Sunteți pe pagina 1din 26

Material informativ de la întâlnirea

cu directorii adjuncţi/coordonatorii proiectelor,


programelor şi activităţilor educative din unităţile de
învîţământ ale judeţului Iaşi
Tema” SIGURANŢA ELEVILOR ÎN ŞCOALĂ.
Prevenirea fenomenului de violenţă în rândul
tinerilor”
Inspector activitate educativă, prof. Alla Apopei

11 octombrie 2010
Colegiul Naţional
Obiectivele întâlnirii
 Informarea reprezentanţilor şcolilor cu privire la
dimensiunile fenomenului de violenţă în şcoala
românească (conform studiului Unicef);
 cunoaşterea cadrului legislativ referitor la creşterea
gradului de siguranţă a elevilor în unităţile şcolare;
 prezentarea măsurilor ce se impun a fi realizate în
şcoală şi a sugestiilor metodologice cu privire la
reducerii violenţei şi creşterea gradului de siguranţă a
elevilor;
 învăţarea pe baza exemplelor de bună practică;
Agenda întâlnirii
 Anunţarea temei întâlnirii şi prezentarea invitaţilor– 2 min.
 Prezentarea informaţiilor referitoare la subiect de către Insp. Şcolar
General, prof. L. Romanic- 7min.
 Prezentarea materialului legat de securitatea elevilor în şcoală şi
prevenirea violenţei de către insp. activitate educativă, Alla Apopei–
15 minute
 Mesajele partenerilor ISJ, invitaţi la şedinţa de lucru, reprezentanţii
IPJ, IJJ, Asociaţia Judeţeană a Părinţilor– 10 min.
 Informaţii referitoare la Planul operaţional al ISJ privind creşterea
gradului de siguranţă în şcoli– 3 minute
 Cerinţe de realizare a măsurilor care se impun pentru creşterea
gradului de srcuritate a elevilor şi de reducere a violenţei în şcolile
din judeţ– 3 minute
 Dialog cu participanţii la intâlnire – 15 minute
 Durata întâlnirii – 60 minute
VIOLENŢA ŞCOLARĂ
- O REALITATE-
“Şcoala trebuie să fie un spaţiu privilegiat, al
securităţii, liber de conflicte şi de manifestări
ale violenţei societale”
“A lupta contra violenţei şcolare înseamnă a
ameliora calitatea relaţiilor şi a comunicării
între toate persoanele angrenate în actul
educaţional.” ( Dardel Jaouadi)
Date statistice
- Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei şi Insitutul Naţional de Criminologie, în
parteneriat cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi cu sprijnul financiar din
partea Reprezentanţei UNICEF în Romania a derulat în perioada
ianuarie 2004- aprilie 2005 proiectul Violenţa în şcoală, pe un eşantion
reprezentativ de peste 1200 de unităţi de învăţământ.
- Şcolile din România se află pe locul doi în Europa într-un clasament al
nivelului de violenţă, top care cuprinde 37 de ţări, potrivit unui studiu al
Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii.
- Potrivit datelor organizaţiei “Salvaţi Copiii” România, peste 70 la sută din
elevii români se tem de comportamentul agresiv al colegilor de şcoală.
- Un studiu al Institutului Naţional de Criminologie arată faptul că două
treimi dintre minori care au ajuns în instanţă erau elevi la data comiterii
de infracţiuni.
Definiţia operaţională a violenţei
şcolare
Violenţa în şcoală este „orice formă de manifestare a unor comportamente
precum:
 exprimare inadecvată sau jignitoare, cum ar fi: poreclire, tachinare,
ironizare, imitare, ameninţare, hărţuire;
 bruscare, împingere, lovire, rănire;
 comportament care intră sub incidenţa legii (viol, consum/comercializare
de droguri, vandalism – provocarea de stricăciuni cu bună ştiinţă –,
furt);
 ofensă adusă statutului/autorităţii cadrului didactic (limbaj sau conduită
ireverenţioasă faţă de cadrul didactic);
 comportament şcolar neadecvat: întârzierea la ore, părăsirea clasei în
timpul orei, fumatul în şcoală şi orice alt comportament care contravine
flagrant regulamentului şcolar în vigoare (conform studiului Unicef)
Forma, frecvenţa şi gravitatea violenţei în şcoală
variază în funcţie de următorii factori:
 tipulunităţii de învăţământ;
 mediul de rezidenţă rural / urban;

