Sunteți pe pagina 1din 18

Modalitati speciale de atribuire

MODALITĂȚI SPECIALE DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI


DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ – ACORDUL-CADRU

Acordul-cadru reprezintă înţelegerea scrisă intervenită între una sau mai


multe autorităţi contractante şi unul sau mai mulţi operatori economici, al cărei
scop este stabilirea elementelor/condiţiilor esenţiale care vor guverna
contractele de achiziţie publică ce urmează a fi atribuite într-o perioadă dată, în
mod special în ceea ce priveşte preţul şi, după caz, cantităţile avute în vedere.

ATENȚIE!
Acordul-cadru nu este o procedură, ci este una din modalitățile prin care se
poate finaliza derularea unei proceduri.
MODALITĂȚI SPECIALE DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI
DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ – ACORDUL CADRU
• Obligaţii principale ale autorității contactante semnatare a aunui Acord-
cadru:
a) să nu încheie cu alt operator economic, pe durata acordului-cadru, un
contract având ca obiect achiziţionarea produselor/serviciilor/lucrărilor care
fac obiectul acordului-cadru respectiv, cu excepţia următoarelor cazuri:
- operatorul/operatorii economici semnatar/semnatari ai acordului nu mai are/au
capacitatea de a răspunde solicitărilor autorităţii contractante; sau
- autoritatea contractantă se află în situaţia depășirii pragului sub care s-a
derulat procedura respectivă, în acest din urmă caz fără a aduce atingere
regulilor de estimare a valorii contractului de achiziţie publică;
b) să atribuie contracte operatorului/operatorilor economic/economici
semnatar/semnatari, ori de câte ori intenţionează sa achiziţioneze
produsele/serviciile/lucrările care au făcut obiectul acordului-cadru
respectiv, respectând condiţiile esenţiale stabilite la încheierea acestuia.
MODALITĂȚI SPECIALE DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI
DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ – ACORDUL CADRU

• Legislație relevantă
• Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale;
• Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;
• Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii;
• Legea nr. 101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a
contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune
de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea
Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor.

• Aplicabilitate
Acordul-cadru se încheie de regulă în urma aplicării procedurilor de licitație
deschisă sau licitație restrânsă.
Cu toate acestea legislația prevede încheierea acordului cadru și în urma
aplicării procedurilor.
MODALITĂȚI SPECIALE DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE
ACHIZIȚIE PUBLICĂ – ACORDUL CADRU

 Art. 68
Procedurile de atribuire reglementate de prezenta lege,
aplicabile pentru atribuirea contractelor de achizitie
publica∕acordurilor cadru sau organizarea concursurilor
de solutii cu o valoare estimta mai mare decat pragurile
prevazute la art.7 alin.(1) sunt următoarele:
-Licitatia deschisă,
-Licitata restransă,
-Negocierea competitivă,
-Dialogul competitiv,
MODALITĂȚI SPECIALE DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE
ACHIZIȚIE PUBLICĂ – ACORDUL CADRU

- Parteneriatul pentru inovare,


- Negocierea fara publicarea prealabila,
- Concursul de solutii,
- Procedura de atribuire aplicata a serviciilor
sociale si al altor servicii specifice
MODALITĂȚI SPECIALE DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI
DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ – ACORDUL CADRU
• Condiții impuse de legislație în vederea semnării unui acord-cadru
- valoarea estimată se consideră a fi valoarea maximă estimată, fără TVA, a
tuturor contractelor subsecvente ce se anticipează că vor fi atribuite pe întreaga
durată de derulare a acordului-cadru;
- durata unui acord-cadru nu trebuie să depașească mai mult de 4 ani, decat in
cazuri excepționale și pe care autoritatea contractantă le poate justifica în special
prin obiectul specific al contractelor ce urmează a fi atribuite în baza acordului-
cadru respectiv;
- condiţiile minime de calificare trebuie să se raporteze cel mult la valoarea
estimată a celui mai mare contract subsecvent care se anticipează ca va fi
atribuit pe durata acordului-cadru respectiv;
- valoarea garanției de participare este de maxim 2% din valoarea estimată a
acordului-cadru ce urmează a fi încheiat;
- etc..
MODALITĂȚI SPECIALE DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI
DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ – ACORDUL CADRU

• Încheierea acordului-cadru:
- cu un singur operator economic;
- cu mai mulți operatori economici:
- fie prin reluarea competiției între operatorii economici semnatari ai acordului-
cadru;
- fie fără reluarea competiției;
MODALITĂȚI SPECIALE DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE
ACHIZIȚIE PUBLICĂ – SISTEMUL DE ACHIZIȚIE DINAMIC

Sistemul de achiziţie dinamic reprezintă acel proces în întregime electronic,


limitat în timp şi deschis pe întreaga sa durată oricărui operator economic care
îndeplineşte criteriile de calificare şi selecţie şi care a prezentat o ofertă
orientativă conformă cu cerinţele caietului de sarcini.

