Sunteți pe pagina 1din 13

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN MOLODOVA

FACULTATEA CONTABILITATE
CATEDRA CONTABILITATE ȘI AUDIT

Mihaela BOȚOC

CONTABILITATEA CREANȚELOR
(în baza materialelor SRL „Prietenia-Agro”)

TEZĂ DE LICENŢĂ
Autor:
student gr. 142
învățămînt frecvență zi
Mihaela BOȚOC
Conducător științific
dr., conf.univ.
Ecaterina CECHINA

Chișinău 2017
„Prietenia-Agro” SRL este specializată în servicii pentru agrigultură oferind servicii
cum ar fi:
- cultura vegetală;

- cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi turbeculelor;


- cultivarea fructelor seminţoase şi sîmburoase;
- cultivarea cerialelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor
producătoare de seminţe oleaginoase;

- cultivarea arbuştilor fructiferi, căpşunelor, nuciferilor şi a altor pomi fructiferi;


- cultivarea altor plante din culturi nepermanente;
- creşterea ovinelor şi căprinelor.
Contabilitatea la SRL „Prietenia-Agro” se ține conform:
* Legii Contabilității nr, 113-XVI din 27 aprilie 2007;

* Standardele Naționale de contabilitate;

* Planul general de conturi contabile;


* Altor acte normative cu modificările și completările ulterioare.
Obiectivele lucrării țin să ne ofere informație amplă și
detaliată aferentă creanțelor în conformitate cu legislația în
vigoare, posibilitatea de a analiza și caracteriza contabilitatea
creanțelor prin exemple concrete.

Structura tezei este caracterizat de scopul şi aspectele


problematice propuse spre cercetare şi include: introducere,
trei capitole, concluzii, bibliografie şi anexe.
Creanţele

După conținutul După gradul de afiliere După terminele de achitare


economic
Creanțe ale Creanțe ale Creanțe curente
Creanțe comerciale
părților părților Creanțe pe termin lung
Avansuri acordate
neafiliate afiliate
Creanțe ale bugetului
Creanțe ale personalului
Alte creanțe
Reflectarea înregistrărilor la contul 221 „Creanţe comerciale”

În debitul contului 221 se reflectă: În creditul contului 221 se reflectă:

 Înregistrarea creanţei  Încasarea creanţelor comerciale;


cumpărătorilor şi clienţilor la  Trecerea în cont a avansurilor primite anterior în
valoarea de livrare a produselor şi contul stingerii creanţelor comerciale;
mărfurilor vîndute, precum şi a  Valoarea mărfurilor vîndute, returnate de către
serviciilor prestate, inclusiv TVA şi cumpărători, şi a sumelor de reducere a preţurilor
accize, în condiţiile amînării plăţii; lor;
 Diferenţele favorabile de curs  Stingerea creanţelor pe seama datoriilor faţă de
valutar aferente creanţelor în furnizori şi antreprenori (în cazul efectuării
valută străină la finele perioadei de decontărilor prin compensarea cererilor
gestiune; reciproce);
 Diferenţele de sumă privind  Anularea creanţelor comerciale dubioase pe
creanţele comerciale aferente seama pprovizioanelor privind creanţele
contractelor în valută străină. dubioase;
 Diferenţele de curs valutar nefavorabile aferente
creanţelor în valută străină la finele perioadei de
gestiune.
Reflectarea înregistrărilor la contul 224 „Avansuri acordate curente”

În debitul contului 224 se reflectă: În creditul contului 224 se reflectă:

 Înregistrarea avansurilor achitate  Stingerea avansurilor pe seama


furnizorilor şi antreprenorilor; datoriilor faţă de furnizori şi
antreprenori;
 Diferenţele favorabile de curs
valutar aferente avansurilor  Returnarea avansurilor acordate
acordate în valută străină la neutilizate
finele perioadei de gestiune;
 Diferenţele de curs valutar
 Diferenţele de sumă privind nefavorabile aferente creanţelor în
avansurilor acordate aferente valută străină la finele perioadei de
contractelor în valută străină. gestiune.
Reflectarea înregistrărilor la contul 225 „Creanţe ale bugetului”
În debitul contului 225 se reflectă: În creditul contului 225 se reflectă:

