Sunteți pe pagina 1din 38

Un copac cu alt copac

Împreună-s o -----------------,
Iar un pom lângă alt pom,
Îngrijiți toți de un om
Ce vor face?
O --------------------
În livadă toți muncesc,
Într-o ---------------------toți trăiesc.
I.P. GimnaziuI ”AnatoI Popovici” Boghenii Noi

DIVERSIFICAREA METODELOR DE
EVALUARE CRITERIALA PRIN
DESCRIPTORI PENTRU
OPTIMIZAREA PROCESULUI DE
ÎNVĂȚARE LA LIMBA ROMÂNĂ
OBIECTIVE
a. Aplicarea conceptului ECD și instrument ECD
din perspectiva învățământului modernizat;
b. Algoritmul elaborării instrumentelor ECD pentru
situații de instruire diferențiată, care să
motiveze învățarea și să genereze progresul
tuturor elevilor;
c. Alegerea instrumentelor optime pentru
condițiile particulare din clasă în scopul
eficientizării învățării;
d. Analiza obiectivă a beneficiilor, dar și a
riscurilor utilizării diverselor instrumente în
demersul predare-învățare-evaluare din
perspectiva ECE.
Evaluarea
 Evaluarea este o componentă esenţială a procesului
instructiv/educativ, a triadei predare-învăţare-
evaluare, având ca scop cunoaşterea efectelor
activităţii desfăşurate, în vederea optimizării ei, pe
baza colectării, organizării şi interpretării
rezultatelor obţinute prin intermediul
instrumentelor de evaluare. De asemenea, rolul ei
este să depisteze limitele învăţării – greşeli, lacune,
nivel prea scăzut de cunoştinţe, dificultăţi în
interpretarea şi aplicarea cunoştinţelor – pentru
depăşirea acestora şi realizarea progresului şcolar.
Care sunt Componentele
Evaluării Criteriale prin
Descriptorii?

Componentele Evaluării
Criteriale prin
descriptorii:
Obiectul evaluării Ce se evaluează?
Obiectivul evaluării Pentru ce se evaluează?
Criteriul de evaluare
Cum trebuie să fie ceea ce se evaluează?
Descriptor de performanță
Cum este produsul după ce este evaluat?
Instrument de evaluare
Cu ce se evaluează?
Evaluarea inițială
Evaluarea formativă:
 în etape ,
 punctuală,
 interactivă,
Evaluarea sumativă.
Înainte de evaluare,ne
gândim la modul cum o vom
desfășura!

ORAL sau SCRIS


Evaluarea scrisă
reprezintă o modalitate economică de
verificare, deoarece permite ca într-un
timp relativ scurt să se verifice
randamentul unui număr mare de elevi.
Probele orale
reprezintă metoda de evaluare cel mai des
utilizată la grupă, dar sunt recomandabile
în principal disciplinelor care presupun
demonstrarea unor capacitati si abilitati
dificil de surprins prin intermediul probelor
scrise (de exemplu, capacitatea de
comunicare verbala)
Avantajele evaluării scrise
acoperirea unitară ca volum şi profunzime
permite verificarea unor capacităţi(de
analiză, sinteză, rezolvarea problemelor)
competenţe specifice ale învăţării
(exprimarea în scris);
oferă posibilitatea evaluatorului de a emite
judecăţi de valoare mult mai obiective,
întemeiate pe existenţa unor criterii de
evaluare clar specificate şi prestabilite;
permite verificarea unui număr mare de
elevi într-un timp dat;
face posibilă verificarea tuturor
subiecţilor referitor la însuşirea unui
anumit conţinut, favorizând
compararea rezultatelor;
oferă posibilitatea elevilor de a-şi
elabora răspunsul în mod
independent şi în ritm propriu;
diminuează stresul, stările tensionale
care influenţează negativ performanţa
elevilor timizi sau cu alte probleme
emoţionale;
Dezavantaje :
Avantajele probelor orale
Dezavantaje
 evaluările orale au o validitate redusa datorita
imposibilității acoperirii uniforme a conținuturilor predate si
a verificarii tuturor componenților grupei, privind asimilarea
conținutului supus verificării;

