Sunteți pe pagina 1din 7

GENERALITĂŢI PRIVIND CADASTRUL

FUNCIAR ŞI CADASTRUL
BUNURILOR IMOBILE
Noţiunea şi importanţa cadastrului bunurilor imobile.

Crearea cadastrului prevede înfăptuirea de către stat a unor măsuri, care nu


vor leza drepturile şi interesele legitime ale deţinătorilor de bunuri imobile. Pînă la
începutul funcţionării oficiului cadastral teritorial în teritoriul unităţii administrativ-
teritoriale se va aplica actualul sistem de înregistrare a tranzacţiilor cu imobil
(construcţii, apartamente, încăperi izolate).

Toate tranzacţiile cu terenuri, drepturile asupra terenurilor şi grevările lor


se vor înregistra în registrul cadastral al deţinătorilor de terenuri, ţinut de primăria
oraşului (municipiului), satului (comunei) în jurisdicţia teritorială a căreia este situat
bunul imobil. Primăriile satelor (comunelor), oraşelor (municipiilor) vor înregistra
deţinătorii de terenuri în registrul cadastral al deţinătorilor de terenuri, vor elibera
titlurile de autentificare a dreptului deţinătorului de teren, vor prezenta informaţia
necesară pentru autentificarea notarială a contractelor de înstrăinare a terenurilor în
conformitate cu legislaţia.
Cadastrul funciar care, ca parte componentă a cadastrului general, este un
sistem unitar, de sinestătător şi obligator de evidenţă tehnică, economică şi juridică
prin care se realizează stabilirea, înregistrarea, descrierea şi marcarea pe hărţi şi
planuri topografice ale tuturor

Cadastrul silvic de stat, care constituie un sistem informaţional privind


regimul juridic al fondului forestier, clasificarea pădurilor pe grupe şi categorii
funcţionale, altă informaţie necesară pentru gospodărirea fondului forestier şi pentru
evaluarea rezultatelor activităţii economice; ţinerea evidenţei de stat a fondului
forestier şi a cadastrului silvic de stat se efectuează de organele silvice de stat pe baza
amenajamentelor silvice, inventarierii şi cercetărilor fondului forestier, conform unui
sistem unic; materialele evidenţei de stat a fondului forestier sînt corelate cu datele
cadastrului funciar

Cadastrul de stat al resurselor naturale, care este înfiinţat pentru ţinerea


evidenţei cantităţii, calităţii şi altor caracteristici ale resurselor naturale, precum şi
evidenţa volumului, racterului, regimului de utilizare a acestora
Cadastrul de stat al spaţiilor verzi, care cuprinde datele evidenţei spaţiilor
verzi conform indicilor de calitate şi cantitate, funcţionalităţii, precum şi datele
folosirii şi evaluării sub aspect economic, social, decorativ şi ecologic
Cadastrul de stat al obiectivelor de folosire a subsolului, care se
întocmeşte pentru zăcăminte naturale şi tehnogene şi manifestările de substanţe
utile, precum şi pentru obiectivele din subteran nelegate de extracţia substanţelor
utile
Cadastrul de stat al apelor, care cuprinde datele evidenţei apelor conform
indicilor de cantitate şi calitate, datele privind înregistrarea folosinţelor de apă,
evidenţa folosirii apelor şi starea lor ecologică

Există şi alte cadastre instituite ramural ca, de exemplu, cadastrul cablurilor


telefonice, electrice şi de televiziune, în care se înscriu datele specifice acestor
instalaţii, însoţite de planurile de amplasament. Este instituit şi cadastrul conductelor
de apă, în care se înregistrează traseul, dimensiunea, debitul, folosinţa etc. a
conductelor ce aprovizionează cu apă localităţile şi obiectivele industriale.
Toate cadastrele enumerate primesc planurile de bază de la cadastrul
general (imobiliar) unde îşi includ informaţiile proprii, pe care le comunică şi
cadastrului general în vederea actualizării hărţilor.
Noţiunea şi importanţa cadastrului funciar

Cadastrul funciar - ca parte componentă a cadastrului general al naturii


este un sistem unitar, de sine stătător şi obligator de evidenţă tehnică, economică şi
juridică prin care se realizează stabilirea, înregistrarea, descrierea şi marcarea pe
hărţi şi planuri topografice a tuturor terenurilor de pe teritoriul republicii, indifferent
de destinaţie şi de tipul de proprietate. Unităţile de bază ale acestui sistem sînt
terenul şi deţinătorul de teren.

Cadastrul funciar asigură autorităţile administraţiei publice locale


întreprinderile, instituţiile, organizaţiile interesate şi cetăţenii cu informaţii despre:

• statutul juridic al terenurilor;


• tipurile de proprietate, posesiune şi beneficiere funciară;
• parametrii cantitativi şi calitativi ai terenurilor;
• valoarea economică a terenurilor;
• alte date ce caracterizează particularităţile resurselor funciare în scopul
impunerii fiscale, egalări icondiţiilor
Normele juridice ale dreptului funciar reglementează relaţiile sociale ce
privesc atributele dreptului de proprietate (folosinţa,posesia si dispoziţia) si drepturile
reale asupra pământului (uzul uzufructul, abitatia. superfida si servitutea).

Raportul juridic este relaţia sociala funciara care se supune normei juridice,
norma care reglementează conduita persoanelor fizice si juridice. Entităţile raportului
juridic sunt date de subiectele raportului juridic (persoane fizice si/sau juridice),
conţinutul raportului juridic (drepturile si obligaţiile persoanelor care sunt in relaţie
sociala funciara) st obiectul raportului juridic (imobilul, de ex. precum si o acţiune sau
o inacţiune asupra lui)

Dreptul funciar ca ramura de drept distincta are obiectul sau de


reglementare, principii si metode specifice, precum si norme specifice cuprinse in
izvoarele acestor ramuri. Principiile dreptului funciar : Diversitatea si egalitatea
juridica a tipurilor si formelor de proprietate asupra pamintului ; Circuitul terenului ca
obiect de dispunere ; Folosirea rationala a pamintului ; Administrarea de stat a
fondului funciar ; Raspunderea juridica pentru incalcarea legii funciare ; Gospodarirea
sinestatatoare conform destinatiei lor; Egalitatea subiectilor privind folosirea
pamintului. Metode de reglementare: metoda imperativ-obligatorie; metoda
dispozitiva. Metoda imperativ-obligatorie
Criteriile de clasificare a raporturilor juridice sunt:

• raporturi juridice legate de destinaţia si folosinţa terenurilor;

• raporturi juridice legate de proprietatea asupra terenului (publica sau privata),


indiferent de destinaţia (ui sau de titlul pe baza căruia este deţinut

• raporturi juridice legate de dezmembramintele dreptului de proprietate asupra


terenului, indiferent de destinaţia lui sau de titlul pe baza căruia este deţinut;

• raporturi juridice legate de protecţia mediului, stabilite de stat si necesar a fi


îndeplinite de deţinător, indiferent de destinaţia si folosinţa lui sau de titlul pe baza
căruia este deţinut

• raporturi juridice legate de evidenta funciara, stabilite de instituţii ale statului si


deţinătorii de imobile, indiferent de destinaţie, folosinţa si de titularul dreptului
real;