Sunteți pe pagina 1din 28

MINISTERUL EDUCAȚIEI AL REPUBLICII MOLDOVA

CENTRUL REPUBLICAN DE ASISTENȚA PSIHOPEDAGOGICĂ

Incluziunea educațională

Mariana Bulicanu, pedagog,


Centrul Republican de Asistență
Psihopedagogică
Unii copii sunt precum nişte roabe: trebuie să fie
împinşi.
Unii sunt precum bărcuţele: trebuie să fie vîslite.
Unii sunt precum zmeele: dacă le ţii strîns de sfoară,
vor
zbura departe sus.
Unii sunt precum pisicuţele: tare mulţumite cînd sunt
mîngîiate.
Unii sunt ca nişte remorci: folositoare numai cînd sunt
trase.
Unii sunt precum baloanele: tare uşor de vătămat, de
nu le mînuieşti cu grijă.
Unii sunt mereu de nădejde şi gata să te ajute.
Schulman Kolumbus
Dezideratul educaţional - TRANSFORMAREA INSTITUŢIILOR
DE ÎNVĂŢĂMÎNT ÎN ŞCOLI PRIETENOASE COPILULUI, ținînd
cont de următoarele dimensiuni:
Incluziunea
toţi copiii de vîrstă
şcolară frecventează
şcoala şi participă la
procesul de învăţare

Parteneriatul Eficienţa
şcoala conlucrează cu se asigură progresul
copiii, familia, individual al copiilor de la
comunitatea un an la altul

Mediul sigur,
Dimensiunea de protector şi
gen rata sănătos de
frecventării şcolii e
aceeaşi şi pentru fete şi dezvoltare
pentru băieţi; condiţiile de activitate
participarea şi reuşita a şcolii permit
fetelor este la nivel menţinerea şi
echitabil la toate ameliorarea stării de
obiectele sănătate fizică şi
psihică a elevilor
Domenii de activitate ale dirigintelui

Clasa de elevi

Factorii
educaţionali Dirigintele
externi Familia

Colectivul
pedagogic
În cazul în care în clasă sînt înscriși elevi cu
cerințe educaționale speciale, dirigintele

Dirigintele, în urma observărilor realizate, inclusiv în mediul de


trai al elevilor, elaborează rapoarte primare de evaluare a
situației acestora, pe care le prezintă direcției instituției de
învățămînt pentru a fi examinate de către comisia
multidisciplinară intrașcolară (CMI).

Profesorul diriginte își va organiza activitatea astfel încît sa-i


pună în valoare pe toți copiii și să-i integreze în procesul
educațional la clasă, adaptîndu-se la diversitatea de cerinţe
educaţionale, la particularităţile de învăţare şi de dezvoltare
ale fiecăruia. Accentul va fi pus pe cooperare, parteneriat,
învăţare socială şi valorizare a relaţiilor pozitive, umaniste în
educaţie.
Conform Codului Educaţiei
Cerințe educaționale speciale
necesităţi educaţionale ale copilului/elevului/
studentului, care implică o şcolarizare adaptată
particularităţilor individuale sau caracteristice
unei dizabilităţi ori tulburări de învăţare,
precum şi o intervenţie specifică prin acţiuni de
reabilitare sau recuperare corespunzătoare.
Clasificarea CES
Registru CES
UNESCO(1995):

• întârziere/dizabilitate mintală/intelectuală/ dificultăţi severe de


învăţare;
• tulburări emoţionale (afective) şi de comportament;
 tulburări de limbaj; -copii care cresc în medii
defavorizate;
• dificultăţi de învăţare; -copii ce aparţin unor grupări
• dizabilități fizice/neuromotorii; etnice minoritare;
-copii ai străzii;
• dizabilități de văz; -copii bolnavi de SIDA; - copii cu
• deficienţe de auz comportament deviant
Review of the Present Situation in Special
Needs Education, Paris, UNESCO, 1995)
Comisia multidisciplinară
intrașcolară (CMI)

Scop:
- Sprijinirea incluziunii şcolare a copiilor
cu cerinţe educaţionale speciale
- Prevenirea instituționalizării acestora
- Prevenirea abandonului școlar
Membri cu statut permanent Alți membri

• directorul adjunct pentru • logoped


instruire • medic
• psihologul şcolar • asistent social
• cadrul didactic de sprijin
• alți specialiști relevanți
• un învăţător şi un profesor, • reprezentantul SAP, după
deţinători de grade didactice caz
• învăţătorul sau dirigintele
elevului examinat în
comisie

Președinte – directorul adjunct


Identificarea deficiențelor,
dificultăţilor și a Referirea copiilor catre
Evaluarea iniţială
potenţialului copiilor SAP

