Sunteți pe pagina 1din 32

Principiile care guvernează

achiziţiile publice şi private


CADRUL LEGISLATIV

•Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale;


•Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
•Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi
concesiunile de servicii;
•Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în
materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a
contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de
lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea
şi funcţionarea Consiliului National de Soluţionare a
Contestaţiilor.

-
Norme de aplicare
• Hotărârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-
cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
• Hotărârea nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului;
• Ordinul MFE nr. 1284/2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile
solicitanţilor/beneficiarilor privaţi pentru atribuirea contractelor de furnizare,
servicii sau lucrări finanţate din fonduri europene”
Principiile care guvernează achiziţiile publice şi private

• În procesul de realizare a achiziţiilor publice orice situaţie


pentru care nu există o reglementare explicită se
interpretează prin prisma principiilor prevăzute la art. 2 alin.
(2) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, denumită
în continuare Lege. Art.1 alin(1) din HG. Nr. 395/2016
Principii
Autorităţi contractante
p. transparenţei
p. tratamentul egal
p. recunoaşterii reciproce
p. nediscriminării/
p. proporţionalităţii
p. asumării răspunderii
Principii implicite
p. imparţialităţii
p. confidenţialităţii
p. evitării concurenţei/neloiale
Consecinţe privind neaplicarea principiilor
• Neaplicarea principiilor care guvernează achizițiile publice constituie
contravenție conform prevederilor din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile
publice. ( Art 224 alin. (1))
• neducerea la îndeplinire a deciziilor Consiliului National de Soluţionare a
Contestaţiilor;
• orice încălcare a prevederilor prezentei legi sau a actelor normative emise in
aplicarea acesteia, având ca efect încălcarea dispoziţiilor art. 2; (încălcarea
modului de aplicare al principiilor)
• încălcarea regulilor de publicitate prevăzute de ordonanţă de urgenţă cu privire
la anunţul de atribuire;
• aplicarea incorectă a regulilor de comunicare şi transmitere a datelor, având ca
efect restricţionarea accesului operatorilor economici la procedura de atribuire,
încălcarea principiului tratamentului egal şi/sau încălcarea principiului
transparenţei;
• încălcarea principiului proportionalității prin utilizarea criteriilor de calificare și
selecţie ca mijloc de a restricționa concurența.
• Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează cu amendă între 5.000 lei şi
30.000 lei.
Consecinţe privind neaplicarea principiilor

• Excepţie:
• Cazul contractelor de achiziţie publică finanţate din
fonduri europene şi/sau din fonduri publice naţionale
aferente acestora.
• Art.224 - se aplică doar dacă contravenţia constatată nu
constituie abatere în conformitate cu dispoziţiile
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind
prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor
apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene
şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora
Principiile
• Consecinţe
• OUG 66/2011 - corecții financiare ca urmare a identificării unor nereguli în
aplicarea de către autoritățile contractante a prevederilor legale privind achizițiile
publice, inclusiv cu privire la nerespectarea principiilor.
• Conform OUG nr. 66/2011, autoritățile cu competenţe în gestionarea fondurilor
europene au obligaţia de a exclude integral sau parţial de la rambursarea sau
de la plata cheltuielilor efectuate şi declarate de beneficiari acele cheltuieli care
nu respectă condiţiile de legalitate, regularitate ori conformitate stabilite prin
prevederile legislaţiei UE şi naţionale, inclusiv în cazul politicii agricole comune
şi a politicii comune pentru pescuit.
• Autorităţile au obligaţia aplicării de reduceri procentuale din sumele
solicitate la plată de către beneficiari, în situaţia în care constată abateri de
la aplicarea prevederilor reglementărilor naţionale în vigoare în domeniul
achiziţiilor publice.
• Hotărâre nr. 519/2014 - privind stabilirea ratelor aferente reducerilor
procentuale/corecţiilor financiare aplicabile pentru abaterile prevăzute în anexa la
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi
sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a
fondurilor publice naţionale aferente acestora
Principiile
Principiul transparenţei
Principiul transparenței presupune aducerea la cunoștința publicului a tuturor
informațiilor referitoare la aplicarea procedurii de atribuire în scopul garantării
eliminării riscului de favoritism și de comportament arbitrar din partea autorității
contractante.
• Mod de aplicare:
• Toate informațiile cu privire la procedura de achiziție trebuie să fie formulate
clar, precis, univoc în anunțul/invitația de participare și în documentația
de atribuire oferind operatorilor economici o poziție de egalitate atât în
momentul în care își pregătesc ofertele cât și în momentul în care acestea
sunt evaluate de către autoritatea contractantă.
• Asigurarea vizibilității regulilor, oportunităților, proceselor, înregistrărilor și
rezultatelor aferente procedurii de achiziție publică.
Principiile
• Efecte obținute:
• Claritatea documentelor elaborate pe parcursul procesului de achiziție;
• Înțelegerea de către potențialii candidați/ofertanți a necesităților obiective
ale autorității contractante și a modului în care aceste necesități se reflectă
în documentația de atribuire.
Principiile

