Sunteți pe pagina 1din 63

Întâlnire de lucru cu specialişti din

domeniul protecţiei drepturilor copilului şi


adopţiei

Eforie Sud – septembrie 2014

Managementul de caz pentru


copiii cu dizabilități și/sau cerințe
educaționale speciale
Formarea serviciilor de evaluare complexă și a
comisiilor pentru protecția copilului - 2017
Ordinul MMFPSPV-MS-MENCS 1985/1305/5805/2016
privind aprobarea Metodologiei pentru
evaluarea şi intervenția integrată în vederea
încadrării copiilor cu dizabilități în grad de
handicap, a orientării școlare și profesionale a
copiilor cu cerințe educaționale speciale, precum
și în vederea abilitării și reabilitării copiilor cu
dizabilități și/sau cerințe educaționale speciale
Noutăți

* Se adresează copiilor cu dizabillități și/sau cerințe


educaționale speciale
a) copii încadrați în grad de handicap și orientați
școlar/ profesional = copii cu dizabilități și CES
b) copii încadrați în grad de handicap și fără
orientare școlară/ profesională
• copii cu dizabilități și CES pt care părinții nu
solicită orientare școlară și profesională
• copii cu dizabilități fără CES
c) copii fără grad de handicap și orientați școlar/
profesional
• copii cu dizabilități și CES pt care părinții nu solicită
încadrare în grad de handicap
• copii doar cu CES (fără dizabilități)
d) copii fără grad de handicap și fără orientare
școlară/ profesională = copii cu dizabilități și CES pt
care părinții nu solicită încadrare în grad de handicap
și nici orientare școlară și profesională
Nu toți copiii cu dizabilități au CES
Nu toți copiii cu CES au dizabilități

Copii cu
dizabilități

Copii cu
CES
Nu toți copiii cu dizabilități sunt încadrați în
grad de handicap
Numai copiii cu dizabilități pot fi încadrați în
grad de handicap

Copii cu dizabilități
Copii în încadrați
în grad de
handicap
Copii doar cu CES (fără dizabilități) nu pot fi
încadrați în grad de handicap
Numai copiii cu dizabilități (cu sau fără CES) pot fi
încadrați în grad de handicap

Copii cu dizabilități
Copii în
încadrați în
grad de
handicap

Copii cu CES
Numai copiii cu CES pot fi orientați școlar în înv. special și special
integrat
Copiii fără CES și nedeplasabili dpdv medical (cu dizabilități) pot fi
orientați școlar în înv. la domiciliu

Copii cu dizabilități

Copii cu
grad de
handicap

Copii orientați școlar


Copii cu
CES
Copiii fără CES și fără dizabilități nu pot fi
orientați școlar!
SCHEMĂ ERONATĂ

Copii cu dizabilități
Copii cu
grad de
handicap

Copii cu
CES

Copii orientați
școlar
Noutăți - continuare

* Primul act normativ din România care promovează


sintagma „copii cu abilități diferite”

* Este aplicat de toți profesioniștii care interacționează


cu copiii cu dizabilități și/sau CES

* Continuă să promoveze modelul integrat -


biopsihosocial - al dizabilității
* Promovează o abordare holistică și integrată a copilului
cu dizabilități și/sau CES
 prin managementul de caz care asigură coordonarea
intervenției și colaborarea interinstituțională

* Asigură un limbaj comun pt profesioniști prin


integrarea definițiilor din:
 CIF/ CIF-CT
 protecția drepturilor copilului
 sănătate
 educație
* Definiții noi:
 abilitare și reabilitare
 intervenție timpurie
 necesități educaționale suplimentare

* Dezvoltă cadrul conceptual al evaluării funcționării,


dizabilității și CES la copii
 stabilirea scopului evaluării
 clarificarea conceptului de evaluare complexă
! Înainte de a citi managementul de caz se citește
cadrul conceptual din anexa 2
Scopul evaluării

Menținerea, îmbunătățirea sau creșterea calității vieții


copilului cu dizabilități și/sau CES prin
 încadrare în grad de handicap
 orientare școlară și profesională
 planificare a serviciilor de abilitare și reabilitare
Evaluarea complexă

