Sunteți pe pagina 1din 11

UNIVERSITATEA „BABEȘ BOLYAI”

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE ȘI GESTIUNE A


AFACERILOR
SPECIALIZARE CONTABILITATE ȘI INFORMATICĂ DE
GESTIUNE

LUCRARE DE LICENȚĂ

PROBLEMATICA FINANCIAR-CONTABILĂ A
IMOBILIZĂRILOR LA SOCIETĂȚILE COMERCIALE

Coordonator, Absolvent,
Conf.univ.dr. Crina Ioana Filip Verdeș I. Cătălin-Ionuț
Aspecte conceptuale privind activele imobilizate

Definirea, recunoașterea și caracterizarea activelor


Un activ reprezintă o resursă controlată de entitate ca rezultat al unor
evenimente trecute și de la care se așteaptă să genereze beneficii economice
viitoare pentru entitate, și al cărui cost poate fi evaluat în mod credibil.

În contabilitatea românească, ca de altfel în majoritatea ţărilor din Europa


continentală, activele se structurează în ordinea inversă a lichidităţii, după
modelul:
I. Active imobilizate
II. Active circulante
III. Cheltuieli înregistrate în avans
Activele imobilizate

Conceptul de active imobilizate și clasificarea acestora


Activele imobilizate, denumite și imobilizări, sunt activele pe care o întreprindere
intenționează să le folosească pe o perioadă mai lungă. Acestea sunt deținute cu scopul
de a fi utilizate în producția de produse finite sau prestarea unor servicii, pentru a fi
închiriate terților sau pentru a fi folosite în scopuri administrative. (Gheorghe P.
Moraru, 2000 : 28)

Activele imobilizate sunt structurate în:


1. Imobilizări necorporale
2. Imobilizări corporale
3. Imobilizări financiare
Imobilizările necorporale sunt definite de IAS 38 “Active necorporale” ca fiind acele active identificabile
nemonetare, fără suport material , deţinute de entitate pentru utilizarea în procesul de producţie sau furnizare de
bunuri şi servicii, pentru închiriere către terţi sau pentru scopuri administrative. (Standardul Internațional de
Contabilitate 38)

Structură:

Cf. OMFP 1802/2015, in cadrul imobilizărilor necorporale se cuprind:


a) cheltuielile de constituire;
b) cheltuielile de dezvoltare;
c) concesiunile, brevetele, licenţele, mărcile, drepturile şi alte valori similare;
d) Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale
e) Fond comercial
e)Avansuri
Imobilizări corporale (numite și active fixe sau active tangibile) se prezintă sub forma
unor bunuri cu conținut material(corporal).
Conform normei contabile româneşti, imobilizările corporale reprezintă active care:
• sunt deţinute de o entitate pentru a fi utilizate în producţia de bunuri sau prestarea de
servicii, pentru a fi închiriate terţilor sau pentru a fi folosite în scopuri administrative;
• sunt utilizate pe parcursul unei perioade mai mari de un an; (OMFP 1802/2014)

Structură:

a) Terenuri şi construcţii;
b) Instalații tehnice şi maşini;
c) Alte instalaţii, utilaje şi mobilier;
d) Investiții imobiliare;
e) Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale;
f) Active biologice productive;
Imobilizările financiare reprezintă titluri de valoare pe care întreprinderea intenționează să le
dețină pe un anumit termen și din deținerea cărora întreprinderea dorește să obțină venituri de
natură financiară(sub dormă de dobânzi sau dividende) și , în cazul în care sunt reprezentate de
acțiuni exercitarea unui control sa a unei influenșe asupra emitentului. (Cozma Ighian
Diana,2012:21)

Structură:

a. Titluri (acţiuni) deţinuteîn entităţi afiliate; IAS 24


b. Titluri (acţiuni) deţinuteîn entităţi neafiliate;
c. Titluri puse în echivalenţă(interese minoritare in alte entităţi)
d. Alte titluri imobilizate;
e. Creanţe imobilizate (generate de regulă de împrumuturi acordate entităţilor afiliate şi
neafiliate);
Contabilitatea activelor imobilizate

 Contabilitatea imobilizărilor corporale

Contabilitatea activelor corporale se conduce cu ajutorul conturilor din grupa 21 “Imobilizări corporale”

21 Imobilizări corporale
211. Terenuri şi amenajări de terenuri (A)
2111. Terenuri
2112. Amenajări de terenuri
212. Construcții (A)
213. Instalații tehnice şi mijloace de transport
2131. Echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi instalații de lucru) (A)
2132. Aparate şi instalații de măsurare, control şi reglare (A)
2133. Mijloace de transport (A)
214. Mobilier, ap birotică, echip protecție şi alte active corporale (A)
215. Investiții imobiliare (A)
216. Active corporale de explorare şi evaluare a resurselor minerale (A)
217. Active biologice productive (A)
22. Imobilizări corporale în curs de aprovizionare
223. Instalații tehnice şi mijloace transport în curs de aprovizionare (A)
224. Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale în curs de aprovizionare (A)
227. Active biologice productive în curs de aprovizionare (A)
23. Imobilizări în curs
231. Imobilizări corporale în curs de execuție (A)
235. Investiții imobiliare în curs de execuție (A)
 Contabilitatea imobilizărilor necorporale

Activele imobilizate necorporale sunt evidențiate în contabilitate cu ajutorul conturilor din grupa
20“Imobilizări necorporale”

20. Imobilizări necorporale


201. Cheltuieli de constituire (A)
203. Cheltuieli de dezvoltare (A)
205. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare (A)
206. Active necorporale de explorare şi evaluare a resurselor minerale (A)
207. Fond comercial
2071. Fond comercial pozitiv*13) (A)
2075. Fond comercial negativ (P)
208. Alte imobilizări necorporale (A)
 Contabilitatea imobilizărilor financiare

Imobilizările financiare sunt evidențiate în contabilitate cu ajutorul conturilor din grupa 26”Imobilizări financiare” a cărei
stricturi de gradul I este următoarea:

26. Imobilizări financiare


261. Acţiuni deţinute la entităţile afiliate (A)
262. Acţiuni deţinute la entităţi asociate (A)
263. Acţiuni deţinute la entităţi controlate în comun (A)
264. Titluri puse în echivalenţă (A)
265. Alte titluri imobilizate (A)
266. Certificate verzi amânate (A)
267. Creanţe imobilizate
269. Vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare

Imobilizările financiare nu se amortizează, dar pot fi supuse deprecierii, dacă Valoarea de inventar < Valoarea contabilă
Indicatori
Vom prezenta aici câțiva indicatori specifici imobilizărilor

Rata generală a imobilizărilor :


AI
R AI  x100
AT
Rata imobilizărilor necorporale : IN
R IN  x100
AT
Rata imobilizărilor corporale: IC
R IC  x100
AT
IF
Rata imobilizărilor financiare: R IF  x100
AT
Bibliografie

 Adriana Tiron Tudor, support de curs Contabilitate Financiară


 Cozma Ighian Diana, Bazele Contabilității, Volum II, Editura Risoprint, Cluj –Napoca
 Crina Ioana Filip, Suport de curs “Contabilitate Financiară”
 Gheorghe P. Moraru, Contabilitatea Financiară a Întreprinderilor, Volum I, Editura Risoprint
 Monica Achim, suport de curs Analiză Financiară
 *** Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor
contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate,
publicat în Monitorul Oficial nr. 963/30.12.2014, cu modificările și completările ulterioare.