• Bună practică: opiniile individuale ale membrilor comisiei de evaluare


trebuie consemnate în scris ca anexe ale proceselor verbale întocmite pe
perioada de evaluare asigurându-se corelarea informațiilor dintre
documentele întocmite.
• Procesele verbale de evaluare trebuie să indice în mod clar și concis
deciziile membrilor comisiei de evaluare privind acceptabilitatea sau
inacceptabilitatea, conformitatea sau neconformitatea ofertelor.
• La dosarul achiziției, respectiv anexă la raportul procedurii trebuie să existe
înscrisuri care confirmă verificarea de către membrii comisiei de evaluare a
modului de îndeplinirea a criteriilor de calificare și a modului de indeplinire a
cerințelor în propunerile tehnice prezentate de ofertanți. ( Art. 132 - 141 din
HG.395/2016 – Normele metodologice de aplicare)
Principiile

• Bună practică: deciziile membrilor comisiei de evaluare trebuie să fie


bazate pe informațiile prezentate în cadrul propunerilor tehnice și financiare
și în răspunsurile la solicitările de clarificări și nu pe supoziții ale membrilor
comisiei de evaluare în legătură cu conținutul ofertelor.
• În acest sens este recomandată preluarea exactă a paragrafelor din oferte
care fundamentează decizia de respingere a unei oferte.
• Exprimarea trebuie să fie clară, concisă și fundamentată.
• Elaborarea de către comisia de evaluare a procesului verbal de
deschidere/procesul verbal de evaluare / raportul procedurii
Principiile
Principiul proporţionalităţii
• Principiul proporționalității presupune corelarea dintre:
• A) Necesitățile autorității contractante;
• b) Obiectul contractului de achiziție publică;
• c) Cerințele care trebuie îndeplinite de ofertanți pentru satisfacerea
necesităților.

• Mod de aplicare
• Actele autorităților contractante nu trebuie să depăşească limitele a ceea ce
este adecvat şi necesar în scopul realizării obiectivelor urmărite,
înţelegându-se că, în cazul în care este posibilă o alegere între mai multe
măsuri adecvate, trebuie să se recurgă la cea mai puţin constrângătoare,
iar incovenientele cauzate nu trebuie să fie disproporţionate în raport cu
scopurile urmărite.
Principiile
Principiul proporţionalităţii
• Principiul proporționalității presupune corelarea dintre:
• A) Necesitățile autorității contractante;
• b) Obiectul contractului de achiziție publică;
• c) Cerințele care trebuie îndeplinite de ofertanți pentru satisfacerea
necesităților.

