Sunteți pe pagina 1din 52

CUNOSTINTE MINIME DE

SPECIALITATE

Date si relatii folosite in


electrotehnica (partea 2)

1
37. Descarcatoarele cu oxid de zinc protejeaza echipamentele
din retele împotriva:

supratensiunilor

supracurenţilor

solicitarilor mecanice

2
38. Diferenţa de potenţial la bornele a n baterii de
condensatoare montate în serie este egală cu:

suma diferenţelor de
Tensiunea electrica potenţial la bornele fiecărui
reprezinta diferenta de
potential dintre doua condensator
puncte ale unui camp
electric. diferenţa de potenţial la
bornele fiecărui condensator
în parte

U 12  V1  V2 diferenţa de potenţial a unui


condensator împărţită la n
3
39. Două funcţii periodice sinusoidale sunt armonice între ele
dacă:

raportul perioadelor lor este un număr întreg oarecare

au aceeaşi perioadă

raportul perioadelor lor este egal cu 1/2

4
40. Două sisteme de fazori trifazaţi oarecare, care au vârfuri
comune şi origini diferite care se descompun în componente
simetrice:

au aceleşi componete directe

au aceleaşi componente inverse

au aceleaşi componente homopolare

5
41. Durata de viata a lampilor cu incandescenta:

creste odata cu cresterea frecventei

scade odata cu scaderea tensiunii

scade odata cu cresterea tensiunii

6
EFECTUL PELICULAR
 Efectul pelicular este fenomenul care apare la trecerea
undelor electromagnetice prin medii conductoare şi care
se manifestă prin apariţia simultană a absorbţiei şi
dispersiei undelor care trec prin astfel de medii, având ca
urmare creşterea densităţii de curent în straturile
superficiale.
 Efectul pelicular este baza încălzirii inductive

7
42. Efectul pelicular al curentului este utilizat în:

încălzirea materialelor prin inducţie

eliminarea dezechilibrelor din reţeaua electrică

eliminarea distordiunilor undelor de curent

8
43. Efectul pelicular al unui curent care străbate un conductor
masiv se datorează:

unor curenţi simetrici paraziţi induşi în conductor

unor forţe electromotoare induse datorită variaţiei


curentului

capacităţii conductorului faţă de pământ

9
44. Energia electrica reactiva:

este o energie electrică complementară, care serveşte la


magnetizarea bobinajelor

se poate transforma în energie mecanică

se poate transforma în energie luminoasă

10
45. Energia electromagnetică produsă de curentul i care
parcurge un circuit care conţine o inductanţă L este egală cu:

1/2 L i

1/2 Li^2

Li

11
46. Energia electrostatică a unui conductor izolat în spaţiu,
încărcat cu o sarcină q şi aflat la un potenţial V este egală cu:

1/2 q V

1
W  * q *V qV
2

2qV

12
47. Energia transmisă de undele electromagnetice cu
intensitatea câmpului electric E şi intensitatea câmpului
magnetic H se propagă după un vector:

S=E+H

S=HxE

S=ExH

13
48. Enunţul "sarcinile electrice nu pot fi create şi nici
distruse, ci doar mutate" reprezintă:

Legea Legea conservării


conservării energiei electrice
energiei
electrice
Într-un sistem
izolat (ce nu Legea lui Coulomb
schimbă energie
sau substanţă cu
mediul exterior),
sarcina totală se
conservă. Legea lui Laplace

14
49. Enunţul "suma algebrică a forţelor electromotoare dintr-o
buclă a unei reţele electrice este egală cu suma algebrică a
căderilor de tensiune din buclă" reprezintă:

Prima lege a lui Kirchhoff

A doua lege a lui Kirchhoff

Legea Joule -Lenz

15
50. Expresia B x i x l , unde i este intensitatea curentului care
străbate un conductor de lungime l, situat perpendicular pe
câmpul de inducţie magnetică de mărime B, reprezintă:

Un câmp magnetic realizează o


forţă asupra unui conductor o forţă
parcurs de un curent electric cu
intensitatea I, datorită interacţiunii
dintre câmpul existent şi câmpul
creat de curentul electric ce
străbate conductorul, numită forţă
electromagnetică o tensiune

o rezistenţă

F  BxIxl 16
51. Expresia matematica a legii lui Ohm pentru o portiune de
circuit este:

I=U/R

I = UxR

I=U-R

17
52. Extinderea domeniului de masurare la ampermetre se
realizeaza cu:

Extinderea domeniului de masurare în c.c. pâna


la niveluri de ordinul 104 A se poate face cu rezistente aditionale
ajutorul sunturilor. Daca rezistenta
ampermentrului este Ra si Ia este curentul
nominal, atunci valoarea rezistentei suntului,
Rs necesar pentru masurarea unui curent I, este
data de relatia: shunturi

Ra
RS 
n 1
unde
bobine înseriate
I
n
Ia
18
53. Extinderea domeniului de masurare la voltmetre se
realizeaza cu:

Extinderea domeniului de masurare se face


conectând rezistente aditionale în serie cu shunturi
dispozitivul voltmetrul V, cu tensiunea
nominala, U0 si rezistenta interioara, Rv, este
înseriat cu rezistenta aditionala, Ra pentru
extinderea domeniului de masurare pâna la
tensiunea, U. În acest caz, rezistenta aditionala rezistente
se poate calcula cu relatia: aditionale

Ra  Rv ( n  1)
unde condesatoare
n  U /U0 montate în paralel
19
54. Factorul de atenuare al unui circuit format dintr-un rezistor
de rezistenţă R înseriat cu o bobină de inductanţă L, alimentate
de o forţă electromotoare constantă este egal cu:

Pentru un circuit serie L/R, R/L


constanta de timp (factorul de
atenuare) este egală cu raportul
dintre inductanţa totală în
Henry şi rezistenţa totală în L/R
ohmi.

1
L

R 20
55. Fluxul electric total, emis de o sarcină electrică de valoare q
printr-o suprafaţă închisă care o înconjoară, este egal cu:

valoarea numerică 2q

valoarea numerică q

valoarea numerică q/2

21
56. Folosirea conductoarelor jumelate în constructia LEA are
ca scop principal:

reducerea
Efectul Corona este o descărcare electrică autonomă, incompletă ce
pierderilor
se produce la suprafaţa conductorului sub forma unei coroane
luminoase, fiind însoţită de un zgomot caracteristic. Această
Corona
descărcare electrică apare atunci când intensitatea cumuli electric la
suprafaţa conductoarelor depăşeşte valoarea critică de 21.1KV/cm.
reducerea
Influenţa descărcării corona se manifestă prin: creşterea pierderilor
de putere şi energie în reţelele electrice; scurtarea duratei de viaţă a
solicitarilor
conductoarelor, armăturilor, clemelor prin corodarea acestora; mecanice ale
producerea de perturbaţii de înaltă frecvenţă, puternice, care stalpilor
deranjează emisiunile radio, TV etc., precum şi zgomote acustice.
Pentru evitarea apariţiei fenomenelor corona este necesar a:
•mării raza conductorului, măsură care însă conduce la dificultăţi de reducerea
montare şi în exploatarea liniilor; curenţilor de
•folosii conductoarelor jumelate (fasciculate), obţinându-se în felul scurtcircuit
acesta o mărire a suprafeţei aparente a grupului de subconductoare şi
scăzând intensitatea câmpului critic la suprafaţa conductorului; 22
aceasta este metoda cea mai eficace, fiind cea mai răspândită.
57. Formula de calcul a frecventei produsa în sistemul
electroenergetic de un generator cu n [rot/min] si p perechi de
poli este:

f =n p / 60

n* p
f  f = 60 n / p
60

f = 60 p / n

23
58. Formula e = B l v, unde e este forta electromotoare, B este
inductia magnetica, l este lungimea unui conductor, v este
viteza de deplasare a acestuia, reprezinta o forma particulara a:

Legea inducției electromagnetice teoremelor Biot-Savart


formulată în 1831 de Faraday este
una din cele mai importante legi
ale electromagnetismului.
Fenomenul numit inducție
legii inductiei
electromagnetică constă în apariția
(unei) tensiunii electromotoare electromagnetice
induse de un flux magnetic variabil
în timp. Acest fenomen permite
conversia diferitelor forme de
energie în energie electrică. legii circuitului magnetic

