Sunteți pe pagina 1din 47

Institutul de Filologie al AŞM

RAPORT
PRIVIND ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICĂ
ÎN 2016
Director: Vasile BAHNARU, dr. hab., prof. univ.
Structura Institutului de Filologie
Resurse umane 2016 2016
Personal total (persoane fizice) 81
Personal total (persoane fizice) 93
inclusiv:
inclusiv:
cercetătoricercetători
ştiinţifici b/c
ştiinţifici 71 71/11
(82)
doctori în doctori
ştiinţe în ştiinţe
b/c
Potenţialul ştiinţific 26
26/5
doctori habilitaţi 17 (31)
doctori habilitaţi b/c 17/1
cercetători ştiinţifici până la 35 de ani 15
(18)
cercetătoridoctoranzi
ştiinţifici până la 35 de ani 7 15/3
(18)
doctoranzipostdoctoranzi 0
7
Postdoctoranzi 0
Numărul de teze de doctor susținute
4
Institutul de Filologie
Institutul de Filologie
Rezultate principale obţinute

Proiectul Direcţii actuale în cercetarea limbii române


• În cadrul compartimentului Informatizarea limbii române s-au
efectuat: revizia tehnică a textului convertit al dicţionarului; s-a
completat (parţial) registrul dicţionarului cu unităţi de intrare; au
fost excerptate exemple din diverse materiale mass-media; s-au
selectat, corectat şi s-au adnotat în continuare textele (Revistele:
Philologia (2011- prezent), RLŞL (2008-2010), Limba Română
(2003 - prezent); s-a completat Indicele bibliografic 2011 – 2018
(anul 2012).
• În cadrul compartimentului Lingvistica pragmatică a fost
realizată sistematizarea analitică a conceptelor de pragmatică prin
organizarea lor în jurul unor nuclee tematice: obiectul de cercetare;
problematica şi obiectivele pragmaticii; principiile constitutive ale
pragmaticii; metodologia cercetării pragmatice etc.; Au fost definiţi
termenii care configurează domeniul lingvisticii pragmatice ca
direcţie de cercetare vizând studiul funcţionării limbii în acte
concrete de comunicare.
• În cadrul compartimentului Motivaţia în studiul istoriei limbii,
dialectologiei, onomasticii şi sociolingvisticii s-au realizat
următoarele:

• A fost elaborat capitolul cu privire la cauzele extralingvistice şi


intralingvistice care motivează apariţia unităţilor polilexicale stabile în
limba română. Au fost alcătuite articolele la literele A-E a Micului
dicţionar etimologic al limbii române. Au fost identificate câteva
paradigme de cercetare: a limbii în contact, a abandonului lingvistic, a
dispariţiei limbilor şi a pierderii limbii. Au fost colectate si
sistematizate unităţile onimice în vederea analizei lor motivaţional-
derivative. Au fost analizate procedeele şi mijloacele de creare a
numelor proprii, în special sunt examinate unităţile onimice create prin
derivare semantică, sunt caracterizate formaţiile polisemice,
metaforice, metonimice şi simbolice.
Rezultate principale obţinute
Proiectul Evoluţia literaturii române, folclorului şi a teoriei literaturii în context
european şi universal
• În cadrul compartimentului Literatura confruntărilor decisive cu dogma
totalitaristă(1955-1975) s-au obținut rezultatele științifice:
Investigarea fenomenului şaizecist s-a soldat cu identificarea modalităţilor de interferenţă
a (est)eticii tradiţiei asumate cu (est)etica modernităţii reconsiderate în toate genurile
literare; au fost stabilite căile şi procedeele artistice de constituire a unui spaţiu matriceal
în consonanţă cu revelaţiile regăsirii de sine ale omului, cu adeziunea necondiţionată a
acestuia şi transcenderea sa prin devotament şi sacralizare. Pentru prima dată se înaintează
şi fundamentează ideea literaturii şaizeciste în spaţiul basarabean ca paradigmă literară
antitotalitară, avându-se în considerare o est-etică specifică cu urmări decisive pentru
evoluţia de mai departe a literaturii române din partea stângă a Prutului.
Rezultate principale obţinute
Proiectul Evoluţia literaturii române, folclorului şi a teoriei
literaturii în context european şi universal
• În cadrul compartimentului Teorii contemporane în ştiinţa
textului a fost inaugurat ciclul de articole Delimitări şi precizări
terminologice, în care sunt elucidate corelaţii conceptuale dintre
noţiuni şi termeni ce definesc raporturi dintre nivelurile ontologic,
epistemologic şi teoretico-literar ale structurii stratiforme dinamice a
romanului polifonic. Au fost elucidate aspecte problematice ale
dialogismului, monologismului şi percepţiei cuvântului străin
dedublat. Pentru prima dată în ştiinţa textului a fost definită teoria
dialogică a textului literar ca sistem teoretic cu o structură integrală
de concepte fundamentale. A fost aplicat un principiu nou de
sistematizare a terminologiei literare în ansambluri triadice de
termeni/ noţiuni generale/ concepte individuale, un model original
de structură literară constituită din microstructuri pluristratificate.
Rezultate principale obţinute

