Sunteți pe pagina 1din 35

„CURRICULUM RELEVANT,

EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți” – CRED

CONSFĂTUIRI NAȚIONALE ALE INSPECTORILOR ȘCOLARI, SEPTEMBRIE


2018

CRED – Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți – cod SMIS 118327
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin programul Operațional Sectorial Capital Uman 2014-2020
PARTENERII

• Institutul de Științe al Educației


• Casa Corpului Didactic Botoșani
• Casa Corpului Didactic București
N-V N-E • Casa Corpului Didactic Brașov
• Casa Corpului Didactic Buzău
CENTRU
• Casa Corpului Didactic Cluj
• Casa Corpului Didactic Olt
V • Casa Corpului Didactic Teleorman
S-E • Casa Corpului Didactic Timiș
S • Inspectoratul Școlar al Municipiului București
S-V • Inspectoratul Școlar Bihor
• Inspectoratul Școlar Iași

București Ilfov

CRED – Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți – cod SMIS 118327
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin programul Operațional Sectorial Capital Uman 2014-2020
Obiectivele CRED:
• Facilitarea, în primele luni ale proiectului, a unei abordări curriculare unitare și coerente, centrate pe
competențe în rândul decidenților și partenerilor educaționali, în vederea asigurării de oportunități egale
pentru elevii aparținând grupurilor vulnerabile, inclusiv cei reintegrați în programe de tip a doua șansă.

• Promovarea unor abordări didactice centrate pe competențe prin elaborarea și utilizarea de resurse
educaționale deschise relevante pentru aplicarea la clasă a noului curriculum pentru învățământul primar și
gimnazial.

• Abilitarea curriculară a 55.000 de cadre didactice din învățământul primar și gimnazial pentru o abordare
metodologică centrată pe competențe cheie, în acord cu noul curriculum și adaptarea activităților de
învățare la nevoile specifice ale fiecărui elev, inclusiv ale celor aflați în risc de abandon școlar.

• Creșterea calității și relevanței activităților din școli cu populație vulnerabilă, în vederea reducerii părăsirii
timpurii a școlii, prin implementarea de proiecte inovative centrate pe dezvoltarea competențelor cheie a
cel puțin 2.500 de elevi, în contexte de învățare curriculare și extracurriculare stimulative și motivaționale.

• Realizarea de cercetări și studii tematice privind aplicarea noului curriculum din perspectiva dezvoltării
competențelor cheie și sprijinirea elevilor care aparțin grupurilor vulnerabile.
CRED – Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți – cod SMIS 118327
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin programul Operațional Sectorial Capital Uman 2014-2020
 Durată proiect: 4 ani
 Buget proiect – 196.586.777 lei (finanțare fonduri europene – POCU)
 Subvenții proiect: 33.000.000 lei
 Cheltuieli salariale cu cei peste 2000 experți angajați: 110.000.000 lei
 Contribuții la bugetul de stat: 49.000.000 lei ( peste 10.000.000 euro)
 Contribuția României la proiect – 5.200.000 euro
A 1:Abordări curriculare unitare și coerente

15 decembrie 2017- 14 martie 2020


 Elaborarea documentului de politici educaționale ”Repere pentru proiectarea și
actualizarea curriculumului național” și ateliere naționale de informare a
decidenților de politici educaționale, experților și partenerilor educaționali
relevanți
15 decembrie 2017-14 mai 2019
 Promovarea unei noi metodologii privind dezvoltarea curriculumului la decizia școlii, centrat
pe dezvoltarea competențelor
15 noiembrie 2018-14 noiembrie 2019
 Revizuirea metodologiei programului ADȘ, elaborarea programelor școlare specifice pentru
ADȘ pentru învățământul primar și gimnazial
15 martie 2019-14 martie 2020
A 2:Abordări didactice centrate pe competențe

15 ianuarie 2018- 14Noiembrie 2021


Elaborarea și publicarea de ghiduri metodologice pentru diferitele discipline de
studiu din învățământul primar și gimnazial
15 mai 2018-14 noiembrie 2021
Elaborarea de resurse educaționale deschise și de alte resurse relevante
pentru sprijinirea aplicării la clasă a noilor programe școlare (inclusiv
materiale multimedia, etc.)
15 ianuarie 2018-14 noiembrie 2021
 Constituirea unei oferte naționale de programe școlare pentru opționale integrate
(inclusiv ADS)și promovarea ei.
15 noiembrie 2018-14 noiembrie 2019
A 3:Formarea cadrelor didactice

