Sunteți pe pagina 1din 67

GRUP ŞCOLAR INDUSTRIAL

TRANSPORTURI CĂI
FERATE TIMIŞOARA

Investeşte în oameni!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial
pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”
Domeniul major de intervenţie 2.2 ,, Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii”
Titlul proiectului: Trenul speranţei – o şansă pentru fiecare!
Cod Contract: POSDRU /23/2.2/G/10905
Beneficiar: Grup Şcolar Industrial Transporturi Căi Ferate Timişoara

,, TRENUL SPERANŢEI” – O ŞANSǍ PENTRU


FIECARE!
Proiect finanţat în cadrul POS DRU
Valoarea proiectului: 1.821.716,00 RON
Perioada de derulare : 01.04.2009 –
31.03.2011
POSDRU 2007-2013
Proiecte de grant 2008

2.228 proiecte depuse până la data de


15.12.2008
307 proiecte selectate (83 – Trenul
speranţei)
din care :
– 31 şcoli
– fundaţii, asociaţii, societăţi, consilii locale,
ONG-uri, universităţi, primării, penitenciare
etc.
Singurul proiect aprobat pentru scoli -
zona de Vest
ECHIPA DE MANAGEMENT:
Manager proiect – DIR. Prof.
HUZOIU MARIUS
Responsabil financiar – d-na.
Ec.GHINESCU IOANA
Consiler juridic – d-l. RONCOV
IOAN
Asistent manager proiect – d-na.
Vesa Estera
Secretar tehnic– d-na.AVRIGEAN
DANIELA MELENTINA
Parteneri :
Centrul Judeţean de Resurse şi
Asistenţă Educaţională Timiş

Casa Corpului Didactic Timiş

Grup Şcolar de Poştă şi


Telecomunicaţii Timişoara
Obiectivul general: Acordarea de
servicii psiho-sociale, educative,
recreative şi materiale în cadrul
centrului ,,TRENUL SPERANŢEI”
în vederea prevenirii abandonului
şcolar şi a creşterii şanselor de
integrare şcolară şi socială prin
dezvoltarea potenţialului
intelectual şi creator al elevilor şi
a reintegrării în educaţie a celor
care au părăsit timpuriu şcoala.
De ce acest proiect?
Abandonul şcolar este cauzat de:

• sărăcie şi cauzează şi mai multă sărăcie;


•migrarea forţei de muncă;
•climatul familial nefavorabil.

Consecinţele neşcolarizării şi ale abandonului


sunt grave şi duc într-un final la aceleaşi
probleme: delincvenţă şi violenţă.

La şcoala noastră şi şcoala parteneră vin


mulţi elevi care provin cu precădere din mediul
rural, din familii sărace.

Cu aceleaşi probleme se confruntă şi unii


copii care provin din familii sărace din mediul
urban.
 accesul la educaţie reprezintă un mod
esenţial de prevenire a riscului de
sărăcie şi excluziune socială.

 accesul la educaţie reprezintă o


modalitate de sprijinire a incluziunii
sociale, a grupurilor vulnerabile.
CUM?
Pentru a preveni abandonul
şcolar şi a contribui la
reintegrarea în educaţie a
celor care au părăsit timpuriu
şcoala, grupurile ţintă au fost
alese din aceaste categorii
deoarece, fără ajutor, aceşti
copii ar fi ajuns la abandon
şcolar (statistici - anii şcolari
precedenţi).
 Grupurile ţintă:
 50 copii (74)de la Grupul Şcolar Industrial
Transporturi Căi Ferate Timişoara şi de la Grupul Şcolar de
Poştă şi Telecomunicaţii Timişoara care provin din familii
cu venituri mici au beneficiat de ajutor direct:

Au fost cazaţi la cămin în condiţii


foarte bune,
li sa oferit masă,
meditaţii,
activităţi recreative, creative,
condiţii de siguranţă etc.

 totul în valoarea bursei alocate – 500


lei/lună.