• În cadrul compartimentului Literatura română premodernă şi


modernă în dialog european şi universal prin valori,
personalităţi, interrelaţii au fost elaborate şi publicate studii şi
articole monografice privind valorificarea operei clasicilor şi
cronicarilor: Eminescu, Blaga, Haşdeu, Miron Costin, fiind
relevate actualitatea și impactul lor asupra procesului literar de azi,
prin interpretări hermeneutice, traduceri, studii monografice,
articole de popularizare în mass-media şi în revistele ştiinţifice,
prezentări de comunicări la simpozioanele internaţionale.
Rezultate principale obţinute

• În cadrul compartimentului Patrimoniul cultural imaterial al


Arhivelor de Folclor din Republica Moldova au fost transpuse
textele de teatru folcloric extrase din caietele Arhivei de Folclor şi
elaborat catalogul-călăuză de teatru popular. Au fost consultate
peste 50 de manuscrise aflate în gestiunea Arhivei de Folclor a
AŞM; sistematizate materialele şi realizate fişe documentare
pentru subiectele de epos eroic, subiectele baladeşti, proza
populară, ghicitori şi proverbe materiale etnofolclorice privind
ritualurile de familie depunându-le în catalogul sistematic al prozei
populare în Arhiva de Folclor. Au fost realizate DVD-uri cu
patrimoniu uman din Republica Moldova în cadrul Proiectul
Naţional Arhiva de voci.
Rezultate principale obţinute

În cadrul proiectului Portal de resurse


lingvistice pentru limba română
au fost exportate datele stocate anterior în aplicaţie.
Aplicaţia portalului a fost corectată, ajustată şi
optimizată. Executanţii proiectului au selectat din
diverse surse şi au stocat în aplicaţie inventarul de
termeni pentru dicţionarul englez-român/român-englez
din diverse domenii: economie, comerţ, tehnică,
informatică, educaţie, construcţii, drept, medicină,
mediu etc. Termeni stocaţi: circa 10 000.
Rezultate obţinute 2016

În cadrul proiectului Dicţionar de concepte


operaţionale şi instrumente de analiză a textului literar
au fost inventariate, comentate şi ilustrate pe text
principalele figuri de stil, genuri şi specii literare, curente
literare, elemente de metrică şi de prozodie, procedee
narative şi categorii estetice utilizate la momentul actual
în analiza textului literar. Relevanța științifică a lucrării
care se pregăteşte pentru editare constă în inovarea
epistemologică şi metodologică a cercetării literare în
Republica Moldova în contextul integrării în ştiinţa
europeană şi mondială, de asemenea, sistematizarea
limbajului teoretic al ştiinţei literare.
Activitatea de editare - 579 2016
de publicaţii științifice, dintre care
internaționale - 77