I. Prima etapă = evaluarea multidisciplinară


 Socială
 Medicală
 Psihologică
 Educațională
II. A doua etapă = evaluarea la nivelul echipelor
multidisciplinare în vederea încadrării în grad și/sau
orientării școlare și/sau planificării serviciilor
 SEC și CPC
 SEOSP și COSP
Ordinul comun 1985/1305/5805/2016

Capitole: dispoziții generale


cadrul general
colaborarea interinstituțională și
managementul de caz
responsabilitățile principale ale autorităților
locale și centrale
dispoziții finale

& 19 anexe
Anexe
1. lista actelor normative
2. cadrul conceptual
3. model plan de abilitare-reabilitare
4. model cerere-tip pt evaluare complexă și încadrare în
grad
5. model cerere-tip pt evaluare complexă și orientare
școlară
6. model anexă a anchetei sociale – factorii de mediu
7. model fișă medicală sintetică
8. model fișă de evaluare psihologică
9. model fișă psihopedagogică
10. model fișă de evaluare psihopedagogică
Anexe

11. model certificat de încadrare în grad de handicap


12. model raport de evaluare complexă a copilului cu
dizabilități
13. model raport sintetic de evaluare a copilului cu CES
14. criterii de orientare școlară și profesională
15. model plan de servicii individualizat pt copiii cu CES
16. model contract cu familia
17. model raport de monitorizare
18. responsabilitățile principale ale angajaților SEC
19. model certificat de orientare școlară și profesională
Managementul de caz
= adaptare a prevederilor Ordinului
secretarului de stat al ANPDC 288/2006
pentru aprobarea standardelor minime
obligatorii privind managementul de caz în
domeniul protecției drepturilor copilului

= se aplică managementul de caz din Ordinul


1985/1305/5805/2016, nu din Ordinul 288/2006
Etapele managementul de caz
pentru copiii cu dizabilități și/sau CES

1 Identificarea și evaluarea inițială a cazurilor

2 Evaluarea complexă în care context familial și


comunitar

3 Planificarea beneficiilor, serviciilor și intervențiilor


pt copil, familie și alte persoane importante pt
copil = planul de abilitare-reabilitare
Etapele managementul de caz
pentru copiii cu dizabilități și/sau CES

4 Furnizarea beneficiilor, serviciilor și intervențiilor

5 Monitorizarea și reevaluarea periodică a


progreselor înregistrate de copil, a eficienței
planului și a gradului de satisfacție a beneficiarilor

6 Încheierea planului și/sau închiderea cazului


1. Identificarea și evaluarea
inițială a cazurilor
IDENTIFICAREA ≠ diagnostic
= orice profesionist care suspicionează
dizabilitate și/sau CES la un copil sau interacționează
cu un copil cu dizabilități și/sau CES, care nu
beneficiază de certificat de încadrare sau orientare,
ARE OBLIGAȚIA de a informa familia și de a semnala
cazul la SPAS/ DGASPC de sector

Căi de identificare: HG 691/2015, anexa 2


1. Solicitări directe
2.Referiri scrise
3.Sesizări
4.Ausesizări
HG 691/2015, anexa 2

1. SOLICITAREA DIRECTĂ din partea copilului sau a


părinților/ reprezentantului legal – scrisă & depusă
direct/ prin poștă/ fax/ email sau telefonică
2. REFERIREA SCRISĂ din partea specialiștilor/
instituțiilor/ organizațiilor
3. SESIZAREA – scrisă sau telefonică - din partea altor
persoane
4. AUTOSESIZAREA
Solicitare directă
Referire
Sesizare
Autosesizare

SPAS
numire RCP

Evaluare inițială pt copiii fără certificat(e)


sau
Evaluare socială pt copiii cu certificat(e)
EVALUAREA INIȚIALĂ
≠ diagnostic
= există sau nu suspiciune de dizabilitate și/sau CES +
este sau nu o situație de urgență
- Procedură obligatorie: informarea părinților privind
 drepturile legale conferite de gradul de handicap
 dreptul la educație și prioritatea educației incluzive
 importanța abilitării și reabilitării pt dezvoltarea
copilului
 actele necesare, traseul și procedurile de obținere
a certificatelor
- raport de evaluare inițială
Situații de urgență
HG 49/2011, anexa 1
1. Viața copilului este în pericol.
2. Copilul este grav rănit.
3. Copilul a suferit un abuz sexual.
4. Copilul sub vârsta de 8 ani este lăsat singur în
casă.
5. Copilul solicită de urgență ajutorul.
6. Copilul refuză să meargă acasă.
7. Copilul este grav neglijat.
8. Copilul este implicat în munci intolerabile.