Identificarea constrîngerilor Formularea, după caz, a


(organizatorice, didactice, bugetare propunerilor de elaborare planului Monitorizarea
etc.) care pot interveni în cazuri educațional individualizat pentru implimentării PEI
concrete de incluziune a copiilor cu elevii cu CES
CES

Acordarea asistenței metodologice Examinarea, determinarea şi înaintarea


cadrelor didactice în stabilirea celor Consiliului profesoral pentru aprobare a
mai adecvate tehnologii de predare- condiţiilor de promovare a elevilor cu CES
evaluare în cadrul procesului în clasa următoare şi de admitere a acestora
educațional incluziv
la examenele de finalizare a studiilor
Evaluarea inițială
Se realizează în cadrul instituției de învățămînt de către
Comisia multidisciplinară intrașcolară (CMI)
Examinarea
Convorbiri materialelor
Examinarea Observarea individuale prezentate de
Examinarea copilul,
dosarului recomandărilor spontană și învățători,
medicale (dacă planificată a părinții, cu profesori, diriginți
personal al colegii de
copilului există) copilului (caietele copilului,
clasă, prietenii, desene, lucrări
profesorii etc.)

Eventuale decizii
Copilul prezintă
Copilul nu prezintă probleme Copilul atestă deficienţe în dezvoltare, probleme de dezvoltare şi
care cu suport educaţional al instituţiei
de dezvoltare pot fi remediate necesită a fi evaluat de
către SAP

Începe de la primul contact cu copilul și continuă până în punctul în care este


definitivat PEI
Procesul de identificare CES

SAP
• Evaluare • Asistenţă, suport
iniţială • Evaluarea complexă • Monitorizare
• Identificare • Identificarea CES • Revizuire/actu-
• Referire alizare programe
• Forma de incluziune
de asistență
• Recomandări asistenţă
CMI CMI
Lista de control pentru identificarea inițială
a problemelor în dezvoltarea copilului
Nr. Aspecte verificate Da Nu Parțial
d/o   

1 Copilul cunoaşte date elementare despre identitatea sa


2 Copilul corespunde normelor de vîrstă în dezvoltarea fizică (greutate, înălțime, motricitate etc.)
3. Mişcările copilului sunt abile şi coordonate
4. Copilul folosește instrumente și suporturi de scris sau efectuează sarcini motrice specifice abilităților practice (decupare,
lipire, modelare, etc.)
5. Copilul posedă abilităţi de autodeservire
6 Copilul se orientează în spaţiul clasei, şcolii
7 Copilul se orientează în timp
8 Copilul stabileşte uşor contact cu alte persoane
9 Copilul respectă regulile şcolare şi sociale
10 Copilul manifestă un comportament echilibrat şi binevoitor
11 Copilul înțelege situaţiile în care se află şi manifestă un comportament potrivit situaţiei
12 Copilul se implică în activităţi extracurriculare
13 Copilul reacţionează la stimulii externi (strigătul pe nume, zgomot, sunete)
14 Copilul înţelege mesajele adresate de la o distanţă mare de interlocutor
15 Copilul ține cartea prea aproape/prea departe în timp ce citește
16 Copilul citeşte și copie de pe tablă, fără a omite litere sau cuvinte
127 Copilul deosebeşte/potriveşte culorile
18 Copilul utilizează limbajul nonverbal de comunicare (gesturi, mimică)
19 Copilul poate expune corect mesaje
20 Copilul înțelege mesajele doar după cîteva repetări ale acestora
21 Copilul manifestă probleme de pronunție
22 Copilul menține atenția în timp ce efectuează o sarcină propusă
23 Copilul necesită timp suplimentar în învăţarea/executarea unei sarcini
24 Copilul omite litere sau cuvinte cînd citește fragmente de text
25 Copilul diferențiază grafemele, de ex: ”b - d”, ”p - q”, ”u -n” și cifrele ca ”9- 6”
26 Copilul diferenţiază fonemele de ex: b-p, d-t, k-h, m-n, j-ş etc.
27 Copilul poate găsi o literă, un cuvînt în textul dat
28 Copilul utilizează semnele punctuației în procesul citirii-scrierii
29 Copilul utilizează corect simbolurile matematice și înțelege relațiile dintre numere și mulțimi
30/ Copilul poate îndeplini instrucțiuni complexe de felul: „Găsește obiectul galben în partea dreaptă a mesei, în colțul de sus”
GRILĂ DE OBSERVARE
Data___________ Elevul ________________
Clasa__________ Instituția__________________________________
Activitatea/lecţia___________________________________________
Condiţiile de spaţiu_________________________________________
Condiţiile de timp___________________________________________
Scopul/Obiectivele evaluării___________________________________
Observator________________________________________________

Etapa / Aspect Activitate / Interpretări/Comentarii Ipoteze de lucru


observat comportamentul
nemijlocit al
copilului
 cadrul didactic de sprijin (dacă este);
 dirigintele clasei;
 profesorii la clasă;

 psihologul;
 logopedul;
 alți specialiști, după caz.