15 decembrie 201-14noiembrie 2021


Analiza nevoilor de formare a profesorilor din învățământul primar și gimnazial,
pentru aplicarea noului curriculum național
15 decembrie 2017-14 iulie 2018
R: metodologia de evaluare a nevoilor de formare (IȘE)
versiunea 3 a analizei nevoilor de formare (MEN+IȘE+CCD)
instrumente de cercetare adresate profesorilor, directorilor și reprezentanților ISJ (chestionar, focus grup,
interviu)-IȘE
Pregătirea activităților de formare continuă a formatorilor și a cadrelor didactice
din învățământul primar și gimnazial
15 ianuarie 2018-14 iulie 2019
R: profilul formatorului de formatori (MEN+IȘE+CCD)
profilul formatorului de cadre didactice (MEN+IȘE+CCD) baza de date privind structura grupului țintă
vizat de activitățile de formare (MEN+IȘE+ISJ/ISMB)
 Formarea cadrelor didactice din învățământul primar și gimnazial, în vederea integrării
noului curriculum de gimnaziu și facilitării tranziției elevilor de la nivelul primar la cel
gimnazial (asigurarea accesului la învățământ primar și gimnazial de calitate pentru toți
elevii)
noiembrie 2018-14 noiembrie 2021
A 4:Pilotarea unor strategii integrate de sprijin a elevilor din grupuri
vulnerabile
15 februarie 2018- 14noiembrie 2021
Pilotarea unor intervenții complementare de sprijin a elevilor din grupuri
vulnerabile
15 februarie 2018-14 martie 2021
R:versiunea 1 a criteriilor de selecție a școlilor de implementare a proiectului
(ISJ/ISMB)
 Dezvoltarea si pilotarea unor strategii de adaptare curriculară la nevoile elevilor din
grupuri vulnerabile
15 septembrie 2018-14 martie 2021
Informarea decidenților de politici educaționale, experților și partenerilor
educaționali relevanți privind actualizarea curriculumului național
15 iulie 2018-14 noiembrie 2021
A 5:Cercetări tematice și analiza de impact a formării profesorilor

15 decembrie 2017-14noiembrie2021
Evaluarea competențelor absolvenților clasei a IV-a din perspectiva achiziției
competențelor cheie, cu focalizare pe elevii din categorii dezavantajate (studiu de
tip base-line)
15 decembrie 2017-14 noiembrie 2020
R:cadrul de referință pentru evaluarea competențelor cheie la finalul clasei a IV-a
versiunea 1-itemi de test (IȘE)
Evaluarea de proces si rezultat a proiectului
15 decembrie 2017-14 noiembrie 2021
R:pregătirea documentelor necesare demarării procedurii de achiziție publică a
serviciilor de realizarea studiului de impact la nivel de sistem (IȘE+MEN)
documentarea cu exemple de bună practică în domeniu (IȘE)
 Realizarea de cercetări tematice care să sprijine procesul de implementare a
curriculumului bazat pe competențe cheie, cu focalizare pe elevii din categorii
dezavantajate
15 noiembrie 2018-14 noiembrie 2021
Un nou curriculum național

-Legea Educației 1/2011: cele opt competențe cheie definite


la nivel european devin fundamentul dezvoltării curriculare
- Consecințe asupra curriculumului național: un nou
curriculum, orientat după un nou profil de formare
- Alte implicații: o metodologie de dezvoltare/revizuire a
curriculumului național, un nou cadru de referință/document
de politici

CRED – Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți – cod SMIS 118327
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin programul Operațional Sectorial Capital Uman 2014-2020
Curriculum național = totalitatea elementelor care produc
învățare dintr-un sistem, stabilită în mod structurat la nivel
central
Competențe =ansambluri structurate de cunoștințe, abilități
și atitudini dezvoltate prin învățare, care permit identificarea
și rezolvarea unor probleme specifice unui domeniu sau a
unor probleme generale, în contexte particulare diverse
Abilitare curriculară = proces de formarea cadrelor
didactice pentru aplicarea noului curriculum la
disciplina/disciplinele predate

CRED – Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți – cod SMIS 118327
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin programul Operațional Sectorial Capital Uman 2014-2020
Rolul Institutului de Științe ale Educației (ISE)

