Sunteți pe pagina 1din 25

Activități motrice de tip

“sportul pentru toți”


• Sintagma Sportul pentru toţi - dreptul tuturor oamenilor
de a practica sportul pentru:
• recreere,
• întreţinere,
• reeducare motrică
• sau pentru marea performanţă.

„Declaraţia drepturilor omului― fiecare individ poate să


se dezvolte fără nici un fel de discriminare, indiferent de
vîrstă , sex , condiţie socială.

Particularitatea o reprezintă dreptul egal al


tuturora la folosirea timpului liber în
societatea actuală.
• Termenul de sport tinde sa înglobeze toate activitățile de competiție,
fie că au dominantă educativă sau recreativă, fie ca au o orientare
comercială, profesională.

Sportul de performanță
- laturile pozitive
- laturi negative:- antrenamentul sever și nemilos,
- competiţia rigidă și de multe ori incorectă, etc

În acest context sportul:


- activitate specifică de întrecere,
- se valorifică intensiv formele de practicare a exerciţiului fizic, în
vederea obţinerii de către individ sau colectiv a perfecționării
posibilitatilor morfo-funcționale și psihice, concretizate în depăşirea
adversarului –―victorie cu orice preţ.
• Noțiunea de sport a devenit - luptă pentru glorie şi bani, prin
antrenament sever şi nemilos, vedetism şi senzaţional poate intra în
contradicţie cu valorile fundamentale ale educaţiei fizice, care pune
accent pe educaţie, sănătate, dezvoltare, relaxare, asociere, distracţie.

• În noile Constituţii ale Greciei, Portugaliei și Spaniei - i se


apreciază sportului valoarea umană și sociala și i se recunoaşte
statutul de drept cetațenesc (Constituția portugheză).

• Franţa, Belgia și Luxemburg - promovarea și dezvoltarea


activității sportive fac parte din obligațiile statului, chiar dacă
Constituțiile lor nu fac mențiuni – au promulgat legi fundamentale cu
privire la sport.

• Marea Britanie, Suedia, Olanda și Norvegia, nu exista o lege


de bază a sportului întrucît, printre altele, nu exista nici o repartizare
a sarcinilor între stat și mişcarea sportivă.
• La nivel guvernamental central, foarte puţine tari au
ministere ale sportului (Franţa, Luxemburg, Turcia).
• Modernizarea progresivă a producţiei prin automatizărare şi
mecanizare,
• Alte mijloacele cu un grad de comoditate pe care viaţa şi
confortul secolului nostru le pun la dispoziţia omului,

Scade efortul fizic, dar îi solicită un mare consum al resurselor


intelectuale, o suprasolicitare nervoasă.
• Munca sedentară
• Inactivitatea fizică continuă frecvent şi în timpul liber,

Îndepărtează omul de :
- sursele naturale ale menţinerii sănătăţii: -de natură,
- de mişcare,
- de activitatea fizică
factori esenţiali pentru întreţinerea vieţii şi a unei dezvoltări
armonioase
Exerciţiul fizic:

• influenţe morfo-genetice şi fiziologice,


• determină forma şi structura corporală,
• activează funcţiile nutritive,
• circulaţia sîngelui în abdomen este mai activă;
• glandele digestive secretă cantităţi mai mari de substanţe necesare
prelucrării alimentelor;
• reglarea proceselor mecanice şi chimice din stomac şi intestin se
îmbunătăţeşte simţitor.
• stimulează procesele de nutriţie
• activizează metabolismul (transformările) tuturor substanţelor
energetice
.
• Exerciţiul fizic:

• în timpul efortului, musculatura — considerată ca principalul organ al


metabolismului — angrenează pînă la 90—95% din procesele
metabolice.
• influenţează în acelaşi timp atît sistemul nervos cît şi viaţa psihică a
omului.
• stimulează activitatea intelectuală.
• generează şi efecte cu caracter profilactic (preventiv) şi terapeutic,
datorită influenţelor favorabile pe care le are asupra diverselor
aparate şi sisteme ale organismului
La toate vîrstele - exerciţiile fizice şi sportul practicate
sistematic:
 perfecţionează deprinderile de mişcare,
 îmbogăţesc aptitudinile,
 măresc randamentul activităţii fizice şi intelectuale,
 călesc organismul.

