Sunteți pe pagina 1din 16

UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCUREŞTI

FACULTATEA ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR


INGINERIA ŞI MANAGEMENTUL OBȚINERII MATERIALELOR METALICE

SEGREGAREA COMPUŞILOR FIERULUI ÎN ALIAJELE


DE ALUMINIU SECUNDAR

Conducător ştiinţific:
Ş.l. dr. ing. Mihai BUŢU Absolvent
Adrian MATEESCU
BUCUREŞTI
2013
CUPRINS
1. ALUMINIU ŞI ALIAJE DE ALUMINIU
1.1. Aluminiul primar
1.2. Aliaje de aluminiu de turnătorie
1.3. Aliaje de aluminiu deformabile

2. ELEMENTE DE ALIERE ŞI IMPURITĂŢI ÎN ALIAJELE


DE ALUMINIU
2.1. Sistemul Al-Si
2.2. Sistemul Al-Cu
2.3. Sistemul Al-Mg
2.4. Sisteme cuaternare cu conținut de Fe

3. STUDII ȘI CERCETĂRI PRIVIND SEGREGAREA


COMPUȘILOR CU CONȚINUT DE FIER ÎN ALIAJELE DE
ALUMINIU SECUNDARE
BIBLIOGRAFIE
ANEXA 1
1. ALUMINIU ŞI ALIAJE DE ALUMINIU

Aliajele de aluminiu, după tehnologiile de obţinere a produselor, sunt grupate în două


categorii: aliaje de turnătorie şi aliaje deformabile, domeniul lor fiind determinat de limita de
saturaţie a soluţiei solide la temperatura eutecticului.
Aliajele de turnătorie, spre deosebire de cele destinate pentru prelucrare plastică,
permit adaos mărit de elemente de aliere, care conduce la îmbunătăţirea caracteristicilor
mecanice şi tehnologice. Majoritatea acestor aliaje se tratează termic pentru durificare prin
călire şi îmbătrânire sau se livrează în stare recoaptă, când sunt folosite la confecţionarea
pieselor care lucrează la temperaturi înalte.
Cele mai răspândite aliaje de aluminiu pentru turnătorii sunt pe baza următoarelor
sisteme:
• aliaje Al – Si binare cu 3…12 % Si, cu sau fără adaosuri mici de mangan, magneziu.
Compoziţia cea mai utilizată este siluminul, eutectic destinat turnării sub presiune;
• aliaje Al – Si – Cu cu 2…12 % Si, 0,1…3 % Cu, cu sau fără adaosuri mici de mangan,
magneziu, zinc, crom, titan, cadmiu, beriliu, molibden, bor, nichel;
• aliaje Al – Si – Cu - Mg cu 7…14 % Si, 2…5 % Cu, 0,1…0,8 % Mg, cu sau fără adaosuri
mici de titan, bor, beriliu, molibden, misch-metal, crom, cadmiu, staniu, plumb, stibiu, calciu,
potasiu.