Pe parcursul derulării sistemului de achiziţie dinamic autoritatea contractantă


are obligaţia de a respecta prevederile referitore la:
– regulile aferente procedurii de licitaţie deschisă;
– regulile de comunicare şi transmitere a datelor;
– semnătura electronică a documentelor.
MODALITĂȚI SPECIALE DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE
ACHIZIȚIE PUBLICĂ – SISTEMUL DE ACHIZIȚIE DINAMIC

• Aplicabilitate
Autoritatea contractantă are dreptul de a utiliza un sistem de achiziție
dinamic numai prin intermediul SEAP si numai pentru achizitia unor
produse de uz curent, ale caror caracteristici general disponibile pe piață
satisfac nevoile acesteia.
MODALITĂȚI SPECIALE DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE
ACHIZIȚIE PUBLICĂ – SISTEMUL DE ACHIZIȚIE DINAMIC

• Condiții impuse de legislație în cazul sistemului de achiziție dinamic


– valoarea estimată se consideră a fi valoarea maximă estimată, fără
TVA, a tuturor contractelor de achiziție publică ce se anticipează că vor
fi atribuite prin utilizarea sistemului de achiziție dinamic respectiv, pe
întreaga sa durată;
– se interzice solicitarea de taxe operatorilor economici interesați sau
participanților la sistemul de achiziție dinamic;
– durata unui sistem de achizitie dinamic nu trebuie să depășească 4 ani,
decât în cazuri excepționale, temeinic justificate;
– etc..
MODALITĂȚI SPECIALE DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI
DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ – LICITAȚIA ELECTRONICĂ

Licitație electronică - procesul repetitiv realizat după o prima evaluare completă


a ofertelor, în care ofertanții au posibilitatea, exclusiv prin intermediul
mijloacelor electronice, de a reduce prețurile prezentate și/sau de a îmbunătăți
alte elemente ale ofertei; evaluarea finală trebuie să se realizeze în mod
automat prin mijloacele electronice utilizate.

ATENȚIE!
În cazul contractelor de lucrări și servicii care presupun prestații
intelectuale, cum ar fi consultanță, proiectare și altele asemenea, nu pot
face obiectul licitației electronice acele aspecte ale ofertei care implică
evaluarea unor elemente necuantificabile, respectiv care nu pot fi
exprimate în cifre sau în procente.
MODALITĂȚI SPECIALE DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI
DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ – LICITAȚIA ELECTRONICĂ

• Aplicabilitate
Autoritatea contractantă are obligația de a anunța decizia de utilizare a
licitației electronice în anunțul de participare și în documentația de atribuire.
SEAP pune la dispoziţia autorităţilor contractante facilităţi tehnice pentru
utilizarea licitaţiei electronice.
MODALITĂȚI SPECIALE DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI
DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ – LICITAȚIA ELECTRONICĂ
• Aplicabilitate
Licitaţia electronică se poate organiza numai în măsura în care facilităţile
tehnice disponibile în cadrul SEAP permit aplicarea algoritmului de calcul
stabilit de autoritatea contractantă.
Utilizarea licitației electronice se poate face în urmatoarele situații:
– ca o etapă finală a licitaţiei deschise, a licitaţiei restrânse, a negocierii cu
publicarea prealabilă a unui anunţ de participare;
– la reluarea competiției între operatorii economici care au semnat un acord-cadru;
– cu ocazia depunerii ofertelor ferme în vederea atribuirii unui contract de achiziție
publică prin utilizarea unui sistem de achiziție dinamic.
MODALITĂȚI SPECIALE DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI
DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ – LICITAȚIA ELECTRONICĂ