• Mod de aplicare
• Actele autorităților contractante nu trebuie să depăşească limitele a ceea ce
este adecvat şi necesar în scopul realizării obiectivelor urmărite,
înţelegându-se că, în cazul în care este posibilă o alegere între mai multe
măsuri adecvate, trebuie să se recurgă la cea mai puţin constrângătoare,
iar incovenientele cauzate nu trebuie să fie disproporţionate în raport cu
scopurile urmărite.
Principiile
Încălcarea principiului proporționalității
• “Dublarea” cerințelor autorității contractante cu privire la îndeplinirea
criteriilor de calificare.
• De ex.: se solicită un nivel mediu al cifrei de afaceri din ultimii 3 ani în
domeniul contractului mai mare decît valoarea estimată a contractului în
cauză și în același timp dovada executării unui contract similar în ultimii 5
ani. Cerința este excesivă întrucât demonstrarea plafonului cifrei de afaceri
în domeniul contractului presupune implicit faptul că operatorul economic a
executat contracte similare.
• Ex :Personal de specialitate se solicită un număr de ani minim necesar
experienței specifice într-un domeniu sau poziție similară și în același timp
dovedirea experienței specifice a respectivei persoane prin implicarea într-
un contract/proiect la nivelul căruia să fi derulat activități similare celor ce
fac obiectul procedurii. Cerința devine excesivă, dublată, atunci când
ambele cerințe sunt solicitate pentru aceeași perioadă de timp.
Principiile
Evitarea încălcării principiului proporționalității

• Atunci când se solicită informații referitoare la studii, se va justifica de ce se


solicită absolvirea studiilor într-un anumit domeniu, respectiv de ce doar o
persoană care a absolvit studiile solicitate poate îndeplini activitățile din
contractul ce urmează a fi atribuit și de ce persoane care au alte studii
decât cele solicitate nu pot realiza aceste activități;

• Referința la durata studiilor se face prin solicitarea fie de studii superioare,


fie de studii medii. Nu se vor solicita studii superioare de lungă durată;
Principiile
• Nu se poate solicita ca un expert să aibă atât studii superioare cât și studii
postuniversitare de masterat sau doctorat;

• Experiența generală solicitată de autoritatea contractantă în ceea ce


privește domeniul studiilor poate fi de până la 5 ani. Autoritatea contractantă
poate solicita mai mult de 5 ani vechime în specialitatea studiilor atunci
când există reglementări specifice în vigoare și/sau atunci când autoritatea
contractantă justifică temeinic, la nivelul notei justificative privind criteriile de
calificare, complexitatea deosebită a activităților ce urmează a fi derulate de
respectivul expert în cadrul contractului;
Principiile
• Pentru dovedirea experienței autoritatea contractantă poate solicita CV-ul
precum și documente-suport care să probeze îndeplinirea cerințelor.
Autoritatea contractantă nu va limita dovedirea experienței similare prin
prezentarea de recomandări ci va permite depunerea oricărui alt tip de
documente (fișă de post, contract de muncă, contract de colaborare/prestări
servicii, Revisal, etc.);

• În funcție de complexitatea contractului ce face obiectul procedurii de


achiziție și cu condiția justificării autoritatea contractantă poate interzice
îndeplinirea mai multor poziții de către același expert;
Principul nediscriminării

1. Principiul nediscriminării
Prin nediscriminare se înțelege asigurarea condiţiilor de manifestare a
concurenţei reale pentru ca orice operator economic, indiferent de
naţionalitate să poată participa la procedura de atribuire şi să aibă şansa
de a deveni contractant.
Mod de aplicare:
• Autoritățile contractante nu trebuie să discrimineze potențialii ofertanți pe
baza unor motive nejustificate (de exemplu naționalitatea) și nu trebuie să
includă specificații tehnice care ar putea favoriza întreprinderile
naționale.
• Autoritățile contractante trebuie să evite stabilirea de cerințe de calificare
care să favorizeze anumiți participanți la procedura de achiziție publică;
• Autoritățile contractante trebuie să evite practicile de favorizare a unui
ofertant prin stabilirea de condiții discriminatorii în caietele de sarcini.
Principiile
• Principiul nediscriminării