Componența nominală a echipei PEI se aprobă


prin ordinul directorului instituției de învățămînt

15
Planul educaţional individualizat (PEI) este un
instrument de organizare şi realizare coordonată,
coerentă a procesului educaţional pentru copilul cu
cerinţe educaţionale speciale (CES).
Planul
Ce este? educaţional Componente
individualizat de bază?
( PEI)

Cine îl Perioada de Etapele


elaborează? implementare? planificării?

PEI – standard educațional, aprobat de Consiliul Național pentru


Curriculum la 24 noiembrie 2011,
(decizie validată prin Ordinul ME nr. 952 din 06.12.2011) 16
Planificare orientativă
elaborată de către: Instrument de comunicare,
• Specialişti informare care ajută echipa de
• Cadre didactice; specialişti la:
• Părinţi; • Identificarea necesităţilor;
• Planificarea succesului scontat

Plan al Document flexibil


( se schimbă odată cu
adaptărilor modificărilor
( schimbarea ( ajustarea
PEI schimbarea necesităţilor
copilului)
modalităţilor conţinuturilor ( poate fi elaborat pentru un
de instruire- currciulare; an, semestru, lună)
Cum predau? gradului de
dificultate
al sarcinilor
Instrumente de evaluare
- Ce predau?)
(monitorizarea progresului)

17
Funcțiile PEI

identificarea și
prioritizarea
necesităților de reglementarea
învățare și procesului
dezvoltare a educațional stabilirea
copilului pentru copilul cu domeniilor de
CES, asigurându- intervenţie stabilirea conexiunilor
i acces echitabil la individualizată cu între toți
specialiștii/persoanele
educație în copilul, familia, care asistă copilul în monitorizarea,
instituția de specialiștii procesul educației evaluarea și
învățămînt incluzive
reevaluarea
general delegarea procesului de
responsabilităţilor
conform resurselor asistenţă
disponibile (umane, psihopedagogică
materiale și de timp), oferită copilului
inclusiv copilului,
părințiilor
Asigurarea progresului în
Abordare individualizată a
dezvoltarea copilului
necesităților copilului pornește
(emoțional, motor, cognitiv,
de la potențialul actual de
verbal, social), în funcție de
dezvoltare psihică, fizică, socială
potențialul acestuia, identificînd
și nivelul de dezvoltare
strategii, resurse, tehnologii,
abilităților motorii, intelectuale,
servicii, care vor facilita
școlare etc.
progresul.

19
Etapele de elaborare și realizare a PEI
2. EVALUAREA 3. CONSTITUIREA
1. EVALUAREA
COMPLEXĂ, ECHIPEI DE
PRIMARĂ/INIȚIALĂ A
MULTIDISCIPLINARĂ A ELABORARE A PEI ȘI
DEZVOLTĂRII
DEZVOLTĂRII REPARTIZAREA
COPILULUI
COPILULUI SARCINILOR

6. MONITORIZAREA, 5. REALIZAREA PEI


REVIZUIREA ȘI 4. ELABORAREA PEI
ACTUALIZAREA PEI

20
1. Evaluarea primară /inițială a 2. Evaluarea complexă și
dezvoltării copilului multidisciplinară a dezvoltării
copilului

• Stabilirea nivelului de
• Examinarea dosarului dezvoltare a copilului prin
copilului evaluări în domeniile
psihologic, pedagogic,
• Observarea sponatană și logopedic, medical și social
dirijată a copilului
• Identificarea necesităților
• Covorbiri individuale și de speciale de dezvoltare a
grup cu copilul, părinții, copilului
specialiștii care îl asistă
• Stabilirea serviciilor și
• Probe, curriculare programelor de intervenție
• Teste ( de motricitate, și sprijin care răspund
psihometrice etc.) necesităților de dezvoltare
3. Constituirea echipei de
elaborare a PEI și repartizarea 4. Elaborarea PEI
sarcinilor

• Identificarea punctelor forte și a


necesităților elevului
• Programarea serviciilor care
urmează a fi prestate
• Desemnarea echipei PEI • Precizarea unor caracteristici
specifice copilului
• Definirea rolurilor și • Stabilirea modului de parcurgerea a
responsabilităților disciplinilor de studii
• Stabilirea principiilor de • Stabilirea finalităților de învățare, a
strategiilor, tehnologiilor didactice și
lucru de evaluare la disciplinile de studii
• Activități de colaborare • Planificarea evaluărilor
• Precizarea activităților de pregătire a
tranziției
6. Monitorizarea, revizuirea
5. Realizarea PEI și actualizarea PEI

