarea
sistemelor de prezentare electronice”, 18-25
februarie 2012, CTICE
procesului didactic • Elaborarea suporturilor digitale proprii pentru
lecțiile de istorie și adaptarea celor din colecție
cotidian cu aplicarea pentru realizarea finalităților curriculare.
• Predarea cursului opțional Titan cu suport
suportului digital. digital.
Obiectiv general: Formarea continuă și diseminarea
experienței acumulate pentru dezvoltare profesională.
Obiective specifice: Dovezi:
• Participarea, pe parcursul a cinci • Certificate de participare la peste 14
ani, la activități de formare stagii de formare continuă;
continuă în problemele de interes • Participarea la 8 conferințe
profesional ; științifico-didactice la nivel național
și internațional;
• Publicarea în fiecare an a cel • Peste 20 de publicații în calitate de
puțin un material din experiența autor și coautor pe parcursul
ultimilor cinci ani;
didactică personală;
• Un număr impunător de stagii de
formare continuă desfășurate în
• Diseminarea experienței calitate de formator și peste 300 de
didactice acumulate comunității profesori care au beneficiat de
educaționale, prin participarea la formare continuă în urma stagiilor
activități de formare continuă în desfășurate.
calitate de formator. • Probleme profesionale clarificate și
rezolvate.
• Experiență bogată și idei inovative
acumulate și valorificate în practica
didactică cotidiană.
Direcţii de perspectivă
• Studierea limbii engleze pentru a avea acces la stagiile de formare
continuă la nivel European;
• Formarea continuă în domeniul educației inclusive, care la moment este
o provocare pentru mine;
• Dezvoltarea abilităților de realizare a unui învățămînt axat pe principiului
interdisciplinarităţii şi transdisciplinarităţii;
• Cercetarea domeniului de evaluare autentică a competențelor curriculare
școlare pentru armonizarea sistemului de evaluare cu sistemul de
predare, curriculumul naţional şi cu practica internaţională în domeniu.
Implementarea autentică a Concepţiei de evaluare din Republica
Moldova.
• Promovarea parteneriatelor pentru educaţie cu colegii de specialitate din
România.
• Efectuarea unor studii pedagogice independente, care ar avea drept scop
evaluarea gradului de complexitate al curriculumului la disciplină în
raport cu particularităţile de vîrstă ale copiilor și corespunderea lui
necesităţilor de perspectivă ale viitorilor cetăţeni şi tendinţelor
internaţionale în domeniu, pentru a putea adapta demersul didactic prin
prisma acestor cerințe.
Cunoştinţele au valoare cînd
sînt utile şi înţelese
conceptual.
Viitorul este al celor care
examinează critic informaţia
şi îşi construiesc propriile
realităţi

S-ar putea să vă placă și