Sunteți pe pagina 1din 8

FISA DE EVALUARE SUMATIVA;

BAREMUL DE CORECTURA
FISA DE EVALUARE SUMATIVA.
BAREMUL DE CORECTURA

 - PROIECTAREA FISEI DE EVALUARE: Generalitati

- Fişa de evaluare sumativă se concepe şi se elaborează împreună


cu “Proiectul unităţii de învăţare”, în deplină consonanţă cu
acesta (sub aspectul finalităţilor pedagogice vizate şi al conţi-
nuturilor (teoretice şi aplicative) ale respectivei unităţi de învăţare.

- Este focalizată pe unitatea de învăţare, evidenţiind progresul


înregistrat de către elev, în raport cu competenţele/rezultatele
învăţării, dar şi cu sine însuşi.

- Presupune atât evaluarea cantităţii de informaţii dobândite de elev,


cât şi ceea ce este capabil să facă acesta cu ce a învăţat.
FISA DE EVALUARE SUMATIVA.
BAREMUL DE CORECTURA

- In general, în fişă se nominalizează sarcini de evaluare punctuale,


clar şi precis exprimate, centrate pe capacităţi (ca rezultate ale
învăţării), dar şi pe domenii de conţinut.

II. ELABORAREA FISEI DE EVALUARE SUMATIVA

- In procesul de conceptualizare şi, respectiv elaborare a fişei de


evaluare sumativă (evaluare de bilanţ) se recomandă ca profesorul
să se raporteze la cele şase categorii de competenţe specifice/
rezultate ale învăţării, corespunzător principalelor operaţii mintale
ale omului (percepţia, interiorizarea, construirea de structuri men-
tale , transpunerea în limbaj, acomodarea internă, acomodarea
externă). Ulterior, prin întrebări sau sarcini practice, profesorul
exprimă cerinţele de evaluare în termeni de comportament obser-
vabil.
FISA DE EVALUARE SUMATIVA.
BAREMUL DE CORECTURA

- EXEMPLE DE TIPURI DE INTREBARI/SARCINI


DE EVALUARE (corespunzător fiecărei categorii de operaţii
mintale ), care pot fi formulate în Fişa de evaluare sumativă:
- Categoria 1: Percepţie/Receptare – întrebări de identificare, de sta-
bilire a unor relaţii/conexiuni, de nominalizare/denumire a unor
con-
cepte, de definire a unor termeni/noţiuni/concepte, de selectare
etc.;
- Categoria 2 : Interiorizare/Prelucrare primară a informaţiilor –
întrebări de comparare, de clasificare, de sortare/selectare, de
ierarhizare, de reprezentare grafică, de calculare a unor
rezultate
parţiale, de experimentare, de completare, de descoperire etc.;
FISA DE EVALUARE SUMATIVA.
BAREMUL DE CORECTURA

- Categoria 3 : Algoritmizare/Construire de structuri mentale – întrebări


de schematizare/sintetizare, anticipare a unor rezultate, de modelare,
de explicare a unei scheme/enunţ/ rezultat ,de rezolvare a...respec-
tând regula dată etc.;
- Categoria 4 : Exprimare/Transpunere în limbaj (de specialitate) –
întrebări de descriere a unor conotaţii/stări/procese/fenomene,
de demonstrare, de completare (a unui text/rebus/scheme), de
demonstrare, de argumentare a unor enunţuri/afirmaţii/rezultate, de
generare/producere de idei, soluţii/opinii cu privire la...etc.;
- Categoria 5 : Prelucrare secundară a rezultatelor finale/Acomodare
internă - întrebări privind calcularea..., de evaluare a unor rezultate,
de interpretare a rezultatelor, de analiză a unor situaţii/cazuri,
FISA DE EVALUARE SUMATIVA.
BAREMUL DE CORECTURA

întrebări de comparare a unor rezultate/concluzii/date de ieşire,


de elaborare a unei strategii/plan/document final/ţinte
strategice,
de relaţionare între diferite tipuri de reprezentări/între
reprezentare
şi obiect (între abstract şi concret/între raţionament şi realitate);
-Categoria 6 : Transfer/Acomodare externă – întrebări de aplicare
(probe
practice), de generalizare şi particularizare (inducţie
vs.deducţie),
de integrare (a părţii în întreg), de verificare, de optimizare (a
unui
rezultat/unei soluţii/propuneri), de creare/inovare.
FISA DE EVALUARE SUMATIVA.
BAREMUL DE CORECTURA

BAREMUL DE CORECTURA :

- Se stabileşte în funcţie de condiţia itemului(întrebării/probei),


respectiv categoriei de competenţe specifice/rezultate ale învăţării şi
respectiv abilităţi vizate (cele 6 de mai sus), de complexitatea şi/sau
diversitatea sarcinii de îndeplinit, de nivelul de performanţă vizat
(minimă, medie, înaltă), de specificul grupului de elevi pentru care
se face evaluarea, de timpul de răspuns/rezolvare alocat, de expe-
rienţa de învăţare şi de evaluare prin fişă de evaluare complexă etc.

- Pentru sarcini de evaluare/itemi ce aparţin primelor două categorii


(din cele 6 de mai sus) se alocă între 0,5 – 1,5 puncte/item.
FISA DE EVALUARE SUMATIVA.
BAREMUL DE CORECTURA

- pentru itemi din categoriile 3-4 se acordă, în principiu, între


1,0 – 3,5 puncte/item;
- pentru itemi din ultimele două categorii (care presupun solicitare
deosebită şi complexă a elevului) se alocă, de regulă, între 2,5 – 5,0
puncte/item sau probă.

ATENTIE ! Aceste propuneri de punctaje, pe baza cărora se va face


Baremul de corectură, sunt orientative, având caracter relativ.
Profesorul are libertatea de a decide, dar prin raportare la principiile
pedagogice ale învăţării şcolare şi relevanţa notării în aprecierea cali-
tăţii prestaţiei elevului.
- Timpul alocat Evaluării sumative este 1 oră didactică.