Sunteți pe pagina 1din 14

UNIUNEA EUROPEANA

Twinning project RO/2007-IB/JH/05:


“Fight against money laundering and terrorism
financing”

GUVERNUL POLONIEI GUVERNUL ROMANIEI


Ministerului Finanţelor din Polonia – Oficiul National de Prevenire si
Inspectorul General de Informaţii Combatere a Spalarii Banilor
Financiare
Twinning project RO/2007-IB/JH/05
„Combaterea Spălării Banilor şi a Finanţării Terorismului ”

Atragerea fondurilor europene cu finanţare nerambursabilă a


constituit unul dintre obiectivele strategice pe termen lung şi
mediu ale Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a
Spălării Banilor, un punct prioritar fiind în acest sens şi
implementarea Facilităţii de Tranziţie RO /2007-IB/JH/05
“Combaterea Spălării Banilor şi a Finanţării Terorismului”.
Proiectul „Combaterea spalarii banilor si finantarii
terorismului” 2007/19343.01.14 a fost aprobat in cadrul
Memorandumului de Înţelegere dintre România si Comisia
Europeana pentru punerea in aplicare a Facilităţii de Tranziţie,
semnat la data de 4 septembrie 2007. Partenerul Oficiului în
cadrul acestui proiect este Ministerului Finanţelor din Polonia
– Inspectorul General de Informaţii Financiare (Unitatea de
Informaţii Financiare a Poloniei) iar contractul a fost semnat in
data de 15 decembrie 2009, de către toate partile implicate,
respectiv, FIU Polonia, Ministerul Finantelor Publice – O.P.C.P,
Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor.
Twinning project RO/2007-IB/JH/05
Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor,
în calitate de autoritate de implementare si beneficiar al
proiectului RO 2007/19343.01.14 “Combaterea Spălării
Banilor şi a Finanţării Terorismului”, în valoare de 591.348
Euro (530.000 Euro finanţare UE si 61.348 Euro co-
finanţare), a prevăzut în bugetul instituţiei pentru anul 2010
sumele necesare co-finanţării acestui proiect. De
asemenea, au fost constituite echipe de specialişti, cu
sarcini concrete privind îndeplinirea obiectivelor si
rezultatelor prevăzute in fişa de proiect.
Obiectivul general al aceastui proiect vizează întărirea
capacităţii sistemului instituţional de combatere a spălării
banilor, în conformitate cu standardele internaţionale, prin
îmbunătăţirea capacităţii Oficiului Naţional de Prevenire şi
Combatere a Spălării Banilor, în calitate de autoritate
centrală responsabilă de primirea, procesarea şi analizarea
rapoartelor de spălare a banilor şi finanţare a terorismului şi
de transmitere a informaţiilor către autorităţile competente,
iar durata totală a proiectului este de 12 luni.
Twinning project RO/2007-IB/JH/05
Obiectivele proiectului au vizat necesităţile Oficiului, recomandările
raportului de evaluare al Comitetului MONEYVAL şi recomandările
Comitetului de coordonare a asistenţei financiare al Comisiei
Europene, respectiv:
- elaborarea unei strategii naţionale de prevenire şi combatere a
spălării banilor şi a finanţării terorismului;
- creşterea capacităţii Oficiului de supraveghere a entităţilor
raportoare;
- perfecţionarea pregătirii profesionale a analiştilor Oficiului
privind valorificarea/analiza datelor şi informaţiilor în legătura cu
tranzacţiile suspecte;
- creşterea capacităţii de investigare/cercetare penală a
organismelor de aplicare a legii privind cazurile de spălare a banilor
şi finanţare a terorismului;
- îndrumări privind abordarea pe baza de risc şi instruire
pentru personalul entităţilor raportoare.
Twinning project RO/2007-IB/JH/05
Principalele rezultate atinse în cadrul acestui proiect sunt :
- Cresterea capacitatii sistemului institutional de combatere
a spălării banilor şi finanţării actelor de terorism (CSB/CFT),
- Cresterea capacitatii institutionale a Oficiului National de
Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor,
- Capacitate întărită de investigare / cercetare pentru
agenţiile de aplicare a legii,
- Ghid si instruire pentru entitatile raportoare financiare si
non-financiare aflate sub directa supraveghere a ONPCSB.
Prin aceste rezultate s-a urmarit cresterea capacitatii
profesionale a specialistilor din cadrul autoritatilor de aplicare a
legii, cu atributii in domeniul prevenirii si combaterii spalarii banilor
si finantarii terorismului, precum si a capacitatii profesionale a
entitatilor raportoare.
Twinning project RO/2007-IB/JH/05
 unul dintre cele mai importante obiective a fost elaborarea
Strategiei Naţionale de Prevenire şi Combatere a Spălării
Banilor şi Finanţării Terorismului, ca mecanism de coordonare a
politicilor în materie. Având în vedere demararea implementării
proiectului în luna ianuarie 2010, la nivelul instituţiei a fost
constituit un grup de lucru de experţi, din care au făcut parte
specialişti din cadrul autorităţilor şi instituţiilor cu atribuţii
în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi
finanţării terorismului, care au contribuit în mod nemijlocit la
crearea unui document sintetic, menit să corespundă cerinţelor
actuale şi problemelor identificate la nivelul fiecărei instituţii în
parte.
 pentru elaborarea documentului rezultat al acestui obiectiv al
proiectului de twinning, activitatea a beneficiat de expertiza şi
pregătirea unor experţi străini din cadrul Unităţii de
Informaţii Financiare din Polonia precum şi din cadrul
Unităţii de Informaţii Financiare din Cehia.


