Sunteți pe pagina 1din 57

ACCIZE ȘI ALTE TAXE SPECIALE

Iunie 2018, București


1
Venituri din accize – 2018
Legea bugetului de stat pe anul 2018 (Legea nr. 2/2018/M.Of. nr.
4/2018)
 Venituri totale: - 141.395.499 mii lei
 Venituri fiscale: - 104.003.171 mii lei
din care:
 Accize - 28.492.567 mii lei : - 20,2 % din V.Totale
- 27,4 % din V.Fiscale
- 3,1 % din PIB
din care:
 Produse energetice - 60%
 Tutunuri prelucrate - 33%
 Alcool şi băuturi alcoolice - 7%

Iunie 2018, București 2


Codul fiscal
Titlul VIII – Accize și alte taxe speciale

Codul fiscal – Legea nr. 227/2015 – M.Of. nr. 688/2015


Modificări și completări ulterioare:

-Legea nr. 177/2017/M.Of. nr. 584/2017


-O.G. nr. 25/2017/M.Of. nr. 706/2017
-O.U.G. nr. 79/2017/M.Of. nr. 885/2017
-O.U.G. nr. 25/2018/M.Of. nr. 291/2018

Iunie 2018, București 3


Codul fiscal
Titlul VIII – Accize și alte taxe speciale

Norme metodologice – H.G. nr.1/2016 –


M.Of. nr.22/2016
Modificări și completări ulterioare:
-H.G. nr.354/2018/M.Of. nr. 442/2018

Iunie 2018, București 4


Codul fiscal
Titlul VIII – Accize și alte taxe speciale

Ordine ale ministrului finanțelor publice:


-OMFP nr. 2482/2017 privind procedura și condițiile în care se realizează
autorizarea antrepozitelor fiscale, a destinatarilor înregistrați, a expeditorilor
înregistrați și a importatorilor autorizați, M.Of. nr. 796/2017
-OMFP nr. 3004/2017 privind aprobarea Procedurii de soluționare a contestațiilor
prevăzute la art. 366 alin. (2), art. 369 alin. (5), art. 374 alin. (2), art. 377 alin. (4),
art. 382 alin. (2), art. 385 alin. (4), art. 390 alin. (2) și art. 393 alin. (4) din Legea nr.
227/2015 privind Codul fiscal, M.Of. nr. 937/2017
-OMFP nr. 2062/2018 pentru aprobarea Procedurii privind activitatea de
monitorizare și control al respectării de către autoritatea prevăzută la art. 359 alin.
(1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal a condițiilor legale privind
autorizarea antrepozitarilor autorizați, a destinatarilor înregistrați, a expeditorilor
înregistrați și a importatorilor autorizați, M.Of. nr. 445/2018

Iunie 2018, București 5


Codul fiscal
Titlul VIII – Accize și alte taxe speciale

Regimul de antrepozitare fiscală:


Intră sub incidență:
alcoolul și băuturile alcoolice (bere, vinuri, băuturi fermentate
altele decât bere și vinuri, produse intermediare, alcool etilic) -
Directiva 92/83/CEE; Directiva 92/84/CEE
tutun prelucrat (țigarete, țigări și țigări de foi, tutun de fumat,
tutun de fumat fin tăiat, destinat rulării în țigarete, alte tutunuri de
fumat) -Directiva 2011/64/UE
produse energetice (benzină cu plumb, benzină fără plumb,
motorină, kerosen, păcură) - Directiva 96/2003/CE

Iunie 2018, București 6


Codul fiscal
Titlul VIII – Accize și alte taxe speciale

Regimul de antrepozitare fiscală:


Nu intră sub incidență:
berea, vinurile și băuturile fermentate, altele decât bere și vinuri,
produse în gospodăriile individuale pentru consumul propriu;
vinurile liniștite realizate de micii producători care obțin în medie
mai puțin de 1.000 hl de vin pe an;
energia electrică, gazul natural, cărbunele, lignitul și cocsul.