Cărţi, total 25
Monografii naţionale/internaţionale 2

Manuale/dicționare/note de curs 1/7/1

Culegeri de articole naţionale/internaţionale 10/4

Coordonări de volume şi îngrijiri de carte 2

Reviste științifice: Metaliteratură (3 nr.); Philologia 7


(3 nr.), Buletin de lingvistică (1 nr.)
Activitatea de editare 2016

Articole ştiinţifice
1. Lucrări (cărţi), total 145 54740
Articole în culegeri
Monografii naţionale/internaţionale 20/19
53/11
6/6
naționale/internaționale
Manuale/dicționare/ghiduri 20/2 9/1
Articole
Culegeriîn
dereviste internaţionale
articole 31/7 39 10/1
Articole în alte reviste naţionale
naţionale/internaţionale 270
Articole în reviste
Coordonări recenzate
de volume (categoriile
şi îngrijiri de carteB/C) 24 16/36 9
Prefețe/postfețe naționale 1/2

Rapoarte /teze publicate în culegeri și 63/2


volume naționale/internaționale 23
Publicații științifice electronice naționale 21
Publicații pe suport DVD-ROM 10
Lucrări (cărţi) editate
Articole ştiinţifice
Monografii

EREMIA, A., dr. hab. EREMIA, A., dr. hab.


Manuale. Dicționare

BĂRBUŢĂ, I., dr., BAHNARU,V., dr. hab. BAHNARU, V., dr. hab.
CONSTANTINOVICI, E.,
dr. hab.
Dicționare

PĂCURARU, V., dr.,


CIMPOI, M., acad.
UNGUREANU, V., dr.,
VULPE, A., dr.
Dicționare, dicționare-atlase

EREMIA, D., dr. hab., EREMIA, D., dr. hab. PAHOMI, T.,
STEGĂRESCU, L. SCLIFOS, V.,
VRABIE, L.,
VULPE, A., dr.
Culegeri tematice

Coord. DRUȚĂ, I., dr. hab., RĂILEANU, V., dr. EREMIA A., dr. hab.
Culegeri de articole

BILEȚCHI, N., m. cor. BAHNARU, V., dr. hab.,


COJOCARU, Gh., dr. hab.
Culegeri tematice

ȚURCANU, A., dr. hab.,


CIMPOI, M., acad.
CORCINSCHI, N., dr.
Culegere tematice

Coord. PLĂMĂDEALĂ, I., dr. hab. APETRI, D., dr.


Culegeri de articole

GRATI, A., dr. hab. CORCINSCHI, N., dr. CORCINSCHI, N., dr.
Culegeri tematice, antologii

ȚURCANU, A., dr. hab. FILIP, I., dr. GRATI, A., dr. hab.
Culegeri tematice, antologii

Coord. BURLACU, A., RĂILEANU, V. COLAC, T., dr.


dr. hab., OLĂRESCU,
D., dr.
Reviste ştiinţifice

Phlologia Metaliteratură
Rezultate cuantificabile
Numărul de publicații în total - 579 (25 cărți+2 coord. de volume +547 art. +7 nr.
de reviste)
Numărul de publicații per cercetător – 6,975
Numărul de publicații per 10 000 lei valorificați –
Evenimente organizate – 16, dintre care 2 internaționale
• Promovarea ştiinţei şi realizărilor din sfera ştiinţei şi inovării
• Emisiuni TV / Radio (90)
• Articole de popularizare a ştiinţei (162)
• Participări la manifestări ştiinţifice, expoziţii, work-shop-uri, târguri, mese
rotunde (129)
• Prelegeri publice la invitaţie (7)
• Rapoarte (comunicări orale) la conferinţe internaţionale, peste hotare (21)
• Rapoarte (comunicări orale) la conferinţe internaţionale, în ţară (11)
• Rapoarte (comunicări orale) la conferinţe naţionale cu participare
internaţională (67)
• Rapoarte (comunicări orale) la conferinţe naţionale (47)
Evenimente organizate

