Sunteți pe pagina 1din 35

Prevenirea epuizării

profesionale a cadrelor
didactice
Epuizare emoțională (sinonime: epuizare, epuizare
psihologică) -
Un anumit tip de deformare
profesională a persoanelor care în
timpul executării atribuțiilor lor
profesionale sunt în strânsă
legătură/conexiune cu oameni
Epuizarea profesională este
rezultatul acumulării a emotiilor
negative, fără "descărcare" sau
"eliberare" de ele.
Epuizarea profesională duce la
epuizarea emoțională și energitică,
și al resurselor personale.
Epuizare emoțională este rezultatul
acumulării interne a emoțiilor
negative, fără „descărcare”,
„eliberare”emoțională.
Aceasta poate duce la epuizarea
emoțională, energetică, și a
resurselor personale ale persoanei.
Din punct de vedere al conceptului
de stres (H. Selye), epuizarea
emoțională este un distres sau a
treia etapă a sindromului de
adaptare generală - stadiul de
epuizare.
Stresul - (engl. presiune, tensiune)
- reacție nespecifică a
organizmului asupra influențelor
externe nefavorabile. (H. Salye).
Fazele și simptomele stresului
1. Tensiune nervoasă - reactie de alarmă - care provacă: atmosfera psiho-emoțională
negativă, un sentiment de responsabilitate mărită, persoane dificile.
Simptomele: experiența unor situații de stres, nemulțumirea de sine, anxietate și
depresie.
2. Rezistență, în urma căreia persoană se protejează de situații, impresii neplăcute,
evitarea acțiunilor și factorilor emoționali.
Simptomele: răspuns emoționalselectiv inadecvat, se economisesc emoțiile, funcțiile
profesionale se îndeplinesc selectiv.
3. Epuizare, caracterizată prin sărăcirea resurselor psihice, fon emoțional redus, care
apare ca urmare a manifestării rezistenței ineficiente. .
Simptome: deficit emoțional, detașare emoțională și personală, tulburări
psihosomatice.
 epuizare emoțională și/sau fizică;
эмоциональное и/или физическое
истощение
 depersonalizare (izolare de alte
persoane);
Caracteristici care
împiedică epuizarea:
Trăsături de personalitate  Optimismul
ce contribuie la  Comunicarea
 Căutarea
"epuizare„ permanentă de noi
contacte
 Orientarea spre
empatie, compromis
omenire,  Cooperare în
soluționarea
umanitate conflictelor
 Creativitate în
moliciune, rezolvarea
idealizare, sarcinilor
profesionale
introversiune,  Înțelegerea
activității
fanatism. pedagogice
Simptome primare Типичные первичные симптомы
выгорания:
 dispoziție rea timp îndelungat, продолжающиеся во времени
stare emoțională negativă, плохое настроение,
depresie, эмоциональное опустошение,
oboseală, подавленность,
усталость,
sentiment de slăbiciune fizică, ощущение физической слабости,
Interes scăzut față de снижение интереса к происходящим
evenimentele curente, событиям,
iritabilitate, раздражительность,
Scădea percepție (nu prea «девичья память».
aude; nu prea înțelege) Понижение восприятия
(недослышит, не уловит смысл)
Concentrația redusă a atenției Снижение концентрации внимания
(erori) (ошибки)
Tulburări de memorie (dificultate Нарушения памяти (трудности
în reproducerea informației) воспроизведения информации)
Gândire lentă Замедленное мышление
Tulburări emoționale (apatie, Эмоциональные нарушения
depresie, iritabilitate, etc) (безразличие, депрессия,
повышенная раздражимость и т.п.)
Coordonarea senzorimotorie Сенсомоторная координация
(reacție lentă la stimulii externi) (замедленная реакция на внешние
воздействия)
Etapele de epuizare Стадии профессионального
выгорания:
profesională: 1 стадия:
Etapa 1: Начинается приглушением
Stare emoțională negativă se эмоций, сглаживанием
manifestă prin acuitatea simțurilor остроты чувств и свежести
vizuale și al emoțiilor; переживаний;
Неожиданно можно заметить,
Se poate remarca, că parcă este totul
что вроде бы пока все
bine, dar ... plictisitor și greu la
нормально, но… скучно и
suflet;
пусто на душе;
Dispar emotiile pozitive, poate Исчезают положительные