Se anunță telefonic imediat la DGASPC.


Încadrarea, orientarea și planificarea se amână după
rezolvarea situației de urgență.
2. Evaluarea complexă
Evaluarea socială

 realizată de către RCP


 consemnată în ancheta socială + anexa cu factorii
de mediu
 vizează și alte aspecte prevăzute de legislația în
vigoare
 ancheta socială se înmânează părinților
 valabilitatea anchetei sociale nu poate fi mai mică
de 3 luni și nici mai mare de 6 luni
RCP
- asistent social/ persoană cu compentețe în
domeniul asistenței sociale -
 angajat al SPAS
 angajat al unui furnizor privat acreditat de servicii
sociale cu care SPAS are încheiat un parteneriat
 asistent social independent contractat de SPAS – art.
112 alin. (3) lit. q) din Legea nr. 292/2011
 studii: minim absolvent de liceu cu diplomă de
bacalaureat* și experiență de 2 ani în asistența socială
*persoanele cu studii medii lucrează obligatoriu sub
îndrumarea unui asistent social - art. 17 şi 18 alin. (1) din
Legea nr. 466/2004 privind statutul asistentului social
Anexa cu factorii de mediu

1. Produse sau tehnologii asistive/de sprijin


disponibile
2. Mediu fizic accesibil
3. Relații intrafamiliale funcționale
4. Abilități parentale în raport cu dizabilitatea
copilului
5. Rețea de sprijin al familiei
6. Atitudini pozitive față de dizabilitate
7. Servicii disponibile
8. Accesul la servicii
Nr Cod CIF- Factorii de mediu Bariere Facilitatori
CT (se specifică)
1 Produse sau tehnologii asistive/de sprijin
disponibile
a e1151 de uz personal în viața
cotidiană
b e1201 pentru mobilitate și
transport personal în
interior și exterior
c e1251 pentru comunicare

d e1301 pentru educație

e e1351 pentru locul de muncă


Alte aspecte vizate de evaluarea socială

a) riscul de separare (HG 691/2015, anexa 2)


b) riscul de violență asupra copilului (HG 49/2011,
anexa 1)
c) violența asupra copilului (HG 49/2011)
d) încălcarea drepturilor copilului (Legea 272/2004)
Situația de risc Plan de servicii

= Orice situație, măsură sau inacțiune care afectează dezvoltarea


fizică, mentală, spirituală, morală ori socială a copilului, în familie
sau în comunitate, pentru o perioadă determinată de timp
Aspecte de analizat (fișa de identificare a riscurilor):
1.Situația economică a familiei;
2.Situația socială a familiei;
3.Starea de sănătate a membrilor familiei;
4.Nivelul de educație al membrilor familiei;
5.Condițiile de locuit ale familiei;
6.Comportamente la risc identificate în cadrul familiei.
Algoritm intervenție-prevenire
Solicitare directă/Notificare/ Referire
Sesizare/Autosesizare
Specialiștii completează
fișa de observație (FO)

completează FO SPAS 48 de ore


72 de ore LISTA RESURSELOR!
Specialiști Vizită la domiciliu

Completarea fișei de identificare a riscurilor


30 de zile
Copil și părinți PLAN DE SERVICII
anual (5 riscuri)
Monitorizare semestrial (6-10 riscuri)
trimestrial (>10 riscuri)
Evaluarea medicală

 realizată de către medicul de familie și medicii de


specialitate
 consemnată în
i. fișa medicală sintetică
ii. certificat medical tip A5
iii. documente medicale adiționale
documentele sunt valabile în orice județ/ sector
anunțul diagnosticului potențial generator de
dizabilitate
FIȘA MEDICALĂ SINTETICĂ
 eliberată de medicul de familie, în urma bilanțului
anual (= consultația preventivă periodică, parte a
pachetului de servicii de bază din asistența
medicală primară cf HG 161/2016)
 ultima consultație preventivă pt copiii cu
vârsta sub 36 de luni
 consultația preventivă anuală pt copiii cu
vârsta cuprinsă între 4 și 18 ani
FIȘA MEDICALĂ SINTETICĂ
 eliberată gratuit, cf Ordinului comun MS-CNAS
763/377/2016 (anexa 1, cap. B, 1.5, nota 1)
„Activitățile de suport sunt consecință a actului medical acordat pentru
serviciile prevăzute în pachetul de servicii medicale de bază. ”