 Bursa s-a acordat şi pe perioada vacanţelor


pentru achiziţii de îmbrăcăminte şi rechizite
20 copii (29) de la Grupul Şcolar
Industrial Transporturi Căi Ferate Timişoara
şi de la Grupul Şcolar de Poştă şi
Telecomunicaţii Timişoara cu rezultate
slabe la învăţătură , care au fost în
pericol de abandon şcolar au
beneficiat:

 de asigurarea mesei de prânz -


aceştia desfăşurând apoi activităţi în
cadrul centrului de sprijin (3 ore/zi)

 totul în valoarea bursei alocate – 100


lei/lună.
28 de elevi care au părăsit şcoala şi
care au fost reintegraţi în educaţie:

 au beneficiat de burse care să


acopere cheltuielile pentru:

 masă,
 cazare,
 rechizite pe perioada şcolarizării,
 educare.
70 familii ale copiilor cu risc de abandon
şcolar, au beneficiat de informare şi
consiliere astfel încât să se
îmbunătăţească aspectele care să
conducă la reducerea abandonului
şcolar.

28 familii ale căror copii au părăsit şcoala


au beneficiat de informare şi
consiliere în vederea reintegrării cu
succes a copiilor lor în educaţie.

Cadrele didactice au beneficiat de


formare continuă în dezvoltarea
programelor de prevenire a
abandonului şcolar şi a creşterii
gradului de eficienţă a procesului
instructiv-educativ, creşterea
atractivităţii educaţiei.
 Activităţile proiectului
1. Seminar de lansare şi prezentare a
proiectului :26.05.2009
2. Pregătirea spaţiilor destinate
activităţilor, selecţia şi instruirea
personalului implicat în proiect :
Aprilie 2009–Iunie 2009

3. Achiziţii – dotarea cu
echipament IT şi mobilier a
centrului de sprijin 01.04.2009 –
30.11.2009
4. Elaborarea instrumentelor de
lucru şi a materialelor de
specialitate 01.04.2009 –
30.06.2009

5. Selecţia grupurilor
ţintă:01.04.2009 – 31.08.2009;
01.06.2010-31.08.2010
6. Formarea cadrelor didactice în
tehnicile moderne de abordare a
elevilor cu risc de abandon
şcolar, în activităţi de consiliere
şcolară şi profesională,
psihologică, socială 01.05.2009 –
31.07.2009.

7. Oferirea de servicii sociale


specifice 01.09.2009 –
31.03.2011
Servicii acordate în cadrul centrului de sprijin:
 asigurarea cazării şi mesei
 (acoperite de bursele sociale
acordate)

acordarea de servicii de consiliere individuală şi de grup


Zilnic s-au derulat:


 activităţi recreative ( utilizarea calculatorului-jocuri pe
calculator, jocuri de grup preferate de copii etc. ,
educative ( grupuri de informare interactive pentru copii pe diferite tematici,
în funcţie de vârsta şi particularităţile psihologice ale copilului),
creative (pictură, realizarea de felicitări, mărţişoare, icoane
pe sticlă, teatru,jurnalism şcolar
În cadrul celor două şcoli de iarnă:
- tabăra Leghia – Cluj - februarie 2010
- tabăra Dumbrava – Băile Herculane – februarie 2011
s-au desfăşurat :
activităţi de ecologizare
excursii
drumeţii
activităţi fotografice
 activităţi creaţie
Activităţi recreative
8. Monitorizarea: 01.07.2009 – 31.03.2011

Perioada 01.07.2009 – 30.11.2009


i
ev
el
.
Nr

i
ev
el
.
Nr

i
ev
el
.
Nr
45 45 45

40 40 40

35 35 35

30 30 30

25 25 25

20 20 20

15 15 15

10 10 10

5 5 5

0 0 0
Mai slabă Constantă Mai bună Mai slabă Constantă Mai bună Mai slabă Constantă Mai bună
SIUAŢIA LA
SITUATIA COLABORAREA CU FAMILIA
ÎNVĂŢĂTURĂ
DISCIPLINARA
Perioada 01.11.2009 – 31.10.2010 (faţă de
perioada precedentă)
i
ev
el
.
Nr

i
ev
el
.
Nr

i
ev
el
.
Nr
45 45 45

40 40 40

35 35 35

30 30 30

25 25 25

20 20 20

15 15 15

10 10 10

5 5 5

0 0 0
Mai slabă Constantă Mai bună Mai slabă Constantă Mai bună Mai slabă Constantă Mai bună
SITUAŢIA LA
SITUATIA DISCIPLINARA COLABORAREA CU FAMILIA
ÎNVĂŢĂTURĂ
Perioada 01.11.2010 – 31.01. 2011
(faţă de perioada precedentă)
i
ev
el
.
Nr

i
ev
el
.
Nr

i
ev
el
.
Nr
45 45 45

40 40 40

35 35 35

30 30 30

25 25 25

20 20 20

15 15 15

10 10 10

5 5 5

0 0 0
Mai slabă Constantă Mai bună Mai slabă Constantă Mai bună Mai slabă Constantă Mai bună
SITUAŢIA LA
SITUATIA COLABORAREA CU FAMILIA
ÎNVĂŢĂTURĂ
DISCIPLINARA