În categoria aliajelor pentru turnare sub presiune sunt incluse siluminurile eutectice,
siluminurile cu cupru şi zinc şi aliajele aluminiului cu magneziul, având ca elemente de aliere
cadmiu, titan, bor, beriliu, fier, litiu, lantanide. Primele sunt destinate turnării pieselor cu pereţi
subţiri şi etanşi de formă complicată, iar ultimele pentru turnarea pieselor cu formă relativă
complicată şi pereţi groşi.
2. ELEMENTE DE ALIERE ŞI IMPURITĂŢI ÎN ALIAJELE DE ALUMINIU
Caracteristicile mecanice ale aluminiului pur sunt relativ mici. Cu cât aluminiul este
mai pur, cu atât structura prezintă cristale mai mari. Componenţii de aliere, respectiv
impurităţile, provoacă micşorarea cristalelor de aluminiu crescând caracteristicile mecanice, în
funcţie de cantitatea şi de felul componentului adăugat.
Sistemul Al-Si
Aliajele Al-Si pentru turnare sunt numite
siluminuri. Aceste denumiri, iniţial s-au referit numai la
aliajele eutectice, pe urmă au fost extinse la aliajele
hipoeutectice şi hipereutectice. Sistemul binar Al-Si este cu
eutectic şi soluţii solide limitrofe.
Impurităţi şi adaosuri de aliere
Fierul şi siliciul, conform diagramei de echilibru
ternar Al-Si-Fe, duc la apariţia fazelor  (Fe2SiAl8) care
precipită direct din lichid, are o reţea tetragonală şi
cristalizează schematic (litere chinezeşti) şi  (FeSiAl3) care
cristalizează în sistemul rombic şi se separă sub formă de
plăcuţe şi tuburi aciculare. Aceşti compuşi influenţează
puternic plasticitatea, mergând până la fragilitate. Diagrama de echilibru Al-Si
Influenţa negativă a fierului poate fi diminuată prin mici
adaosuri de Mn, Cr, Ti, Co etc. Din această cauză, fierul
prezent ca impuritate în aliajele binare Al-Si este limitat la
maximum 1%. leagă fierul într-un compus de forma (FeMn) Si Al , care nu influenţează negativ
Manganul 3 2 15
caracteristicile siluminurilor.
Sistemul Al-Cu
Aliajele Al-Cu pentru turnare conţin până la 12% Cu; cuprul îmbunătăţeşte considerabil
rezistenţa la rupere la tracţiune şi duritatea aliajelor de aluminiu şi astfel permite tratamentul termic
de îmbunătăţire a caracteristicilor mecanice. La un conţinut de peste 2% Cu, se obţine o
prelucrabilitate foarte bună prin aşchiere. În limitele conţinutului de cupru care oferă caracteristici
mecanice optime (3,5%-5,5% Cu) se constată tendinţa maximă de fisurare la cald, care este în legătură
cu intervalul de solidificare ce este cel mai larg.
Siliciul şi fierul adăugate până 1,2% şi
respectiv până la 1,5%, în aliajele binare Al-Cu
măresc rezistenţa la temperaturi înalte. În sistemul
Al-Cu-Fe, se formează compuşi ternari (FeCu)A16,
respectiv FeCu2Al11. La viteze mari de răcire este
prezent în structură FeCu2Al7, iar faza (CuFe)Al6
contribuie la modificarea combinaţiei FeAl3.
Manganul reduce tendinţa acestor aliaje de a
forma fisuri la cald în piesele turnate şi
îmbunătăţeşte rezistenţa lor la temperaturi înalte.
Siliciul micşorează rezistenţa aliajelor de
turnătorie, dar măreşte fluiditatea şi permite
umplerea perfectă a formei. De asemenea, reduce
plasticitatea prin formarea compuşilor Fe2SiAl8,
Diagrama de echilibru Al-Cu
FeSiAl5 sau Cu2FeAl7. Compoziţiile cu 4,5% Cu,
Aliaje1e binare Al-Cu, cu caracteristici 0,8% Si, rest % Al, respectiv 4,5% Cu, 2,5% Si, rest
mecanice superioare, nu au utilizare pe scară % Al au fost mult timp folosite pentru turnarea
largă din cauza fluidităţii prea mici şi a pieselor în forme metalice deoarece au proprietăţi
tendinţei mari de a forma fisuri. mecanice mai bune şi tendinţă redusă de fisurare la
cald.
Sistemul Al-Mg
Magneziul formează cu aluminiul doi compuşi
intermetalici: Al8Mg5 şi Al12Mg17; eutecticul se compune
din Al8Mg5 şi din soluţie solidă. Domeniul larg al soluţiei
solide (faza α) arată influenţa avantajoasă a magneziului
asupra proprietăţilor mecanice, care mai pot fi
îmbunătăţite prin tratament termic, cu condiţia ca în
aliaj să fie prezent şi siliciul (Mg2Si).
Sistemul Al-Mg
Impurităţi şi adaosuri de aliere
În aliajele Al-Mg sunt prezente sau adăugate o serie de elemente: nichel şi zirconiu pentru
creşterea temperaturii de recristalizare, siliciu pentru creşterea fluidităţii, mangan şi crom pentru
îmbunătăţirea rezistenţei la coroziune şi neutralizarea efectului negativ al fierului, cuprul pentru
diminuarea efectului coroziunii intercristaline, iar zincul pentru ameliorarea proprietăţilor mecanice şi
a fluidităţii.
În aliajele Al-Mg, creşterea conţinutului de fier în limitele 0,2...0,8% se manifestă printr-o
îmbunătăţire uşoară a rezistenţei la rupere, în timp ce alungirea nu se modifică, iar în cele cu zinc,
mărirea conţinutului de fier la peste 1% duce la scăderea caracteristicilor mecanice şi a rezistenţei la
şoc.
Siliciul, ca impuritate, influenţează în cea mai mare măsură proprietăţile acestor aliaje, face să
scadă progresiv caracteristicile mecanice, dacă conţinutul său depăşeşte valoarea de 0,5%. Adaosul de
siliciu în aliajele binare Al-Mg permite îmbunătăţirea caracteristicilor mecanice ca urmare a formării
fazei Mg2Si, care în timpul tratamentului termic, datorită precipitării sale disperse, provoacă duri-
ficarea aliajului.
Rezistenţa la coroziune a aliajelor Al-Mg este influenţată de prezenţa cuprului ca impuritate.
Chiar la conţinuturi de ordinul sutimilor de procente, cuprul provoacă o coroziune generalizată, care
este mai puţin periculoasă decât cea localizată. Acest efect este diminuat de prezenţa adaosurilor de
crom, mangan, zirconiu, molibden, beriliu, siliciu, stibiu, zinc, cadmiu şi titan.
Sisteme cuaternare cu conținut de Fe Sistemul Al–Cu–Fe–Mg