Congresul Mondial al Eminescologilor, cu genericul „Eminescu, poet naţional


şi universal” (ediţia a V-a);
•Colocviul cu participare internaţională „FILOLOGIA MODERNĂ: realizări şi
perspective în context european (ediţia a X-a)”, cu genericul „Bogdan
Petriceicu Hasdeu – precursor al cercetărilor filologice”;
•Simpozionul ştiinţific omagial „Eugeniu Coşeriu – 95 de ani de la naştere”;
•Conferinţa ştiinţifică consacrată comemorării a 80 de ani de la naşterea
academicianului Marin SORESCU;
•Conferinţa ştiinţifică consacrată comemorării a 130 de ani de la naşterea
membrului corespondent al Academiei Române George TOPÂRCEANU
•Prezentarea volumului JURNALUL LIBERTĂŢII DE CONŞTIINŢĂ, 2015.
Materialele conferinţei ştiinţifice internaţionale: „Legislaţie, etică şi religie. O
abordare în contextul libertăţii religioase”;
•Simpozionul „Scriitorul în cetate, 45 de ani de la debutul absolut al lui Andrei
Ţurcanu”.
Evenimente organizate
•Conferinţa ştiinţifică consacrată comemorării a 75 de ani de la naşterea scriitoarei Lidia
ISTRATI;
•Simpozionul ştiinţific consacrat comemorării scriitorului Grigore VIERU, organizat în
cadrul Festivalului Internaţional de Poezie Grigore Vieru, program duplex Chişinău-Iaşi,
ediţia a VIII-a;
•Conferinţa ştiinţifică consacrată comemorării a 100 de ani de la naşterea scriitoarei
Magda ISANOS;
•Conferinţa ştiinţifică consacrată comemorării a 10 de ani de la moartea scriitoarei
STELIANA GRAMA;
•Conferința științifică „In memoriam Gheorghe DIMITRIU”;
•Conferinţa științifică „In memoriam arhiepiscopul Antonie PLĂMĂDEALĂ, mitropolit al
Ardealului, scriitor, filosof al culturii, membru de onoare al Academiei Române şi
Academiei de Ştiinţe a Moldovei”;
•Conferinţa ştiinţifică consacrată comemorării a 70 de ani de la naşterea folcloristului
SERGIU MORARU
•Festivalul ANATOL CODRU -poetul şi cineastul;
•Sesiunea de comunicări ştiinţifice din cadrul Festivalului de Folclor Petre ŞTEFĂNUCĂ.
Conferinţa ştiinţifică consacrată comemorării a 130 de ani de la naşterea
membrului corespondent al Academiei Române George TOPÂRCEANU, poet,
prozator, memorialist şi publicist român, Institutul de Filologie al AŞM, 22
martie 2016
Prelegerea publică „Rolul operei lui Alexandru Donici în procesul de formare
a limbii române literare” (la 210 ani de la naştere), susţinută de filologul dr.
hab. Vasile Bahnaru, directorul Institutului de Filologie al Academiei de
Ştiinţe a Moldovei, Sala „Alexe Rău" a BNRM, 23.03.2016
Lansarea volumului JURNALUL LIBERTĂŢII DE CONŞTIINŢĂ. Materialele
conferinţei ştiinţifice internaţionale: "Legislaţie, etică şi religie. O abordare
în contextul libertăţii religioase”, 10 mai 2016, Sala Azurie a AŞM
Șezătoare literar-artistică
"Datini, sfinte sărbători de iarnă", BNRM, 24.12.2015
Ziua Academiei de Ştiinţe a Moldovei la Complexul
Etno-cultural „Vatra” ,
12 iunie 2016
Premii şi distincţii
GRATI, A. - Premiul Institutului Cultural Român pentru cartea Cronici
în reţea: metaliteratura.net. Iaşi: Editura Junimea, colecţia Efigii, 2016.
NEGRESCU-BABUŞ, I. - Premiul Internaţional de Excelenţă pentru
Românism la Gala Internaţională a Premiilor de Excelenţă DEMOS
2015, Tîrgu Neamţ, România, 2 aprilie, 2016.
CIMPOI, M. - Premiul Opera Omnia, Festivalul „Toamna Bacoviana”,
ediţia a VI-a, Bacău, România.
ŢURCANU, A. - Premiul Naţional al R. Moldova.
BURLACU, A. - Premiul AŞM „Grigore Vieru”.
CIMPOI, M., - Premiul Ministerului Culturii “Constantin Stere”, în
domeniul literaturii, pentru volumul „Dicţionar de teorie şi critică
literară”.
Titluri științifice și didactice obținute:
BAHNARU, V., - titlul ştiinţific de profesor universitar
CORCINSCHI; N. - titlul ştiinţific de conferențiar universitar
NEGRESCU-BABUŞ , I. - titlul ştiinţific de conferenţiar cercetător
ȘIMANSCHI; L. - titlul ştiinţific de conferenţiar cercetător
Premii şi distincţii
FILIP I., Premiul Ministerului Culturii „Constantin Stere”, în domeniul
literaturii.
METLEAEVA (LUCHIANCICOVA), M. - Diplomă şi Premiul Ministerului
Culturii pentru cartea „Când părinţii nu-s acasă”, în cadrul Salonului
Internaţional de Carte.
APETRI, D. - Premiul „Relaţii culturale” acordat de Uniunea Scriitorilor
din Moldova pentru 2015.
METLEAEVA (LUCHIANCICOVA), M. - Diplomă Bibliotecii-Centrului
cultural „I. Mangher” „Pentru susţinerea activităţii bibliotecii”.

