Sunteți pe pagina 1din 26

INTRODUCERE

Lucrarea de licenţă este structurată pe două mari capitole:

 CAPITOLUL 1. ASPECTE TEORETICE PRIVIND


RECUNOAȘTEREA, EVALUAREA ȘI AMORTIZAREA
IMOBILIZĂRILOR

 CAPITOLUL 2. STUDIU DE CAZ PRIVIND CONTABILITATEA


IMOBILIZĂRILOR ȘI A AMORTIZĂRII ACESTORA LA S.C.
SYSTEMBAU SPS S.R.L.
CAPITOLUL 1. ASPECTE TEORETICE
PRIVIND RECUNOAȘTEREA,
EVALUAREA ȘI AMORTIZAREA
IMOBILIZĂRILOR
ACTIVELE IMOBILIZATE

Sunt caracterizate ca fiind:

 Active pe termen lung;

 Conţin valori economice de investiţie;

 Lichiditate mai mare de un an;

 Nu se consumă sau înlocuiesc după prima lor utilizare;

 Reprezintă susținerea tehnică, materială și financiară pentru activitatea


întreprinderii.
Contabilitatea imobilizărilor este reflectată prin clasa 2 de
conturi - Conturi de imobilizări, sunt conturi cu funcţii
contabile de activ

Se debitează cu intrările de imobilizări în


patrimoniu, la preţ de înregistrare, prin Se creditează cu ieşirile de
achiziţionare, obţinere din producţie imobilizări din patrimoniu, la
proprie, primire ca aport în natură la
capitalul social sau primire cu titlu gratuit preţ de înregistrare, prin casare,
(donaţie primită). vânzare, predare ca aport la
Au sold final debitor, care reflectă capitalul altei societăţi, sau
valoarea imobilizărilor existente în transmitere cu titlu gratuit
patrimoniu, la preţ de înregistrare (donaţie acordată).
STRUCTURA IMOBILIZĂRILOR

1
• IMOBILIZĂRI NECORPORALE

2
• IMOBILIZĂRI CORPORALE

3
• IMOBILIZĂRI FINANCIARE
GRUPA 20 – IMOBILIZĂRI NECORPORALE
Cheltuieli de
constituire

Cheltuieli de
dezvoltare

Concesiuni,
brevete, licenţe ,
mărci comerciale,
IMOBILIZĂRI drepturi şi active
asimilate
NECORPORALE
Active necorporale
de explorare și
evaluare a
resurselor minerale

Fondul
comercial

Alte imobilizări
necorporale
GRUPA 21 – IMOBILIZĂRI CORPORALE
Terenuri
Terenuri
Amenajări de
terenuri
IMOBILIZĂRI
CORPORALE Construcţii

Instalații tehnice,
mijloace de
Mijloace transport, animale
și plantații
fixe Mobilier, aparatură
birotică, echipamente de
protecție a valorilor umane
și materiale și alte active
corporale
GRUPA 26 – IMOBILIZĂRI FINANCIARE

Titluri de participare
deţinute la filiale din
cadrul grupului

IMOBILIZĂRI Creanţe imobilizate


FINANCIARE

Vărsăminte de efectuat
pentru imobilizări
financiare
OPERAȚII SPECIFICE IMOBILIZĂRILOR

Intrări Ieşiri
• Achiziţii Amortizarea • Casare - dezmembrare
• Aporturi în natură la lunară a • Vânzare
capitalul social imobilizărilor
• Donaţii
• Producţie proprie
• Minusuri la inventar
• Plusuri la inventar
Evaluarea imobilizărilor

Valoarea de intrare sau contabilă


Valoarea de inventar
Valoarea contabilă netă
Valoarea bilanţieră
Valoarea reziduală
Conturile de amortizare a imobilizărilor – GRUPA 28
 Imobilizările necorporale şi corporale îşi recupereză valoarea prin intermediul amortizării, pe o
perioadă de timp numită durată normală de funcţionare .

 Conturile de amortizare a imobilizărilor sunt conturi rectificative de imobilizări, cu funcţii


contabile de pasiv.