Următoarea perioadă de monitorizare 01.02.2011 – 31.03.2011


Informarea şi publicitatea – pe
întreaga perioada de derulare a proiectului
1 seminar lansare

1 pliant de prezentare al
proiectului

2 prezentări proiect elevi şi


părinţi

1 panou publicitar prezentat în


cadrul ,, Târgul liceelor”
2 prezentări proiect în cadrul
,, Târgul liceelor”

2000 fluturaşi prezentare proiect


elevilor şi părinţior participanţi la
târg

1 prezentare proiect pe pagina


web a şcolii
www.liceulcfrtimisoara.ro
1 Reportaj Radio – Timişoara

22 Spoturi publicitare Radio –


Timişoara – zona Vest

5 Spoturi publicitare Radio –


Timişoara - naţional

5 Spoturi publicitate TVTimişoara


2 articole prezentare proiect în
presa scrisă

1 prezentare proiect în cadrul


Programului de perfecţionare
,,Bune practici privind
Managementul Proiectelor
Europene” derulat la BARI şi
ROMA – ITALIA
1 prezentare proiect directorilor
şi profesorilor din judeţ în cadrul
sesiunii de comunicări ştiinţifice
„CULTURA
PSIHOPEDAGOGICĂ...O
NECESITATE?”

1 articol prezentare proiect în


Revista părinţilor

2 videoclipuri activităţi tabără


1 videoclip prezentat de
Televiziunea Locală Europa
Nova

2 expoziţii cu materiale
executate în tabără

12 prezentări în şcolile din


Judeţul Timiş şi Judeţul
Caraş-Severin
36 prezentări videoclip la
Televiziunea Locală Europa Nova
– perioada 20.05.2010- 07.06.2010 –
2 difuzări pe zi (orele 20 şi 21)

1 masă rotundă de diseminare

50 Ghiduri de bune practici


1 prezentare proiect în cadrul
Conferinţei Internaţionale Pentru
Promovarea POSDRU 2007-2013
în vederea accesării Fondului
Social European în Parteneriat
9. Evaluarea proiectului şi
diseminarea rezultatelor: 01.01.2011
– 31.03.2011
centralizarea materialelor
obţinute;

evaluarea activităţilor;

redactarea rapoartelor;

oferirea suporturilor
informaţionale celor interesaţi;
evaluarea impactului activităţilor
(chestionare feed-back elevi,
parinti, lectori);

editarea unui ghid de bune


practici;

organizarea unei mese rotunde


de diseminare (reprezentanţi
ISJ, Administraţie Locală, presă
etc).
101

vi
ele
Nr.
99
90

85
82
80

70

60
59
57
50

40

30

20

10

0
Recuperar Consiliere
Completar Efectuarea Activitati Activitati
e psiho-
e si temelor recreative creative
cunostinte pedagocica
recapitular
e
cunostinte Activitati la care a participat
Recuperare cunostinte 59
Completare si recapitulare cunostinte 57
Efectuarea temelor 85
Activitati recreative 99
Activitati creative 82
Consiliere psihopedagocica 101
vi
ele
Nr.
90

80

70

60

50

41
40
33

31
30

20

10

3
0
Excelenta Satisfaca- Nu a
Foarte Buna existat
buna toare

Cooperarea cu lectorii
Excelenta 41
Foarte bună 31
Bună 33
Satisfăcătoare 20
Nu a existat 3
elevi
Nr.
90

80

70

60

50

46

40

30

20

10

Foarte Deloc
Mult Putin
mult

Cum te-au ajutat activitatile la


imbunatatirea situatiei scolare
Foarte mult 50
Mult 46
Puţin 5
Deloc 0
elevi
Nr.
90

80

70

60

51
47

42
40

30

20

10

6
2

0
Deloc
In foarte
mare In mare In mica
masura masura masura

În foarte mare măsură 47 Cum te vor ajuta serviciile de consultanta


În mare măsură 51 si asistenta psihopedagogica in alegerea
În mică măsură 6 carierei
Deloc 2
elevi
Nr.
90