Forţa, rezistenţa, îndemînarea reprezintă calităţi motrice şi


cerinţe de seamă în foarte multe profesii şi chiar în viaţă, ele
dezvoltându-se prin practicarea exerciţiilor fizice şi sportului
• Un program de exerciţii fizice şi de mişcare, adaptat fiecărei vârste şi
practicat raţional, cu regularitate, zi de zi, este o chestiune de voinţă,
de autodisciplină, de educaţie

• Contribuie la asigurarea funcţionării normale a tuturor organelor şi


sistemelor corpului, aducînd armonie în funcţiile organismului o
întărire fiziologică şi o creştere a capacităţii de luptă împotriva
îmbolnăvirilor.
• Sportul de înaltă performanţă – dezvoltă sentimentul de
prestigiu şi mândrie naţională şi formează modele de urmat

• Sportul de performanţă – generează spiritul de performanţă


pentru tot restul vieţii, în toate domeniile de activitate

• Sportul de masă sau Sportul pentru toţi – dezvoltă


comportamente care favorizează orientarea către
performanţa cotidiană şi asigură dezvoltare durabilă.
EDUCAŢIA FIZICĂ ŞI SPORTUL - UN DREPT
FUNDAMENTAL AL OMULUI

Educaţia fizică şi sportul - drepturi fundamentale ale omului,


recunoscute de marile organizaţii internaţionale.
Declaraţia Universală a Drepturilor Omului (ONU, 1948) -
orice persoană are dreptul la educaţie, în scopul dezvoltării
depline a personalităţii sale.
Convenţia asupra Drepturilor Copilului (ONU, 1989), în
Convenţia împotriva Discriminării în Educaţie (ONU, 1960),
în alte tratate şi declaraţii, educaţia fizică şi sportul sunt
considerate activităţi prin care se asigură dreptul la educaţie.
EDUCAŢIA FIZICĂ ŞI SPORTUL - COMPONENTE ALE EDUCAŢIEI
GENERALE

Prezintă conţinuturi şi sarcini specifice, cu influenţe de sistem asupra


individului în plan:
-fizic,
- motric,
- intelectual,
- estetic şi moral

Forme speciale de educaţie prin fizic = finalităţi biologice, aspecte


importante psihologice şi sociale
Educaţia formală şi informală - valorile transmise prin educaţie fizică şi
sport:
- acumularea de cunoştinţe,
- motivaţie, aptitudini,
- dispoziţia de a depune eforturi personale,
- precum şi de calităţile sociale: munca în echipă, solidaritatea,
voluntariatul, toleranţa şi fairplay-ul, totul într-un context
multicultural.
EDUCAŢIA FIZICĂ ŞI SPORTUL - COMPONENTE ALE
EDUCAŢIEI PERMANENTE

Educaţia fizică şi sportul se practică sub cele mai diferite


forme, însoţind omul de la naştere până la bătrâneţe = un stil
de viaţă echilibrat şi sănătos.

Strategii de aplicare şi metode adaptate pentru realizarea


obiectivelor diferenţiate, pentru fiecare vârstă.
Incluse în educaţia permanentă acestea acţionează în sistem
global, fizic, psihic şi cultural favorizând integrarea socială a
oamenilor indiferent de rasă, cultură sau orientare politică
EDUCAŢIA FIZICĂ ŞI SPORTUL PENTRU SĂNĂTATE

• Promovând respectul pentru organismul propriu şi al altora,


educaţia fizică şi sportul se constituie în forme de educaţie
pentru sănătate

• Rolul de promotor al stării de sănătate:


- competenţele complementare ale specialiştilor (profesori,
antrenori, kinetoterapeuţi),
- prin impunerea unor programe-cadru profilactice, pe categorii
de vârstă, în direcţia realizării obiectivelor specifice ariei de
compentenţă a specialiştilor
• EDUCAŢIA FIZICĂ ŞI SPORTUL - COMPONENTE ALE CULTURII ŞI
CIVILIZAŢIEI UMANE

• Educaţia fizică şi sportul îşi aduc o contribuţie originală la


educaţia culturală prin:
- promovarea frumuseţii corpului,
- expresivitatea mişcărilor
- calitatea relaţiilor interumane pe care le implică.
EDUCAŢIA FIZICĂ ŞI SPORTUL - MEDII EDUCAŢIONALE PENTRU
PREVENIREA ŞI COMBATEREA DISCRIMINĂRII ŞI EXCLUZIUNII
SOCIALE

promovează sentimentul apartenenţei la un spaţiu socio-cultural


comun.
Practicarea exerciţiilor fizice trebuie să se desfăşoare fără
discriminări, prin asigurarea accesului egal al femeilor şi bărbaţilor,
indiferent de rasă, religie, opinie politică, origine naţională sau
socială.
Prin educaţie fizică şi sport sunt combătute atitudinile rasiste,
xenofobe şi de excluziune a celor mai puţin dotaţi fizic şi motric
diminuarea efectelor îmbătrânirii
recuperarea persoanelor cu diferite tipuri de dependenţă (droguri,
medicaţie în exces, alcool), favorizând reinserţia lor socială.
EDUCAŢIA FIZICĂ ŞI SPORTUL - FACTORI DE
INTEGRARE SOCIALĂ PENTRU PERSOANE CU
DIZABILITĂŢI

• asigură un mediu educaţional accesibil, cu puternice influenţe


formative şi educative asupra persoanelor cu dizabilităţi.
SPORTUL PENTRU TOŢI» ÎN SISTEMUL ACTIVITĂŢILOR
EXTRAŞCOLARE

• joacă un rol esenţial în educarea multilaterală a generaţiei în


creştere, în pregătirea ei pentru viaţă, muncă.