• Efecte obținute:
• Deschiderea și dezvoltarea pieței de achiziții publice;
• Crearea unui cadru competitiv pentru obținerea celei mai bune valori
pentru fondurile publice, întotdeauna considerate ca fiind insuficiente în
raport cu necesităţile.
Principiile
• Încălcarea principiului nediscriminării
• Utilizarea de către autoritatea contractantă a unor cerințe de calificare
nelegale: demonstrarea accesului la lichidități/ linii de credit/ alte
instrumente financiare prin prezentarea unei singure declarații
bancare, deținerea de stații de asfalt care să se afle în perioada
normală de funcționare (adică 6 ani – reprezentând perioada de
garanție pentru aceste echipamente/utilaje/instalații), solicitarea unor
cerințe suplimentare de calificare pentru țerțul susținător, etc).
Principiul nediscriminării

Criteriile de calificare şi selecţie


“ AC are dreptul de a aplica în cadrul procedurii de atribuire numai criterii de calificare şi
selecţie referitoare la:
a) motive de excludere a candidatului/ofertantului;
b) capacitatea candidatului/ofertantului. (Art.163 L.98/2016)

Procedura simplificată
Daca autoritatea contractantă decide să solicite criterii de calificare şi selecţie
aceasta poate solicita doar cerinţe privind:
a) motive de excludere, în conformitate cu capitolul IV, secţiunea a 6-a, paragraful 2;
b) capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, în conformitate cu art.173;
c) experienţa similară, în conformitate cu art.179 lit. a) şi b) (Art.113 alin.(11) 98/2016)
Principiile
• Directivă 24/2014 - introducerea obligației autorităților
contractante de a analiza oportunitatea împărțirii contractelor
pe loturi și mai mult, justificarea acestora de a nu împărți
contractele pe loturi;
• Instituirea posibilității pentru plata directă către
subcontractanți.
Principiile
• Justificare
• Decizia de a diviza sau nu pe loturi obiectul contractului de achiziție publică
poate ridica o serie de probleme pentru autoritățile contractante în sensul în
care poate face obiectul unei contestații din partea operatorilor economici
care se consideră discriminați prin nedivizarea pe loturi a contractului de
achiziție publică deoarece nu au forța financiară sau tehnică pentru a oferta
pentru întreaga gamă de produse/ servicii/ lucrări.

• Împărțirea pe loturi încurajată pentru accesul IMM-urilor ;


Principiile
• Principiul tratamentului egal
• Respectarea principiului tratamentului egal presupune ca oricând, pe
parcursul procedurii de atribuire, să se stabilească şi să se aplice reguli,
cerinţe, criterii identice pentru toţi operatorii economici, astfel încât aceştia
să beneficieze de şanse egale de a deveni contractanţi.
• Mod de aplicare:
– Eliminarea elementelor de natură subiectivă care pot influența deciziile în
procesul de atribuire a contractelor de achiziție publică;
– Furnizarea, concomitent, către toți operatorii economici implicați într-o procedură
de achiziție, a informațiilor aferente procedurii.
• Efecte obținute:
– Toți participanții vor dispune de aceleași șanse în pregătirea documentelor
asociate procedurii în cauză;
– Instituirea unui cadru bazat pe încredere, cinste, corectitudine şi imparţialitate pe
tot parcursul derulării procedurii;
– Favorizarea dezvoltării unei concurențe corecte și efective între operatorii
economici participanți la o procedură de achiziție publică.
Principiile
• Încălcarea principiului tratamentului egal

• Autoritatea contractantă a atribuit contractul unui ofertant care nu a


îndeplinit cel puțin una din cerințele minime din fișa de date a achiziției;
• Cazuri de neîndeplinire a cerințelor minime din fișa de date:
• cerințe privind studiile;
• atestările; demonstrarea numărului de ani solicitat cu privire la experiența
generală sau specifică);
• sau la experiența similară atunci când aceasta nu este clar definită.
Principiile
• Bună practică
• Recomandare – la stabilirea cerințele minime de calificare precum și
documentele care trebuie să fie prezentate de ofertant pentru demonstrarea
acestora, exprimarea să fie cât mai clară iar formularele utilizate de
ofertant să dea posibilitatea unei evaluări facile a calificării
operatorului economic.
• Ex - autoritatea contractantă poate pune la dispoziție formulare cu privire
la experiența similară/ fișa de experiență similară în care va marca
câmpurile din care reiese cu claritate obiectul contractului, descrierea
obiectului contractului, valoarea acestuia, etc; autoritatea contractantă
va pune la dispoziția ofertanților formulare de CV în care va marca
câmpurile din care reiese cu claritate domeniul de expertiză, numărul
de ani, poziția pentru care a fost propusă persoana respectivă
Principiile
• Încălcarea principiului
• Oferta tehnică nu corespunde cu caietul de sarcini;
• Un caz frecvent întâlnit apare în contractele de furnizare sau în contractele
de execuție lucrări care cuprind și echipamente, unde în elaborarea
caietului de sarcini, autoritatea contractantă a utilizat valori fixe pentru
specificațiile tehnice, iar în urma evaluării ofertelor au fost acceptați
parametri mai mici sau mai mari decât solicitarea din caietul de sarcini.

