Sunteți pe pagina 1din 17

PROIECTUL DE LECTIE

I. LECTIA - formă de bază a organizării


predării-învăţării.

Lecţia = microsistem de instruire care condensează într-un tot


unitar elemente specifice şi variabile ale predării şi
învăţării, respectiv:
- obiective instructiv-educative ale activităţii didactice;
- conţinutul informaţional;
- strategii didactice adecvate;
- trăsături de personalitate ale profesorului şi ale elevului;
- modalităţi de organizare a grupului de elevi;
- timp şcolar alocat lecţiei.

P R O I E C T U L DE L E C T I E
Lecţia = componentă operaţională a unităţii de învăţare, care oferă
înţelegerea procesului didactic din perspectivă operativă,
funcţională şi structurală, fiind centrată pe finalităţi educa-
ţionale punctuale şi posibil de realizat imediat.

TIPURI DE LECŢII :
- Lecţia de transmitere şi asimilare de noi cunoştinţe;
- Lecţia de formare de deprinderi, priceperi,abilităţi;
- Lecţia de recapitulare şi sistematizare;
- Lecţia de evaluare (verificare şi apreciere);
- Lecţia mixtă (combinată)

P R O I E C T U L DE L E C T I E
II. Metodologia de proiectare a unei lecţii constă într-o succesiune
de etape, corelate logic, care contribuie la asocierea finalităţilor
vizate cu conţinuturile instruirii şi cu activităţile necesare înde-
plinirii respectivelor finalităţi (obiective operaţionale).

ETAPELE PROIECTARII DIDACTICE A LECTIEI


- Etapa 1 : Precizarea obiectivelor operaţionale ale lecţiei respective
(răspunde la întrebarea DE CE VOI FACE ?);

- Etapa 2 : Stabilirea conţinutului lecţiei – ca informaţii, deprin-


deri, priceperi, abilităţi (răspunde la întrebarea CE VOI
FACE ?);

P R O I E C T U L DE L E C T I E
- Etapa 3 : Analiza resurselor educaţionale necesare lecţiei
(răspunde la întrebarea CU CE VOI FACE ?);

- Etapa 4 : Elaborarea strategiei didactice specifice lecţiei


(răspunde la întrebarea CUM VOI FACE ?);

- Etapa 5 : Stabilirea unui sistem de evaluare a eficienţei


lecţiei
(răspunde la întrebarea CUM VOI STI DACA S-A
REALIZAT CEEA CE TREBUIA ?).

P R O I E C T U L DE L E C T I E
- In fiecare etapă a proiectării lecţiei se cer a fi realizate o serie
de OPERATII DE PROIECTARE, prin care se operaţionalizează
Proiectul/Scenariul didactic al lecţiei respective

OPERATIILE PROIECTARII DIDACTICE CORECTE :


1. Precizarea obiectivelor. Operaţiile specifice acestei etape sunt:
a.) Stabilirea clară şi precisă a CE VA STI sau CE VA STI SA FACA
elevul la sfârşitul activităţii (lecţiei);
b.) Se verifică dacă ceea ce s-a stabilit este CEEA CE TREBUIE
REALIZAT, consultând programa şcolară şi precizând perfor-
manţele minime aşteptate (la nivelul fiecărui obiectiv opera-
ţional). In plus, verifică încadrarea în timp a atingerii obiectivelor
stabilite (în cele 50 minute, cât are ora didactică).

P R O I E C T U L DE L E C T I E
2. Stabilirea conţinutului instruirii. Operaţiile vizate sunt:
a.) Se selectează, din manual şi din programa şcolară, precum
şi din alte surse cunoştinţele necesare predării-învăţării; se
procedează la prelucrarea acestui conţinut informaţional,
respectând principiile didactice şi logica internă a discipli-
nei respective; se extrag ideile principale; se pregătesc
exemplele relevante pentru elev etc.;
b.) Dacă lecţia este aplicativă, se stabilesc deprinderile şi abili-
tăţile de format sau dezvoltat, tot corespunzător obiectivelor
operaţionale ale lecţiei.