Iunie 2018, București 7


Codul fiscal
Titlul VIII – Accize și alte taxe speciale

 Operatori de produse supuse accizelor armonizate


Definiție:
Operatorul economic - persoana juridică care desfășoară în mod
independent și indiferent de loc, activități economice cu
produse accizabile, oricare ar fi scopul sau rezultatul acestor
activități
A. În regim suspensiv de accize
1. Antrepozitar autorizat
2. Destinatar înregistrat
3. Expeditor înregistrat

Iunie 2018, București 8


Codul fiscal
Titlul VIII – Accize și alte taxe speciale

 Operatori de produse supuse accizelor armonizate


B. În regim cu accize plătite
1. Importator autorizat
2. Comerciant angro
3. Comerciant en-detail

C. În regim de exceptare/scutire de la plata accizelor


Utilizator final

Iunie 2018, București 9


Codul fiscal
Titlul VIII – Accize și alte taxe speciale

 Reguli generale de autorizare – Legea nr. 177/2017:


 Autorizarea antrepozitelor fiscale, a destinatarilor înregistraţi, a
expeditorilor înregistraţi şi a importatorilor autorizaţi se efectuează
de către direcţiile generale regionale ale finanţelor publice (Iași,
Galați, Ploiești, Craiova, Timișoara, Cluj-Napoca, Brașov, București)

Excepții: autorizarea antrepozitelor fiscale pentru:


► producția exclusivă de vinuri realizată de către contribuabili, alții
decât contribuabilii mari și mijlocii;
► micile distilerii;
► micile fabrici de bere
se face prin comisii teritoriale ale direcțiilor generale regionale ale
finanțelor publice.
Iunie 2018, București 10
Codul fiscal
Titlul VIII – Accize și alte taxe speciale

 Reguli generale de autorizare:


 Procedura şi condiţiile în care se realizează autorizarea
antrepozitelor fiscale, a destinatarilor înregistraţi, a expeditorilor
înregistraţi şi a importatorilor autorizaţi (OMFP nr. 2482/2017)

Căi de atac: Împotriva deciziilor comisiilor teritoriale se pot formula


contestații la structura cu atribuții de soluționare a contestațiilor din
cadrul MFP (procedura de soluționare stabilită prin OMFP nr.
3004/2017).

Iunie 2018, București 11


Codul fiscal
Titlul VIII – Accize și alte taxe speciale

Reguli generale de autorizare:


OMFP nr. 3.004/2017
Definește:
a) autoritatea emitentă - este structura emitentă a deciziei contestate;
b) structura de specialitate - este biroul/compartimentul avize și autorizații (case de
marcat) din cadrul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice și
biroul/compartimentul cu atribuții de autorizare din cadrul birourilor vamale de
interior și/sau frontieră;
c) direcția de specialitate - este direcția cu atribuții de management al domeniilor
reglementate specific din cadrul MFP.

Iunie 2018, București 12


Codul fiscal
Titlul VIII – Accize și alte taxe speciale

Reguli generale de autorizare:


OMFP nr. 3.004/2017
Contestațiile operatorilor economici pot fi formulate în urma:
-respingerii unei cereri pentru obținerea autorizației de antrepozit fiscal/destinatar
înregistrat/expeditor înregistrat/importator autorizat
-revocării unei autorizații de antrepozit fiscal/destinatar înregistrat/expeditor
înregistrat/importator autorizat
-suspendării unei autorizații de antrepozit fiscal/destinatar înregistrat/expeditor
înregistrat/importator autorizat
-anulării unei autorizații de antrepozitar fiscal

Iunie 2018, București 13


Codul fiscal
Titlul VIII – Accize și alte taxe speciale

 Reguli generale de autorizare:


 Activitatea de monitorizare și control a respectării de către
autoritățile competente a condițiilor legale privind autorizarea
antrepozitarilor autorizați, a destinatarilor înregistrați, a expeditorilor
înregistrați și a importatorilor autorizați se efectuează de către MFP
potrivit procedurii stabilite prin OMFP.

Iunie 2018, București 14


Codul fiscal
Titlul VIII – Accize și alte taxe speciale

O.U.G. nr. 25/2018 privind modificarea și completarea unor


acte normative, precum și pentru aprobarea unor măsuri
fiscal-bugetare (în vigoare începând cu 30.03.2018)
1. Stabilirea unui nivel redus al accizelor pentru motorina utilizată drept
carburant:
-pentru transportul rutier de mărfuri în cont propriu sau pentru alte
persoane, cu autovehicule sau ansambluri de vehicule articulate
destinate exclusiv transportului rutier de mărfuri și cu o greutate brută
maximă autorizată de cel puțin 7,5 tone;
-pentru transportul de persoane, regulat sau ocazional, exclusiv
transportul public local de persoane, cu un autovehicul din categoria M2
sau M3, definit în Directiva 2007/46/CE, precum și a sistemelor,
componentelor și unităților tehnice separate destinate vehiculelor
respective.
Iunie 2018, București 16
Codul fiscal
Titlul VIII – Accize și alte taxe speciale