• Condiții impuse de legislație în cazul licitației electronice


– documentaţia de atribuire va conţine şi un set minim de informaţii
specifice referitoare la:
• elementele ofertei care vor face obiectul procesului repetitiv de ofertare, cu condiția ca
respectivele elemente să fie cuantificabile și să poată fi exprimate în cifre sau procente;
• eventuale limite ale valorilor până la care elementele prevazute mai sus pot fi
îmbunătățite, astfel cum rezultă acestea din specificațiile care definesc obiectul
contractului;
• informațiile care urmează a fi puse la dispoziție ofertanților în cursul licitației electronice
și momentul când aceste informații vor fi disponibile;
• informațiile relevante privind procesul licitației electronice;
• condițiile în care ofertanții vor avea dreptul să liciteze, cu referire în special la
diferențele minime care, daca este cazul, vor fi solicitate pentru licitarea noilor oferte;
• informațiile relevante referitoare la echipamentul electronic folosit, condițiile tehnice și
modalitățile concrete de realizare a conectării.
MODALITĂȚI SPECIALE DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI
DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ – LICITAȚIA ELECTRONICĂ
• Condiții impuse de legislație în cazul licitației electronice
– înainte de lansarea unei licitații electronice, autoritatea contractanta are
obligația de a realiza o evaluare inițială integrală a ofertelor, în
conformitate cu criteriul de atribuire stabilit în documentația de atribuire;
– autoritatea contractantă are obligaţia de a-i invita pe toţi ofertanţii care
au depus oferte admisibile să prezinte preţuri noi şi/sau, după caz,
valori noi ale elementelor ofertei. Invitaţia se transmite pe cale
electronică, simultan, tuturor ofertanţilor respectivi. Invitația trebuie să
precizeze data și momentul de start al licitației electronice, precum și
orice informație necesară pentru realizarea conectării individuale la
echipamentul electronic utilizat.
– etc..
MODALITĂȚI SPECIALE DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI
DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ – AVANTAJE/DEZAVANTAJE
Metoda specială
Când se aplică? Avantaje Dezavantaje
de atribuire
Acordul-cadru Atunci când se - Nu reprezintă un angajament ferm de - Riscul semnării unor contracte
preconizează derularea mai achiziţie la un anumit termen sau de un subsecvente cu ofertanţii care
multor contracte având ca anumit nivel cantitativ; nu mai au capacitatea declarată
obiect achiziția de - Primul contract subsecvent poate fi semnat la semnarea acordului – cadru;
produse/servicii/ lucrări atunci când există resursele financiare; - Imposibilitatea unor achiziţii
similare ce urmează a se -Posibilitatea contractării unor similare la un preţ mai
atribui în decursul unei servicii/produse mai avantajoase prin avantajos de la un alt operator
perioade de maxim 4 ani. reluarea competiţiei între semnatarii economic, nesemnatar al
acordului cadru (acord cadru cu mai mulți acordului - cadru
operatori) - Nu poate fi utilizat pentru toate
-Reducerea termenelor necesare pentru tipurile de produse /servicii sau
contractare; lucrări necesare;
-Reducerea riscului blocajelor sistemice - Riscul ca operatorul cu care s-
(contestaţii, verificări); a semnat acordul cadru să dea
- Posiblitatea de a nu semna niciun contract faliment în perioada de derulare
subsecvent dacă nu apare nevoia prevăzută a acestuia.
în acordul cadru.
MODALITĂȚI SPECIALE DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI
DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ – AVANTAJE/DEZAVANTAJE
Metoda specială
Când se aplică? Avantaje Dezavantaje
de atribuire
Sistemul de achiziţii Atunci când se Cunoaşterea produselor dinainte de a le În cazul unor achiziţii de
dinamic achiziţionează produse de achiziţiona. valoare sub pragul cererii de
uz curent având ofertă, este necesar un termen
caracteristici generale de ofertare mai îndelungat.
recunoscute pe piaţă.
Licitaţia electronică Ca fază finală a procedurilor -Reducerea subiectivismului în evaluarea - Cheltuieli cu înregistrarea şi
de licitaţie ofertelor reînnoirea certificatului;
deschisă/restrânsă, - Comunicarea instantanee a rezultatelor; - Funcţionare defectuoasă a
negociere cu anunţ sau - Atingerea procentului prevăzut de legislație sistemului fie din partea
cerere de ofertă. de utilizare a mijloacelor electronice pentru ofertantului fie din partea
Nu pot fi achiziţionate aplicarea procedurilor de atribuire. autorităţii, fie a sistemului
servicii ce includ prestaţii informatic.
intelectuale diferite/multiple/
complexe.