Coordonarea metodologică a procesului de dezvoltare a


noului curriculum, pentru o abordare curriculară centrată
pe competențele cheie:
-Declinarea pe niveluri de educație a fiecărei competențe
cheie, pornind de la descriptorul european al fiecărei
competențe
-Conturarea profilului absolventului pentru fiecare nivel în
parte (primar, gimnazial, liceal)
-Dezvoltarea noilor planuri-cadru și a noilor programe școlare
într-o abordare transparentă și participativă
CRED – Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți – cod SMIS 118327
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin programul Operațional Sectorial Capital Uman 2014-2020
APRILIE 2013
Noi planuri cadru pentru inv. primar
PARCURSUL DEZVOLTĂRII
Programe scolare pentru cls. pregatitioare si cls. I-II CURRICULARE 2011-2017

DECEMBRIE 2014
MARTIE 2012 Programe scolare pentru cls.
Planuri cadru și programe școlare III-IV
cls. pregătitoare și cls. I-II FINAL FEBRUARIE 2017
MAI 2015 Aprobarea programelor școlare
IANUARIE 2011 Document de politici pentru gimnaziu
Legea nr. 1/2011 Profilul absolventului
APRILIE 2016
Noul plan cadru pentru gimnaziu

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

IANUARIE 2017
Finalizarea proiectelor de programe
si consultarea specialiștilor si
practicienilor
Generația care a studiat după programe școlare noi din
clasa pregătitoare până în clasa a IV-a și urmează să IUNIE 2016
studieze după programele noi de gimnaziu 2017-2020 Constituirea grupurilor de lucru
pentru elaborarea programelor
scolare
PROCESUL DE ELABORARE A PROGRAMELOR DE GIMNAZIU
5 APRILIE 2016
Aprobarea planurilor-cadru

DECEMBRIE 2015 – FEBRUARIE 2016


Dezbatere publică planuri-cadru
IUNIE 2016
OCTOMBRIE – DECEMBRIE Constituirea grupurilor de lucru
Elaborarea planului cadru gimnaziu 79 grupuri de lucru/808 cadre didactice și
experți 14 IULIE 2016
SEPTEMBRIE 2015 Constituirea grupurilor de lucru
Constituirea comisiilor de elaborare și de validare a 79 grupuri de lucru/808 cadre didactice și
planului cadru experți
15 OCTOMBRIE 2016
Primul feedaback priecte de
AUGUST- SEPTEMBRIE 2015 programe
Consultări publice document DECEMBRIE 2016
Avizarea în comisiile de
MAI 2015 specialitate
Document de politici
27 ianuarie 2017
Profilul absolventului Dezbatere specialiștilor și
practicienilor 28 februarie 2017
Finalizare și înaintarea la ordin a
programelor

2015 2016 2017


Activități CRED care susțin procesul de implementare
- Finalizarea documentului de politici (Activitatea 1)
- Dezvoltarea de resurse relevante de învățare (Activitatea
2)
- Formarea cadrelor didactice din învățământul primar și
gimnazial (Activitatea 3)
- Pilotarea unor intervenții în școli din medii dezavantajate și
explorarea modalităților de adaptare a noului
curriculum(Activitatea 4)
- Evaluarea nivelului de achiziții din perspectiva celor opt
competențe-cheie (Activitatea 5)
CRED – Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți – cod SMIS 118327
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin programul Operațional Sectorial Capital Uman 2014-2020
Cum vom ști dacă suntem pe drumul cel bun?
- Indicatori de intrare (vom realiza activitățile propuse, vom
avea gradul de participare așteptat?)
- Indicatori de proces (vor fi dezvoltate comunitățile de
învățare indicate în proiect?)
- Indicatori de ieșire pe termen scurt (vor fi dezvoltate
competențele așteptate de la profesorii noștri?)
- Indicatori de ieșire pe termen lung (avem impactul așteptat
la nivelul elevilor?)

CRED – Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți – cod SMIS 118327
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin programul Operațional Sectorial Capital Uman 2014-2020
CASA CORPULUI DIDACTIC DIN FIECARE JUDEȚ IMPLICATĂ ÎN
PROIECTUL CRED
Obiectivul principal al casei corpului didactic:
formarea continuă a cadrelor didactice
(OMECTS 5554/2011, Art. 8)

Abordarea unitară și coerentă, coordonată la


nivel național Casa corpului didactic este
instituție conexă a MEN
(Legea educației naționale nr. 1/2011, Art.99)

Experiențe pozitive de colaborare a caselor


corpului didactic și a inspectoratelor școlare la
nivel regional sau inter-regional

CRED – Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți – cod SMIS 118327
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin programul Operațional Sectorial Capital Uman 2014-2020
ACTIVITĂȚI ALE PROIECTULUI CRED
ÎN CARE ESTE IMPLICATĂ CASA CORPULUI DIDACTIC
LA NIVELUL FIECĂRUI JUDEȚ