O.U.G. nr. 25/2018 privind modificarea și completarea unor


acte normative, precum și pentru aprobarea unor măsuri
fiscal-bugetare
Nivelul redus se stabilește prin diminuarea nivelului standard al
accizelor prevăzut pentru motorină cu 183,62 lei/1000 litri,
respectiv cu 217,31 lei/tonă.
Sumele reprezentând diferența dintre nivelul standard și nivelul
redus al accizelor se restituie operatorilor economici licențiați în
Uniunea Europeană.
Condițiile, procedura și termenele de restituire se stabilesc prin
hotărâre a Guvernului.

Iunie 2018, București 17


Codul fiscal
Titlul VIII – Accize și alte taxe speciale

O.U.G. nr. 25/2018 privind modificarea și completarea unor


acte normative, precum și pentru aprobarea unor măsuri
fiscal-bugetare
2. Reintroducerea unei noi condiţii de autorizare ca antrepozitar
autorizat – neînregistrarea de obligaţii fiscale restante la
bugetul general consolidat de natura celor administrate de
A.N.A.F.
Această condiţie se aplică şi cererilor de autorizare aflate în curs
de soluţionare la data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă.

Iunie 2018, București 18


Codul fiscal
Titlul VIII – Accize și alte taxe speciale

OMFP nr. 1.695/2018 - vizează stabilirea nivelului accizei


specifice pentru ţigarete
În conformitate cu prevederile art. 343 alin. (5) din Legea nr.
227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările
ulterioare:
Nivelul accizei specifice la țigarete în perioada 1 aprilie 2018 –
31 martie 2019 inclusiv este de 337,727 lei/1.000 țigarete.
Anterior, As = 333,582 lei/1.000 ţigarete
(pentru perioada 24.07.2018 - 31.03.2018)
Aadval = 14%
At = 448,74 lei/1.000 ţigarete

Iunie 2018, București 19


Codul fiscal
Titlul VIII – Accize și alte taxe speciale

H.G. nr. 354/2018 pentru modificarea și completarea Normelor


metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul
fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016:
► Corelarea prevederilor privind competența de autorizare a
operatorilor economici cu produse supuse accizelor armonizate
din Codul fiscal (Legea nr.177/2017) cu prevederile din normele
metodologice

► Drept de scutire de accize pentru produsele accizabile


achiziționate pentru/sau în numele forțelor NATO de către
structurile cu personalitate juridică aflate în subordinea MAN

Iunie 2018, București 20


Codul fiscal
Titlul VIII – Accize și alte taxe speciale

H.G. nr. 354/2018 pentru modificarea și completarea Normelor


metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul
fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016:
► Modificarea formulei de denaturare completă a alcoolului etilic
prin reducerea concentrațiilor de substanțe denaturante adăugate
într-un hectolitru de alcool pur

► Reglementarea procedurii privind modalitățile și condițiile de


acordare a restituirii accizelor plătite pentru produsele din tutun
încălzit fabricate în România și livrate ulterior intracomunitar sau la
export

Iunie 2018, București 21


Prevederi speciale pentru produsele
supuse accizelor armonizate
1. Contribuția pentru finanţarea unor cheltuieli de sănătate
prevăzută la art. 369 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în
domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, se datorează pentru:
băuturi alcoolice din grupa alcool etilic
tutun prelucrat
provenite din producția internă, achiziții intracomunitare și import

Se calculează în sumă fixă/unitate de produs și se virează în conturi


deschise la Trezoreria Statului de către persoana plătitoare de accize.
Pentru import, se virează de către autoritatea vamală în ziua lucrătoare
imediat următoare celei în care accizele au fost încasate.

Iunie 2018, București 22


Prevederi speciale pentru produsele
supuse accizelor armonizate
2. Cota de 1% din datorată Agenţiei Naţionale pentru Sport, prevăzută în art.
70 din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi
completările ulterioare, se datorează pentru:

băuturile alcoolice,
ţigaretele, ţigările şi ţigările de foi,
provenite din producția internă, achiziții intracomunitare și import

Cota se aplică asupra diferenței dintre valoarea accizelor legal calculate și


valoarea contribuției pentru finanțarea unor cheltuieli de sănătate.
Pentru import, cota se virează de către autoritatea vamală în ziua lucrătoare
imediat următoare celei în care accizele au fost încasate, în contul MTS.

