Sunteți pe pagina 1din 7

ASIGURARE DE RĂSPUNDERE

CIVILĂ A AVOCAȚILOR

A realizat:Cojușneanu Leon
Coordonator:Colța Angela
 Răspunderea civilă a avocaţilor, ca
formă a răspunderii juridice civile,
reprezintă consecinţa juridică
negativă pentru neexecutarea sau
executarea necorespunzătoare de
către avocat a obligaţiilor
profesionale faţă de client,
exprimată prin necesitatea
reparării prejudiciului cauzat
clientului.
RISCURI ASIGURATE

- PIERDERILE BANESTI PE CARE ASIGURATUL


TREBUIE SĂ LE SUPORTE ORI DE CÂTE ORI ÎN
PERIOADA DE VALABILITATEA A CONTRACTULUI
DE ASIGURARE A PROVOCAT
UN PREJUDICIU UNUI CLIENT PERSOANĂ
FIZICĂ SAU JURIDICA - CA URMARE A UNOR ACTE
SAU FAPTE SÎVÂRȘITE DIN CULPA SA, PRIN CARE
DEVINE RASPUNZATOR IN BAZA IN
CONTRACTULUI DE ASISTENȚĂ JURIDICĂ
ÎNCHEIAT CU CLIENTUL SĂU
-CHELTUIELILE NECESARE PENTRU ÎNLOCUIREA,
REFACEREA SAU RESTAURAREA
DOCUMENTELOR ORIGINALE CARE AU FOST
ÎNCREDINȚATE ASIGURATULUI.
-CHELTUIELI DE JUDECATĂ REZONABILE FĂCUTE
DE ASIGURAT ÎN PROCESUL CIVIL, DACĂ A FOST
OBLIGAT LA DESDĂUNARE.
PERIOADA ASIGURATĂ

Acoperirea începe la data înscrisă în contractul


de asigurare , cu condiţia plăţii primei de
asigurare.
Acoperirea încetează în oricare dintre
următoarele situaţii:
• la ora 24:00 a ultimei zile a perioadei de
asigurare stabilite în poliţă;
• prin consumarea totală a limitei de
răspundere pe perioada de asigurare, ca
urmare a efectuării plăţii despăgubirilor;
• la data rezilierii (inclusiv ca urmare a
neplății primei de asigurare), denunţării
unilaterale sau încetării cu acordul părţilor.
PRIMA DE ASIGURARE
Prima de asigurare se stabilește potrivit
tarifului de prime al asigurătorului.
Prima de asigurare se achită anticipat și
integral, pentru perioada de asigurare
menționată în contractul de asigurare
sau în rate, din care prima rată se
plătește înainte de intrarea în vigoare a
contractului.
Plata despăgubirii
Plata despăgubirii va fi efectuată de
Societate numai după ce Asiguratul:
- va face dovada răspunderii sale şi a
obligaţiei de despăgubire a
prejudiciului produs persoanelor
păgubite;
- va declara dacă şi ce asigurări a
mai încheiat pentru acelaşi risc;
- - va preda toată documentaţia
cerută de Societate, inclusiv cea
necesară pentru a exercita
acţiunea de regres
MULȚUMESC PENTRU
ATENȚIE!!!