Sunteți pe pagina 1din 19

Cuprins

Conceptualizarea noțiunii trasabilitate și


1 sisteme de trasablitate

2 CSB System - Computer software and


business consulting

3 ERP - Enterprise Resource Planning

4 GS1 - Global Standard One

5 Bibliografie
www.themegallery.com
CONCEPTUALIZAREA NOȚIUNII DE TRASABILITATE
ȘI SISTEME DE TRASABILITATE

TRASABILITATE SISTEME DE TRASABILITATE


• TRASABILITÁTE (‹ it.) s. f. Posibilitate • Un sistem de trasabilitate este un sistem
de identificare și urmărire a unui informatic integrat pentru asigurarea
aliment sau substanțe incorporate într- trasabilităţii şi controlul calităţii în industria
un aliment pe parcursul tuturor alimentară conform cu normele HACCP
etapelor (producție, prelucrare și şi ISO.
distribuție) în scopul asigurării unui
nivel înalt de protecție a sănătății • Un sistem de trasabilitate este realizat
consumatorilor. pe o bază de date care comunică prin
intranet cu unităţile de producţie, construit
• TRASABILITÁTE, trasabilități, s. f. pe module de prelucrare specializate
Caracteristica unui sistem de asigurare conform liniilor tehnologice, a reţetelor şi
a calității de a permite regăsirea planurilor HACCP.
istoricului, a utilizării sau a localizării Transmiterea şi culegerea de date se
unei entități (produs, proces sau realizează direct de la senzorii din liniile
serviciu) prin identificări înregistrate. – de producţie, de la terminalele mobile
Din engl. traceability. PDA sau staţiile de lucru desktop.
(conform DEX online)
OBIECTIVUL IMPLEMENTĂRII SISTEMELOR DE TRASABILITATE
- este constituit de fabricarea de produse sigure pentru consumator, precum și protejarea companiilor
prin aplicarea unor măsuri adecvate.
- trasabilitatea, ca şi concept, presupune interconectarea mai multor parteneri între ei, atât în ceea ce
priveşte fluxul de mărfuri, cât şi în ceea ce priveşte fluxul de informaţii, dacă fluxul fizic al mărfurilor
urmează circuitul logic şi firesc de pe lanţul de distribuţie (de la furnizor, la producător, la distribuitor),
circulaţia informaţiilor trebuie să se poată efectua în ambele sensuri.
Aici intervin sistemele tehnice de trasabilitate, care trebuie să se manifeste în tot
lanţul de aprovizionare-desfacere.
• Scopul unui sistem de trasabilitate este de a obţine un
control total asupra produselor alimentare.
• Obiectivul unui sistem de trasabilitate este preluarea şi
transmiterea de informaţii în relaţiile business B2B.
Implementarea unui sistem de trasabilitate trebuie să
înceapă cu etapa de planificare şi organizare, care
răspunde la întrebările:
Cum voi alege, culege, partaja şi stoca informaţiile necesare
trasabilităţii?

Cum voi gestiona legăturile între input-uri, procese interne şi


output-uri?
Sisteme de
trasabilitate:
Suportul de hârtie specific Tabelele electronice tip excel
situațiilor când cantitatea specifice firmelor mici în cadrul
produsă şi rulajul produselor nu cărora este o persoană
depăşeşte capacitatea de desemnată care să opereze
memorare a personalului datele de pe suportul de hârtie
responsabil şi nu necesită mai în tabelul electronic şi care
mult de câteva minute actualizează orice modificare
documentarea scriptică. intervenită.
Prin tabele bine structurate Această metodă este utilă
se poate ţine o trasabilitate într- până în momentul în care
o gospodărie, sau asociaţie operatorul de date reuşeşte să
familială. opereze în tabel toate datele
apărute pe flux.
Sistemul tehnic este necesar în situaţia în care
volumul şi rulajul de date depăşesc capacitatea de operare
manuală al unui operator, iar persoanele decidente doresc
să lucreze cu date în timp real.
Fiind util când se doreşte ca documentele de conformitate
HACCP şi ISO 22000 să se genereze automat electronic pe
baza datelor cu care lucrează un sistem integrat.