Iunie 2018, București 23


ACCIZE ARMONIZATE
Marcarea produselor alcoolice şi a tutunului prelucrat

• produsele accizabile care intră sub incidenţa marcării sunt:


a) produsele intermediare şi alcoolul etilic
b) tutunul prelucrat

• pot fi eliberate pentru consum sau pot fi importate pe teritoriul României


numai dacă acestea sunt marcate

• fac excepţie produsele accizabile scutite de la plata accizelor

• responsabilitatea marcării revine:


- antrepozitarilor autorizaţi
- destinatarilor înregistraţi
- importatorilor autorizaţi

Contravaloarea marcajelor se asigură de la bugetul de stat din valoarea accizelor


aferente produselor accizabile supuse marcării

Iunie 2018, București 24


Codul fiscal
Titlul VIII – Accize și alte taxe speciale

 Accizele datorate bugetului de stat


Valoarea accizelor de plată la bugetul de stat
reprezintă valoarea accizelor calculată potrivit
legii din care se deduc:
- contribuția pentru finanțarea unor cheltuieli de
sănătate;
- cota de 1% pentru sport;
- după caz, contravaloarea marcajelor utilizate pentru
marcarea produselor supuse acestui regim.

Iunie 2018, București 25


STUDII DE CAZ

Produsul Acciză de plată Taxă viciu Fond sport

Bere DA NU DA
Vinuri liniştite - - -
Vinuri spumoase DA NU DA
BFL DA NU DA
BFS DA NU DA
Prds. intermediare DA NU DA
Alcool etilic – mat. primă DA NU NU
Băut. alc. din gr. alcool DA DA DA
etilic
Iunie 2018, București 26
STUDII DE CAZ

ÎNTREBARE:
Care sunt obligaţiile dpdv al accizelor pentru vinurile
achiziţionate intracomunitar de o societate din RO?

Iunie 2018, București 27


STUDII DE CAZ

RĂSPUNS:
a) Consideraţii:
- vinul este un produs supus accizelor armonizate;
- din perspectivă fiscală, vinurile sunt clasificate în vinuri liniştite şi
vinuri spumoase, ale căror definiţii sunt prevăzute la art.350 din
Codul fiscal;
- nivelul actual al accizelor pentru vinuri:
● 0 lei/hl de produs pentru vinurile linistite;
● 47,38 lei/hl de produs pentru vinurile spumoase.

Iunie 2018, București 28


STUDII DE CAZ

- vinul intră sub incidenţa regimului de antrepozitare fiscală;


- vinurile liniştite realizate de micii producători care obţin în medie
mai puţin de 1.000 hl de vin pe an [art.362 alin.(2) lit.b) din Codul
fiscal] intră sub incidenţa unui regim simplificat de înregistrare;
- calitatea furnizorului din UE.
b) Obligaţii:
- înregistrare ca plătitor de accize [art.344 alin.(1) din Codul
fiscal];
- depunerea lunar a declaraţiei de accize (formularul 100) la
autoritatea fiscală teritorială până la data de 25 inclusiv a lunii
următoare celei la care se referă declaraţia, indiferent dacă se
datorează sau nu plata accizei pentru luna respectivă [art.346
alin.(1) si (2) din Codul fiscal];Iunie 2018, București 29
STUDII DE CAZ

- după caz, plata lunar a accizelor şi a fondului pentru sport până


la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care accizele devin
exigibile [art.345 alin.(1) din Codul fiscal];
- depunerea anual a decontului de accize până la data de 30
aprilie a anului următor celui de raportare [art.346 alin.(4) din
Codul fiscal];
- autorizare/înregistrare:

Iunie 2018, București 30


STUDII DE CAZ

Posibile situaţii:
A. Furnizorul din UE este antrepozitar autorizat pentru
producţie/depozitare vinuri
 societatea din RO ar trebui să se autorizeze în calitate de:
► antrepozit fiscal de depozitare;
► destinatar înregistrat;
► destinatar înregistrat care primeşte doar ocazional.
Deplasarea de la furnizorul din UE către societatea din RO este
însoţită de e-DA – anexa nr.33 de la TVIII din NM.

