Sunteți pe pagina 1din 18

METODE DE

AMORTIZARE.
EXEMPLIFICARE
Cuprins

 Activele imobilizate
 Definire și delimitare
 Metode de amortizare
Amortizarea liniară
Amortizarea degresivă
Amortizarea accelerată
 Bibliografie
Activele imobilizate
Activele imobilizate sunt active deținute pe o
perioadă mai mare de un an în gestiunea entității,
având potențialul de a contribui direct sau indirect, la
fluxul de trezorerie sau echivalente de trezorerie către
entitate.
Ele sunt grupate în contabilitate pe patru categorii:
 imobilizări necorporale
 imobilizări corporale
 imobilizări în curs
 imobilizări financiare.
Definire și delimitare
Amortizarea reprezintă alocarea valorii
amortizabile a unei imobilizări pe durata sa de
utilizare previzionată. Pe lângă această definire
generală, există concepții privind amortizarea.
Pentru domeniul contabilității prezintă interes
următoarele trei :
amortizarea ca proces de corecție a valorii imobilizărilor
amortizarea ca proces de transfer sau de repartizare a
costurilor imobilizărilor asupra cheltuielilor exercițiului
amortizarea ca sursă de finanțare a reînoirii imobilizărilor
Metode de amortizare

 Amortizarea liniară
 Amortizarea degresivă
 Amortizarea accelerată
Amortizarea liniară
 Constă în includerea uniformă a unor sume fixe,
stabilite proporţional cu numărul de ani ai duratei
normale de utilizare a mijlocului fix, în cheltuielile
de exploatare
 Amortizarea liniară se calculează prin aplicarea
cotei anuale de amortizare asupra valorii de intrare
a mijloacelor fixe.
 se aplică obligatoriu în cazul construcțiilor;
 se poate aplica pentru orice alt mijloc fix;
 se aplică amortizării imobilizărilor
necorporale;
 se aplică ambalajelor sau containerelor care
circulă între contribuabil și clienți;
 se stabilește prin aplicarea cotei de amortizare
liniară la valoarea fiscală de la data intrării în
patrimoniul contribuabilului a mijlocului fix
amortizabil
Mod de calcul al amortizării
liniare
SC. Aurora SA. a achiziționat în luna martie 2005 un strung,
pentru care se cunosc următoarele date:
 valoarea de intrare –19.600 lei;
 durata normală de funcționare, conform Catalog poziția
1.1.5.2.8. - 12 ani.

Cota anuală de amortizare se va calcula astfel:


 CA(%) = 100/12 = 8,33%
 Aa (amortizarea anuală)= 8,33% x 19.600 = 16.327 lei
 Al (amoritizarea lunară) =16.327 /12 = 1.360 lei
Amortizarea degresivă

A apărut din necesitatea recuperării mai


rapide a valorii unor mijloace fixe care sunt supuse
într-un grad mai înalt efectelor uzurii morale şi la
care nevoia de modernizare, retehnologizare sau
chiar de înlocuire este mult mai evidentă.
Aceasta constă în multiplicarea cotelor medii de
amortizare liniară cu coeficienții prevăzuți de
legislație, respectiv:
 1,5: pentru mijloacele fixe cu durata normală de
utilizare cuprinsă între 2 – 5 ani;
 2,0: pentru mijloacele fixe cu durata normală de
utilizare între 5 – 10 ani;
 2,5: pentru mijloacele fixe cu durata normală de
utilizare mai mare de 10 ani.
Aceşti coeficienți pot fi modificați numai prin
hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului
Finanțelor Publice.
Mod de calcul al amortizarii degresive

SC Construcția SA a achiziționat și a pus în


funcțiune, în luna mai 2006, o mașină de
debitat metale, despre care se cunosc
următoarele date:
 –valoarea de intrare –150.000 lei;
 – durata normală de funcționare, conform
Catalog: 10 -12 ani. Se optează pentru 10 ani;
 –cota anuală de amortizare degresivă –20%.
Ani Modul de Amortizare anuală Valoarea
1 calcul degresivă (lei) ramasă (lei)
2 150.000 x 20% 30.000 120.000
3 120.000 x 20% 24.000 96.000
4 96.000 x 20% 19.200 76.800
5 76.800 x 20% 15.360 61.440
6 61.440 x 20% 12.280 49.150
7 49.150 x 20% ! 9.830 39.320
8 9.830 29.490
9 9.830 19.660
10 9.830 9.830
9.830 0
Amortizarea accelerată
Utilizarea regimului de amortizare
accelerată constă în includerea în primul an de
funcționare, în cheltuielile de exploatare, a unei
cote de amortizare care nu poate depăși 50% din
valoarea de intrare a mijlocului fix. Primul an de
funcționare înseamnă 12 luni consecutive,
începand cu luna următoare punerii în funcțiune.
Primul an de funcționare înseamnă 12 luni
consecutive, începand cu luna următoare punerii
în funcțiune.
Valoarea rămasă după primul an de
funcționare se recuperează prin includerea în
cheltuielile de exploatare, în regim liniar, în
funcție de durata normală de funcționare
rămasă.

Regimul de amortizare accelerată se poate


aplica numai pentru mijloacele fixe noi,
achiziționate și puse în funcțiune.
Mod de calcul al amortizarii
accelerate
SC Construcții SA achiziționează echipamente
antiefracție, cod 3.3.1 cu o valoare de intrare de
1.500.000 lei, a căror durată normală de
funcționare, conform Catalogului, este de 16-24
ani; se optează pentru 20 de ani.
În primul an de funcționare, amortizarea se va
calcula astfel: 1.500.000 x 50% = 750.000 lei. În anii
următori, amortizarea se va calcula în regim liniar,
prin împărțirea valorii rămase la durata normală de
funcționare rămasă, astfel:
750.000 /19 ani = 39.474
Modul de Valoarea
Ani Amortizare anuală (lei)
calcul rămasă (lei)
1 1.500.000 x 750.000 750.000
50%
2 750.000 / 19 39.473 710.527
ani
3 750.000 / 19 39.473 671.054
ani
–––

20 750.000/19 39.473 0
ani
Calculul şi evidența amortizării imobilizărilor
reprezintă o activitate de maximă importanță
deoarece influențează costul producției
obținute, fiind realizată cu ajutorul evidenței
contabile de la nivelul fiecă rei entități.
Amortizarea este un subiect extrem de aprins al
contabilității imobilizărilor.
Pe această temă s-au scris numeroase
articole şi s-au ales soluții contabile foarte
diferite de la o țară la alta. Principala întrebare
care se pune este: ce metodă de amortizare este
mai eficientă?
Bibliografie

 Mihai Ristea, Mirela Dima, Contabilitatea societăților


comerciale, Editura Universitară, 2002.
 http://contabilul.manager.ro/a/7112/ce-metode-de-
amortizare-prevede-legislatia-pentru-imobilizarile-
corporale.html
 http://contabilul.manager.ro/a/7664/care-sunt-
metodele-de-amortizare-prevazute-de-legislatia-
fiscala.html
 http://www.rubinian.com/dictionar_detalii.php?id=3
065
 http://www.rubinian.com/dictionar_detalii.php?id=3
067