80

70

60

50

40

30

26
20

10

Excelente Satisfaca-
Foarte Bune
toare
bune

Excelente 70 Conditiile din spatiile destinater derularii


Foarte bune 26 activitatilor
Bune 5
Satisfăcătoare 0
elevi
Nr.
90

80

75

70

60

50

40

30

22
20

10

Excelente Satisfaca-
Foarte Bune
toare
bune

Excelente 75 Conditiile de cazare


Foarte bune 22
Bune 4
Satisfăcătoare 0
elevi
Nr.
90

88

80

70

60

50

40

30

20

10

3
0
Deloc
In foarte
mare In mare In mica
masura masura masura

În foarte mare măsură 88 In ce masura te-a ajutat sprijinul financiar


În mare măsură 10 acordat in cadrul proiectului?
În mică măsură 3
Deloc 0
4,17

4,1

3,9

3,8
3,73
3,7
3,69
3,64
3,56 3,63
3,53
3,5

3,38

3,3
3,29
3,26

3,18
3,14
3,1

2,92
2,9
2,86

2,7

2,6

2,5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1.Consiliere psihopedagogică
2.Electrotehnică distractivă Evaluarea activitatilor pe o scala de la 1-5
3.Româna pe placul tău
4.Curs info
5.Activităţi didactice şi recreative pentru facilitarea învăţării
matematice
6.Educaţie pentru sănătate
7.Media sportivă
8.Engleza pe placul nostru
9.Geografie distractivă
11.Francezii – distracţii şi hobby-uri
12.Dansuri moderne
13.Aerobic
14.Dansuri populare
15.100 personalităţi
16.Istoria muzicii Rock
17.Pagini Web
18.Meditaţii/studiu independent
19.Călătorie virtuală prin regiunile Franţei
17.Curiozităţi geografice
Sustenabilitatea proiectului

Experienţa acumulată,
materialele auxiliare realizate pe
parcursul implementării
proiectului, baza materială
existentă vor fi folosite pentru a
multiplica rezultatele şi în cazul
viitorilor elevi - prin autofinanţare -
în cadrul unui sistem after-school
în cadrul acestui sistem after-
school vor fi oferite servicii
elevilor (ai căror părinţi doresc):

Servirea mesei de prânz;

ajutor la teme;

participarea la diferite activităţi:


• dans;
• cursuri limbi străine;
• teatru;
• jurnalism;
• activităţi sportive etc.
 servicii de cazare (în condiţii foarte
bune) şi 3 mese/zi

 petrecerea timpului liber într-un mod


plăcut, util şi în siguranţă atâta timp
cât parinţii sunt la serviciu.

 Tarifele vor fi promoţionale acoperind


costurile necesare continuării
activităţilor din proiect cu elevii
predispuşi abandonului şcolar care
provin din familiile sărace, fără a
genera venituri.
Rezultatele proiectului pot fi
transferate la nivel naţional:

 prin recunoaşterea eficienţei


metodelor şi a modalităţilor de
organizare,

prin sensibilizarea factorilor de


decizie care trebuie să găsească
soluţii pertinente pentru
stoparea abandonului şcolar din
cauza sărăciei.
Valoarea adăugată:

Proiectul contribuie la creştera


gradului de ocupare, la
implementarea unor instrumente
şi mecanisme inovatoare în
scopul prevenirii părăsirii
timpurii a şcolii şi reintegrării
persoanelor afectate de acest
fenomen:
 Prin derularea acestui proiect s-a
dorit ca elevii din grupurile ţintă să
beneficieze de un sprijin financiar real
pentru asigurarea accesului la:

 educaţie,
 învăţare asistată şi educaţie
remedială,
 consiliere şcolară şi profesională,
 împiedicarea părinţilor să cheltuiască
ajutorul financiar - cum s-a întâmplat
în foarte multe cazuri în urma
derulării programului ,,Bani de liceu”
 La activităţile centrului au fost
încurajaţi să participe toţi elevii şcolii,
astfel încât elevii din grupurile ţintă
să nu se simtă marginalizaţi. Elevii
foarte buni la învăţătură au fost
motivaţi să-i ajute pe cei slabi la
învăţătură, ceea ce a condus la o
integrare cu succes a elevilor din
grupurile ţintă în viaţa şcolară.