Iunie 2018, București 31


STUDII DE CAZ

După primirea produselor, societatea din RO trebuie să


întocmească raportul de primire - anexa nr.35 de la TVIII din NM.

O altă obligaţie, specifică calităţii – depunerea lunar a unei situaţii


de raportare până pe data de 15 inclusiv a lunii următoare celei la
care se referă la autoritatea vamală teritorială – anexa nr.17 sau
19 de la TVIII din NM.

Iunie 2018, București 32


STUDII DE CAZ

B. Furnizorul din UE este mic producător de vinuri liniştite


 societatea din RO trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:
► informează autoritatea vamală teritorială cu privire la
livrările de vin primite, prin intermediul documentului solicitat în
temeiul Regulamentului (CE) nr.884/2001 sau printr-o trimitere la
acesta – art.362 alin.(5) din Codul fiscal şi pct.21 alin.(24) de la
TVIII din NM.
Regulamentul (CE) nr.884/2001 este abrogat, normele acestuia
fiind preluate cu modificări și completări prin Regulamentul (CE)
nr.436/2009.
Deplasarea de la furnizorul din UE către societatea din RO este
însoţită de documentul specific prevăzut în Regulamentul CE
nr.436/2009. Iunie 2018, București 33
STUDII DE CAZ

► are obligaţia să prezinte autorităţii vamale teritoriale o


declaraţie centralizatoare, conform modelului prezentat în anexa
nr.9, semestrial, până pe data de 15 inclusiv a lunii imediat
următoare unui semestru calendaristic - pct.21 alin.(25) de la TVIII
din NM

Iunie 2018, București 34


STUDII DE CAZ

C. Furnizorul din UE este un comerciant oarecare


 societatea din RO trebuie să urmeze procedura prevăzută la
pct.137 alin.(2) de la TVIII din NM, respectiv:
● înainte de expedierea produselor accizabile de către
furnizor, să depună o declaraţie cu privire la acest fapt la
autoritatea vamală teritorială şi să garanteze plata accizelor
aferente produselor accizabile pe care urmează să le primească;
● să plătească accizele în prima zi lucrătoare imediat
următoare celei în care s-au recepţionat produsele;

Iunie 2018, București 35


STUDII DE CAZ

● să înştiinţeze autoritatea vamală teritorială în raza căreia


au fost primite produsele accizabile şi să păstreze produsele în
locul de recepţie cel puţin 24 de ore pentru a permite acestei
autorităţi să se asigure că produsele au fost efectiv primite şi că
accizele exigibile pentru acestea au fost plătite. După expirarea
termenului de 24 de ore, operatorul economic poate proceda la
recepţia produselor accizabile primite.
Deplasarea de la furnizorul din UE către societatea din RO este
însoţită de documentul de însoţire (simplificat) – anexa nr.37 de la
TVIII din NM.

Iunie 2018, București 36


Codul fiscal
Titlul VIII – Accize și alte taxe speciale

Autoritățile fiscale și alte autorități naționale


trebuie să țină cont de jurisprudența C.J.U.E. în
domeniul TVA și al accizelor (Cod fiscal – art. 11
pct. 11).

Iunie 2018, București 37


Jurisprudenţă CJUE

Cauza C - 151/16
Părţi: Vakarų Baltijos laivų statykla împotriva
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos
Respublikos finansų ministerijos (Inspecția Națională
Fiscală din subordinea Ministerului Finanțelor din
Republica Lituania)
Obiectul litigiului: respingerea restituirii accizelor
aferente combustibilului utilizat pentru navigaţia în
apele comunitare.

Iunie 2018, București 38


Jurisprudenţă CJUE

Situaţia de fapt:
- societatea în cauză (A) este o întreprindere lituaniană care exercită
printre altele o activitate de construire nave maritime;
- la 7 octombrie 2009, societatea a încheiat un contract având ca obiect
construirea unei nave de transport de mărfuri pentru o societate
estoniană (B);
- în cadrul acestui contract, societatea A a achiziţionat 80.600 de litri de
combustibil, care a fost turnat direct în rezervoarele navei în discuţie şi a
achitat accizele aferente combustibilului respectiv. O parte din acesta a
fost utilizat pentru a efectua teste cu nava respectivă, înainte de a o livra
societăţii B;
- printr-o declaraţie oficială de transfer şi de recepţie din 6 iunie 2013,
societatea A a transferat societăţii B proprietatea, precum şi toate
drepturile şi interesele asupra navei în discuţie, inclusiv echipamentele şi
rezervele aflate la bordul acesteia, dintre care 73.030 de litri de
combustibil neconsumat în timpul testelor efectuate înainte de livrarea sa;
Iunie 2018, București 39
Jurisprudenţă CJUE