apărea o anumită detașare în эмоции, появляется некоторая
relațiile cu membrii familiei; отстраненность в отношениях
Apare starea de anxietate, с членами семьи;
frustrare, distanțarea în relații. Возникает состояние
Persoanele nu se mai uită în ochi тревожности,
unul la altul неудовлетворенности, В
общении чаще используется:
În comunicare cel mai des «Не лезьте ко мне, оставьте в
folosește expresia: "Nu te apropia покое!».
de mine, lasă-mă în pace!".
Etapele de epuizare Стадии профессионального
выгорания:
profesională: 1 стадия:
Etapa 1: Начинается приглушением
Stare emoțională negativă se эмоций, сглаживанием
manifestă prin acuitatea simțurilor остроты чувств и свежести
vizuale și al emoțiilor; переживаний;
Неожиданно можно заметить,
Se poate remarca, că parcă este totul
что вроде бы пока все
bine, dar ... plictisitor și greu la
нормально, но… скучно и
suflet;
пусто на душе;
Dispar emotiile pozitive, poate Исчезают положительные
apărea o anumită detașare în эмоции, появляется некоторая
relațiile cu membrii familiei; отстраненность в отношениях
Apare starea de anxietate, с членами семьи;
frustrare, distanțarea în relații. Возникает состояние
Persoanele nu se mai uită în ochi тревожности,
unul la altul неудовлетворенности, В
общении чаще используется:
În comunicare cel mai des «Не лезьте ко мне, оставьте в
folosește expresia: "Nu te apropia покое!».
de mine, lasă-mă în pace!".
Etapa 2: 2 стадия:
Neînțelegeri cu colegii din Возникают недоразумения с
cercul profesional коллегами,
Vorbește de colegi cu В кругу своих коллег
dispreț. начинает с пренебрежением
Antipatie după care apare говорить о некоторых из них;
iritare, acces de furie față de Неприязнь, может
colegi. постепенно проявляться в
manifestată ostilitatea присутствии коллег.
(dușmănie, ură) în prezența Антипатия, и вспышки
colegilor. раздражения по отношению к
Cu greu își stăpânesc, коллегам.
controlează antipatia, В начале это с трудом
„manifestările de isterie, сдерживаемая антипатия, а
iritare„. затем «вспышки раздражения».
Un astfel de comportament - Подобное поведение – это
este o manifestare inconștientă неосознаваемое им самим проявление
de autoapărare în timpul чувства самосохранения при общении,
превышающий безопасный для
comunicării; организма уровень;
Etapa 3: 3 стадия:
Slăbesc reprezentările despre: Притупляются представления
о ценностях жизни,
 valorile vieții, эмоциональное отношение к
atitudinea emoțională a lumii миру «упрощается», человек
se „simplifică" становится опасно
persoana devine indiferent равнодушным ко всему, даже
față de tot ceea cel înconjoară, к собственной жизни;
inclusiv propria viață; Такой человек по привычке
persoana îți poate mențină может еще сохранять
respectabilitatea externă și внешнюю респектабельность
siguranță de sine (aplomb), dar и некоторый апломб, но его
ochii își pierd luciul lor; глаза теряют блеск, интересы
 dispar interesele; к чему бы то ни было, и
почти физически ощутимый
indiferența se stabilește în холод безразличия
suflet. поселяется в его душе.
Три аспекта эмоционального
Aspectele epuizării emoționale: выгорания:
Первый — снижение самооценки.
I aspect - scăderea autoaprecierii, în
Как следствие, такие «сгоревшие»
urma căreia persoana poate manifesta работники чувствуют беспомощность
и апатию. Со временем это может
apatie și disperare.
перейти в агрессию и отчаяние.
II – sentimentul singurătății Второй — одиночество.
Люди, страдающие от
Persoanele nu sunt în stare să contacteze эмоционального выгорания, не в
состоянии установить нормальный
normal cu alte persoane. контакт с другими людьми.
III – epuizare emoțională, somatizare. Третий — эмоциональное истощение,
соматизация.
Oboseală, apatie și depresie, care este Усталость, апатия и депрессия,
сопровождающие эмоциональное
însoțită de epuizare emoțională, ceea ce выгорание, приводят к серьезным
duce la boli – gastrite, dureri de cap, физическим недомоганиям —