 zona în care este situată şcoala;

 mărimea şcolii (numărul de elevi din


şcoală) 
Factori de microclimat ai violenţei
şcolare:
 Factori de mediu  familial
 Anturajul elevului
 Surse ale violenţei în mediul şcolar
Manifestări ale violenţei în şcoală- tendinţe
la nivel internaţional
 Violenţa fizică  – violenţa simbolică
 Violenţa – expresie a intoleranţei faţă de
diferenţele etnice, religioase, de gen, de statut
social
 Multiplicarea violenţei faţă de profesori
 Creşterea numărului de violenţă extremă în
spaţiul şcolar
 Difuzia mediului proxim şcolii în spaţiul şcolar
VIOLENŢA în şcoala românească-
elemente de context
 Tensiunile sociale 
asociate perioadelor de tranziţie – difuzie 
la nivelul şcolii
 Procesele de schimbare sunt însoţite de
tensiuni
 Democratizarea şcolii - nevoia unor reevaluări
de rol, de statut, de norme şi valori ale
actorilor
 Rolul mass-media în informarea publicului
 Efecte ale mass-media asupra dezvoltării
copiilor
Formele de violenţă din unităţile şcolare
din România- verbală şi fizică
 Elevi – Elevi
 Profesori – Elevi
 Elevi – Profesori
 Elevi – Personal nedidactic
 Personal nedidactic – Elevi
 Persoane străine – Elevi
 Elevi – Persoane străine
 Distrugeri de bunuri materiale
Legislaţia în vigoare referitoare la combaterea
fenomenului de violenţă şcolară
 Legea nr. 35/2007 privind creşterea siguranţei în învăţământ
 Legea nr. 29 /2010, completare a Legii nr. 35/2007
 OMEC 4925/2005 cu privire la Regulamentul de organizare si
funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar
 OMECT nr.1409/2007 cu privire la aprobarea strategiei Ministerului
Educaţiei, Cercetării şi Tineretului cu privire la reducerea fenomenului
de violenţă în unităţile de învăţământ preuniversitar.
 OMECT nr. 4106/11.06.2010 privind modificarea şi completarea
ordinului nr. 4925/2005 al ministrului educaţiei şi cercetării privind
aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de
învăţământ preuniversitar
 Regulamentele de Ordine Interioară existente la nivelul fiecărei unităţi
de învăţământ
Dosarul comisiei de siguranţă din fiecare
unitate şcolară va cuprinde:
 Legislaţia referitoare la siguranţa civică din unităţile şcolare
 Progame comune (I.S.J., Poliţie, Jandarmerie, Poliţie comunitară)
 Programul I.S.J. privind creşterea siguranţei civice în unităţile de învăţământ
 Adrese + notificari M.E.C.T.S
 Acordul cadru de colaborare privind asigurarea climatului de siguranţă
publică în incinta şi în zona adiacentă unităţilor de învăţământal, încheiat
între I.S.J. Iaşi şi IPJ
 Regulamentul de Ordine Interioară al unităţii şcolare şi anexele cu proceduri
minimale referitoare la modul de identificare a pers. care intră în şcoală,
modul de acţiune în cazuri de violenţă etc.
 Componenţa comisiei de siguranţă/decizii ale membrilor comisiei/atribuţii
 Planul operaţional de măsuri şi acţiuni al şcolii
 Raportări lunare
COMISIA DE ASIGURARE A SECURITĂŢII
ELEVILOR ÎN ŞCOALĂ
 Decizia de numire a membrilor
comisiei
 Componenţa comisiei
 Repartizarea sarcinilor
 Regulamentul de organizare  şi
desfăşurare a activităţilor comisiei
Proiecterea activităţilor comisiei
de siguranţă
 Programe de măsuri privind siguranţa civică din unitatea şcolară
(pe cele două componente: admnistrativă şi educativă)
  Anual
 Semestrial
 Programele acţiunilor educative desfăşurate cu:
 Elevii (ore de consiliere, activităţi extraşcolare, prelucrare
de regulamente,etc.)
 Părinţii
 Analize periodice desfăşurate
 Informări prezentate în Consiliul de Administraţie, Consiliul
Elevilor şi Consiliul Părinţilor
Parteneri de realizare a proiectelor în
domeniul securităţii elevilor
 Primaria/Consiliul local
 Instituţia Prefectului
 Inspectoratul de Poliţie
 Inspectoratul de Jandarmerie 
 Asociaţia Judeţeană a Părinţilor
 Consiliul Judeţean al Elevilor
 ONG-uri  
Obiectivele activităţilor din cadrul
comisiei de siguranţă
 Să se identifice, înţeleagă şi explice noţiunile de agresivitate şi
violenţă;
 Să facă o diagnoză a violenţei pentru a stabili cauzele şi formele
deprecierii relaţiilor interumane prin investigaţie aplicată elevilor,
părinţilor, cadrelor didactice;
 Să elaboreze strategii de intervenţie, proiectate pentru situaţii
diferite;
 Să faciliteze participarea atât a cadrelor didactice şi a Consiliului
Elevilor la întocmirea cât şi la respectarea Regulamentului de
Ordine Interioară şi a Contractului de Parteneriat Şcoală – Familie;
 Să conducă la implementarea unei abordări alternative având ca