 model în anexa 7
 mențiune privind copiii nedeplasabili
 se înmânează părinților
 valabilitate un an
CERTIFICAT MEDICAL TIP A5

 eliberat de medicul de specialitate dintr-o unitate


sanitară abilitată/ medicul curant din centrul
hospice
 unitățile abilitate se publică obligatoriu pe
site-ul DSP
 diagnostic
 în caz de diagnostic multiplu, se eliberează
mai multe certificate sau un certificat
semnat de șeful unității sanitare în care
lucrează medicii (spital, policlinică)
CERTIFICAT MEDICAL TIP A5

 model în Ordinul MS 576/2007


 însoțit de documente medicale adiționale
 se înmânează părinților/ prin poștă
 valabilitatea nu poate fi mai mică de 3 luni și nici
mai mare de 4 ani
DOCUMENTELE MEDICALE ADIȚIONALE

 eliberate de medicul de specialitate/ medicul


curant
 criterii medicale, altele decât diagnosticul
 scrisoare medicală, bilet de externare, rezultate
analize și investigații
 se înmânează părinților cu ocazia controlului
periodic (cu sau fără certificat medical tip A5)
Anunțul diagnosticului

Primul diagnostic poate fi generator de dizabilitate

 pus de medicul neonatolog sau ulterior de


medicul pediatru
 este important să fie un diagnostic precoce
 anunțul se face de către medicul care pune
diagnosticul
Anunțul diagnosticului
i. Se anunță ambii părinți
ii. Se face împreună cu psihologul/ profesioniști
specializați
iii. Se oferă consiliere psihologică părinților
iv. Se iau măsuri de prevenire a părăsirii copilului în
unitatea sanitară
v. Se identifică servicii de intervenție timpurie, se
consiliază și se sprijină familia pt accesare
vi. Se orientează părinții la SEC
Evaluarea psihologică
 realizată de către psihologi clinicieni
 obligatoriu la prima încadrare în grad de handicap
+ obligatoriu pt reîncadrările copiilor cu dizabilități
mintale, psihice, asociate, HIV/SIDA și cancer
+ obligatoriu pt (re)orientarea școlară
 evaluarea psihologică a copiilor cu dizabilități fizice,
somatice, senzoriale și boli rare fără tulburări psihice,
la reîncadrare, se face NUMAI la recomandarea
medicului de familie/ medicului de specialitate
+ însoțită de 1-2 ședințe de consiliere psihologică la
(re)încadrare
Evaluarea psihologică
 evaluare și ședințe de consiliere psihologică gratuite pt
copiii din familii cu venituri insuficiente
i. psihologii clinicieni din unitățile sanitare – pt copiii cu
dizabilități fizice, somatice, senzoriale, HIV/SIDA și
boli rare fără tulburări psihice, și/sau CES
ii. psihologii din secțiile de psihiatrie pediatrică,
centrele de sănătate mintală, staționarele de zi și în
contract cu cabinetele medicale de psihiatrie
pediatrică – pt copiii cu dizabilități mintale, psihice și
asociate și/sau CES
iii. psihologii clinicieni din DGASPC/ SEOSP – în lipsa
psihologilor menționați mai sus
Evaluarea psihologică

 părinții pot opta pt psihologi clinicieni privați, care


asigură gratuit serviciile în condițiile CNAS; în caz
contrar, serviciile cu plată sunt suportate de părinți
 consemnată în fișa de evaluare psihologică
 model în anexa 8
 fișa se înmânează părinților
 fișa este valabilă în orice județ/ sector
 valabilitatea fișei nu este mai mare de 3 luni
Evaluarea educațională