гастриту, мигрени, повышенному
migrenă, hipertonie, sindromul oboselii артериальному давлению, синдрому
хронической усталости и т.д.
cronice, etc.
Cauzele epuizării: Причины
выгорания:
lipsa evenimentelor, недостаток
situațiilor pozitiv положительн
ых
stres permanent подкреплени
й?
dificultăți în затяжной
autorealizare стресс
трудности в
самореализа
ции
Caracterul represiv Карательный
al relațiilor характер
(normă culturală) взаимоотношени
Caută greșelile și й
(культурная норма)
pedepsim!
Поймать на ошибке и
наказать!
Abordarea pozitiv: Позитивный
Observăm pozitivul подход:
și-l încurajăm! Поймать на
правильном и
поощрить!
Cel mai mare pericol pentru Наибольшую опасность для
sănătatea învățătorului prezintă: здоровья учителя
relații conflictuale cu elevii составляют:
"dificili" (64%), конфликтные отношения с
cu părinții de elevilor "трудными" учащимися (64%),
(51%), с родителями школьников (51%),
с с администрацией школы
cu administrația școalii (49%).
(49%). Довольно много энергии учитель
stabilirea relațiilor cu отдает налаживанию отношений
с учащимися на своем предмете
eleviii în timpul orelor (45%),
(45%), со своим классом (35%),
cu clasa (35%), с одаренными учениками (29%).
cu elevii supradotați (29%). Напряжение испытывает
учитель и со своими
cu proprii copii (24%) собственными детьми (24%)
Care sunt cauzele Каковы причины
epuizării emoționale la возникновения
învățători și эмоционального
выгорания
colaboratorii у преподавателей и
instituțiilor de сотрудников
învățământ? образовательного
 Neconcordanța dintre учреждения?
cerințele înaintate Несоответствие
învățătorului și между требованиями,
posibilitățile lui reale предъявляемыми к
работнику, и его
реальными
возможностями.
Cauzele apariției Причины возникновения
Implicare emoțională înaltă în высокая эмоциональная включенность в
activități - suprasarcină emoțională; деятельность – эмоциональная
перегрузка;
Lipsa unei legături clare între procesul отсутствие четкой связи между
de învățare și a rezultatele obținute, процессом обучения и получаемым
neconcordanța între rezultate și результатом, несоответствие результатов
puterile depuse; затраченным силам;
Limitare de timp (lecții, începutul – жесткие временные рамки деятельности
sfârșitul semestrului, anului), timp (пара, семестр, год), ограниченность
limitat pentru atingerea obiectivelor времени занятия для реализации
propuse; поставленных целей;
incapacitatea de a reglementa propriile неумение регулировать собственные
эмоциональные состояния;
stări emoționale;
неотрегулированность
Neorganizarea activității învățătorului: организационных моментов
programul de încărcare, orarul, преподавательской деятельности:
stimulentele morale și materiale; нагрузка, расписание, аудитория,
моральное и материальное
Responsabilitate față de administrație, стимулирование;
comunitatea, pentru rezultatul muncii
sale; ответственность перед администрацией,
обществом в целом за результат своего
lipsa abilităților de comunicare și труда;
capacitatea de a ieși din situații dificile, отсутствие навыков коммуникации и
comunicarea cu elevii, colegii și умения выходить из трудных ситуаций
administrația. общения со студентами, коллегами,
администрацией.
Unele procese psihologice, Перечень психологических
reacții comportamentale процессов, поведенческих
Iritarea реакций, проявляющихся в
Dezamăgire состоянии СЭВ
Jignire, dezavantajați Раздражительность
Ciudă, necaz Разочарование
Apatie Обида
Deprimare Досада
Neajutorare Апатия
Deprimare Подавленность
Devastare Беспомощность
Amărăciune Угнетенность
Stare de disperare Опустошенность
Conflictualitate Горечь
Disperare Отчаяние
Конфликтность
Безысходность
Grupul de risc Группа риска
Persoanele care permanent Люди, испытывающие
au simțul conflictului постоянный
intern, legat de lucru. внутриличностный конфликт
в связи с работой.

