Sunteți pe pagina 1din 32

STANDARDUL NR.

40
CONTROLUL CALITATII SI
MANAGEMENTUL RELATIILOR CU
CLIENTII UNEI FIRME MEMBRE
CECCAR SI GHID DE APLICARE

Lector;Popa Mariana
FILIALA CONSTANTA
Scopul standardului

 De a oferi recomandari cu privire la responsabilitatile unei firme


membre CECCAR pentru sistemul propriu de control al calitatii
serviciilor contabile prestate de aceasta.
 Prezinta o adaptare a Standardului International de Control al
Calitatii emis de IFAC (ISQC1) si raspunde cerintelor legale
privind calitatea serviciilor furnizate de membrii CECCAR,
precum si obligatiile prin SMO 1 (Declaratia obligatiilor de
membru) emisa de IFAC, potrivit carora Corpul, ca membru
IFAC, trebuie sa stabileasca si sa publice standarde privind
controlul calitatii si indrumari care cer firmelor membre sa
implementeze un sistem de control al calitatii pentru serviciile
prestate de acestea.
400 – Cerinţele sistemului de control
al calităţii

Firma membră CECCAR trebuie să stabilească


un sistem propriu de control al calităţii care să
permită obţinerea unei asigurări rezonabile că
firma şi personalul acesteia respectă
standardele profesionale şi cerinţele legale şi
că rapoartele de misiune întocmite de firmă
sunt adecvate circumstanţelor.
Sistemul de control al calităţii firmei trebuie să includă
politici şi proceduri care să se refere la fiecare din
următoarele:
* Responsabilităţile conducătorilor firmei (liderilor) privind
calitatea la nivelul firmei;
 Cerinţe etice;
 Acceptarea şi continuarea relaţiilor cu clienţii; acceptarea
misiunilor;
 Resursele umane;
 Realizarea misiunii;
 Monitorizarea
Sistemul de control al calităţii trebuie să facă
obiectul unui Manual de control al calităţii elaborat
de firmă şi depinde de mărimea şi caracteristicile
operaţionale ale firmei şi dacă aceasta fac parte
dintr-o reţea.
Politicile şi procedurile de control al calităţii trebuie
documentate şi comunicate personalului firmei,
obiectivele care trebuie atinse cu ajutorul lor şi include
mesajul potrivit căruia fiecare persoană are o
responsabilitate proprie pentru asigurarea calităţii şi
trebuie să se conformeze acestor politici şi proceduri.
401 – Responsabilităţile liderilor din firmă

Firma – membră CECCAR – trebuie să stabilească politici


şi proceduri create pentru promovarea unei culturi interne
bazate pe recunoaşterea ideii conform căreia calitatea este
esenţială pentru realizarea misiunilor (răspunde directorul
executiv al firmei sau consiliul director pentru sistemul de
control al calităţii din cadrul firmei).
Liderii trebuie să aibă în vedere următoarele:
- Considerentele comerciale să nu afecteze calitatea muncii prestate;
- Resursele alocate pentru dezvoltarea, documentarea şi sprijinirea
politicilor şi procedurilor de control al calităţii să fie suficiente;
- La elaborarea politicilor privind evaluarea performanţelor, stimularea
şi promovarea personalului să fie avută în vedere angajarea firmei
pentru calitatea misiunilor.
402 – Cerinţe etice

Firma membră CECCAR trebuie să elaboreze politici şi


proceduri create pentru a oferi o asigurare rezonabilă că
firma şi personalul acesteia respectă cerinţele etice
relevante.
Cerinţele etice referitoare la misiunile EC şi CA – membri
CECCAR – sunt prevăzute în Părţile A şi B ale Codului
etic naţional al profesioniştilor contabili precum şi în
normele de comportament ale standardelor profesionale
emise de CECCAR.
Politicile şi procedurile firmei trebuie să descrie
ameninţările la adresa principiilor fundamentale pentru
fiecare tip de misiune, precum şi măsurile de protecţie
preluate din reglementările generale şi cele speciale ale
Corpului sau stabilite de firmă.
403 – Acceptarea clienţilor şi a misiunilor