Twinning project RO/2007-IB/JH/05
Rezultatul final al acestei acţiuni s-a constituit în proiectul
Strategiei Naţionale de Prevenire si Combatere a Spălării
Banilor şi Finanţării Terorismului, care a fost discutat si
aprobat în şedinţa Consiliului Suprem de Apărare a Ţării din
data de 28.06.2010, conform Hotărârii Consiliului Suprem de
Apărare a Ţării numărul 72 din data de 28 iunie 2010.
Mecanismul naţional de cooperare în domeniul prevenirii şi
combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului are în
vedere totalitatea mijloacelor, reglementărilor, autorităţilor
şi instituţiilor publice naţionale, cu competenţe în domeniu
Documentul cuprinde direcţii şi linii de acţiune pentru a căror
implementare, în termen de 90 de zile de la aprobare, a fost
elaborat un Plan de Acţiune, sub secretariatul tehnic
asigurat de Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a
Spălării Banilor.
Twinning project RO/2007-IB/JH/05
 Planul de acţiune, care cuprinde măsurile necesare
implementării obiectivelor şi direcţiilor de acţiune stabilite în
cadrul strategiei naţionale, cu termene, instituţii responsabile şi
indicatori de evaluare a măsurilor ce vor fi întreprinse, a fost
aprobat printr-un Protocol privind organizarea cooperării pentru
implementarea Strategiei Naţionale de Prevenire şi Combatere
a Spălării Banilor şi Finanţării Terorismului, document semnat
de toate autorităţile componente ale mecanismului naţional de
prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului,
respectiv Ministerul Justiţiei, Ministerul Public - Parchetul de pe
lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Ministerul Administraţiei
şi Internelor – Inspectoratul General al Poliţiei Române,
Serviciul Român de Informaţii, Serviciul de Informaţii Externe,
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Garda Financiară,
Banca Naţională a României, Comisia Naţională a Valorilor
Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor şi Comisia
de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private şi Oficiul
Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor.
Twinning project RO/2007-IB/JH/05
Întarirea capacitatii institutionale a Oficiului National de Prevenire si
Combatere a Spalarii Banilor:
 Au fost organizate cinci seminarii de cate trei zile, pentru analistii
financiari din cadrul Directiei de Supraveghere si Control, în cadrul
cărora FIU România a beneficiat de sprijnul de specialitate al celor 2
experti pe termen scurt (STE) din partea statului membru partener –
Polonia, fiind instruiţi 12 analisti financiari cu atribuţii în activitatea de
supraveghere şi control
§ au fost organizate 4 (patru) internship-uri pentru analistii financiari
din cadrul ONPCSB, pe durata a cate doua saptamani fiecare (la fiecare
dintre internship-uri participand cate 4 analisti financiari), in 4 State
Membre – Polonia, Portugalia, Bulgaria şi Cipru. Specialistii care au
participat la aceste internship-uri vor actiona ca traineri (lectori) la viitoarele
activitati de instruire pentru analistii financiari precum si pentru entitatile
raportoare, seminarii care vor fi organziate dupa inchiderea proiectului de
twinning.
Au fost organizate doua seminarii de cate trei zile, pentru analistii
financiari din cadrul ONPCSB privind analiza strategica utilizand
instrumente IT si metode statistice, activitate la care au participat de
asemenea si 2 experti din 2 State Membre UE (Polonia şi Marea Britanie)
care au contribuit la cresterea capacitatii profesionale a analistilor financiari
din cadrul ONPCSB.
Twinning project RO/2007-IB/JH/05
 Un rezultat la fel de important al acestui proiect atins la
momentul la care loc acest eveniment a fost elaborarea unui
MANUAL DE INDICATORI SI TIPOLOGII care constituie un
document suport pentru persoanele cu atribuţii în analiza
tranzacţiilor suspecte dar şi pentru entităţile raportoare în