Femeile – care trăiesc Это — женщины,


conflictul intern, переживающие внутреннее
condiționat de contrazicerea противоречие между работой
între serviciu (activitate) și ижесткой
семьей, а также в условиях
конкуренции с
familie, precum și мужчинами.
concurența dură cu bărbații.
Работники,
Lucrătorii, activitate профессиональная
profesională se desfășoară деятельность которых
în condițiile unei проходит в условиях острой
нестабильности и
instabilități și fricii cronice хронического страха потери
de a pierde serviciul. рабочего места.
Grupul de risc Показатели психического
Asumarea responsabilității здоровья
pentru propria viață. Принятие
ответственности за свою
Auto-înțelegerea și жизнь.
acceptarea propriei Самопонимание и
persoane. принятие себя.
Умение жить в
Priceperea de a trăi în настоящем времени.
timpul prezent. Способность к
пониманию и принятию
других.
Capacitatea de a înțelege
și accepta alte persoane.
ABORDĂRI DE BAZĂ ALE EPUIZĂRII ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ С ЭВ
PROFESIONALE 1. Забота о себе и снижение уровня
1. Grijă de propria persoană și reducere a стресса:
stresului: стремление к равновесию и гармонии,
здоровому образу жизни,
lupta pentru echilibru si armonie, mod de удовлетворение потребности в
viață sănătos, satisfacerea necesității în общении;
comunicare; capacitatea de a se distrage de удовольствие;
la experiențele, retrăirile legate de locul de умение отвлекаться от переживаний,
muncă. связанных с работой.
2. Трансформация негативных
2. Transformarea convingerilor negative, убеждений, чувства отчаяния, утраты
sentimentul de disperare, lipsa speranței și смысла и безнадежности:
pierderea sensului vieții și disperare - стремление находить смысл во всем –
dorința de a găsi sens în tot - atât în как в значительных событиях жизни,
evenimente importante din viață, cât și în так и в привычных, повседневных
grijile cotidiene; dorința de a lupta заботах;
împotriva convingerilor negative; стремление бороться со своими
негативными убеждениями;
ocupație sau apartenență la careva создание или принадлежность к
comunitate. какому-либо сообществу.
3. Îmbunătățirea competențelor 3. Повышение уровня
профессионального мастерства.
profesionale.
PROFILAXIA EPUIZĂRII PUIZĂRII ПРОФИЛАКТИКА ЭМОЦИОНАЛЬНОГО
ВЫГОРАНИЯ
PROFESIONALE Качества, помогающие избежать
1. Calitățile care evită EP профессионального выгорания
Во-первых:
În primul rând, sănătate bună și îngrijire хорошее здоровье и сознательная,
conștientă a stării fizice (exerciții fizice, целенаправленная забота о своем физическом
mod de viață sănătos). состоянии (постоянные занятия спортом,
здоровый образ жизни).
Autoapreciere înaltă și încrederea în sine, высокая самооценка и уверенность в себе,
abilități și posibilități. своих способностях и возможностях.
Во-вторых:
În al doilea rând, experiență pozitivă în опыт успешного преодоления
depășirea stresului profesional; профессионального стресса;
способность конструктивно меняться в
abilitatea de a se schimba constructiv în напряженных условиях;
condițiile stresului; mobilitate ridicată; высокая мобильность;
comunicabili; independenți; dorința de a se открытость;
baza pe propriile puteri. общительность;
самостоятельность;
În al treilea rând. стремление опираться на собственные силы.
В-третьих:
capacitatea de a forma și menține o способность формировать и поддерживать в
atitudine pozitivă, afirmații optimiste și себе позитивные, оптимистичные установки и
valori - atât pentru ei, cât și pentru alte ценности — как в отношении самих себя, так
persoane și față de viață în general. и других людей и жизни вообще.
ABORDĂRI DE BAZĂ ALE ИЗМЕНЕНИЕ
EPUIZĂRII PROFESIONALE НАПРАВЛЕННОСТИ
СОЗНАНИЯ
Abaterea (sustragerea - Отклонение (отвлечение)
atenției) - Переключение
Schimbarea - Заземление
- Снижение значимости
Contact cu pământul предстоящей деятельности
Reducerea importanței a или полученного результат
activităților care vor avea - Использование
контрафактического
loc sau rezultatele acesteia
мышления (контрфактов)
Folosirea gândirii
(kontrafakt)
Более успешны люди, научившиеся
владеть собой, имеющие развитую
психотехнику личной саморегуляции
Oameni de succes s-au învățat
să se controleze, они знают свои сильные и слабые
стороны,
cunosc psihotehnici de умеют вовремя сдержаться,