 răspunsurile au fidelitate redusă datorită multor


circumstanțe: durata scurta a examinării;
raspunsurile nu se conservă, variația comportamentului
evaluatorului, precum și influența exercitată asupra
acestuia de opinia formata asupra copilului;

nu se acorda șanse egale tuturor elevilor, gradul de


dificultate al întrebărilor fiind diferit;
utilizand mult timp;dezavantajează copiii timizi si pe cei
care elaborează mai greu raspunsurile.
Care sunt ele ?
 Portofoliul cuprinde “o selecţie dintre cele mai bune lucrări sau
realizări personale ale elevului, cele care îl reprezintă şi care pun în
evidenţă progresele sale; care permit aprecierea aptitudinulor,
talentelor, pasiunilor, contribuţiilor personale.
Alcătuirea portofoliului este o ocazie unică pentru elev de a se
autoevalua, de a-şi descoperi valoarea competenţelor şi
eventualele greşeli.
“Portofoliul este un instrument care îmbină învăţarea continuă,
progresivă şi multilaterală cu activitatea şi cu produsul final.
Aceasta sporeşte motivaţia învăţării.”

 Proiectul este o formă activă, participativă care presupune şi


încurajează transferul de cunoştinţe, deprinderi capacităţi,
facilitează şi solicită abordările interdisciplinare, şi consolidarea
abilităţilor sociale ale elevilor.
 Observarea sistematică a activităţii si a comportamentului
elevilor:Reprezintă o modalitate eficientă de a urmări
evoluţia şi progresul elevilor în contextul activităţilor şcolare.
Ofera informatii despre :
a. Abilitaţi intelectuale:

b. exprimarea orală;

c. capacitatea de a citi şi de a scrie;

d. operaţiile gândirii: analiza, sinteza, comparaţia,


clasificarea, generalizarea, concretizarea, abstractizarea;
e. capacitatea de deducţie;

 Investigatia:

Constă în solicitarea de a rezolva o problemă teoretică sau de


a realiza o activitate practică pentru care elevul este nevoit
să întreprindă o documentare, observarea unor fenomene,
experimentarea pe un interval de timp stabilit.
Ce sunt criterii de evaluare?
Tot ce este nou este vechiul
uitat si prăfuit!
Seturi de calități importante;
Se regăsesc în produsele învățării;
Se prezintă ca un sistem ;
Criteriul=calitate a procesului și
produsului învățării de către elev;
DEX
Criteriu - Punct de
vedere, principiu,
normă pe baza cărora se
clasifică, se definește, se
apreciază ceva.
Utilizează cuvinte cheie
Folosește cuvinte noi
Folosește expresii potrivite
textului
Respectă cele 3 părți
Introducerea cuprinsul și încheerea
Respectă logica textului
Expune corect și clar fiecare
gând.
 Este responsabil
Se implică
Argumentează și motivează opinia
Susține ideile de valoare.
 Cunoașterea titlului şi a autorului
•Memorarea propriu-zisă a textului;
•Corectitudinea articulării cuvintelor
•Tempoul recitării
•Expresivitatea
•Contactul / relaţia cu auditoriul.
 Pronuntă corect fiecare cuvânt.
 Citește cursiv coerent fără pauze nejustificate.
 Respectă semnele de punctuație.
 Citește expresiv cu intonație potrivită.
 Respectă tema propusă
 Utilizează formule de inițiere,de menținere
și de încheiere a unui dialog .
 Se exprimă clar și corect.
Înconcluzie ,referindu-ne la metodele de
evaluare a rezultatelor școlare ,putem
aprecia că nici o metoda nu este aplicată
cu rezultate pozitive dacă nu este
adecvată vârstei elevului și formelor de
evaluare: inițială,formativă și sumativă.
 „Fiecare dintre noi e scriitorul cărţii lui!
Zi de zi! Fiecare cu talentul şi inspiraţia lui,
cu iscusinţa sa în caligrafie, încearcă în
felul său să stea drept şi cu folos, precum
un semn de carte printre nepreţuitele file
de viaţă... file de poveste."
Vă mulțumim
pentru atenție!