Situaţia de fapt:
- în urma recepţionării acestei nave, societatea B a dispus ca aceasta să
navigheze, fără încărcătură, din portul Klaipėda (Lituania) în cel din
Stralsund (Germania), unde a preluat prima sa încărcătură comercială, pe
care a transportat-o apoi cu titlu oneros în portul Santander (Spania);
- la 22 iulie 2013, societatea A a solicitat Inspecţiei Naţionale Fiscale
rambursarea accizei pentru combustibilul livrat în rezervoarele navei în
discuţie şi exportat de societatea B în afara teritoriului lituanian;
- prin decizia din 21 august 2013, Inspecţia Naţională Fiscală a respins
această cerere, pentru motivul că, la momentul livrării combustibilului în
discuţie către societatea B, societatea A nu a completat documentele
contabile cu respectarea condiţiilor de fond şi de formă prevăzute de
dreptul naţional şi nu deţinea o licenţă eliberată conform procedurii
aplicabile care să îi permită să aprovizioneze nave cu combustibil;

Iunie 2018, București 40


Jurisprudenţă CJUE

Situaţia de fapt:
- fiind sesizată cu o plângere împotriva acestei decizii, Comisia pentru
litigii fiscale din cadrul Guvernului Republicii Lituania a anulat, prin decizia
din 28 noiembrie 2013, decizia Inspecţiei Naţionale Fiscale de refuzare a
rambursării accizei, pentru motivul în esenţă că acest refuz era întemeiat
pe consideraţii de natură formală;
- Inspecţia Naţională Fiscală a formulat o acţiune în anulare împotriva
acestei decizii din 28 noiembrie 2013 la Tribunalul Administrativ Regional
din Vilnius, Lituania, care a admis această acţiune prin hotărârea din 9
decembrie 2014;
- societatea A a introdus recurs în fața instanţei de trimitere, având ca
obiect anularea acestei hotărâri şi menţinerea deciziei respective din 28
noiembrie 2013;
- Curtea Administrativă Supremă, Lituania a hotărât să suspende
judecarea cauzei şi să adreseze Curţii următoarele întrebări preliminare:
Iunie 2018, București 41
Jurisprudenţă CJUE

Art.14 alin.(1) lit.(c) din Directiva 2003/96:


“Pe lângă dispoziţiile generale prevăzute în Directiva 92/12/CEE a
Consiliului din 25 februarie 1992 privind regimul general al
produselor supuse accizelor şi privind deţinerea, circulaţia şi
monitorizarea acestor produse (JO 1992, L 76, p. 1, Ediţie
specială, 09/vol. 1, p. 129), privind utilizările scutite ale produselor
impozabile şi fără a aduce atingere altor dispoziţii comunitare,
statele membre scutesc următoarele produse de la impozitare, în
condiţiile pe care le stabilesc în scopul de a asigura aplicarea
corectă şi clară a acestor scutiri şi de a preveni frauda, evaziunea
sau abuzul:
[...]

Iunie 2018, București 42


Jurisprudenţă CJUE

(c) produse energetice livrate pentru utilizare drept combustibil


pentru navigaţie pe apele comunitare (inclusiv pescuit), alta decât
pentru ambarcaţiuni private de agrement, şi electricitatea produsă
la bordul unei ambarcaţiuni.
În sensul prezentei directive, «ambarcaţiune privată de agrement»
înseamnă orice ambarcaţiune utilizată de către proprietarul său
sau de către persoana fizică sau juridică ce o foloseşte, fie prin
închiriere, fie prin alt mijloc, în alte scopuri decât cele de uz
comercial şi în special altele decât transportul de călători sau de
bunuri sau prestarea de servicii plătite sau pentru nevoile
autorităţilor publice.”