P R O I E C T U L DE L E C T I E
3. - Analiza resurselor necesare. Operaţiile aferente
etapei sunt:
a.) Analiza din punct de vedere psihologic a celor care
învaţă,
sub aspectul nivelului de dezvoltare a diferitelor procese şi
însuşiri psihice implicate în învăţare: tip şi nivel de gândire,
atenţie, limbaj, memorie, ritm şi stil de învăţare, particulari-
tăţi temperamentale şi caracteriale, dexterităţi etc.;

b.) Analiza condiţiilor materiale, propice învăţării:


infrastructură,
logistică didactică, resursa timp şcolar.

P R O I E C T U L DE L E C T I E
4. - Elaborarea strategiei didactice, etapă în care se derulează
următoarele operaţii:
a.) Stabilirea de sarcini de lucru (pentru elevi şi pentru profesor)
pentru fiecare obiectiv operaţional în parte;

b.) Alegerea metodelor didactice cele mai potrivite pentru reali-


zarea fiecărui obiectiv al lecţiei; stabilirea combinaţiilor de
metode didactice, adecvate pentru învăţarea şcolară eficace;

c.) Selectarea materialelor didactice auxiliare şi a mijloacelor de


învăţământ necesare în lecţie, precum şi combinarea acestora
cu metodele didactice, pentru a oferi elevilor ocazii de învă-
ţare ţintite pe obiectivele de atins.

P R O I E C T U L DE L E C T I E
5. Elaborarea unui sistem de evaluare a eficienţei activităţii
desfăşurate în lecţie. Operaţiile specifice acestgei etape a
proiectării lecţiei sunt:

a.) Stabilirea metodei/metodelor de evaluare utilizate atât pe par-


cursul lecţiei, cât şi la sfârşitul acesteia pentru a constata dacă
au fost atinse performanţele minim acceptate la nivelul fiecărui
obiectiv al lecţiei;
b.) Stabilirea instrumentelor de evaluare, respectiv test de
cunoştinţe (4-6 întrebări)/ aplicaţii practice/eseu/etc.
ATENTIE ! Este necesar ca ordinea operaţiilor didactice să fie mereu
aceeaşi, chiar dacă vor fi necesare, ulterior, reveniri,refaceri,reconsi-
derări ale proiecţiilor didactice realizate . In plus, atenţie la timpul dis-
ponibil (de regulă, 50 de minute ).

P R O I E C T U L DE L E C T I E
EVENIMENTELE INSTRUIRII
- se derulează pe parcursul unei lecţii;
- sunt secvenţe sau etape ale instruirii care declanşează şi întreţin
motivaţia învăţării;
- sunt condiţionări psihologice ale învăţării cu ajutorul cărora
profesorul orientează eforturile elevilor în direcţia realizării unor
obiective pedagogice;
- sunt un ansamblu de “impulsuri” didactice prin care se acumulează
cunoştinţe, deprinderi, priceperi, abilităţi;
- nu sunt momente temporale ale lecţiei, chiar dacă intervin în
anumite momente ale acesteia;
- nu sunt un scop în sine, ci o modalitate de realizare a învăţării.

P R O I E C T U L DE L E C T I E
Evenimentele instruirii sunt următoarele:
- Captarea atenţiei elevilor (şi păstrarea acesteia pe toată
durata lecţiei) – impune profesorului să înceapă lecţia într-un
mod cât mai interesant şi atractiv pentru elev, cum ar fi :
proiectarea unui film didactic, avansarea unor idei controver-
sate cu privire la subiectul lecţiei, descrierea unor experienţe
personale ale elevilor cu privire la subiectul discuţiei, formu-
larea de opinii personale etc.;
- Enunţarea obiectivelor urmărite în lecţie (pe înţelesul
elevilor) – se va face în mod obligatoriu pentru a asigura
caracterul conştient şi motivat al învăţării;