• Bună practică: Recomandăm acolo unde este posibil, ca specificațiile


tehnice indicate în caietul de sarcini care conțin valori, să fie descrise
folosind expresii de genul minim, maxim sau intervale de variație (de
exemplu: capacitatea motorului între 2000 cm3 și 2200 cm3; sau se acceptă
variația cu 10% în plus a următorilor parametri: debit, presiune externă
disponibilă și putere electrică)
Principiile
Principiul recunoașterii reciproce
• Respectarea principiului recunoașterii reciproce presupune acceptarea de
către autoritatea contractantă a:
• a) Produselor, serviciilor, lucrărilor oferite în mod licit pe piața Uniunii
Europene;
• b) Diplomelor, certificatelor și a oricăror documente emise de autoritățile
competente din alte state;
• c) Specificațiilor tehnice, echivalente cu cele solicitate la nivel național.

• “Stat membru nu poate interzice vânzarea pe propriul teritoriu a


produselor comercializate în mod legal în alt stat membru, chiar dacă
respectivele produse sunt fabricate în conformitate cu norme tehnice
diferite de cele la care sunt supuse produsele naționale”
Principiile
• Concluzie
• Orice produs importat dintr-un stat membru este admis, în principiu, pe
teritoriul altui stat membru dacă a fost produs/comercializat în mod legal
(chiar şi în condiţiile în care produsul este fabricat/comercializat după reguli
specifice) în statul membru de origine şi oferă un grad echivalent de
protecţie.

• Recunoașterii reciprocă a calificărilor profesionale - sistemele de


recunoaștere a diverselor calificări și profesii la nivel comunitar pe bază de
reciprocitate
• Directiva - 89/48/CEE - recunoașterea calificărilor profesionale obținute în
urma finalizării studiilor superioare cu o durată minimă de trei ani.
• Directiva - 92/51/CEE - se referă la calificările profesionale obținute prin
învățământul profesional secundar, postliceal și prin programe de studii
superioare cu o durată mai mică de trei ani.
Principiile
• Directivele sistemului general - nu impun o armonizare prealabilă sau
ulterioară a structurilor și conținutului formării lor și nu impun reglementarea
similară a profesiilor în statele membre.
• Mod de aplicare
• Acceptarea documentelor și a certificatelor emise de autoritățile în drept
situate pe teritoriul altui stat.
• Efecte obținute
• Crearea pieței comune prin eliminarea barierelor în calea comerțui,
existente între statele membre;
• Descurajarea suprareglementării de către statele membre, deoarece
aceasta ar putea induce obstacole asupra exercitării de către proprii
producători a liberei circulaţii a mărfurilor;
• Introducerea unui element de concurenţă între reglementări naţionale în
privinţa schimburilor transfrontaliere, facilitând, în consecinţă, cele mai bune
practici
Principiile
Încălcarea pricipiului recunoașterii reciproce
• Se întâlnește frecvent în legătură cu cerințele privind autorizațiile specifice
pentru personal solicitate în cadrul fișei de date fără mențiunea privind
acceptarea documentelor echivalente.
• Încălcarea directivei 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului
din 7 septembrie 2005 privind recunoașterea calificărilor profesionale .
• Legii nr. 200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor
profesionale pentru profesiile reglementate în România.