 Personalul implicat în derularea


proiectului putând fi remunerat
(meditaţii, activităţi extraşcolare etc.)
a desfăşurat o activitate mult mai
performantă decât în cazul folosirii
voluntariatului.
 Implicarea directă a diriginţilor şi a
cadrelor didactice în acest program a
condus la obţinerea de rezultate mai
bune decât în cazul în care acest lucru
ar fi fost realizat de persoane din
afara şcolii, deoarece:
 diriginţii cunosc elevii şi problemele
cu care se confruntă aceştia şi
familiile lor,
 elevii au încredere în ei,
 cadrele didactice cunosc stilul de
învăţare al fiecărui elev în parte şi au
putut interveni cu succes la
îmbunătăţirea situaţiei şcolare a
acestora.
Proiectul sprijină iniţiativele
privind dezvoltarea resurselor
umane şi crearea unei pieţe a
muncii inclusive:

Sistemul modern de susţinere,


informare, îndrumare, consiliere
şcolară şi profesională, accesul la
echipamente moderne IT, la materiale
informative în domeniul consultanţei
şi informării pluridisciplinare:
 a stimulat motivaţia pentru informare
şi învăţare pe tot parcursul vieţii prin
folosirea mijloacelor TIC,
 a condus la dezvoltarea autonomiei
elevului – elevul devenind actor al
cunoaşterii, informării.
Rezultate cantitative obţinute
1 centru de sprijin dotat cu
echipamente moderne, mobilat
modern, cu materiale de
specialitate
103 Elevi sprijiniţi financiar
educativ şi consiliaţi
28 Elevi reintegraţi în educaţie,
sprijiniţi financiar, educativ şi
consiliaţi
103 Familii consiliate
1 pliant de prezentare al proiectului
2 prezentări proiect elevi şi părinţi
1 panou publicitar prezentat în cadrul
,, Târgul liceelor”
2000 fluturaşi prezentare proiect
elevilor şi părinţior participanţi la târg
1 prezentare proiect pe pagina web a
şcolii
1 Reportaj Radio – Timişoara
22 Spoturi publicitare Radio –
Timişoara – zona Vest
5 Spoturi publicitare Radio –
Timişoara - Naţional
5 Spoturi publicitare TV Timişoara
1 prezentare proiect în cadrul
emisiunilor de ştiri la postul de
Televiziune Locală Europa Nova
2 videoclipuri activităţi tabără
2 videoclipuri activităţi ecologizare
1 videoclip activităţi Centrul speranţei
20 CD-uri cu imagini filmate activităţi
2 expoziţii cu materiale executate în
tabără
2 articole prezentare proiect în presa
scrisă – Renaşterea Bănăţeană
486 Activităţi extraşcolare
128 cazuri monitorizate
2 Tabere organizate
1 Regulament – cadru al Centrului de
sprijin ,, Trenul speranţei”
1 prezentare proiect în cadrul
Programului de perfecţionare ,,Bune
practici privind Managementul
Proiectelor Europene” derulat la BARI
şi ROMA
1 prezentare proiect directorilor şi
profesorilor din judeţ în cadrul
sesiunii de comunicări ştiinţifice din
29.05.2009 „CULTURA
PSIHOPEDAGOGICĂ...O
NECESITATE?”organizat de CJRAE
Timiş
1 articol prezentare proiect în Revista
părinţilor
1 procedură de lucru dintre experţi,
grupul ţintă şi parteneri
1 procedură selecţie experţi pe
termen lung/scurt
1 plan de lucru
1 Notă de fundamentare privind
criteriile de acordare a burselor
sociale
250 chestionare elevi – părinţi
35 Fişe de post realizate
42 Fişe de monitorizare a cazurilor/
clase ( progres/regres)
3 tabele monitorizare participare la
activităţi
3 tabele monitorizare cazuri
816 tabele prezenţă activităţi
1 Grilă de identificare a cazurilor
predispuse la riscul de abandon şcolar
1 Curs ,, Căi de (re)motivare a elevilor
cu risc de abandon şcolar”- 50 ore
1 Curs ,, Relaţia şcoală - comunitate”-
25 ore
38 Fişe activităţi propuse
2 Tabele activităţi selectate
4 Orare funcţionare Centru
26 cadre didactice formate în vederea
implementării programelor de
prevenire a fenomenului de părăsire a
şcolii
3 Tabele grup ţintă /activităţi la care
este recomandat să participe copilul
în cadrul centrului