Sunteți pe pagina 1din 18

EDUCAȚIA INCLUZIVĂ

NICA Florica
BUNA Maria Magdolna
 „… În livadă ne place să avem
copaci care rodesc mai devreme
sau mai târziu, [...] toate aceste
roade sunt bune, nici unul nu
este de aruncat. De ce să nu
acceptăm în școli minți mai
agere sau mai încete? De ce nu
le-am ajuta? Pierdem timp, dar
câștigăm satisfacție și
respect... ”
Comenius
CLARIFICAREA CONCEPTELOR
Educația incluzivă

 reprezintă o abordare care presupune că toţi copiii


trebuie să aibă şanse egale de a frecventa
aceeaşi şcoală şi a învăţa împreună cu
semenii lor indiferent de capacităţile lor
intelectuale sau fizice, de apartenenţa lor
culturală, socială, etnică, rasială, religioasă.
Documente internaționale referitoare
la educația incluzivă

 Declarația Conferinței Mondiale de la Jomtien (1990),


referitoare la Educația pentru toți, face recomandări statelor
lumii cu privire la:
 edificarea sistemelor de educație națională pornind de la
dreptul fundamental al fiecărui copil la educație completă
și la dezvoltare armonioasă, care să se realizeze în baza
pedagogiei centrate pe copil;
 considerarea diferențelor individuale drept provocare, și
nu un obstacol în realizarea dezideratului educațional;
 acordarea atenției deosebite formării cadrelor didactice,
precum și abordării intersectoriale integrate şi holistice
asupra educației.
Documente internaţionale referitoare
la educaţia incluzivă

 Declarația de la Salamanca (1994), cu privire la realizarea


școlii de tip incluziv, reafirmă atașamentul la principiile
Educației pentru toți și recunoaște necesitatea de a asigura
educația copiilor, tinerilor și a adulților cu cerințe
educaționale speciale în cadrul sistemului obișnuit de
educație.
 Forumul Mondial al Educației de la Dakar (2000)
recomandă orientarea procesului educațional spre oferirea
șanselor egale de educație tuturor copiilor, spre accesul
copiilor excluși și/sau marginalizați la sistemul de educație
generală.
Particularități ale educației incluzive

 susține și confirmă că toți copiii pot învăța și au


nevoie de o formă de sprijin pentru învățare;
 urmărește să identifice şi să minimizeze barierele
învățării;
 este mai cuprinzătoare decât educația formală
obișnuită cuprinzând: educația pentru familie, pentru
comunitate, alte oportunități de educație în afara
grădiniței/școlii;
 presupune schimbare de atitudini,
comportamente, curriculum, care să satisfacă
diversitatea copiilor, inclusiv a celor cu cerințe
educaționale speciale;
Particularități ale educației incluzive

 este un proces dinamic, care se dezvoltă continuu,


în funcţie de cultură şi de context;
 este parte a strategiei de dezvoltare a unei
societăţi incluzive.
În contextul actual național, educația incluzivă
devine tipul de educație responsabil de
asigurarea dreptului la educație al tuturor
copiilor, fără nici o discriminare și, mai
ales, de asigurarea unei educații de
calitate.
Particularități ale educației incluzive

 Educaţia incluzivă presupune un proces


permanent de îmbunătăţire a instituţiei preşcolare
având ca scop exploatarea resurselor existente, mai
ales a resurselor umane, pentru a menţine
participarea la procesul de învăţare a tuturor copiilor
din cadrul unei comunităţi
Particularități ale educației incluzive

 Educaţia / Şcoala incluzivă accentuează


necesitatea dezvoltării şcolii, pentru a oferi acces
necondiţionat şi a răspunde adecvat nevoilor
educaţionale diferite ale tuturor copiilor, astfel încât
să armonizeze diferenţele de învăţare, diferenţele
între grade de reuşită şcolară, să asigure o educaţie
eficentă pentru toţi. (Vrăşmaş, T., 2001).
GRĂDINIȚA INCLUZIVĂ

 nu selectează și nu exclude;
 deschisă, tolerantă, prietenoasă și
democratică;
 naturală prin eterogenitatea ei;
 valorizează toți copiii;
 se adaptează la diversitatea nevoilor
educaționale și la particularitățile de învățare
și dezvoltare.
Principiile incluziunii

 principiul drepturilor egale,


 principiul nondiscriminării,
 principiul egalizării şanselor în educaţie,
 principiul centrării pe copil,
 principiul intervenţiei timpurii,
 principiul educaţiei de bază pentru toţi copiii,
 principiul asigurării serviciilor de sprijin,
 principiul cooperării şi parteneriatului.
Pedagogia incluzivă

 o pedagogie a diversităţii,
 caracteristici:
pedocentristă,
progresistă,
personalizată,
optimistă,
socială,
o pedagogie a iubirii.
Elaborarea unui curriculum „incluziv”

 curriculum adaptat la nevoile copilului;


 diversitatea situaţiilor de învăţare şi a materialelor
suportive;
 metodologie didactică diversificată, interactivă,
adecvată stilurilor şi tipurilor de învăţare diferite ale
elevilor;
 diversitate în evaluare: forme, metode, instrumente.
Realizarea educației incluzive

 presupune crearea și funcționarea unui


sistem de servicii de sprijin la toate nivelurile
învățământului:
asistență psihopedagogică (psiholog, logoped),
asistență socială,
asistență medicală,
sprijin în învățare (profesor de sprijin).
CONCLUZII
„Copii cu dizabilităţi, copii
supradotaţi, copii fără adăpost,
copii din zone izolate sau
aparţinând unor grupuri nomade,
Crearea de copii aparţinând unor minorităţi
oportunităţi reale de lingvistice, etnice sau culturale,
obţinere a copii cu HIV sau aparţinând
succesului în oricăror altor grupuri vulnerabile”
experienţa de (Declaraţia de la Salamanca,
învăţare. Cu alte 1994)
cuvinte, calitatea
educaţiei nu se
măsoară în termeni
de performanţă,
promovabilitate,
infrastructură,
tehnologie şi Acel mediu în care sunt
confort, ci în bineveniţi, protejaţi şi
capacitatea educaţi TOŢI copiii,
sistemului, a şcolii indiferent de gen,
şi a dascălului de a caracteristici fizice,
crea oportunităţi de intelectuale, economice,
învăţare pentru lingvistice sau alte
orice copil/elev caracteristici (UNESCO)

S-ar putea să vă placă și