suport o schimbare în atitudinea tutorilor legali şi elevilor implicaţi;
 Să contribuie la restructurarea pozitivă a relaţiilor interpersonale a
celor implicaţi în actul educaţional.
Recomandări referitoare la formele de
intervenţie individuale
 Identificarea  timpurie a elevilor cu poten-
ţial violent;
 Implicarea activă a elevilor cu potenţial
violent şi valorificarea intereselor,
aptitudinilor şi capacităţii elevilor care au
comis acte de violenţă;
 Evitarea centrării exclusiv pe sancţiune.
Recomandări referitoare la formele de
intervenţie ale şcolii
 Violenţa - temă  pe agenda întâlnirilor formale ale şcolii;
 O cunoaştere mai bună a surselor posibile de violenţă;
 Transformarea regulamentului şcolar din instrument formal în
mijloc real de prevenţie şi intervenţie;
 La nivelul şcolii – existenţa unei structuri cu rol de mediere
(centre de resurse) şi implicarea reală a Comisiei de siguranţă
împotriva violenţei;
 Programe de informare a elevilor privind modalităţile adecvate
de gestionare a unor situaţii concrete de violenţă (auto-control,
negocierea conflictelor, comunicare, mijloace de auto-apărare).
Recomandări referitoare la formele de
intervenţie ale şcolii
 Existenţa unei singure intrări în unitatea şcolară pentru elevi;
 Împrejmuirea întregului perimetru al scolii;
 Asigurarea pazei şi controlului la intrarea în unitatea şcolară;
 Existenţa unei cabine sau mese pentru personalul de pază la intrarea în unitate;
 Respectarea zonei şcolare de a nu funcţiona firme ce comercializează produse
interzise;
 Dotarea cu uniformă şi bastoane a paznicilor;
 Sistem de alarmă la intrarea în unitatea şcolară;
 Existenta la intrare a ecusoanelor (vizitator, părinţi) şi a unui registru de acces în
unitate;
 Existenţa ecusoanelor pentru personalul didactic si nedidactic din unitatea şcolară;
 Amenajarea locului de aşteptare pentru vizitatori;
 Realizarea unor însemne distinctive pentru elevii (ecuson, uniformă);          
 Intrarea în unitatea şcolară a elevilor pe baza legitimaţiilor \ carnetelor de note avizate
anual;
 Realizarea unui Plan de pază ce va fi avizat de Poliţie;
 Avizarea paznicilor de către Poliţie;
 Consemnarea în Registrul unic de control a rezultatelor verificărilor efectuate de
către Poliţie.
Recomandări referitoare la formele de
intervenţie ale şcolii
 Comunicarea periodică cu autoritatile locale privind siguranţa civică a elevilor;
 Conceperea şi rediscutarea anuală a Regulamentul de Ordine Interioară al unităţii de
învăţământ;
 Prelucrarea Regulamentului elevilor, cadrelor didactice, personalului nedidactic şi
părinţilor  pe bază de semnătură;       
 Organizarea cu seriozitate a serviciului pe şcoală  la elevi şi cadre didactice;
 Trasmiterea raportului lunar catre I.S.J Iaşi cu privire la starea discplinei şcolare;
 Comunicarea imediată a actelor de violenţă extremă către I.S.J.Iaşi;
 Realizarea de analize periodice a discplinei cu profesorii, elevii, şi părinţii;
 Existenţa Planului de măsuri pentru îmbunătăţirea siguranţei civice în unitatea de 
învăţământ aprobat  de Consiliul Profesoral şi cu consultarea Consiluilui
Reprenzentativ al Părinţilor;
 Asigurarea permanenţei în scoală la nivelul conducerii (director \ director adjunct \
membrii Consiliului de Admnistraţie );                   
 Existenţa fişelor cu sarcini ce revin profesorilor de serviciu şi  elevilor de serviciu
Completarea fişelor personalului nedidactic si auxiliar cu atributii de control şi
supraveghere;
 Instruirea persoanelor care au închiriat spaţii, permanent sau temporar cu privire la
obligatia de a respecta Regulamentul Intern;
 Evidenţa elevilor cu abateri grave sau repetate de la disciplina şcolar.
Recomandări referitoare la formele de
intervenţie strategice
 Realizarea unei Campanii de conştientizare a elevilor cu privire la
violenţă şi consecinţele acesteia;
 Existenţa unui Sistem de monitorizare la nivel naţional a
fenomenelor de violenţă în şcoală (Observator naţional);
 Stimularea cooperării inter-instituţionale şi implicarea societăţii
civile;
 Dezbateri pe teme privind violenţa şcolară în programele de
formare continuă a cadrelor didactice;
 Realizarea de C.D.Ş.-uri centrate pe prevenţia violenţei;
 Stimularea cercetării naţionale privind violenţa şcolară.
Model de Raport lunar privind siguranţa
elevilor în incinta unităţii şcolare
UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT 
LUNA………………………..
 