apariţia/majorarea creanţelor stingerea/diminuarea


bugetului în corespondenţă creanţelor bugetului în
cu creditul conturilor: corespondenţă cu debitul
232 „Creanţe preliminate” conturilor:
241 „Casa” 252 „Investiţii financiare
242 „Conturi curente în curente în părţi afiliate”
monedă naţională” 534 „Datorii faţă de
534 „Datorii faţă de buget” buget”
Reflectarea înregistrărilor la contul 226 „Creanţe ale personalului”
În debitul contului 226 se În creditul contului 226 se reflectă:
reflectă:
 Înregistrarea eliberării  Returnarea avansurilor neutilizate de către
avansurilor titularilor de titularul de avans;
 Achitarea creanţelor privind dauna
avans;
materială;
 Înregistrarea privind  Returnarea împrumuturiloe acordate
recuperarea prejudiciilor personalului entităţii;
materiale;
 Înregistrarea
împrumuturilor acordate
personalului.
 Înregistrarea altor creţe
cu personalul.
Inventarierea Creanţelor la SRL „Prietenia-Agro”
Creanţele comerciale
Tuturor debitorilor, cu care decontările nu se efectuează prin sistemul «incaso», SRL „Prietenia-Agro” le
expediază extrase din conturile analitice privind datoriile acestora. Actele de verificare confirmate se prezintă
comisiei de inventariere pentru confirmarea existenţei creanţelor. În decurs de 5 zile din ziua primirii
extraselor debitorii confirmă soldul creanţelor şi/sau comunică obiecţiile lor.

Creanţele personalului
În cadrul decontărilor cu salariaţii proprii se verifică suma salariilor necerute, precum şi
sumele şi motivele apariţiei plăţii în plus efectuată salariaţilor.
Avansurile acordate
La inventarierea avansurilor se verifică rapoartele titularilor privind eliberarea avansurilor,
ţinînd cont de utilizarea lor cu destinaţie specială, precum şi sumele avansurilor eliberate
fiecărui titular, data eliberării şi destinaţia utilizării.
Comisia de inventariere stabileşte prin metoda verificării documentare:
a) veridicitatea decontărilor cu instituţiile financiare, parţile legate care întocmesc de sine
stătător bilanţul contabil şi cu organele ierarhic superioare;
b) corectitudinea şi justeţea sumelor creanţelor, precum şi măsurile luate pentru perceperea
forţată a creanţelor, neîncasate prin intermediul instituţiei financiare.
Din cele studiate la elaborarea lucrării, putem menţiona câteva concluzii
generale:
1. SRL „Prietenia-Agro” planifică individual activitatea sa economico-financiară, încât să asigure
atingerea scopurilor statutare și dezvoltarea sa ulterioară.

2. SRL „Prietenia-Agro” desfășoară activitatea sa economico-financiară din cont propriu și poartă


responsabilitate patrimonială proprie, în conformitate cu legislația și actele normative în vigoare.
Aceasta duce evidența contabilă în conformitate cu SNC. Evidența statistica este întocmită în
conformitate cu legislația în vigoare. Situațiile financiare și Rapoartele statistice se întocmesc și se
prezintă organelor abilitate, în modul și termenii stabiliți. Evidența analitică acreanțelor în
contabilitatea SRL „Prietenia-Agro” se ține pe fiecare debitor.
3. Decontarea creanțelor în contabilitate financiară se efectuează cu raportarea directă la cheltuielile
perioadei de bază în corespundere cu:
- Listele de inventariere a creanțelor și datoriilor
- Ordinul conducătorului entității privind decontarea creanțelor
Reieşind din concluziile făcute, putem face şi câteva propuneri la tema
prezentei lucrări:
1. Inventarierea creanţelor comerciale ar trebui să se se efectuieze regulat la entitate, adică mai des,
pentru a nu comite erori în calcularea rezultatelor financiare, în special. Întrucît majoritatea contabililor
se străduie să micşoreze artificial veniturile perioadei pentru a plăti impozite mici, considerăm că la
acest compartiment ar fi necesar a efectua chiar şi audit la sfîrşitul fiecărui trimestru, pentru a nu
comite greşeli pe care le putem descoperi numai la sfîrşitul anului sau chiar în anul următor, cînd este
mai dificil de a repara greşeala comisă.

2. Pentru îmbunătăţirea metodei de ţinere a contabilităţii creanţelor, considerăm util a majora


numărul angajaţilor, astfel a segmenta responsabilităţile, divizându-le mai multor specialişti.
Aceasta va permite:
gestionarea mai eficientă a decontărilor cu furnizorii şi personalul, prin ţinerea unui control
separat al numerarului şi decontărilor cu furnizorii şi personalul;
evidenţa mai corectă a avansurilor acordate;
reducerea semnificativă a posibilelor fraude comise la entitate, în cazul ieşirii din patrimoniu a
bunurilor.
Vă mulțumesc pentru
atenție.