Se creditează cu amortizarea
lunară a imobilizărilor aflate în
Se debitează cu patrimoniu.
amortizarea Au sold final creditor care
imobilizărilor ieşite din reflectă amortizarea cumulată a
imobilizărilor existente în
patrimoniu. patrimoniu.
METODE DE AMORTIZARE

1
• Metoda amortizării liniare

2
• Metoda amortizării degresive

3
• Metoda amortizării accelerate
CAPITOLUL 2. STUDIU DE CAZ
PRIVIND CONTABILITATEA
IMOBILIZĂRILOR ȘI A AMORTIZĂRII
ACESTORA LA
S.C. SYSTEMBAU SPS S.R.L.
PREZENTAREA GENERALĂ A SOCIETĂȚII
SYSTEMBAU SPS S.R.L.

 Înfiinţată în anul 2000 cu sediul în Ploieşti;

 Obiectul de activitate este de lucrări de învelitori, de şarpanţe şi


terase la construcţii, iar codul CAEN este 4391;

 Peste 140 de angajaţi;


Realizări ale companiei
CONTABILIZAREA IMOBILIZĂRILOR ȘI A
AMORTIZĂRII
ACESTORA LA S.C. SYSTEMBAU SPS S.R.L

 Anul 2016 a reprezantat pentru companiei un an al investiţiei.

Valoarea imobilizărilor în cadrul companiei în anul 2016

2.684.145,00
3,000,000.00
2.058.758,63
2,500,000.00

2,000,000.00

1,500,000.00
12.600,52
1,000,000.00

500,000.00

0.00
Necorporale Corporale Financiare
Contabilitatea imobilizărilor necoporale şi
amortizarea acestora
 1. Achiziţionarea unui program informatic în anul 2013, TVA 24 %.
% = 404 Furnizori de imobilizări 2.782,63 lei
208 Alte imobilizări necorporale 2.244,06 lei
4426 T.V.A. deductibil 538,57 lei
 2. Programul are o durată de funcţionare de trei ani.
6811 Chelt. de expl. privind amortizările = 2808 Amortizarea altor imob. necorporale
Contabilitatea imobilizărilor coporale şi
amortizarea acestora
 Cele mai importante operaţii economico – financiare privind imobilizările corporale.
 1. Achizţionare de container în anul 2015 în valoare de 5.300 LEI, TVA 24%.
% = 404 Furnizori de imobilizări 6.572 lei
214 Mobilier, aparatură birotică 5.300 lei
4426 T.V.A deductibil 1.272 lei
 2. De asemenea se facturează separat cheltuielile de transport, în valoare de 1.000 LEI, TVA 24%.
% = 404 Furnizori de imobilizări 1.240 lei
624 Cheltuieli cu transportul 1.000 lei
4426 T.V.A deductibil 240 lei
5.300+1.000
 3. Înregistrarea amortizării aferente, ştiind că are o durată de funcţionare de 8 ani. ( )
8 𝑥 12

6811 = 2814 65.63 lei


Cheltuieli de exploatare Amortizarea altor imobilizări corporale
privind amortizarea imobilizărilor
 4. Ulterior containerul este vândut în anul 2016 la un preţ de 2.000 LEI TVA 20%. Şi se încasează creanţă.
a) 461 Debitori diverși = % 2.400 lei
7583 Venituri din vânzarea activelor și alte operații de capital 2.000 lei
4427 T.V.A. colectată 400 lei

b) 5121 Conturi la bănci în lei = 461 Debitori diverși 2.400


 5. Se înregistrează scoaterea din evidenţă. Valoarea amortizării cumulate este de 65,63 x 12 luni = 787,56 lei
% = 214 Mobilier, aparatură birotică 6.300 lei
2814 Amortizarea altor imobilizări corporale 787,56 lei
6583 Cheltuieli privind activele cedate și alte operații de capital 5.512,44 lei
 5. Societatea realizează în regie proprie extinderea unei instalații. Valoarea instalației a fost de 7.500 LEI,
durata de funcționare rămasă este de 6 ani. Sunt realizate următoarele cheltuieli: achiziție materii prime
6.000 LEI, achiziția de materiale auxiliare 1.700 LEI, manopera 3.700 LEI, închiriere echipament 711,56
LEI, consum materii prime 5.718,62 LEI, consum materiale auxiliare 1.054,95 LEI. Amortizarea
7.5000
cumulată este de 1.875 LEI ( x 24).
8 𝑥 12