METLEAEVA (LUCHIANCICOVA), M. - Diplomă şi Premiul Uniunii


Scriitorilor din Moldova pentu traducerea poemului „Luceafărul” de Mihai
Eminescu.
METLEAEVA (LUCHIANCICOVA), M. - Diploma de excelenţă a
Asociaţiei culturale române IDEAL pentru întreaga activitate şi promovarea
valorilor româneşti.
Colaborare internațională
Colaborare internațională
Institul de Filologie a participat la concursul AȘM privind „Premiul pentru Diasporă
Paul Goma”, înaintând candidatura dnei dr. Iulia Mărgărit, cercetătoare de origine
basarabeană la Academia Română.

Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Rosetti” al Academiei Române. Proiect de


cercetare: Graiuri româneşti din sud-estul Ucrainei şi Caucaz. Texte dialectale şi glosar
(PAVEL, V., dr. hab.)
• Institutul de Istorie şi Teorie Literară „George Călinescu” al Academiei Române.
Participare la elaborarea ed. a II-a Dicționarului Scriitorilor Români. Coord.
CIMPOI, M. (ex. GRATI, A., CORCINSCHI, N.)

Protocolul de colaborare cu Universitatea „Petru Maior” din Tîrgul Mureş (coord.


DRUȚĂ, I., dr. hab.);
Acord de colaborare cu Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan-Al. Rosetti” la tema
Graiurile româneşti de la est de Nistru şi cu lingvistii de la institutele academice şi
universitare din Polonia, Ungaria, Ucraina, Cehia, Slovacia, Serbia la proiectul Atlasul
carpatic comun (V. Pavel, S. Spînu, E. Pleşca, E. Onica)
4. Proiectul tripartit internaţional „60 de poeţi din Chişinău, Tîrgovişte şi Sankt-
Petersburg”: M. Cimpoi, V. Matei, I. Filip, M. Metleaeva (Luchiancicov).
Acorduri de colaborare încheiate

Acord de colaborare cu Universitatea din Granada, Spania


(reprezentant legal, rectorul universității, María Pilar Aranda
Ramírez). Proiect în lucru.
Acord de colaborare cu Asociația Conștiință și Libertate,
România (reprezentanți legali Dragoș Mușat, Sergiu Macovei).
Proiecte comune demarcate: organizarea în comun a conferinței
internaționale „Legislație, etică și religie. O abordare în
contextul libertății religioase”.
Acord de colaborare cu Institutul pentru studii de pace în
creștinismul ortodox, afiliat Universității Harvard (reprezentant
legal dr. Marian Simion). Proiecte comune demarcate: pregătirea
volumului „The future of Knowledge”.
Colaborarea cu Instituțiile naţionale
ANACIP. Evaluarea Programelor de studii la Instituţiile de
învăţământ superior (SAVIN-ZGARDAN, A., dr. hab.).

Ministerul Culturii, Ministerul Educației. Demersuri de revenire


la „â” și „sunt” în grafia limbii române (BAHNARU, V.,
CORCINSCHI., RĂILEANU V., dr. ).