• organizarea unei odihne sănătoase şi cu un conţinut bogat;


participarea activă a şcolii (ajutor pe linie de cadre, punerea la
dispoziţie a condiţiilor tehnico-materiale, ajutor metodic etc).
• continuitatea în raport cu educaţia fizică şcolară,
• ajutorarea prin toate mijloacele a şcolii în consolidarea,
• aprofundarea şi lărgirea sferei de cunoştinţe, priceperi şi
deprinderi ale elevilor în domeniul culturii fizice şi sportului,
• organizarea unei odihne sănătoase şi cu un conţinut bogat;
• participarea activă a şcolii (ajutor pe linie de cadre, punerea la
dispoziţie a condiţiilor tehnico-materiale, ajutor metodic etc).
SPORTUL PENTRU TOŢI - ÎN SISTEMUL
ÎNVĂŢĂMÎNTULUI UNIVERSITAR

 Sarcinile specifice pe care le rezolvă educaţia fizică a


studenţilor îi asigură un rol esenţial în educarea morală,
volitivă şi estetică

 Regimul de lucru al studentului - se caracterizează adesea prin


sedentarism, mobilitate redusă, poziţie de lucru invariabilă pe
parcursul a 10—12 ore.

 Exerciţiile fizice reprezintă factorul fundamental de


contracarare a urmărilor negative ale hipodinamiei, precum şi
ale efortului intelectual şi nervos-emoţional
ÎNSEMNĂTATEA ŞI CONDIŢIILE DE PRACTICARE A
«SPORTUL PENTRU TOŢI» LA POPULAŢIA ADULTĂ

o Oamenii de vârstă matură şi înaintată reprezintă contingentul


de bază ocupat în munca productivă.

o Dispun de o mare rezervă de cunoştinţe, de o valoroasă


experienţă de producţie şi de viaţă,

o La această vârstă continuă pregătirea fizică multilaterală şi se


intensifică pregătirea fizică profesional-aplicativă

o Educaţia fizică a oamenilor ajunşi la vîrsta pensiei capătă în


special un caracter profilactic şi de întărire a sănătăţii, iar în
caz de îmbolnăviri, caracter curativ.
ORIENTAREA DE CULTURĂ FIZICA ŞI CEA DE ÎNTĂRIRE A
SĂNĂTĂŢII ŞI RECREATIVĂ

se creează în timpul liber condiţii optime pentru refacerea


capacităţii de lucru şi întărirea sănătăţii,
 se asigură un regim de viaţă motric şi general corect din punct
de vedere igienic, necesar pentru funcţionarea normală a
organismului,
regim care contribuie la profilaxia bolilor şi îndepărtează
reducerea capacităţii de lucru datorită înaintării în vîrstă.
în această privinţă, cultura fizică se leagă organic cu igiena
socială.
• Exerciţii de gimnastică igienică, executate cu regularitate,
• Proceduri de călire şi prin optimizarea regimului activităţii
casnice şi al odihnei conform cu cerinţele igienei
• Plimbările, alergarea, mersul pe schiuri, înotul, alte exerciţii
fizice —contribuind toate la întărirea sănătăţii
• Deplasare la parc, la bazin, la stadion

• Dimineaţa (imediat după somn) contribuie la o mai rapidă


trecere a organismului de la starea de somn la o stare de
dinamism activ,
• În timpul zilei previne sau îndepărtează oboseala, asigurînd
odihna activă,
• Înainte de culcare favorizează un somn normal
CONCLUZII
• Educaţia fizică - componentă a educaţiei, exprimată printr-
un tip de activitate motrică ce dispune de forme de organizare şi reguli
de desfăşurare, care urmăreşte optimizarea potenţialului biomotric şi
psihic al individului, în vederea creşterii calităţii vieţii.

• Sportul - activitate de întrecere, - obiectiv dezvoltarea


condiţiei fizice şi psihice a individului, pentru obţinerea de
performanţe în competiţiile de toate nivelurile.

• Educaţia fizică şi sportul dezvoltă o arie complexă de interese,


trebuinţe, motivaţii. Educă ambiţia, curajul, atenţia distributivă,
hotărârea, fermitatea, perseverenţa, calmul, modestia, onestitatea,
multiple trăsături de voinţă şi caracter.

• . Pretutindeni în ţările civilizate educaţia rămâne tributară idealului


antic “Mens sana in corpore sano” (o minte sănătoasă într-un corp
sănătos).
• Bibliografie selectivă:

 Câmpeanu Melania – Sport pentru timp liber și sănătate,


Ed. Napoca, 2008
 http://projects.bluehex.ro/dstmb/wp-
content/uploads/2013/02/PLAN-STRATEGIC-AL-
DSTMB.pdf
 http://www.usefs.md/PDF/Cursuri%20electronice/CONS
TRUCTIA%20SI%20DEZVOLTAREA%20SPORTULUI%20PEN
TRU%20TOTI.pdf

S-ar putea să vă placă și