 Achiziția de materiale pentru investiție :

% = 401 Furnizori 9. 240 lei

301 Materii prime 6.000 lei

3021 Materiale auxiliare 1.700 lei

4426 T.V.A. deductibil 1.540 lei

 Înregistrare cheltuieli cu manopera

641 Cheltuieli cu salariile personalului = 421 Personal – salarii datorate 3.700 lei
 Înregistrarea contribuției CAS (20,8%)

6451 Contribuția unității la asigurările sociale = 4311 Contribuția unității la asigurările sociale 769,60 lei

 Înregistrarea contribuției CASS (5,2% )

6453 Contribuția angajatorului = 4313 Contribuția angajatorului pentru asigurările sociale de 192,40 lei

pentru asigurările sociale de sănătate sănătate

 Înregistrarea contribuției FȘ (0,5%)

6452 Contribuția unității pentru ajutorul de șomaj = 4371 Contribuția unității la fondul de șomaj 18,50 lei

 Înregistrare factură chirie

% = 401 Furnizori

612 Cheltuieli cu chiriile 711,56 lei

4426 T.V.A deductibil 142,31 lei


 Înregistrare consum de materii prime și materiale auxiliare

601 Cheltuieli cu materiile prime = 301 Materii prime 5.718,62 lei

6021 Cheltuieli cu materialele auxiliare = 3021 Materiale auxiliare 1.054,95 lei

 Se înregistrează valoarea recepției (3.700 LEI + 769,60 LEI + 192,40 LEI + 18,50 LEI + 711,56 LEI +
5.718,62 LEI + 1.054,95 = 12.165,63 LEI )

231 Imobilizări corporale în curs de execuție = 722 Venituri din producția de imobilizări corporale 12.165,63 lei

7.500 + 12.165,63 − 1.875


 Se înregistrează amortizarea lunară ( )
6 𝑥 12

6811 = 2813 247,09 lei


Cheltuieli de exploatare Amortizarea instalațiilor
privind amortizarea imobilizărilor
Contabilitatea imobilizărilor financiare

 1. Societatea realizează o garanție în valoarea de 598,17 LEI pentru un depozit deținut de o


companie, în luna decembrie.
2671 Sume datorate de entitățile afiliate = 5121 Conturi la bănci în lei 598,17 lei

 2. Ulterior societatea încasează de la o societatea garanţia, în valoare de 6.524,64.

5121 Conturi la bănci în lei = 2671 Sume datorate de entitățile afiliate 6.524,64 lei
ANALIZA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI
DETERMINAŢI PE BAZA DATELOR DIN BILANŢ LA
S.C. SYSTEMBAU SPS S.R.L.

Ponderea Ponderea
Valoare finală imobilizărilor în imobilizărilor
Valoare Valoare imobilizări total imobilizări în total active
Imobilizări (1 - 2 )
imobilizări amortizare
(%) (%)

0 1 2 3 4 5

Necorporale 127.256,11 114,655,59 12.600,52 0.26% 0.10%

Corporale 6.799.719,63 4.115.574,63 2.684.145,00 56.44% 20.64%

Financiare 2,058,758,63 0.00 2.058.758,63 43.29% 15.83%

Total 8.985.734,37 4.230.230,22 4.755.504,15 100.00% 36.57%


CONCLUZII

 Anul 2016 reprezintă un an al investiției pentru societate

 Evoluția cea mai mare s-a înregistrat în cadrul imobilizărilor


corporale

 Rata imobilizărilor corporale este cea mai ridicată = 20,64 %

 Cea mai mică rata este reprezentată în cadrul imobilizărilor


necorporale = 0,10%