Sunteți pe pagina 1din 20

ISTORICUL REGLEMENTĂRILOR CONTABILE

ROMÂNEŞTI PRIVIND METODOLOGIA ÎNTOCMIRII ŞI


PUBLICĂRII SITUAŢILOR FINANCIARE

Tufis Arina Adelina


Specializarea Contabilitate si Informatica de gestiune
Anul II
REGLEMENTARILE CONTABILE DIN
ROMANIA
Etape in evoluţia contabilităţii:

Perioada
2006-Prezent
Perioada
1999-2006

Perioada 1994-
1999

Perioada
cuprinsă
între anii
1990 și
1993
CONTABILITATEA DIN ROMÂNIA ÎN PERIOADA
DE DINAINTE DE 1989
1949 Normalizarea contabila si aparitia primului plan de
conturi

1950 traducerea lucrărilor contabile ale autorilor ruşi şi transformate


în manuale de evidenţă contabilă

1970 Noi schimbari ale legislaţiei contabile şi introducerea unui


sistem de conturi bazat pe un cadru general.

Intre 1948-1989,influenta politica asupra contabilitatii , atât în


faza elaborării, cât şi în faza executării.
IMPACTUL REVOLUŢIEI ASUPRA SISTEMULUI
CONTABIL

După 1989, La începutul anilor


contabilitatea din ‘90, a fost introdusa
România a fost Legea Contabilităţii
reconectată la Nr 82/1991,
realităţile contabile introducea un sistem
europene contabil adecvat unei
economii de piaţă
NOUL SISTEM DE CONTABILITATE

Factori ce au modificat structura patrimonială și gestionarea


unei întreprinderi:

Organizarea întreprinderilor
românești pe baze comerciale

Privatizarea unor întreprinderi

Constituirea unei piețe


financiare (Bursa de Valori)
Anul 1992
• Reînființarea organismului profesional al contabililor
CECCAR
• constituirea Colegiului Consultativ al Contabilității la
nivel national.
PERIOADA 1993 – 1999
 Legea contabilității nr 82/1991 și regulamentul de
aplicare al acesteia

 In 1997, a fost demarat “Programul de


Dezvoltare a Sistemului Contabil din România”
 Adoptarea IAS 94/2001 pentru aprobarea
Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a
a Comunităților Economice Europene și cu Standardele
Internaționale de Contabilitate
 Aplicarea IFRS/IAS

 S-a emis OMFP 403/1999 pentru aprobarea


Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva a IV-
a a Comunităţilor Economice Europene şi cu
Standardele de Contabilitate Internaţionale
Regulamentele din 1999 reflectau reorientarea
României către sistemul contabil anglo-saxon,
prin (IASC/IASB)

Principiile contabile nou introduse

pragul de
semnificatie prevalența
substanței
asupra formei
 Armonizarea din 1999 și 2001 prevede că, în lipsa unui
IAS relevant, se vor elabora politici contabile in acord cu
"Cadrul general de intocmire si prezentare a situatiilor
financiare"

reprezintă fidel reflectă


rezultatele şi poziţia sunt
realitatea
financiară a imparţiale
întreprinderii economică

prezintă toate
sunt prudente aspectele
semnificative.
PERIOADA 1999 - 2006
În temeiul art. 3 din H.G. nr. 208/2005, şi în baza art. 4 din
Legea Contabilităţii nr. 82/1991, sa emis ordinul pentru
aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu
Directivele a IV-a şi a VII-a
 Reglementările intra în vigoare la 1 ianuarie 2006 şi
abrogă ordinele 94/2001, (pentru întreprinderile mari) şi
OMFP nr. 306/2002 (aplicabil întreprinderilor mici şi
mijlocii), 1827/2003 şi prevederile din ordinul nr.
1775/2004.

 In anul 1999, programul de armonizare contabilă,


afectează situaţiile financiare societăţilor cotate la
BVB si entităţi de interes naţional
 Criterii de marime a clasificarii societatiilor si
intocmirea situatiilor financiare :

numărul mediu de
salariaţi ai anului
anterior

cifra de afaceri netă

total active
 Apar doua noi principii :

principiul evaluării
principiul importanţei
separate a elementelor
semnificative
de activ şi pasiv
• care nu apare în cadrul • nu apare în Directivele
general al IAS europene
PERIOADA 2006-PREZENT

 Începând cu 1 ianuarie 2006 în România se aplică


entităţilor economice, OMFP nr. 1752 din 17 noiembrie
2005 pentru aprobarea reglementărilor contabile
conforme cu Directivele europene abrogat ulterior prin
OMFP 3055/2009
 În 29 octombrie 2009 a fost implementat Ordinul nr.
3055 al pentru aprobarea Reglementărilor contabile
conforme cu Directivele Europene ce intra în vigoare la 1
ianuarie 2010.
 În 2012, se publica OMFP nr. 1286/2012 pentru
Aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu
Standardele internaţionale de raportare financiară,
aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori
mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă
reglementată,
 Din 2014 se emite Ordinul Nr. 1802 pentru
aprobarea Reglementărilor contabile privind
situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile
financiare anuale consolidate
OBLIGAȚII PRIVIND RAPORTAREA ȘI CERINȚE PRIVIND
AUDITAREA SITUAȚIILOR FINANCIARE ANUALE

 Începând cu anul 2016, entităţile întocmesc situaţii financiare


anuale cu respectarea prevederilor OMFP nr. 123/2016 privind
principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor
financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale
operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului
Finanţelor Publice)
VA MULTUMESC