24
59. Forţa care se exercită asupra unui conductor rectiliniu,
parcurs de curentul i, aflat în câmpul de inducţie magnetică B
se numeşte:

forţă electromagnetică
(Laplace)

forţă electrodinamică

F  BxIxl
forţă magnetomotoare

25
60. Forţa care se exercită între două conductoare străbătute de
curenţi electrici se numeşte:

forţă electrocinetică

forţă electrodinamică

forţă magnetomotoare

26
61. Forţa electrodinamică exercitată între două conductoare
filiforme, paralele, lungi,aflate la distanţa r, străbătute de câte
un curent:

Doi conductori parcurşi de este direct proporţională cu


curenţi electrici I1 şi I2, distanţa r dintre conductoare
situaţi la distanţa d,
interacţionează între ei prin
intermediul câmpurilor
magnetice create de fiecare. este invers proporţională cu
distanţa r dintre conductoare

nu depinde de distanţa dintre


conductoare
27
62. Forţa electomotoare de inducţie care apare într-un circuit
închis, prin variaţia fluxului magnetic, este:

direct proporţională cu
Tensiunea variaţia în timp a fluxului
electromotoare indusă într- magnetic
un circuit este egală cu
invers proporţională cu
viteza de variaţie a fluxului
variaţia în timp a fluxului
magnetic prin acel circuit.
magnetic

dependentă de modul în care


este produs fluxul magnetic
28
63. Forţa F care se exercită asupra unei sarcini electrice q aflată
într-un câmp electric de intensitate E are expresia:

F=E/q

F=qE

F=q/E

29
64. Frecvenţa unei mărimi periodice este inversul:

Amplitudinii
O frecvenţă de 1 Hz
corespunde unei perioade de
repetare de o secundă. De exemplu,
putem spune că o ciocănitoare care
bate cu ciocul în scoarţa unui copac Perioadei
de 10 ori pe secundă produce un
sunet cu o frecvenţă de 10 Hz.

Fazei
1
f 
T 30
65. Functionarea contoarelor de inductie are la bazã:

Curentul electric ce intra in locuinta


trece printr-o pereche de 'inele' ce
genereaza un camp magnetic. curentii turbionari
Campurile magnetice pot fi create
astfel incat sa produca un curent
Eddy-curent turbionar (fenomen
electric ce apare atunci cand un
conductor este expus unui camp efectul termic al
magnetic schimbator ca urmare a unei curentului electric
miscari relative a campului sursa si
conductorului sau ca urmare a
diverselor modificari in camp de-a
lungul timpului. Acest lucru
determina un flux circulant de forta electrostatica
electroni, sau curent, in corpul
conductorului) in discul de aluminiu
31
determinand rotirea discului la o
viteza proportionala cantitatii de
energie consumate.
66. Functionarea în doua faze a unui transformator trifazat are
ca efect:

supraîncalzirea acestuia

suprasarcina

reducerea puterii tranzitate

32
67. Functionarea în suprasarcinã a unui transformator
reprezintã:

un regim de avarie

un regim temporar admisibil

un regim inadmisibil

33
TRANSFORMATORUL
 Un transformator este un dispozitiv construit din două
sau mai multe bobine, una dintre ele alimentată în curent
alternativ ce induce o tensiune alternativă în cealaltă
bobină. Dacă a doua bobină este conectată la o sarcină,
puterea sursei de tensiune a primei bobine este cuplată
electromagnetic la sarcina celei de a doua
 Bobina transformatorului alimentată în curent alternativ
se numeşte înfăşurare primară. Bobina ne-alimentată a
transformatorului se numeşte înfăşurare secundară

34
68. Functionarea transformatoarelor electrice are la bază:

fenomenul inductiei electromagnetice

efectul termic al curentului electric

curentii turbionari

35
69. Henry este unitatea de măsură pentru:

fluxul magnetic

inductanţă

inducţia magnetică

36
REZONANTA
 Un condensator şi o bobină conectate împreună formează
un circuit oscilator, ce rezonează (oscilează) pe o anumită
frecvenţă. La această frecvenţă, energia este transferată de
la condensator spre bobină şi invers sub formă de tensiune
şi curent alternativ defazate între ele cu 90o
 Rezonanţa are loc atunci când reactanţa capacitivă este
egală cu reactanţa inductivă