Iunie 2018, București 43


Jurisprudenţă CJUE

Întrebări preliminare:
1) Art.14 alin.(1) lit.(c) din Directiva 2003/96 trebuie interpretat în
sensul că accizele nu pot fi percepute pentru aprovizionarea cu
produse energetice în împrejurări cum sunt cele din prezenta
cauză, în care produsele sunt livrate în vederea utilizării lor drept
combustibil pentru o navă care urmează să navigheze pe apele
Uniunii Europene în scopul, care nu implică o plată directă, de a
deplasa nava în cauză prin tracţiunea propriului său motor din
locul în care a fost construită până într-un port din alt stat membru
pentru a prelua de acolo prima sa încărcătură comercială?

Iunie 2018, București 44


Jurisprudenţă CJUE

Răspuns:
Art.14 alin.(1) lit.(c) din Directiva 2003/96/CE (...)
trebuie interpretat în sensul că scutirea prevăzută la
această dispoziţie este aplicabilă combustibilului
utilizat pentru a asigura navigaţia unei nave, fără
încărcătură, dintr-un port al unui stat membru, în speţă
cel în care a fost construită nava, într-un port din alt
stat membru, pentru a încărca de acolo mărfuri ce
trebuie transportate ulterior într-un port dintr-un al
treilea stat membru.
Iunie 2018, București 45
Jurisprudenţă CJUE

2) Art.14 alin.(1) lit.(c) din Directiva 2003/96 se opune


dispoziţiilor legislaţiei naţionale din statele membre
cum sunt cele aplicabile în prezenta cauză, care nu
permit aplicarea scutirii fiscale prevăzute la dispoziţia
menţionată în cazul în care aprovizionarea cu produse
energetice a fost efectuată cu încălcarea condiţiilor
prevăzute de statul membru, chiar dacă aprovizionarea
respectivă îndeplineşte condiţiile esențiale pentru
aplicarea scutirii prevăzute la art.14 alin.(1) lit.(c) din
Directiva 2003/96?

Iunie 2018, București 46


Jurisprudenţă CJUE

Răspuns:
Art.14 alin.(1) lit.(c) din Directiva 2003/96 trebuie
interpretat în sensul că se opune unei reglementări a
unui stat membru precum cea în discuţie în litigiul
principal, care exclude aplicarea scutirii prevăzute la
această dispoziţie pentru motivul că aprovizionarea cu
produse energetice a unei nave a fost efectuată fără
respectarea cerinţelor de formă prevăzute de această
reglementare, deşi aprovizionarea în cauză este
conformă ansamblului condiţiilor de aplicare prevăzute
de respectiva dispoziţie.
Iunie 2018, București 47
Jurisprudenţă CJUE

Cauza C - 31/17

Părţi: Cristal Union, succesoare în drepturi a Sucrerie


de Toury SA împotriva Ministre de l'Économie et des
Finances

Obiectul litigiului: impozitarea gazelor naturale utilizate


de o instalaţie de cogenerare în scopul producerii
combinate de căldură şi de electricitate

Iunie 2018, București 48


Jurisprudenţă CJUE

Situaţia de fapt:
- Sucrerie de Toury, al cărei succesor legal este Cristal
Union, exploatează o instalaţie de cogenerare de căldură şi
de electricitate pentru care utilizează gaze naturale drept
combustibil;
- gazele naturale livrate societăţii Sucrerie de Toury între 1
ianuarie 2006 şi 25 decembrie 2007 au fost supuse
impozitului intern pe consumul de gaze naturale, prevăzut la
articolul 266 quinquies din Codul vamal, de către furnizorul
acestora, care a plătit cuantumul aferent;

Iunie 2018, București 49


Jurisprudenţă CJUE

Situaţia de fapt:
- întrucât a considerat că aceste livrări de gaze ar fi trebuit
scutite de impozitul respectiv în temeiul art.14 alin.(1) lit.(a)
din Directiva 2003/96, Sucrerie de Toury a sesizat
Tribunalul Administrativ din Orléans, Franţa cu o acţiune
având ca obiect obligarea statului la repararea prejudiciului
pe care consideră că l-a suferit ca urmare a întârzierii
Republicii Franceze de a transpune această directivă în
dreptul intern;
- printr-o hotărâre din 31 ianuarie 2013, Tribunalul
Administrativ din Orléans a respins acţiunea respectivă;
Iunie 2018, București 50
Jurisprudenţă CJUE