P R O I E C T U L DE L E C T I E
- Reactualizarea cunoştinţelor şi/sau capacităţilor,
anterior dobândite dar necesare în lecţia curentă. Sunt
numite şi “ancore” ale învăţării deoarece fac legătura cu
ceea
ce urmează să se înveţe, au putere explicativă deosebită şi
facilitează realizarea obiectivelor pedagogice proiectate.
De
regulă, sunt “cunoştinţe-ancoră”, “idei-ancoră”, deprinderi-
ancoră” etc., care trebuiesc readuse în actualitate.
Atenţie ! Nu se reactualizează doar ceea ce s-a învăţat
lecţia
precedentă, ci tot ceea ce este necesar în lecţia
respectivă;

P R O I E C T U L DE L E C T I E
- Prezentarea sarcinilor de învăţare;dirijarea învăţării;
obţinerea performanţelor - aceste evenimente se declanşează
simultan, de un număr de ori egal cu numărul obiectivelor peda-
gogice urmărite în lecţie. Prezentarea sarcinilor de lucru şi a
condiţiilor de realizare (cunoştinţe necesare, materiale, tehnică
de lucru, timp necesar s.a.) sunt urmate de o dirijare nemijlocită
a învăţării, realizată de către profesor pentru a-l ajuta pe elev să
obţină performanţele minime vizate de obiectivele operaţionale
- este momentul principal al unei lecţii mixte/combinate, alocându-
i-se mai mult timp. In această etapă, se precizează în proiectul
lecţiei : ce se predă, cum se va proceda pentru a se declanşa
învăţarea, ce vor face elevii în momentul respectiv, cu ce...etc.

P R O I E C T U L DE L E C T I E
- Asigurarea/obţinerea feed-backului – permanent, pentru a se
verifica sau constata care-i stadiul obţinerii performanţelor pro-
iectate, dacă comportamentele anticipate se produc şi cu ce
rezultat. Scopul este cel de a regla în timp util şi intervenţiile
profesorului, şi atitudinea elevilor faţă de învăţare .
- Evaluarea performanţei - realizată atât pe parcursul lecţiei, cât
şi la sfârşitul acesteia, cu scopul verificării, măsurării şi aprecierii
progresului înregistrat de către elevi, ca o dovadă a realizării
obiectivelor operaţionale stabilite. Se face, de regulă, pe bază de
teste formative (de cunoştinţe sau de deprinderi practice),
derivate din sistemul de obiective prevăzut în proiectul de lecţie.

P R O I E C T U L DE L E C T I E
- Fixarea cunoştinţelor/deprinderilor achiziţionate în lecţie –
se realizează fie printr-o sintetizare a celor transmise în lecţie,
fie pe bază de schemă finală a conţinutului transmis.
- Sarcini de muncă independentă (tema pentru acasă). Sunt
sarcini de studiu individual destinate întăririi /consolidării celor
învăţate la şcoală. Trebuie să fie suficient de atent şi bine
dimensionate, pentru a satisface principiul eficientizării învăţării:
rezonabile cantitativ, să antreneze mai multe tipuri de învăţare
(prin descoperire, problematizată, de tipul cauză-efect etc.).
Concluzie : în principiu, evenimentele instruirii sunt valabile
pentru toate tipurile de lecţie. Numărul, ponderea şi succesiunea
lor diferă,însă, de la o variantă de lecţie la alta.

P R O I E C T U L DE L E C T I E
Sugestii practice privind utilizarea eficientă a timpului alocat
fiecărui eveniment instrucţional :
- captarea atenţei : de la 2-3 minute până la 6-8 minute (nu mai
mult!)
- enunţarea obiectivelor : 1 – 3 minute;
- reactualizarea celor învăţate : între 8 – 10 minute;
- stabilirea sarcinilor, dirijarea învăţării, obţinerea performanţei:
20 – 30 minute (după caz);
- asigurarea feed-backului : 3-5 minute;
- evaluarea performanţei : 5-10 minute;
- fixarea cunoştinţelor : 5-6 minute;
- tema pentru acasă : 2-3 minute.

P R O I E C T U L DE L E C T I E