Text in here Text in here


CSB-System oferă soluția potrivită pentru oricare dintre Chimie
ramurile industriale:
Alimentaţie (pâine şi produse de panificaţie, Farmaceutică
delicatese, peşte, carne, băuturi, produse lactate, fructe
şi legume, dulciuri) Comerţ.
SOFTWARE PENTRU SOFTWARE PENTRU SOLUŢII
COORDONAREA PROCESELOR ŞI MOBILE PE PLAN INTERN ŞI PE
ÎNTREPRINDERII TEREN
CSB businessware© oferă soluţii
CSB everywhere© , aplicaţie software
software pentru coordonarea eficientă a
pentru soluţii mobile pe plan intern şi pe
proceselor şi întreprinderii. Toate procesele
teren, asigură accesul rapid şi flexibil la
din întreprindere sunt reproduse într-un
sistemul ERP central. Datele din firma sunt
sistem complet integrat, fiind sincronizate
disponibile la orice oră şi în orice loc, prin
unul cu celălalt. În acest fel se câştigă mai
intermediul terminalelor mobile sau prin
multă transparenţă în firma şi se obţin date
internet – programele având aceeaşi
unitare, procese mai raţionale şi economie
eficienţă.
de costuri în toate domeniile întreprinderii.
AVANTAJE:
Cu CSB Traceability se poate • Transparenţa fluxurilor de marfă internă,
coordona, documenta şi controla fluxul
produselor de-a lungul întregului lanţ logistic. precum şi a logisticii interne;
Astfel, în orice moment se poate • Respectarea obligaţiilor de acţionare cu
măsura, stabili şi dovedi, fără deficienţe şi în
orice moment, când, unde şi de către cine a atenţie;
fost recepţionată, procesată, depozitată,
• Consolidarea încrederii consumatorilor;
transportată, consumată şi eliminată marfa.
Toate datele privind provenienţa şi • Siguranţă juridică şi riscuri limitate;
procesarea pot fi înscrise integral şi pot fi
transmise către clienţii şi baze de date • Abordare competentă a situaţiilor de criză;
externe, precum fTRACE sau mynetfair.
• Respectarea celor mai importante legi,
Modulul CSB Traceability asigură,
bineînţeles, respectarea celor mai importante, directive şi standarde;
legi, directive şi standarde.
• Reprezentare transparentă a fluxului din
amonte şi din aval.
ERP - Enterprise Resource Planning

- planificarea resurselor întreprinderii (ERP) este un software, de obicei, o suită de aplicații integrate, pe
care o companie o poate utiliza pentru a colecta, stoca, gestiona și interpreta datele de la mai multe
activități de afaceri.
- sistemele ERP oferă o viziune integrată a proceselor de afaceri de bază, de multe ori în timp real,
folosind baze de date comune administrate de un sistem de management de baze de date, facilitând fluxul
de informații între toate funcțiile de afaceri, și gestionează conexiuni la părțile interesate din afară.

- sistemul de trasabilitate este în asa fel conceput încât toate informațiile care alcătuiesc istoricul unui
produs sunt stocate în înregistrări, programul ERP este acela care permite înregistrarea documentelor de la
terți și emiterea documentelor proprii.
- materia primă este înregistrată în sistem printr-o notă de intrare/recepție, transferată dintr-o secție de
producție în alta prin bonuri de consum, iar produsul finit iese din evidență cu o factura sau un aviz; toate
aceste documente conțin informația de lot, informație care permite reconstituirea parcursului pe care
produsul/marfa a avut-o în cadrul companiei.

-fără a mai fi nevoie de cercetarea documentației disponibile la fiecare secție în parte, este suficientă
emiterea din soluția ERP unui raport relevant pentru a identifica istoricul unui produs.
- în termeni de beneficii, implementarea unui sistem ERP care ofera trasabilitate proceselor companiei
presupune un plus de transparență pentru activitate și un nivel mai ridicat al satisfacției clientului.
Caracteristici:
ERP sisteme (Enterprise Resource Planning), includ
în mod tipic următoarele caracteristici:
- un sistem integrat care operează în timp real, fără a
se baza pe actualizări periodice;
- o bază de date comună care suportă toate aplicațiile;
- o privire consecvenă și să se simtă peste module;
- instalarea sistemului cu întegrare de aplicații
elaborate/date de Tehnologia Informației (IT) departament,
cu condiția că punerea în aplicare nu se face în pași mici.