 realizată de către cadrul didactic care lucrează cu


copilul (CD) în colaborare cu consilierul școlar și
profesorul itinerant și de sprijin, alți membri ai
echipei multidisciplinare
i. CD din înv. antepreșcolar
ii. CD din înv. preșcolar
iii. învățător/ institutor/ profesor pt înv. primar
iv. diriginte pt înv. gimnazial
v. diriginte pt înv. liceal
Evaluarea educațională

 consemnată în fișa psihopedagogică


pt copiii din unitățile de educație timpurie, fișa se
adaptează la Reperele fundamentale în învățarea
și dezvoltarea timpurie a copilului de la naștere la
7 ani aprobate prin Ordinul MECTS nr. 3.851/2010
 model în anexa 9
 fișa se înmânează părinților
Evaluarea complexă a copiilor
nedeplasabili și a celor din familii cu
venituri insuficiente

COPII NEDEPLASABILI
= cu deficiențe/afectări funcționale care nu le permit
deplasarea cu mijloacele de transport în comun sau
necesită deplasare în condiții speciale, de ex copiii
care beneficiază de îngrijiri, inclusiv paliative, la
domiciliu, în centre hospice sau în servicii rezidențiale
! Copiii în fotoliu rulant NU sunt copii nedeplasabili
COPII DIN FAMILII CU VENITURI INSUFICIENTE
= din familiile beneficiare de venit minim garantat și/sau
de alocație pentru susținerea familiei* sau care fac
dovada că nu realizează venituri pe baza unei
adeverințe de la ANAF
* înlocuite de venitul minim de incluziune (legea
196/2016)
Protocolul de colaborare CJ/ CL
de sector – DSP – ISJ/ ISMB
PROCEDURI pt evaluarea complexă a copiilor
nedeplasabili și a copiilor din familii cu venituri reduse
* Nominalizarea, de către DSP, a unității sanitare
abilitate pt evaluarea medicală și psihologică
* Asigurarea transportului gratuit la unitatea sanitară
abilitată sau, în cazul copiilor nedeplasabili:
în situația în care nu este nevoie de analize și/sau
investigații paraclinice, evaluarea are loc la domiciliu/
serviciu rezidențial + certificatul medical tip A5 se
prelungește
* Aplicarea criteriilor biopsihosociale (de către SEC) și
evaluarea psihoeducațională (de către SEOSP)
în unitatea sanitară abilitată, la domiciliu, în centrul
hospice sau serviciul rezidențial – pt copiii
nedeplasabili
în unitatea sanitară abilitată sau la sediul SEC/ SEOSP –
pt copiii din familii cu venituri insuficiente
* Altele!!!
Dosarul copilului la SEC
Documente depuse de părinți la sediul DGASPC
1. Cererea-tip
2. Copiile actelor de identitate pt copil și părinți
3. Copia documentului privind reprezentantul legal, atunci când e
cazul
4. Ancheta socială, cu anexa factori de mediu
5. Fișa medicală sintetică
6. Certificatul medical tip A5
7. Copiile documentelor medicale adiționale
8. Fișa de evaluare psihologică, atunci când e cazul
9. Fișa psihopedagogică
10. Copia ultimului certificat de încadrare, la reevaluare
11. Copia ultimului certificat de orientare școlare, când e cazul
Dosarul copilului la SEC
Document întocmit de SEC
12. Fișa de activități și participare
Documente întocmite de managerul de caz împreună cu SEC
13. Raportul de evaluare complexă
14. Proiectul planului de abilitare-reabilitare
Documente eliberate de CPC
15. Certificatul de încadrare în grad de handicap
16. Planul de abilitare-reabilitare
Document întocmit de RCP (SPAS) pt copiii din familie
17. Contractul cu familia
Dosarul copilului la SEOSP