Situaţia de fapt:
- printr-o hotărâre din 18 decembrie 2014, Curtea
Administrativă de Apel din Nantes, Franţa a respins apelul
formulat de Sucrerie de Toury împotriva acestei hotărâri,
pentru motivul, în esenţă, că gazele naturale destinate
producerii combinate de căldură şi de electricitate intră sub
incidenţa exclusivă a art.15 alin.(1) lit.(c) din Directiva
2003/96, care prevede posibilitatea ca statele membre să
scutească produsele energetice utilizate pentru o astfel de
producere, iar nu a art.14 alin.(1) lit.(a) din această
directivă, potrivit căruia statele membre scutesc produsele
energetice utilizate pentru a produce electricitate;
Iunie 2018, București 51
Jurisprudenţă CJUE

Situaţia de fapt:
- la 10 februarie 2015, Sucrerie de Toury a
declarat recurs la Consiliul de Stat, Franţa
împotriva acestei hotărâri;
- în aceste condiţii, Consiliul de Stat a hotărât să
suspende judecarea cauzei şi să adreseze Curţii
următoarea întrebare preliminară:

Iunie 2018, București 52


Jurisprudenţă CJUE

Art.14 alin.(1) lit.a) din Directiva 2003/96/CE:


„Pe lângă dispoziţiile generale prevăzute în Directiva 92/12/CEE a
Consiliului din 25 februarie 1992 privind regimul general al
produselor supuse accizelor şi privind deţinerea, circulaţia şi
monitorizarea acestor produse (JO 1992, L 76, p. 1, Ediţie
specială, 09/vol. 1, p. 129), astfel cum a fost modificată prin
Directiva 2000/47/CE a Consiliului din 20 iulie 2000 (JO 2000,
L 193, p. 73, Ediţie specială, 02/vol. 12, p. 257) privind utilizările
scutite ale produselor impozabile şi fără a aduce atingere altor
dispoziţii comunitare, statele membre scutesc următoarele
produse de la impozitare, în condiţiile pe care le stabilesc în
scopul de a asigura aplicarea corectă şi clară a acestor scutiri şi
de a preveni frauda, evaziunea sau abuzul:
Iunie 2018, București 53
Jurisprudenţă CJUE

Art.14 alin.(1) lit.a) din Directiva 2003/96/CE:


(a) produse energetice şi electricitate utilizate pentru a
produce electricitate şi electricitate utilizată pentru a menţine
capacitatea de a produce electricitate. Totuşi, statele
membre pot impozita aceste produse din motive de
protecţie a mediului, fără a trebui să respecte ratele minime
de impozitare stabilite în prezenta directivă. În acest caz,
impozitarea acestor produse nu se ia în considerare pentru
respectarea nivelului minim de impozitare a electricităţii
prevăzut în art.10”.

Iunie 2018, București 54


Jurisprudenţă CJUE

Art.15 alin.(1) lit.c) din Directiva 2003/96/CE:


„Fără a aduce atingere altor dispoziţii comunitare,
statele membre pot aplica sub control fiscal
scutiri totale sau parţiale sau reduceri ale
nivelului de impozitare la:
[…]
(c) produse energetice şi electricitate utilizate
pentru producerea combinată de căldură şi
energie.”
Iunie 2018, București 55
Jurisprudenţă CJUE

Întrebare preliminară:
Produsele energetice utilizate pentru producerea
combinată de căldură şi de electricitate intră exclusiv
sub incidenţa posibilităţii de scutire prevăzute la art.15
alin.(1) lit.(c) din Directiva 2003/96 sau intră, de
asemenea, în ceea ce priveşte partea din aceste
produse al cărei consum corespunde producerii de
electricitate, în domeniul de aplicare al obligaţiei de
scutire prevăzute la art.14 alin.(1) lit.(a) din această
directivă?
Iunie 2018, București 56
Jurisprudenţă CJUE

Răspuns:
Art.14 alin.(1) lit.(a) din Directiva 2003/96/CE (...)
trebuie interpretat în sensul că scutirea obligatorie
prevăzută la această dispoziţie se aplică produselor
energetice utilizate pentru a produce electricitate atunci
când aceste produse sunt utilizate pentru producerea
combinată de electricitate şi de căldură, în sensul
art.15 alin.(1) lit.(c) din această directivă.

Iunie 2018, București 57


MULȚUMIM PENTRU ATENȚIE!

Iunie 2018, București 58

S-ar putea să vă placă și