Firma –membră CECCAR – trebuie să elaboreze politici


şi proceduri pentru acceptarea şi continuarea relaţiilor
cu clienţii şi a misiunilor specifice, care să poată oferi o
asigurare rezonabilă că va accepta sau va continua doar
relaţiile sau misiunile în care:
- A fost luată în calcul integritatea clientului şi nu are
informaţii în urma cărora să concluzioneze că acesta ar
fi lipsit de integritate;
- Este componentă pentru a efectua misunea şi deţine
capacitatea, timpul şi resursele nicesare în acest scop;
- Poate respecta cerinţele de etică.
La aprecierea integrităţii unui client, firma trebuie să ţină
seama de următoarele elemente:
- Identitatea şi reputaţia profesională ale principalilor
proprietari ai clientului, ale conducerii cheie şi ale
persoanelor însărcinate cu guvernanţa;
- Natura activităţii şi politicile de afaceri ale clientului;
- Informaţii legate de atitudinea conducerii-cheie
referitoare la interpretarea agresivă a reglementărilor sau
standardelor contabile şi mediul de control intern;
- Preocuparea exagerată a clientului pentru menţinerea
onorariilor firmei la un nivel cât mai scăzut;
- Indicii despre o limitare neadecvată a ariei de
aplicabilitate a activităţii;
- Indicii despre implicarea clientului în spălare de bani
sau în alte crime sau activităţi contravenţionale;
- Motivele nereangajării firmei anterioare.
Pentru a contracta o misiune noua cu un client nou sau existent
trebuie luate in considerare urmatoarele aspecte:
- Daca personalul firmei are cunostinte si experienta relevanta;
- Daca sunt disponibili experti in cazul subcontractarii;
- Daca firma poate sa finalizeze misiunea pana la termenul de
raportare stabilit;
- Daca acceptarea misiunii cu un client nou sau existent poate da
nastere unui conflict de interese real sau posibil;
- Daca in cursul misiunii curente sau anterioare au aparut probleme
semnificative care prezinta implicatii pentru continuarea misiunii
sau a relatiei cu clientul.
404 – Resursele umane

Firma-membra CECCAR- trebuie sa elaboreze politici


si proceduri care sa îi ofere o asigurare rezonabilă că
deţine suficient personal cu capacitatea, competenţa si
angajamentul de a respecta principiile etice necesare
pentru desfasurarea misiunii în conformitate cu
standardele profesionale şi cerinţele legale şi care să îi
permită firmei să emită rapoarte adecvate în
circumstanţele date.
Aspecte legate de personal: recrutare, evaluarea
performanţelor, abilităţi, competenţă, dezvoltare
profesională, promovare, compensarea şi estimarea
nevoilor personalului.
Firma trebuie sa desemneze responsabilitatea pentru
fiecare misiune unui partener sau şef de misiune şi să
elaboreze politici şi proceduri prin care:
- Identitatea şi rolul partenerului sau şefului de misiune să
fie comunicate membrilor-cheie din conducerea
clientului;
- Partenerul sau şeful de misiune să deţină capacitatea,
competenţa, autoritatea şi timpul necesar pentru
îndeplinirea rolului sau;
- Responsabilităţile partenerului sau şefului de misiune
să îi fie clar definite şi comunicate acestuia.
Proceduri pentru evaluarea capacităţilor
şi competenţei angajaţilor firmei membră
CECCAR

- Înţelegerea standardelor profesionale şi a


cerinţelor legale;
- Cunoştinţe tehnice adecvate, inclusiv cele cu
privire la tehnologia informaţiilor;
- Cunoştinţe cu privire la domeniile de activitate
relevante în care operează clientul;
- Abilitatea de a aplica raţionamentul profesional;
- Înţelegerea politicilor şi procedurilor de control al
calităţii din cadrul firmei.
405 – Realizarea misiunilor

Firma- membră CECCAR-trebuie să elaboreze


politici şi proceduri care să îi ofere o asigurare
rezonabilă cu privire la faptul că misiunile sunt
efectuate în conformitate cu standardele
profesionale şi cerinţele legale şi că se emit
rapoartele adecvate în circumstanţele date.
Consecvenţa pentru a obţine calitate în modul de
desfăşurare a misiunii se obţine prin manuale scrise,
instrumente de softwer sau alte forme de documentaţie
standardizate care trebuie să abordeze:
 Modul în care se prezintă misiunea echipelor implicate,
pentru a înţelege obiectivele activităţii desfăşurate;
 Proceduri pentru obţinerea conformităţii cu standardele
aplicabile misiunilor;
 Proceduri de supervizare a misiunii, de formare şi
îndrumare a personalului;
 Metode de revizuire a activităţii efectuate, a
raţionamentelor utilizate şi a formei raportului emis;
 Documentarea adecvată a activităţii desfăşurate şi a
perioadei şi amplorii revizuirii;
 Proceduri pentru actualizarea tuturor politicilor şi
procedurilor.
Supervizarea include:

 Urmărirea gradului de realizare a misiunii;


 Evaluarea abilităţilor şi competenţelor fiecărui membru al
echipei misiunii, dacă dispune de suficient timp pentru a-şi
realiza activitatea, dacă înţelege instrucţiunile şi dacă
activitatea se desfăşoară conform planificării;
 Abordarea problemelor care apar în cadrul misiunii,
evaluarea semnificaţiei lor şi eventual revizuirea planului
misiunii;
 Identificarea în cursul misiunii, a aspectelor în care este
necesară consultarea sau evaluarea din partea unor
membri mai experimentaţi.
Revizuirea
(efectuată de către membrii mai experimentaţi asupra muncii efectuate
de către membrii mai puţin experimentaţi)

 Activitatea s-a desfăşurat în conformitate cu standardele


profesionale şi cu cerineţele legale
 Au apărut aspecte semnificative care trebuie avute în
vedere în continuare;
 Au avut loc consultări adecvate şi concluziile rezultate au
fost documentate şi implementate;
 Este necesară revizuirea naturii, perioadei şi amplorii
activităţii;
 Probele obţinute sunt suficiente şi adecvate pentru a
susţine raportul;
 Au fost atinse obiectivele misiunii.
Politicile şi procedurile elaborate de firmă
trebuie să ofere o asigurare rezonabilă cu privire
la faptul că:

 Au loc consultări adecvate pe marginea aspectelor


dificile şi discutabile;
 Sunt disponibile suficiente resurse care să permită
derularea unor consultări adecvate;
 Natura şi aria de aplicabilitate ale acestor consultări
sunt documentate;
 Concluziile generate de astfel de consultări sunt
documentate şi implementate.
Importanţa elaborării politicilor şi
procedurilor

 Pentru a trata şi rezolva diferenţele de opinii din cadrul


echipei misiunii, cu cei consultaţi, între partenerul sau
şeful de misiune şi inspectorul calităţii misiunii;
 Numirea inspectorilor controlului calităţii misiunii
având în vedere:
- Calificările tehnice necesare pentru îndeplinirea unui
astfel de rol,inclusiv experienţa şi autoritatea necesare;
- Măsura în care un inspector al controlului calităţii misiunii
poate fi consultat cu privire la misiune fără a compromite
obiectivitatea inspectorului.
 Documentarea revizuirii controlului calităţii misiunii
trebuie să prevadă documentaţia cu privire la:
- Procedurile prevăzute de politicile firmei referitoare la
revizuirea controlului calităţii;
- Revizuirea controlului calităţii misiunii s-a încheiat
înainte de emiterea raportului;
- Inspectorul nu are cunoştinţă de aspecte nerezolvate
care l-ar face să creadă că raţionamentele semnificative
şi concluziile echipei misiunii nu au fost adecvate.
 echipele misiunilor să finalizeze alcătuirea dosarelor
de misiune finale în timp util, după finalizarea
rapoartelor de misiune
 Menţinerea confidenţialităţii,păstrării în siguranţă
pentru o perioadă de timp care să satisfacă necesităţile
firmei, accesibilităţii integrităţii şi reconstituirii
documentaţiei misiunii.
406 - Monitorizarea

Firma – membră CECCAR – trebuie să


elaboreze politici şi proceduri care să îi ofere o
asigurare rezonabilă cu privire la faptul că
politicile şi procedurile legate de sistemul de
control al calităţii sunt relevante, adecvate,
funcţionează eficient şi sunt respectate în
practică. Aceste proceduri trebuie să includă o
evaluare permanentă a sistemului de
control al calităţii, inclusiv o inspecţie periodică a
unei părţi din misiunile încheiate.
Scopul monitorizării oferă o evaluare:
(atribuită unor persoane cu experienţă suficientă
şi adecvată şi cu autoritatea necesară)

 A aderării la standardele profesionale şi la cerinţele


legale;
 A faptului dacă sistemul de control al calităţii a fost
elaborat adecvat şi implementat eficient;
 A faptului dacă politicile şi procedurile de control al
calităţii au fost aplicate adecvat, astfel încât rapoartele
emise de firmă să fie corespunzătoare condiţiilor date.
Analiza şi evaluarea continue ale sistemului de
control al calităţii includ obiectivele:

 Analiza noilor dezvoltări ale standardelor profesionale


şi ale cerinţelor legale şi a modului cum sunt reflectate
în politicile şi procedurile firmei, a dezvoltării
profesionale continue, deciziilor legale de acceptarea
sau continuarea relaţiei cu un client;
 Determinarea măsurilor corective şi a îmbunătăţirii
sistemului;
 Comunicarea către personalul adecvat a problememlor
identificate în sistem;
 Urmărirea efectuării cu promtitudine a modificărilor
necesare în sistem.
Inspecţia unei părţi a misiunilro finalizate se
efectuează periodic;misiunile slectate pentru inspecţie
includ cel puţin o misiune pentru fiecare partener sau şef
de misiune la un ciclu de inspecţie care nu poate depăşi
trei ani.

Persoanele care inspectează misiunea trebuie să nu fie


implicate în realizarea misiunii sau în revizuirea
controlului calităţii misiunii.
Evaluarea deficienţelor - recomandări

 Luarea de măsuri de remediere în legătură cu o


misiune individuală sau cu un membru al echipei;
 Comunicarea constatărilor celor responsabili cu
formarea şi pregătirea profesională;
 Modificări ale politicilor şi procedurilor de control al
calităţii;
 Măsuri disciplinare împotriva celor care nu respectă
politicile şi procedurile firmei
Cel puţin o dată pe an firma trebuie să comunice
partenerilor sau altor persoane adecvate din firmă
rezultatele monitorizării sistemului de control al calităţii,
informaţiile transmise trebuind să includă: o descriere a
procedurilor de monitorizare utilizate, concluziile
rezultate,o descriere a deficienţelor sistematice,
repetitive sau semnificative şi a măsurilor adoptate
pentru rezolvarea sau corectarea acestora.
Firma trebuie să elaboreze politici şi proceduri
care să îi ofere o asigurare rezonabilă că
abordează în mod adecvat plângerile şi
sesizările cu privire la faptul că activitatea
firmei nu este conformă standardelor
profesionale şi cerinţelor legale şi la
nerespectarea sistemului stabilit de control al
calităţii.