Ministerul Educației. Organizarea olimpiadei republicane la limba


și literatura română (GRATI, A., CORCINSCHI, N.) .

Universitatea AŞM. Facultatea Ştiinţe Socio-Umaniste, Catedra


Limbi şi Literaturi (practica pedagogică, perioada 1-7 iunie).

Liceul Academiei de Științe a Moldovei.


Elaborări de acte și avize
• Pregătirea demersurilor academice de revenire la „â” și „sunt” în grafia limbii
române potrivit normelor ortografice cuprinse în Dicţionarul ortografic, ortoepic şi
morfologic al limbii române, ediţia a II-a, 2005 (DOOM2). Pregătirea metodologiei
privind aplicarea normelor ortografice ale scrierii lui „â” și „sunt” în grafia limbii
române.
•Aviz la Regulamentul privind atribuirea calificativelor tezelor de doctorat;
•Avizarea proiectului de modificare a Codului cu privire la știință și inovare;
• Aviz la proiectul Regulamentului vizând modul de ocupare a funcţiilor didactice,
ştiinţifico-didactice şi ştiinţifice în învăţămîntul superior și cu privire la conferirea
titlurilor ştiinţifico-didactice;
•Traduceri (56 pag.) și redactări (713 pag.) în beneficiul Ministerului Afacerilor
Interne al Republicii Moldova, Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor
al Republicii Moldova, Institutului Naţional de Standardizare şi Metrologie al
Republicii Moldova, SUPRATEN SA ş.a.
•Aprobarea denumirilor de întreprinderi şi asociaţii obşteşti: 4447
•Aprobarea textelor publicitare: 794
•Expertize terminologice: 78
•Certificate de etimologizare şi identificare a prenumelor şi numelor de familie:
125
Colaborare cu învăţământul superior

Pregătirea tinerilor specialişti 2016

Membru al Comisiei examenelor de licenţă / masterat / doctorat 12

Conducători la teze de licenţă şi masterat 1/14

Preşedinţi ai comisiilor de stat pentru examenele de licenţă 3

Preşedinte, secretar sau membru al consiliilor ştiinţifice


specializate de susţinere a tezelor de doctor 4/4/7
CONCLUZII
În perioada anului 2016, cercetătorii științifici de la Institutul de Filologie au
continuat cercetările în cadrul a 3 proiecte fundamentale şi unul pentru tineri
cercetători.
Cel mai relevant rezultat ştiinţific obţinut a fost:
Definirea și reconstituirea fenomenologică a coordonatelor etno-culturale și
estetice ale literaturii, folclorului și lingvisticii în plan național și european.
Cea mai importantă realizare în ceea ce priveşte impactul activităţii IF asupra
comunităţii academice şi didactice din RM a fost obţinerea acordului Consiliului
Suprem al AŞM, precum şi al Ministerului Educaţiei privind revenirea la „â” şi „sunt”
în grafia limbii române potrivit normelor ortografice cuprinse în Dicţionarul
ortografic, ortoepic şi morfologic al limbii române, ediţia a II-a, 2005 , DOOM2.

În anul 2016 au fost organizate 16 manifestări științifice, unele în colaborare cu


Uniunea Scriitorilor din Moldova, Institutul Cultural Român. Cercetătorii au publicat
un număr impunător de lucrări ştiinţifice (579), dintre care 25 de cărţi, 7 nr. de
reviste ştiinţifice, 547 articole şi au participat la o serie de emisiuni radio şi tv ( 90) şi
la manifestări ştiinţifice (129).
PROPUNERI DE PERSPECTIVĂ

•Dezvoltarea parteneriatelor de cercetare cu diaspora și


pe teme ale diasporei;

•Identificarea partenerilor în spațiul european și


antrenarea acestora în proiecte comune de cercetare;

•Participarea cu cercetări științifice în cadrul Programului


Uniunii Europene Orizont 2020;

•Aprofundarea colaborării cu instituții naționale și


internaționale pentru a realiza schimb de experiență și a
eficientiza cercetările științifice.