Documente depuse de părinți la sediul CJRAE/ CMBRAE


1. Cererea-tip
2. Copiile actelor de identitate pt copil și părinți
3. Copia documentului privind reprezentantul legal, atunci când e
cazul
4. Ancheta socială, cu anexa factori de mediu
5. Fișa medicală sintetică
6. Certificatul medical tip A5
7. Fișa de evaluare psihologică
8. Fișa psihopedagogică
9. Copia foii matricole/ adeverința privind înscrierea la școală
10. Copia ultimului certificat de orientare șc, la reorientare
Dosarul copilului la SEOSP
Documente întocmite de SEOSP
11. Fișa de evaluare psihoeducațională
12. Raportul sintetic de evaluare
Documente întocmite de responsabilul de caz servicii
psihoeducaționale
13. Proiectul planului de servicii individualizat
14. Contractul cu familia (inclus în contractul cu unitatea de
învățământ)
Documente eliberate de COSP
15. Certificatul de orientare școlară și profesională
16. Planul de servicii individualizat
Atribuțiile managerului de caz în etapa de
evaluare complexă
a) urmărește realizarea evaluării complexe și ține legătura cu
toți cei implicați

b) efectuează evaluarea inițială și evaluarea socială (DGASPC de


sector)

c) solicită primăriei de domiciliu numirea unui RCP pt efectuarea


evaluării inițiale și a evaluării sociale (cazurile înregistrate
direct la DGASPC județean)

d) sprijină activitatea RCP(SPAS)

e) însoțește copiii din protecție specială pe parcursul evaluării


complexe
Atribuțiile managerului de caz în etapa de
evaluare complexă
f) efectuează demersurile DGASPC pentru evaluarea complexă a
copiilor nedeplasabili și a celor din familii cu venituri
insuficiente

g) redactează raportul de evaluare complexă, cu sprijinul SEC, în


maxim 48 de ore de la ultima evaluare din cadrul SEC

h) comunică concluziile și recomandările din raportul de


evaluare complexă, în maxim de 3 zile de la întocmire,
părinților și, după caz, copilului, după care consemnează pe
raport acordul sau dezacordul părinților cu privire la
propunerea de grad de handicap și proiectul de plan de
abilitare-reabilitare
Atribuțiile SEC & SEOSP în etapa de
evaluare complexă
SEC SEOSP
a) verifică îndeplinirea condițiilor și a documentelor necesare
pentru încadrarea în grad de handicap/ orientarea școlară și
profesională
b) verifică la DSP atunci când certificatul medical tip A5 e emis
de o unitate abilitată din alt județ/ sector, dacă e necesar
c) verifică în Registrul unic al psihologilor cu drept de liberă
practică atunci când Fișa de evaluare psihologică e semnată de
un psiholog atestat în alt județ/ sector, dacă e necesar
d) solicită documentele lipsă ! Cererea-tip e însoțită de tote
sau suplimentare pentru documentele, altfel nu e
conformitate persoanelor înregistrată
responsabile pt documente
Atribuțiile SEC & SEOSP în etapa de
evaluare complexă
SEC SEOSP
e) realizează evaluarea socială
(DGASPC de sector)
f) realizează evaluarea psihologică (dacă nr psihologi care
efectuează evaluarea gratuit este insuficient)
*poate fi efectuată și de alți psihologi clinicieni din DGASPC
g) programează întâlnirea cu copilul și părinții, dacă aceștia nu s-
au programat (direct sau prin SPAS)
*SPAS face programări în cazul copiilor din familii cu venituri
insuficiente sau aflate în imposibilitatea de a se programa
h) aplică criteriile h) aplică criteriile de orientare
biopsihosociale școlară și profesională
Atribuțiile SEC & SEOSP în etapa de
evaluare complexă
SEC SEOSP
i) orientează părinții la
ISJ/ISMB în situația în care
aceștia doresc să viziteze
unitatea de învățământ
propusă
j) intervievează părinții și copilul
k) ține evidența dosarelor (registru propriu)

! MC înaintează CPC dosarul l) înaintează COSP dosarul


copilului
Măsura de protecție – încadrarea în grad de
handicap

! Încadrarea în grad de handicap se amână până la


decizia măsurii de protecție

Acest fapt nu împiedică evaluarea complexă


Acest fapt vizează prima încadrare în grad de
handicap
Decizia măsurii de protecție în servicii
rezidențiale pt copii sub 3 ani

Condiții cumulative:
a) copilul prezintă cel puțin o deficiență/afectare
funcțională completă* (adeverință de la medicul din
SEC)
b) copilul are nevoie de îngrijiri medico-sociale din
partea unei echipe multidisciplinare

* DAF complete datorate tulburărilor psihice neînsoțite de


alte DAF nu constituie condiție pentru plasamentul în regim
de urgență a copiilor sub 3 ani în servicii rezidențiale.