Domenii de funcționare:
Un sistem ERP acoperă următoarele
domenii funcționare comune.
În multe sisteme ERP acestea sunt
numite și grupate ca module ERP:
 Contabilitate financiară;
 Contabilitate de gestiune;
 Resurse umane;
 Manufacturing;
 Managementul de proiect;
 Managementul relatiilor cu clientii.
Avantajul fundamental de ERP este acela că procesele de afaceri nenumărate integrate
LOGO
economisește timp și cheltuieli. Managementul poate lua decizii mai rapid și cu mai puține erori. Printre
sarcinile care beneficiază de această integrare se numără:
•Prognoză de vânzări, care permite optimizarea stocurilor;
•Istoria cronologică de fiecare tranzacție prin compilarea datelor relevante în fiecare domeniu de funcționare;
•Urmărire de comandă, de la acceptare prin îndeplinirea;
•Urmărire venituri, din factură prin primirea de numerar;
•Potrivirea ordinele de cumpărare (ceea ce a fost comandat), încasări de inventar (ce a sosit), și a costurilor;

AVANTAJE
Sistemele ERP centraliză datele de afaceri, care:
•Elimină necesitatea de a sincroniza modificările între mai multe sisteme de consolidare finanțate, marketing
vanzari, resurse umane, precum și aplicații de fabricație;
•Aduce legitimitate și transparență la fiecare bit de date statistice;
•Facilitează produs standard de denumire / codificare;
•Oferă o imagine cuprinzătoare intreprinderi (nu "insule de informații"), ceea ce face informații în timp rea
disponibil pentru management oriunde, în orice moment pentru a lua decizii corecte;
www.themegallery.com
•Protejează datele sensibile prin consolidarea sistemelor de securitate multiple într-o singură structură.
GS1 - Global Standard One
Sistemul global GS1 este specializat în standardele utilizate
în lanţurile de distribuţie intersectoriale, de la codurile de bare până la
comunicaţiile în comerţul electronic.
Sistemul permite companiilor să identifice produse, mijloace
fixe şi locaţii utilizând un număr unic, reprezentat sub forma unui cod
de bare sau conţinut într-un cod electronic de produs ce are drept
suport un tag electronic şi care este identificat prin radiofrecvenţă.
Astfel, fie că tranzacţia are loc la nivel local, naţional sau
internaţional, elementele combinate ale acestui sistem global oferă
oportunităţi extraordinare de afaceri, incluzând:
• creşterea vânzărilor prin reducerea sau eliminarea lipsurilor din stoc;
• deservire mai bună a clienţilor prin reducerea timpilor de livrare;
• creşterea profitului din investiţii prin reducerea imobilizărilor de
inventar şi a costurilor financiare asociate;
• reaprovizionare continuă şi anticiparea disponibilităţii stocurilor;
• productivitate ridicată datorată urmăririi stocurilor şi materialelor,
ceea ce conduce la o reducere a timpului de administrare şi a
costurilor;
• profitabilitate crescută în condiţiile unei analize perfecţionate a
costurilor printr-o gestiune mai corectă a lor.
Standardele GS1 includ urmatoarele
tehnologii cheie pentru lanțul de distribuție.

- numerotare și codificare cu bare


- comunicație electronică
- sincronizarea globală a datelor
- identificarea prin radiofrecvență
- urmărirea și trasarea produselor
Aceste standarde și soluții vor asigura
implementarea corectă și eficiența a
tehnologiilor pentru lanțul de distribuție în
comerțul global.
Standardele GS1 sunt gestionate și
întreținute prin Procesul de Gestionare a
Standardelor Globale (GSMP).
Numerotare și codificare cu bare - aceste aplicații se bazează pe structurile standard de numerotare,
cu ajutorul cărora toate articolele importante și datele despre acestea pot fi identificate; numerele sunt
cheile de acces către bazele de date și pentru identificarea cu precizie a articolelor manipulate în toate
mesajele unei tranzacții.

