Sunteți pe pagina 1din 11

Alternative de consolidare a capacității financiare locale – studiu de caz Asociația Grupul

pentru Dezvoltare Locală - G.A.L. Codrii Herței

Conducător științific,
Conf. dr. Florin OPREA

Absolvent,

Irina-Claudia UNGUREANU
IAȘI

2018
Obiectivele cercetării

 Analiza implicării Asociației Grupul pentru Dezvoltare Locală – G.A.L. Codrii Herței
în susținerea capacității financiare și dezvoltarea locală;
 Identificarea alternativelor de consolidare a capacității financiare locale în relație cu un
instrument financiar comunitar, respectiv Programul Național de Dezvoltare Rurală;
 Identificarea de bune practici în funcționarea grupurilor de acțiune locală și formularea
de noi parteneriate;
 Evidențierea importanței acțiunilor de dezvoltare locală conduse de comunitatea în
contribuția dezvoltarii rurale socio-economică din întreg teritoriul Codrii Herței
Noțiunea de capacitate financiară și particularități la
nivelul colectivităților locale

 Capacitatea financiară semnifică implicarea (subiectivă) a decidenţilor publici locali,


reflectând prin evoluţia sa implicarea activă a autorităţilor locale în formarea veniturilor
bugetare şi, implicit, calitatea deciziilor financiare corespondente.
 Capacitatea financiară locală este adesea substituită cu noţiunea de autonomie
financiară locală, urmărindu-se a se caracteriza gradul de libertate a autorităţilor locale
în stabilirea destinaţiilor de finanţat şi posibilităţile reale de implementare a deciziilor
corespondente
Surse alternative de asigurare a capacității
financiare

Transferul Îndatorarea locală


interguvernamental

Parteneriatul public- Atragerea de fonduri


privat nerambursabile
Organizarea Asociației Grupul pentru Dezvoltare
Locală – G.A.L. Codrii Herței

Adunarea Generală a Asociaților


Președinte

Comitet evaluare și selecție proiecte


Comisia de cenzori
Comisia de soluționare a contestațiilor
Cenzor
Președinte

Consiliul Director Membrii


Președinte

Manager
(Responsabil administrativ)

Responsabil cu animarea teritoriului


Responsabil cu verificarea, evaluarea,
Responsabil financiar-contabil
selecția și monitorizarea proiectelor
Misiunea și obiectivele Asociației Grupul pentru
Dezvoltare Locală G.A.L. Codrii Herței

 Misiunea Asociației Grupul pentru Dezvoltare Locală G.A.L. Codrii Herței este de a
arăta comunităţilor rurale din teritoriu că abordarea LEADER le poate oferi
posibilitatea de a lua iniţiativă şi de a participa în mod activ la conceperea Strategiei de
Dezvoltare Locală şi implicit de a beneficia de sprijinul financiar inerent.
Obiectivele GAL Codrii Herței:
 îmbunătăţirea guvernanţei locale şi promovarea potenţialului endogen al teritoriilor;
 consolidarea coerenţei teritoriale şi implementarea de acţiuni integrate, ce pot conduce
la diversificarea şi dezvoltarea economiei rurale, în folosul comunităţilor.
Resursele afectate activității G.A.L. Codrii Herței

Bugetul indicativ
*329.500 euro

3%

17% 2%

1%

77%

Cheltuieli cu personalul
Cheltuieli pentru servicii de consultanță tehnică și financiară, expertiză legată de implementarea SDL și audit
Cheltuieli logistice, administrative și de deplasare pentru funcționarea GAL
Cheltuieli pentru instruirea și dezvoltarea de competențe privind implementarea SDL
Cheltuieli pentru animare
Resursele afectate activității G.A.L. Codrii
Herței

Plan de finanțare * 2.699.304 euro


1,600,000
1,352,813
1,400,000
1,200,000
1,000,000
800,000 632,156
600,000
400,000 322,399
164,360
200,000 37,929
0
Îmbunătățirea Sprijin pentru Îmbunătățirea Îmbunătățirea Servicii de bază și
performanțelor înființarea și infrastructurii sociale infrastructurii reînnoirea satelor în
economice, sociale și dezvoltarea de în teritoriul G.A.L. minorității rome în teritoriul G.A.L.
de mediu: transfer de structuri asociative în Codrii Herței teritoriul G.A.L. Codrii Herței
cunoștințe și acțiuni teritoriul G.A.L. Codrii Herței
de informare în Codrii Herței
teritoriul G.A.L.
Codrii Herței
Sprijin financiar nerambursabil (euro)
Analiza implicării Asociației Grupul pentru
Dezvoltare Locală G.A.L Codrii Herței în susținerea
capacității financiare și dezvoltarea locală

 Prin intermediul GAL Codrii Herței au fost contractate pentru perioada 2007-2013 49
de proiecte de servicii și investiții cu o valoare totală nerambursabilă de 2.142.610
Euro;
 Pentru perioada 2014-2020 GAL Codrii Herței a încheiat 18 de contracte de finanțare în
valoare de 1.155.056,57 euro (reprezentând 42,79 % din totalul Planului de finanțare
din SDL.
Concluzii

 Grupul de Acțiune Locală recunoaște populația locală ca principal capital al zonelor rurale;
 Asigură finanțarea necesară pentru îndeplinirea nevoilor locale;
 Integrarea cu alte programe și strategii;
 Finanțarea cu prioritate a proiectelor care au potențial de a aduce noi soluții nevoilor locale;
 Mobilizarea stackeholders pentru a se preocupa și a prelua controlul dezvoltării teritoriului prin
întocmirea de strategii axate pe problemele identificate în comunitățile lor;
 Cooperarea cu alte teritorii incluse în strategiile de dezvoltare locală facilitează transferul şi
adaptarea inovaţiilor dezvoltate în altă parte;
 Valorifică resursele locale: umane, materiale;
Propuneri

 Cadru legislativ pentru garantarea stabilității construcției grupurilor de


acțiune locala;