Sunteți pe pagina 1din 29

PREZENTARE

în cadrul obiectului de studiu:


Medicina socială

A realizat:
Dmitriev
Daniel,studentul
gr.S1405
Conducător:
Ferdohleb Alina
TEMA:
Aspecte practice de interferențe între

și
Stomatologie ca activitate științifico-practică
Obiective:

Descrierea unor aspecte medico-sociale,legate de


serviciul activității stomatologice

Demonstrarea acestei legături de interferență ca


esență,pe parcurs

Prezentarea unor exemple de interferență între aceste


două forme de activități șt.-practice
Studenţii anului IV susţin examenul la medicina socială
şi managementul sanitar la profesorul universitar
N.Testemiţanu (1980)
Este menționabil faptul că grație etapelor de dezvoltare și apariție
a medicinei sociale,în sec. XX sunt puse bazele sistemului de
sănătate publică contemporană,precum și bazele
managementului.

Prin urmare, confirmăm rolul acesteia ca:


- știință
- obiect de studiu
- parte a medicinei
- formă de activitate practică
- artă
- etc.
PRIMA INTERFERENȚĂ – UNA ISTORICĂ

Aspect medico-social(I):
Până în anul 1945 în ţară exista un sistem particular de
asistenţă medicală stomatologică răzleţit şi lipsit de
careva structură organizaţională, unde practicau
dentişti calificaţi prin ucenicie sau dentişti ocazionali.
Astfel, în acel an, autorităţile publice locale împreună cu
Ministerul Sănătăţii adoptă o decizie de a fi deschisă în
Chişinău o policlinică de tratare a dinţilor.
EFORTURI ALE AUTORITĂȚILOR:
 1. 1959 – deschiderea secției medico-
dentare la Școala medicală din
Chișinău( ulterior a facult.de
Stomat. în cadrul Institutului de
Medicină Chișinău );
 2.1960 – își începe activit. Secția
stomatologică pentru copii( stă la
baza dezvoltării Stomat. pediatrice
în țară ).
CONCLUZIE:
 Sistemul de Sănătate s-a implicat în
rezolvarea unei probleme medico-
sociale(în acest context,starea
serviciului stomatologic ca formă de
activitate neorganizată la acel
moment),
preocupându-se astfel de accesul la
un pachet de servicii pentru întreaga
populație.
Semnificația și demonstrarea
acestei legături de interferență
OSistemul de sănătate
național contribuie la acel
moment istoric prin
conturarea unor principii
organizaționale de activitate
stomatologică.
Etapă consecutivă de implicare a
Medicinei sociale

Aspect medico-social(II)
Sensibilizarea opiniei publice despre calitatea
asistenţei medicale stomatologice per ansamblu.
Evoluția acestui fenomen:
În acest sens
provoacă meditări şi
analize suplimentare
asupra calității
asistenței serviciului
stomatologic.
ÎN ACEST CAZ MEDICINA SOCIALĂ
PREDISPUNE:

Metode Mijloace ce țin de analiza și


evaluarea indicilor și factorilor:

epidemiologice Socio-economici

statistice Biologici

matematice Mediului ambiant

manageriale Sistemului de Sănătate implicat în


promovarea sănătății individuale și
a comunității
Etc.
 1.Trecerea la economia de piață(după destrămarea URSS);

 2. Odată cu obţinerea independenţei şi adoptării cadrului


legislativ naţional, în Republica Moldova s-au conturat
oprtunităţi de apariţie a unor direcţii noi de dezvoltare ale
stomatologiei,condiţionate de politica economiei de piaţă şi
anume apariţia şi consolidarea segmentului privat.

 3.Prin intermediul diferitor asociaţii, pacienții îşi revindecă


dreptul la libera alegere a medicului, a instituţiei medicale
atât în asistenţa medicală primară, cât şi în cea
spitalicească.
Aspect medico-social(III)

Studiile efectuate demonstrează că în perioada


ultimilor ani în Stomatologia autohtonă s-a
petrecut o metamorfoză fulminantă a aspectului
calitativ al serviciilor de profil,generată de
implementarea cu paşi giganţi a tehnologiilor
moderne, a instrumentariului şi aparatajului
avansat, având impact direct asupra calităţii
tratamentului, profilaxiei şi proteticii Dentare.

( al concurenței dintre serviciile private )


Mijloacele financiare alocate anual din contul asigurărilor
obligatorii de sănătate nu acoperă suficient volumul
necesar de asistenţă medicală stomatologică, fiind
direcţionate exclusiv spre:

Examenul profilactic al femeilor gravide

Asistenţa medicală stomatologică copiilor până la 18 ani

Stările de urgenţă stomatologică de profil chirurgical şi terapeutic


Aspect medico-social(V)
• Evaluarea activităţii economico-financiare a instituţiilor
de profil stomatologic din municipiul Chişinău (cu
excepţia celor pediatrice), demonstrează că rata
volumului serviciilor acoperite din contul asigurărilor
obligatorii de sănătate constituie cca 17-20% din bugetul
global al acestor instituţii, celelalte acumulări fiind în
exlusivitate pe seama prestării serviciilor cu plată. Acest
principiu stă la baza activităţii şi dezvoltării instituţiilor de
profil stomatologic private,care activează după principiile
economiei de piaţă şi autogestiunii totale.
ASPECT MEDICO-SOCIAL(VI)