MĂSURI INTREPRINSE

 ……………………………………………………………………….
 ……………………………………………………………………….

STAREA DISCPLINEI
 
 ………………………………………………………………………..
 ………………………………………………………………………..
 ………………………………………………………………………..

EVENIMENTE

 …………………………………………………………………………
 …………………………………………………………………………
 …………………………………………………………………………

DIRECTOR                           RESPONSABIL COMISIE DE SIGURANŢĂ


Exemple de bună practică
 "TU ALEGI" - programul de cursuri privind combaterea violentei în şcoli, 2007;
 Proiectul “Tinerii împotriva violenţei” iniţiat de Ministerul Educaţiei, Cercetării,
Tineretului şi Sportului, în colaborare cu Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
Organizaţia „Salvați Copiii” şi Agenţia OSC, 2010;
 Implicarea elevilor în concursurile locale şi naţionale cu privire la combaterea
violenţei şcolare. “Tineri împotriva delincvenţei”- proiecte ISJ în parteneriat cu
10 grupuri şcolare şi colegii tehnice din zona industrială oraşului;
 Proiectul “Noi şi şcoala” care se implementează anul acesta la şcoala Ciurea în
parteneriat cu IPJ Iaşi;
 Participarea cadrelor didactice la cursuri de formare, simpozioane şi alte activităţi
metodice, care au ca temă combaterea violenţei şcolare;
 Lectorate cu părinţii pe tema prevenirii violenţei elevilor;
 Peer meditation- acţivităţi de mediere a conflictelor în care sunt implicaţi elevii
(CSE).
Recomandări bibilografice
 Jigău M.(coord.) - Prevenirea şi combaterea violenţei în şcoală-
Ghid practic pentru directori şi cadre didactice,Buzău:Alpha MD,
2006;
 Jigău M. (coordonator) Violenţa în şcoală, Institutul de Ştiinţe ale
Educaţiei, 2006;
 Demuynck, Christian, Strada în şcoală? Cunoaşterea, prevenirea
managementul activităţilor de prevenire a violenţei în şcoli, raport
prezentat primului ministru Jean Pierre Rafarrin, iunie 2004;
 Sălăvăstru, Dorina, Violenţa în mediul şcolar, în Ferreol Gilles,
Adrian Neculau, Violenţa. Aspecte psihosociale, Iaşi, Editura
Polirom, 2003;
 Şoitu, L. şi Hăvârneanu C. (coord.), Agresivitatea în şcoală, Iaşi,
Institutul European, 2003.
Vă mulţumim
pentru atenţie!
Fiţi proactivi, nu
reactivi în raport cu
violenţa şcolară!