Diagrama de fază Al-Cu-Fe-Mg: (a) diagrama politermală și (b) distribuirea domeniilor de fază în
stare solidă, în colțul bogat în aluminiu

Această diagramă de fază este utilă pentru analiza influenței fierului asupra compoziției
și microstructurii aliajelor din seria 2xxx (AA206.0), cu concentrație scăzută de siliciu.
Aluminiul (Al) poate fi în echilibru cu faze precum Al2Cu, Al3Fe, Al8Mg5, Al7FeCu2,
Al2CuMg, și Al6CuMg4. Conform lui Mondolfo, în plus față de aceste faze, compusul ternar
Al6(FeCu) poate fi, de asemenea, în echilibru cu (Al).
Sistemul Al–Cu–Fe–Mn
Această diagramă de fază ajută pentru analiza influenței fierului (ca și
impuritate) asupra compoziției și microstructurii unui aliaj cum ar fi Al-5%Cu, la
concentrații scăzute de de siliciu. De asemenea, este esențial pentru analiza sistemelor
multicomponente cu conținut de Mn.

Diagrama de fază Al-Cu-Fe-Mn: (a) diagrama politermală și (b) distribuirea


domeniilor de fază în stare solidă, în colțul bogat în aluminiu
Sistemul Al–Cu–Fe–Si
Această diagramă oferă posibilitatea de a analiza corect compoziția fazică a aliajelor
Al-Si cu Mg când concentrația de Mg este scăzută. Spre deosebire de multe alte diagrame de fază
cuaternare, sistemul Al-Fe-Cu-Si a fost studiat în detaliu, iar acest lucru ajută la a face unele
evaluări cantitative importante.
Aliajele acestui sistem nu conțin faze formate din patru componente. (Al) poate fi în
echilibru cu faze precum Al2Cu, Al3Fe, Al7FeCu2, Al6(FeCu), Al8Fe2Si, Al5FeSi, și (Si).

Diagrama de fază Al-Cu-Fe-Si: (a) diagrama politermală și (b) distribuirea domeniilor de fază în
stare solidă, în colțul bogat în aluminiu (a), și de asemenea, proiecția suprafeței lichidus (b)
3. STUDII ȘI CERCETĂRI PRIVIND SEGREGAREA COMPUȘILOR CU
CONȚINUT DE FIER ÎN ALIAJELE DE ALUMINIU SECUNDARE

Pentru elaborarea aliajelor secundare din gamele Al-Si şi Al-Si-Cu, la societatea comercială
AS METAL COM se folosesc ca materii prime deşeuri metalice cu baza aluminiu şi elemente de aliere
principale siliciu metalic şi deşeuri de cupru şi magneziu, fapt care impune o atenţie deosebită la
calculul şarjelor pentru încadrarea în limitele impuse de beneficiari. Pentru elaborarea unor aliaje de
calitate, la achiziționarea deșeurilor se ține cont de standardul SR EN 13920 (ANEXA 1) în care sunt
stabilite foarte clar categoriile de deșeuri. De asemenea trebuie ținut cont și de informaţiile din caietele
de sarcini ale beneficiarilor, de condițiile impuse de aceștia. Mai jos sunt prezentate câteva impuneri
(selecții) de compoziție și structurale stipulate în caietul de sarcini de la un beneficiar.

