Sunteți pe pagina 1din 13

Politica

monetară
Au efectuat: V. Mardari și A. Vrabie,
st. gr. TI-181
Agenda
• Definitia politicii monetare
• Obectivele politicii monetare
• Instrumentele politicii monetare
• Operațiuni pe piața deschisă
• Ratele dobînzii
• Strategia politicii monetare a Băncii
Naţionale a Moldovei pe termen mediu
• Concluzie
Definiția politicii
monetare
Politica monetară reprezintă un ansamblu de acțiuni prin
care autoritățile monetare (banca centrală, trezoreria etc.)
influențează asupra cantității de monedă în circulație,
nivelul ratelor dobânzii, cursurile de schimb valutar și alți
indicatori economico-monetari în vederea realizării
obiectivelor generale ale politicii economice (de stimulare a
activității economice, ocupare a forței de muncă, stabilitate
a prețurilor etc.).
Obiectivele politicii
monetare
Teoria politicii monetare, precum și practica internațională,
cunoaște următoarele tipuri de obiective finale:
• creșterea economică durabilă
• ocuparea deplină a forței de muncă
• stabilitatea prețurilor
• stabilitatea ratelor dobânzii
• stabilitatea externă (stabilitatea cursurilor de schimb valutar și
sustenabilitatea balanței de plăți)
• stabilitatea sistemului financiar și alocarea optimă a fondurilor
(resurselor) financiare
Banca centrală nu poate să urmărească toate aceste obiective
concomitent.
Instrumentele politicii
monetare
1. Operațiuni pe piață deschisă (open-market)
2. Rata rezervelor obligatorii
Operațiuni pe piață
deschisă (open-market)
Operațiunile pe piață deschisă reprezintă activitatea băncii
centrale pe vânzare și cumpărare de titluri ale pieței
monetare. Prin intermediul acestor operațiuni autoritățile
monetare modifică rezervele băncilor și indirect
influențează cantitatea de monedă în circulație. Atunci când
banca centrală vinde titluri, ea retrage o parte din
lichiditățile băncilor și micșorează oferta de monedă în
circulație. În cazul invers, al cumpărării de titluri, banca
centrală „injectează” lichiditate suplimentară, majorând
masa monetară.
Rata rezervelor
obligatorii
Sistemul rezervelor obligatorii presupune obligația băncilor de a păstra
depozite la banca centrală. Mărimea acestor depozite (rezerve) se
stabilește în dependență de suma mijloacelor bănești atrase de la agenți
economici și de rata de rezervare. Rata dobânzii poate, de asemenea, să
depindă de cererea de bani prin intermediul unei baze monetare sau prin
direcționarea diferențelor de bani reali.[1]
Atunci când autoritatea monetară mărește rata de rezervare, băncile sunt
obligate să constituie rezerve suplimentare, micșorându-se astfel
potențialul de creditare a economiei și de creare de depozite noi. În
cazul invers, al micșorării ratei rezervelor obligatorii, băncile au
posibilitatea de extindere a activităților de creditare.
Unele țări (Canada, Elveția, Australia) au renunțat la sistemul rezervelor
obligatorii.
Ratele dobânzii
Cantitatea de monedă aflată în circulație poate fi influențată și
prin modificarea ratei de bază (ratei dobânzii percepute pentru
creditele băncii centrale) sau a ratei de rescont (percepute pentru
scontarea titlurilor prezentate de bănci).
Atunci când autoritatea monetară coboară rata sa de bază, ea
stimulează interesul băncilor pentru refinanțare, respectiv
solicitarea mai multor împrumuturi. Acestea se folosesc pentru
creditarea economiei naționale și provoacă majorarea masei
monetare. În cazul invers, al creșterii ratei de bază, banca
centrală „scumpește” creditul său, descurajând practica de
refinanțare și micșorând potențialul băncilor de a credita
economia.
Strategia politicii monetare
a Băncii Naţionale a
Moldovei pe termen mediu
Pentru asigurarea şi menţinerea stabilităţii
preţurilor pe termen mediu, Banca
Naţională a Moldovei va menţine inflaţia
(măsurată prin indicele preţurilor de
consum) la nivelul de 5.0 la sută anual cu o
posibilă deviere de ± 1.5 puncte
procentuale, fiind considerat nivelul optim
pentru creşterea şi dezvoltarea economică
a Republicii Moldova pe termen mediu.
Inflația
Beneficiile stabilităţii
preţurilor
Beneficiile rezultate din stabilitatea prețurilor sunt multiple și au efect
direct asupra bunăstării populației și permit dezvoltarea durabilă a
economiei naționale, deoarece stabilitatea prețurilor:
conduce la consolidarea încrederii populației în politica statului și a
băncii centrale, astfel obiectivele autorităților devin mai viabile, iar
deciziile de politică monetară mai eficiente;
și totodată asigură evitarea situațiilor de incertitudine privind evoluția
prețurilor în viitorul apropiat, ceea ce permite cetățenilor un mod
rațional de comportare bazat pe economisire și realizare a proiectelor
investiționale.
Facilități permanente
Băncile licenţiate pot accesa din proprie iniţiativă cele două facilităţi
permanente oferite de BNM:
facilitatea de depozit, care permite băncii plasarea la BNM a unui
depozit overnight (cu scadenţa peste noapte), cu o rată de dobândă
predeterminată (rata dobînzii la facilitatea de depozit reprezintă, de
regulă, pragul ratei dobînzii overnight pe piaţa monetară interbancară);
facilitatea de creditare, care permite băncii obţinerea de la BNM a unui
credit overnight (cu scadenţa peste noapte), pentru acoperirea
descoperitului de cont neachitat la sfîrşitul zilei operaţionale, precum şi
în scopul completării lichidităţilor, în baza gajului valorilor mobiliare
amanetate la BNM, cu o rată a dobînzii prestabilită (această rată de
dobîndă constituie, de regulă, un plafon al ratei dobînzii overnight pe
piaţa monetară interbancară).
•Concluzie
În final, realizarea obiectivului fundamental al BNM
contribuie la dezvoltarea economiei în condițiile ocupării
cât mai active a forței de muncă.