Numerotarea este strict pentru identificare, Numerele sunt reprezentate prin coduri de
toate informațiile care descriu un produs sau un bare pentru a permite culegerea
serviciu și caracteristicile sale vor fi găsite în automată a datelor în fiecare punct unde
baza de date. Ele sunt comunicate de către un articol părăsește sau intra într-un spațiu.
furnizor utilizatorului, o singură dată înainte de Aceleași numere sunt de asemenea folosite
a avea loc prima tranzacție fie folosind în mesajele EDI pentru a permite tuturor
mesajele standard sau folosind cataloagele informațiilor despre tranzacția unui articol
electronice. astfel identificat să fie transferată la
partenerii implicați.
Structura de numerotare standard astfel
oferită, garantează unicitatea mondială
în cadrul unei arii de aplicație.
NUMĂRUL GLOBAL DE LOCAȚIE
(GLN) - este folosit în identificarea unei
firme sau organizatii ca entitate legală. GLN
NUMĂRUL GLOBAL DE CODUL SERIAL AL UNITĂȚII - urile sunt utilizate pentru identificarea
ARTICOL COMERCIAL LOGISTICE (SSCC) - este un locatiilor fizice sau entităților functțonale di
(GTIN) - este folosit pentru număr standard în identificarea interiorul firmei.
unică a unităților logistice Un număr de locație este un număr de
identificarea unică a articolului
(transport si/sau depozitare). identificare care indică entități fizice,
comercial pe plan mondial.
functionale sau legale. Numerele de locație
sunt necesare într-un schimb electronic de
date (EDI).
Sincronizarea globală a datelor

• S-a creat un sistem care armonizează elementele absolut necesare pentru


descrierea unui produs comercial într-o colecție de date, precum și Registrul
Global, care este un director general al datelor esențiale despre producători
și articolele lor aflate în oricare catalog interconectat la registru. Accesul la
Registrul Global (RG) este limitat acelor colecții de date (cataloage) care au
fost certificate ca fiind compatibile cu standardele GS1.

• Acest ansamblu de cataloage din întreaga lume conectate la GR, împreună


cu suportul de comunicații – internet, formează rețeaua de sincronizare
globală a datelor – GDSN (Global Data Syncronisation Network).
Componentele rețelei conțin date prezentate într-o manieră standard, care
pot fi schimbate-sincronizate între partenerii lanțului comercial. GS1 a creat
un Comitet de Supraveghere, care va fi responsabil cu direcțiile strategice,
stabilirea condițiilor de certificare etc. GS1 va gestiona serviciul de GR,
certificările de cataloage și va asigura funcționarea GR ca unitate
independentă față de alte servicii furnizate de aceasta.
Identificarea prin radiofrecventa

• Tehnologia identificării prin radio-frecvență (RFID) a apărut la


jumătatea secolului trecut, fiind mai mult sau mai puțin ignorată,
renăscută după 1990, odată cu sesizarea oportunităților pe care le
oferă în modernizarea și optimizarea lanțului de distribuție, în
gestiunea stocurilor, în rapiditatea operațiilor de plată.

• Codul electronic de produs (EPC) este perceput ca următoarea


generație a codurilor de bare. El reprezentă un mod de codificare
având ca suport un cip electronic, care identifică unic orice unitate
individuală, fie că este vorba de un obiect, un bun de consum,
cutie, palet, unitate logistică. Această etichetă electronică poate fi
citită prin unde radio, creându-se astfel posibilitatea localizării și
urmăririi produselor pe toată lungimea lanțului de distribuție.
Eticheta poate fi citită de la distanță fără a fi necesară vizualizarea
directă a produselor.

• După cum se știe, sistemul GS1 și-a asumat sarcina standardizării


și dezvoltării acestui nou produs, creând în acest scop o entitate
specifică – EPC global, care va sprijini, împreună cu organizațiile
GS1, companiile în implementarea și utilizarea sistemului.
1. http://www.bcmanager.ro/blog/sistemele-erp-si-gestionarea-
resurselor/sistemul-erp-si-trasabilitatea#sthash.btIwJBXB.dpuf
2. http://searchsap.techtarget.com/definition/ERP
3. http://ceiton.com/CMS/EN/workflow/system-centric-
bpms.html#Back-End_EAI
4. http://www.gs1.org/how-gs1-standards-work
5. http://www.gs1.org/about
6. http://www.gs1.org/what-we-do
7. http://www.gs1.org/how-we-got-here
8. http://en.wikipedia.org/wiki/GS1
9. http://www.csb.com/ro/ro/home.1059.html