Indicele de decantare : %Fe + 2*(%Mn) + 3*(%Cr) ≤ 1,50


-"Compusi poliedrici" sau "scriere
chinezeasca" , mai putin fragilizante daca nu
sunt in numar prea mare, sunt tolerate pana la
o lungime de 200 µm;

-"Frunze" sau "ace", foarte fragilizante, sunt


tolerate pana la o lungime de 200 µm;

- "Compusi compacti", sunt tolerati pana la un


diametru de 20 µm

În literatura de
specialitate sunt prezentați
principalii compuși care se
formează în aliajele de
aluminiu secundare. Aceștia
sunt Al5FeSi (sub formă
aciculară, stânga) și
Al15(FeMn)3Si2 (sub formă de
blocuri, dreapta), așa cum sunt
prezentați în figura următoare.
Având în vedere faptul că s-au solicitat lingouri de 7 kg., rezultă că durata totală a
turnării, de la primul până la ultimul lingou, la o șarja de 22 tone, este de aproape 5 ore. Asta
înseamnă că aliajul realizat stă în cuptor o perioadă foarte lungă de timp, existând posibilitatea
decantării compușilor cu greutate specifică mai mare (cu conținut de Fe, Mn, Cr, Zn, Cu).
P1 – începutul turnării
Zona 1 Zona 4 Zona 8

În urma analizării materialului au fost observate puține particule sub formă de "Compusi poliedrici“ (22 ÷ 28 m)
Particulele de culoare gri închis sunt plăcuțe de Si nedizolvat sau recristalizat

P2 – mijlocul turnării
Zona 1 Zona 4 Zona 6

În urma analizării materialului au fost observate multe particule sub formă de “Ace”, având dimensiuni mult
mai mari decât cele stipulate în caietul de sarcini “ (148 ÷ 659 m)
Particulele de culoare gri închis sunt plăcuțe de Si nedizolvat sau recristalizat

P3 – sfârșitul turnării
Zona 1 Zona 4 Zona 7

În urma analizării materialului au fost observate multe particule sub formă de "Compusi poliedrici“ sau “Ace”,
având dimensiuni mult mai mari decât cele stipulate în caietul de sarcini (Compusi poliedrici 21 ÷ 45 m) (Ace
239 ÷ 445 m)
Concluzii
Pentru elaborarea aliajelor secundare, la societatea comercială AS METAL
COM se folosesc ca materii prime deşeuri metalice cu baza aluminiu şi elemente de aliere
principale siliciu metalic şi deşeuri de cupru şi magneziu. Folosirea deșeurilor conduce la
acumularea în cuptor unor cantități ridicate de Fe dizolvat. Pentru încadrarea în
compozițiile impuse de caietele de sarcini ale beneficiarilor elaborarea aliajelor trebuie să
fie monitorizată cu mare atenție. Concluziile rezultate în urma cercetărilor sunt:
1. Se pot obţine din deşeuri aliaje secundare cu compoziția chimică cerută de
beneficiar;
2. În prima parte a turnării în microstructuri nu se observă cristale de dimensiuni
mari;
3. În microstructurile optice ale materialelor provenite de la mijlocul și sfârșitul
turnării sunt prezenţi compuşi prismatici de dimensiuni mari şi compuşi aciculari de
dimensiuni foarte mari, peste limitele acceptate de beneficiar. Creşterea dimensională
a acestor compuşi se datorează vitezei reduse de solidificare;
4. Pentru încadrarea în condițiile microstructurale impuse de beneficiar trebuie ca
șarjele elaborate să fie mici, de 7-8 tone;
5. Modificarea vitezei de solidificare, care se poate face prin reducerea temperaturii
lingotierelor, poate conduce la reducerea dimensională a compușilor formați. Acest
lucru se poate face prin mărirea numărului de duze la instalația de stropire cu apă
sau prin reducerea temperaturii apei de răcire;
6. Având în vedere faptul că lingourile sunt retopite, condițiile microstructurale
impuse de beneficiar nu se justifică.
VĂ MULȚUMESC PENTRU
ATENȚIE!

S-ar putea să vă placă și