• Distribuirea PEI, informarea


elevului și a părinților
• Identificarea continuă și
• Acțiuni de realizare a PEI înregistrarea progresului
• Evaluarea/monitorizarea în dezvoltarea copilului
continuă a progreselor în • Actualizarea periodică a
dezvoltarea copilului PEI
• Estimarea eficacității • Revizuirea obligatorie a
strategiilor, tehnologiilor, PEI la finele semestrului
intervențiilor în asistența și al anului de studii
copilului
• Înregistrarea
• Modificarea/schimbarea/ modificărilor
concretizarea finalităților,
strategiilor, tehnologiilor
Cine elaborează PEI-ul?
La elaborarea unui PEI participă o echipă interdisciplinară
formată din profesionişti din diverse domenii:
• educaţie( cadre didactice: învățător, diriginte)
• sănătate ( medici)
• psihopedagogie specială( psihologi, logopezi)
• părinţii etc.

În redactarea unui PEI, cel mai mare rol îl are


cadrul didactic la clasă (învățătorul, dirigintele) . Fără
îndoială însă că familia este primul şi cel mai important
factor educaţional în formarea personalităţii copilului şi
cea mai bună sursă pentru învăţător, deaceea cea mai mare
parte a informaţiei despre copil se acumulează din
convorbirile cu părinţii, purtate individual sau în cadrul
şedinţelor de grup.
24
Roluri și responsabilități în procesul PEI
* acumulează și comunică echipei informaţia pe care o cunoaşte cu referinţă
la punctele forte, necesitățile şi interesele elevului;
* îşi asumă rolul de coordonator în procesul de elaborare a adaptărilor
pedagogice, în vederea asigurării că PEI va ajuta elevul să progreseze;
* prezintă recomandări privind adaptările de mediu (ambientale) adecvate
cerințelor educaționale speciale ale elevului și monitorizează realizarea
acestora;
* coordonează activitatea de stabilire a finalităţilor de
învăţare/subcompetențelor care vin să răspundă cerințelor educaționale
speciale ale elevului;
* examinează, împreună cu profesorii la clasă, eficiența
strategiilor/tehnologiilor didactice (activităților de învățare) individualizate
și informează cadrele didactice despre cele care s-au dovedit a fi cele mai
eficiente;
* examinează, împreună cu profesorii la clasă şi alți specialiști care asistă
copilul, la începutul fiecărui semestru, nivelul de atingere a
finalităţilor/competențelor planificate în curriculumul individualizat și pe
domenii de dezvoltare;
* ţine legătură permanentă cu părinţii elevului, cadrele didactice de predare
şi de sprijin.

25
Roluri și responsabilități în procesul PEI

* furnizează informaţii privind rezultatele evaluării competenţelor elevului în


materia respectivă de studiu, pentru a identifica punctele forte şi necesitățile
elevului;
* elaborează curriculumul individualizat la disciplina predată, formulează
finalităţile de învăţare (subcompetențele);
* corelează proiectarea didactică (de lungă și de scurtă durată) cu PEI prin
stabilirea obiectivelor specifice pentru elevul cu CES;
* realizează adaptările curriculare la disciplina de studiu;
* stabileşte strategiile/tehnologiile pedagogice la disciplina de studiu;
* determină şi realizează strategii de evaluare;
* identifică resursele necesare realizării finalităţilor stabilite;
* oferă servicii de consultanţă elevului şi părinţilor/tutorelui în parcurgerea
demersului educaţional la disciplina de studiu;
* creează cadrul relațional adecvat în clasă pentru toți (profesor-elev, elev-
elev etc.)
* colaborează cu toţi specialiştii implicaţi în elaborarea/realizarea/evaluarea
PEI.

26
1. Date generale despre elev;
2. Date privind evaluarea elevului;
3. Punctele forte și necesitățile elevului;
4. Necesitatea serviciilor de sprijin pentru elev și identificarea acestora;
5. Serviciile ce urmează a fi prestate copilului;
6. Caracteristicile specifice ale copilului și intervențiile planificate în
contextul acestora;
7. Tipul de curriculum pentru studierea disciplinelor școlare;
8. Adaptări (de mediu, psihopedagogice, în materie de evaluare);
9. Curriculumul individualizat la fiecare disciplină de studiu;
10. Planificarea evaluărilor;
11. Activități de pregătire a tranziției elevului.
12. Surse de informare în procesul PEI
13. Membrii echipei de elaborare PEI
14. Consultarea PEI cu părinții/alți reprezentanți legali
15. Plan de consultare PEI cu părinții/alți reprezentanți legali
16. Monitorizarea progresului în dezvoltarea copilului

27
Mulţumesc
pentru atenţie!
craprm@gmail.com
Tel: 022-595-277
022-593-770