Prosperarea instituţiei, ca parte componentă a


serviciului stomatologic integral, este în
dependenţă nemijlocită de sursele financiare
care urmează a fi acumulate prin prestarea
serviciilor de performanţă şi implementarea
tehnologiilor moderne costisitoare şi a
materialelor utilizabile de ultimă generaţie.
Rezultatul final al acestor constatări
este calitatea şi nivelul sporit a
serviciului medical prestat, obiectivul
de bază spre care tinde de fapt
sistemul de sănatate din Republica
Moldova şi care este menţionat în
Strategia de dezvoltare a sistemului
de sănătate pentru perioada 2008-
2017.
După principiile de activitate economico-
financiară, instituţiile de profil stomatologic din
municipiul Chişinău, sunt divizate în:

- instituţii stomatologice de stat pediatrice cu o


finanţare integrală din contul asigurărilor obligatorii
de sănătate;

- instituţii stomatologice de stat pentru adulţi ce


activează după principiile autogestiunii,
cu finanţare parţial din contul asigurărilor obligatorii
de sănătate şi parţial din contul serviciilor
contra plată,

- instituţii stomatologice private care activează


integlal după principiile autogestiunii şi a
economiei de piaţă (nici o instituţie medicală
stomatologică privată nu este încadrată în
sistemul de asigurări obligatorii în medicină).
Exemple practice
• 1.Calcularea tarifului limită ”per capita” pentru
asistenţă medicală stomatologică
Anii de referință Tariful limită per capita,lei

2005 1,49
2006 1,50
2007 2,1
2008 3,0
2009 4,15
2010 5,12
2011 5,28
2012 7,48
Exemple practice
2.Calculul datelor
Statistice despre
Activitatea institut.
Stomatologice.
Exemple practice
3.Calculul nivelului de acoperire prin
medici stomatologi al unei
țări,comunități etc.

Indicele de raport = Nr.total de medici/nr.total al


populației * 100 % .
( arată creșterea sau micșorarea nivelului de asigurare
prin anumiți medici )
Exemple practice:
4.Analiza eficienței și calității lucrului
îndeplinit prin înregistrarea:

• Nr de pacienți veniți la tratament


• Nr de pacienți mulțumiți/nemulțumiți de tratamentul avut
• Nr de pacienți tratați de o anumită maladie
• Etc.
• Calcularea cotelor procentuale,având la bază numerele sus-
numite și auto-evaluarea lucrului îndeplinit...
Exemple practice:
5.Participarea în activități de cercetare,care
implică metode/mijloace de analiză ale
med.sociale

Exemplu
Materiale şi metode:Studiile efectuate pe 460 ortopantomograme
a pacienţilor ce s-au adresat după tratament la Clinica
Universitară Nr.1, Toma Ciorba 42, au relevat erori şi complicaţii
în urma tratamentului endodontic efectuat anterior. În studiu au
fost incluşi 950 dinţi trataţi endodontic,cu diverse erori de
tratament, dintre care 456 molari (48%) , 248 premolari (26%) şi
248 dinţi anteriori(26%). În 680 dinţi supuşi tratamentului
endodontic inadecvat s-a constat leziuni a ţesuturilor periapicale.
EROAREA NR. DE DINȚI PROCENTUL
Suboturarea canalelor 578 60
radiculare
Supraobturarea canalelor 230 24
radiculare
Material în sinusul maxilar 12 1,2
Material în canalul 3 0,3
mandibular
Instrument fracturat în canal 135 14,2

Fractura pereţilor laterali a 231 24


coroanei
dintelui
Perforaţie la nivel de furcaţie 131 13,7

Perforaţie la nivelul coroanei 69 7,2


dintelui
Perforaţie la nivelul rădăcinei 72 7,5
dintelui

Subţierea pereţilor radiculari 57 6


Obturaţie coronară 566 59,57
defectuoasă
Conform datelor oficiale
ale Organizaţiei Mondiale
a Sănătăţii, afecţiunile
stomatologice fac parte
din grupa maladiilor non-
transmisibile şi se află pe
locul doi după răspândire
după bolile aparatului
digestiv, iar cu „carie
dentară” sunt afectaţi cca
90% din populaţia de pe
glob şi necesită asistenţă
medicală satomatologică.
În această ordine de idei,
conform standardelor
internaţionale şi literaturii
didactice de specialitate,
se recomandă 2 vizite pe
an la medicul stomatolog
cu scop consultativ sau
profilactic.
Surse bibliografice
• Prelegeri
• http://library.usmf.md:8080/jspui/bitstream/1
23456789/1845/1/ASPECTE%20CONCEPTUAL
E%20%C3%8EN%20MANAGEMENTUL.pdf
• http://www.testemitanu.info/Foto_Profesor.p
hp?galerie=on
• http://www.asrm.md/upfiles/file_revista/nr-
1-30-2014.pdf
Așadar:
Mulțumesc
pentru
ATENȚIE !!!

S-ar putea să vă placă și