procesul de îndeplinire a obligaţiilor care le revin în conformitate
cu prevederile legislaţiei privind combaterea spălării banilor şi a
finanţării terorismului. Manualul aprofundeaza concepte si
tipologii de ultima ora, ridica probleme existente si prezinta
standarde aplicabile la nivel international in lupta impotriva
spalarii banilor si finantarii terorismului
 Prezentarea si diseminarea Manualului catre diferite
categorii de entitati raportoare, a avut loc pe durata a sase
seminarii a cate doua zile, organizate la nivel teritorial
pentru diferite regiuni cum ar fi Constanţa, Galaţi, Braşov,
Ilfov, Giurgiu, Timişoara, Oradea, Arad, Cluj, Covasna,
Sibiu, Târgu-Mureş, Râmnicu Vâlcea, Prahova, Arges, la
care au participat avocaţi, experţi contabili, auditori
financiari, agenţi imobiliari, consultanţi fiscali, cazinouri,
instituţii financiar-nebancare .
Twinning project RO/2007-IB/JH/05
 Organizarea a sase seminarii a cate doua zile, la nivel teritorial,
pentru profesiile juridice independente (notari şi avocaţi din
regiuni cun ar fi Constanţa, Galaţi, Tulcea, Braşov, Ilfov, Giurgiu,
Timişoara, Oradea, Covasna, Prahova, Craiova, Râmnicu Vâlcea,
Buzău ), a fost o altă activitate realizată în cadrul proiectului de
twininng cu sprijinul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din
România şi al Uniunii Naţională a Barourilor din România:
 elaborarea MANUALULUI DE INDICATORI SI TIPOLOGII
precum si instruirea entităţilor raportoare financiare şi non-
financiare au fost activitati realizate in cadrul proiectului pentru
indeplinirea recomandărilor Raportului Moneyval, iar prin acest proiect
în cadrul Facilităţii de Tranziţie, entităţile raportoare au beneficiat de
expertiza partenerului de twinning în domeniul CSB/CFT.
Twinning project RO/2007-IB/JH/05
 Totodată, unul dintre obiective principale ale acestui proiect de
asistenţă tehnică s-a referit la instruirea dedicată
specialiştilor („internship”) din cadrul autorităţilor de
aplicare a legii, respectiv : Parchetul de pe lângă Înalta
Curte de Casaţie şi Justiţie, Inspectoratul General al Poliţiei
Române şi Garda Financiară, astfel de activitati fiind
realizate in state precum Portugalia, Spania, Franţa, Polonia
 § 16 procurori au fost pregătiti şi instruiţi pentru a actiona
ca traineri pentru procurorii din unitatile de parchet, care
lucreaza la cazurile de spalare a banilor.
 § 4 ofiţeri de politie au fost instruiti si pregatiti pentru a
actiona ca traineri pentru politistii din cadrul unitatilor de politie
care lucreaza în cazurile de spălare a banilor.
 § 4 comisari ai Garzii Financiare instruiti si pregatiti pentru
a actiona ca traineri pentru comisarii din unitatile Garzii
Financiare, care lucreaza in cazurile de CSB/infractiunile
financiare.
Twinning project RO/2007-IB/JH/05

 Nu în ultimul trebuie sa menţionez Organizarea acestei


Conferinte Regionale pentru FIU-uri, pe durata a doua zile
având ca tema “Noi tendinte si tehnici de spalare a banilor
si finantare a terorismului” , care reprezinta, totodata si
evenimentul de inchidere al Proiectul de Twinning
„Combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului”
2007/19343.01.14
 Concluzii : Acest proiect de twinning, prin rezultatele sale, a
contribuit la specializarea personalului din cadrul
instituţiilor implicate in lupta împotriva spălării banilor
precum şi la creşterea nivelului de conştientizare a
entităţilor raportoare, în ceea ce priveşte obligaţiile care le
revin în conformitate cu prevederile legsilatiei nationale in
domeniul prevenirii si combaterii spalarii banilor si
finantarii terorismului.
UNIUNEA EUROPEANA
Twinning project RO/2007-IB/JH/05:
“Fight against money laundering and terrorism
financing”

GUVERNUL ITALIEI GUVERNUL ROMANIEI


Ministerului Finanţelor din Polonia – Oficiul National de Prevenire si
Inspectorul General de Informaţii Combatere a Spalarii Banilor
Financiare