autoreglare personală проявить терпение,
își cunosc laturile tari și cele затормозить свои внутренние
slabe; «взрывы»
pot să se rețină; и сохранить самообладание.
manifestă răbdare;
pot să-și regleze "exploziile"
interne;
să se stăpânească pe sine, să-
și mențină calmul.
Reguli de Правила
auto-reglare în саморегуляции в
condiții de stres la условиях
locul de muncă профессионального
стресса
Prima regula: este util să faceți Первое правило: полезно
observări asupra Dvs. наблюдать за самим собой.
Ce simti la prima etapă a Что Вы чувствуете на первой
stresului? стадии стресса?
Ce schimbări evidente apar în Какие ощутимые изменения
starea de sănătate și dispoziție? происходят в Вашем состоянии и
настроении?
Cât timp durează prima etapă de
stres? Сколько времени длится первая
стадия Вашего стресса?
Se manifestă imediat sau treptat, Это происходит сразу, как
abia vizibil dar simțitor? говорят, с «пол-оборота», или
Ce se întâmplă cu Dvs. atunci постепенно, с едва заметным, но
când ați pierdut stăpânirea de ощутимым нарастанием?
sine? Что с Вами происходит, когда Вы
теряете самообладание?
A doua regulă: trebuie să Второе правило: необходимо
caute modalități de a vă opri/ искать способы остановки
stăpâni (”să luăm o pauză”, și самого себя («взять перерыв»
cu puterea voinței de a stăpâni и усилием воли прервать свои
acțiunile sale) действия):
să se facă o pauză de câteva сделать паузу в общении,
minute în comunicare, în loc помолчать несколько минут,
să se răspundă cu iritare; вместо того чтобы
отвечать с раздражением;
ieșiți din cameră (clasa);
выйти из комнаты
deplasați-vă în altă parte (класса);
(mai îndepărtată) al
camerii/clasei;
переместиться в другую,
отдаленную часть
câteva ori inspirați încet și помещения;
adânc. несколько раз медленно,
глубоко вздохнуть.
A treia regulă : a transfera energia în Третье правило: перевести свою
altă formă de activitate, să se энергию в другую форму деятельности,
efectueze alte activități, ce va diminua заняться чем-нибудь другим, что даст
возможность снять напряжение:
tensiunea :
перебрать бумаги на столе, полить
a alege lucrurile, hârtii pe birou, să цветы на подоконнике, заварить чай;
udați florile de pe pervaz, să pregătiți выйти в коридор и поговорить с
un ceai ; симпатичными коллегами на
ieși în hol și vorbiți cu colegii pe нейтральные темы (о погоде, покупках и
др.);
teme neutre ( meteorologice,
cumpărături, etc. ) ;
подойти к окну и посмотреть на небо и
деревья, порадоваться солнцу, дождю
apropiați-vă de fereastră și priviți la или снегу;
cer și pomi , bucurați-vă de soare, обратить внимание на идущих по улице
ploaie sau zăpadă ; людей, попробовать вообразить, о чем
думают проходящие мимо люди;
atrageți atenția la oamenii care merg зайти в туалетную комнату и на две-
pe stradă, si încercați să vă imaginați три минуты опустить ладони под
ce gândesc oamenii care trec pe холодную воду.
stradă;
pe două sau trei minute lăsați mânile
sub apa rece
Acestă "pauză", poate fi Такой «перерыв»
practicată cât mai des можно практиковать
posibil în acele momente, как можно чаще в те
când există o pierdere de моменты, когда
auto-control. происходит потеря
Este important că самоконтроля. Важно,
acțiunea "stop", să чтобы действие
devenă un obicei. «остановки самого
себя» вошло в
привычку.
A patra regulă: trebuie Четвертое правило: следует
înțelegeți ce activități vă ajută серьезно задуматься над тем,
să scoateți stresul какие моменты в работе
ce vă bucură cel mai помогают снять напряжение
mulțumit? Что Вас больше всего
cu ce vă ocupați cu pasiune? радует?
Încercați în fiecare zi să Чем Вы занимаетесь с
rezervați ceva timp pentru увлечением?
activitățile care Vă aduc И стараться каждый день
satisfacție și bucurie. иметь немного времени на
занятия, которые приносят
удовлетворение и радость.
Metoda de enunțurilor pozitive Метод позитивных
abilitatea de a recunoaște nu numai
valoarea și semnificația proprie, dar, și утверждений
valoarea, și semnificația altei persoane, это способность признать не только свою
indiferent de atitudinile sale, ценность и значимость, но и ценность и
convingerile și acțiunile. значимость другого человека, не зависимо
Relatați cât mai mult: от его взглядов, убеждений и действий.
Îmi place să lucrez cu Dvs. Как можно больше говорите следующее:

Mă bucur că am un serviciu Мне с вами очень хорошо работать.


interesant Я рада, что у меня интересная и
насыщенная работа.
Sunt recunoscător că pot afla Я благодарна, что много
multe lucruri interesante și pot интересного я могу изучить.
învăța.
Мне так нравиться, каждый день
Îmi place fiecare zi din viața mea. моей жизни.
Mă bucur că există dificultăți, Я радуюсь, что есть трудности,
care pot fi depășite. которые можно преодолевать.
Ce minunată este ziua de azi, Какой замечательный сегодня день,
atâtea lucruri noi si interesante voi столько нового и интересного
vedea și învăța. предстоит увидеть и узнать.
Ce frumos că există oameni care Как хорошо, что есть люди,
mă înțeleg, sprijină și iubesc. которые меня понимают,
поддерживают, любят.
Trening de relaxare Тренинг расслабления
(релаксации)
(relaxare)
Цель тренинга расслабления
Scopul trainingului este состоит в том, чтобы
de a învăța să vă научиться контролировать
relaxați, controlul și мышечное напряжение или
gestionarea tensiunii управлять им.
musculare. Наиболее известными

Metodele de relaxare приемами тренировки


релаксации являются:
sunt:
аутогенная тренировка и
training autogen și
прогрессивная релаксация
relaxarea progresivă Джекобсона
Jacobson
ОPTIMISTUL
SUCCESUL INSUCCESUL

 își atribuie propriei  îl atribuie circumstanței


persoane; împrejurării;
 este extins în spațiu;  este strict localizat în
spațiu;
 este extins în timp.
 este strict localizat în timp.

INSUCCESUL SUCCESUL

PISIMISTUL