37
70. În cazul apariţiei fenomenului de rezonanţă într-un circuit
de curent alternativ, alimentat de la o sursă, aceasta furnizează
circuitului:

numai energie activă

X=0 deci Q=0, ceea ce


duce la S=P energie activă şi reactivă

numai energie reactivă

38
71. În cazul circuitelor de curent alternativ, teoremele lui
Kirchhoff sunt întotdeuna satisfăcute pentru:

valorile instantanee ale tensiunilor şi curenţilor

valorile efective ale tensiunilor şi curenţilor

modulele fazorilor asociaţi tensiunilor şi curenţilor

39
72. În cazul conexiunii în stea la transformator:

tensiunea de linie este egala cu tensiunea de faza

curentul de linie este egal cu 1,73 x curentul de faza

tensiunea de linie este egala cu 1,73 x tensiunea de faza

40
73. În cazul în care rezultanta unui sistem de fazori (de
tensiune sau de curent) este nulă:

sistemul nu are componentă simetrică inversă

sistemul nu are componentă simetrică homopolară

sistemul are componentă simetrică inversă

41
74. În cazul pornirii stea triunghi a motoarelor asincrone,
curentul de pornire la conexiunea stea este:

1/3 din curentul de pornire la conexiunea triunghi

de 3 ori curentul de pornire la conexiunea triunghi

de 2 ori curentul de pornire la conexiunea triunghi

42
75. În cazul producerii unui scurtcircuit într-o instalatie, are loc
urmatorul fenomen:

creste tensiunea de alimentare a instalatiei

creste impedanta echivalenta a instalatiei

creste curentul de alimentare a instalatiei

43
76. În cazul punerii nete la pamânt a fazei S într-o retea de 20
kV cu neutrul izolat:

tensiunea pe fazele R si T ramâne neschimbata , iar


tensiunea fazei defecte S se apropie de 0

tensiunea pe fazele R si T creste la valoarea tensiunii de


linie iar pe faza S se apropie de 0

cresc tensiunile pe fazele R si T, iar pe faza defecta S


ramâne neschimbata
44
77. În cazul scăderii sau întreruperii tensiunii de alimentare,
motoarele asincrone se pot opri, iar la restabilirea tensiunii:

ele autopornesc, indiferent de tipul constructiv al rotorului


în scurtcircuit

pentru a reporni necesită dispozitiv de pornire

numai motoarele asincrone cu rotor în dublă colivie


autopornesc
45
78. În echipamentul electric, uleiul electroizolant are
urmatoarele functii:

izoleaza partile sub tensiune între ele si fatã de masã

stinge arcul electric care apare în întrerupatoare

asigura ungerea mecanismelor de acţionare

46
79. În instalaţiile de joasă tensiune, legarea la pamânt este
justificată:

din motive economice

pentru diminuarea suprasolicitărilor echipamentelor


electrice

pentru securitatea muncii

47
80. În tubul de portelan al unei sigurante de înalta tensiune,
nisipul are rolul:

de a consolida elementele fuzibile

de a mari puterea de rupere a sigurantei

de a mentine temperatura constanta a sigurantei

48
81. Încălzirea înfăşurărilor statorice ale generatoarelor electrice
este determinată în principal de:

temperatura mediului ambiant

tensiunea între faze

pierderile Joule-Lenz

49
82. Inductanţa de serviciu (lineica) a unei linii electrice lungi
este definită prin:

Inductanta uniforma raspandita l, definita prin puterea


reactivă absorbită într-un element de linie infinit mic

Inductanta uniforma raspandita l, definita prin puterea


reactivă produsă de un element de linie infinit mic

pierderile Joule disipate într-un element de linie infinit mic

50
83. Inductanţa proprie a unei bobine prin care trece un curent
de intensitate i este raportul între....... şi acest curent:

fluxul propriu al bobinei


L inducţia magnetică
I

forţa electromotoare

51
84. Intensitatea câmpului electric într-un anumit punct se
măsoară prin:

raportul dintre forţa exercitată


Intensitatea
câmpului electric este
asupra unei sarcini electrice în
numeric egală cu forţa acel punct şi mărimea sarcinii
electrică ce acţionează
asupra unui corp derivata în raport cu spatiul cu
punctiform încărcat cu o semn schimbat a potentialului
sarcină de 1C, plasat în
acel punct al câmpului:
în acel punct

raportul dintre tensiunea


aplicata unui conductor si
rezistenta acestuia
52

S-ar putea să vă placă și