CRED – Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți – cod SMIS 118327
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin programul Operațional Sectorial Capital Uman 2014-2020
A3.1 Analiza A3.2 Pregătirea
nevoilor de activităților de
formare formare continuă

A3.3. Formarea cadrelor didactice A2.2. Elaborarea resurselor


din învățământul primar și educaționale deschise
gimnazial

A4.3 Informarea decidenților de politici educaționale, experților și partenerilor educaționali relevanți


privind actualizarea curriculum-ului național
A5.3 Realizarea de cercetări tematice care să sprijine procesul de implementare a curriculum-ului bazat
pe competențe cheie
CRED – Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți – cod SMIS 118327
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin programul Operațional Sectorial Capital Uman 2014-2020
A3.3. Formarea cadrelor didactice din învățământul primar și gimnazial,
în vederea integrării noului curriculum de gimnaziu
și facilitării tranziției elevilor de la nivelul primar la cel gimnazial

Noiembrie 2018 – Noiembrie 2021

CRED – Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți – cod SMIS 118327
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin programul Operațional Sectorial Capital Uman 2014-2020
ACTIVITATEA DE FORMARE CONTINUĂ DIN PERSPECTIVA
CURSANTULUI

CRED – Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți – cod SMIS 118327
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin programul Operațional Sectorial Capital Uman 2014-2020
ACTIVITATEA DE FORMARE CONTINUĂ DIN PERSPECTIVA
FURNIZORULUI

Analiza nevoilor de Selecția Asigurarea resurselor


formare formatorilor materiale (locații, platforme
(A3.1) naționali/ electronice, centrul de
formatorilor (A resurse regional,
3.2) consumabile etc.) (A 3.2)

Elaborarea Elaborarea Metodologiei de


documentației pentru Formarea formare (A 3.2)
acreditarea programului formatorilor (A
de formare 3.2)
(A 3.2)

CRED – Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți – cod SMIS 118327
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin programul Operațional Sectorial Capital Uman 2014-2020
PROFILUL FORMATORULUI NAȚIONAL,
conform
Apelurilor de selecție postate:
• pe site-ul fiecărui CCD partener
• pe site-ul tuturor ISJ/ISMB
• pe site-ul tuturor CCD
• pe site-ul MEN www.edu.ro

CRED – Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți – cod SMIS 118327
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin programul Operațional Sectorial Capital Uman 2014-2020
PROGRAME DE FORMARE CONTINUĂ ACREDITATE ÎN FIECARE REGIUNE

Abordarea noului curriculum național pentru învățământul


primar/gimnazial

Didactica de specialitate pentru disciplinele prevăzute în


COMPONENTE noile planuri-cadru pentru învățământul primar/gimnazial

Aspecte transversale (programe de tip ,,A doua șansă“;


dezvoltare resurse educaționale deschise; consiliere și
dezvoltare personală, cerințe educaționale speciale;
managementul curriculum-ului)
CRED – Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți – cod SMIS 118327
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin programul Operațional Sectorial Capital Uman 2014-2020
60 ore față în față

• 120 ore

• 30 credite
profesionale
transferabile 60 ore on-line

CRED – Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți – cod SMIS 118327
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin programul Operațional Sectorial Capital Uman 2014-2020
Derularea activității
de formare

Monitorizarea Certificarea
internă și externă competențelor
cadrelor
didactice

Evaluarea finală

CRED – Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți – cod SMIS 118327
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin programul Operațional Sectorial Capital Uman 2014-2020
A2.2. Elaborarea de resurse educaţionale deschise
și de alte resurse relevante
pentru sprijinirea aplicării la clasă a noilor programe școlare

CRED – Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți – cod SMIS 118327
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin programul Operațional Sectorial Capital Uman 2014-2020
• Administrarea platformei de resurse educaționale
deschise;
• Îndrumarea profesorilor formați în procesul de
elaborare și validare a acestor resurse;
• Moderarea participării utilizatorilor în forumurile
online.

CRED – Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți – cod SMIS 118327
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin programul Operațional Sectorial Capital Uman 2014-2020
CREDem

... în reușita proiectului;

... în buna colaborare la nivelul tuturor instituțiilor implicate în derularea proiectului ;

... în impactul pozitiv al activităților desfășurate în cadrul proiectului la nivelul cadrelor didactice,
elevilor, sistemului de educație preuniversitar-primar și gimnazial.

CRED – Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți – cod SMIS 118327
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin programul Operațional Sectorial Capital Uman 2014-2020
CRED – Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți – cod SMIS 118327
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin programul Operațional Sectorial Capital Uman 2014-2020